Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 33015
Mărime: 112.31KB (arhivat)
Publicat de: Nidia Fodor
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriela Lupsan

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Capitolul I. ANALIZA REGIMULUI COMUNITĂŢII DE BUNURI 7
 3. Secţiunea I. Consideraţii generale privind regimul matrimonial 7
 4. 1. Scurt istoric al reglementării regimului matrimonial 7
 5. 2. Regimul matrimonial în reglementarea Noului Cod Civil 8
 6. 3. Regimul primar imperativ 9
 7. Secţiunea a II-a. Regimul comunităţii legale 10
 8. 1. Reglementarea comunităţii de bunuri în Codul Familiei 10
 9. 2. Comunitatea legală în Noul Cod Civil 11
 10. 3. Categoria de bunuri comune 11
 11. 4. Categoria de bunuri proprii 17
 12. 5. Pasivul matrimonial 20
 13. Secţiunea a III-a. Regimul comunităţii convenţionale 21
 14. 1. Clauze referitoare la compoziţia comunităţii 24
 15. 2. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 26
 16. Secţiunea a IV-a. Încetarea şi lichidarea regimului matrimonial la încetarea căsătoriei 27
 17. 1. Încetarea regimului matrimonial 27
 18. 2. Lichidarea regimului comunităţii legale la încetarea căsătoriei 28
 19. 3. Lichidarea regimului comunităţii convenţionale la încetarea căsătoriei 29
 20. Capitolul II. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DREPTURILE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 32
 21. Secţiunea I. Condiţiile calităţii de soţ supravieţuitor 33
 22. 1. Capacitatea succesorală şi vocaţia succesorală 33
 23. 2. Nedemnitatea succesorală 34
 24. 3. Calitatea de soţ la data deschiderii succesiunii 37
 25. Secţiunea a II-a. Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor 39
 26. 1. Dreptul de moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase 39
 27. 2. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor 41
 28. Secţiunea a III-a. Drepturile succesorale speciale ale soţului supravieţuitor 43
 29. 1. Dreptul de abitaţie 43
 30. 2. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor 45
 31. Secţiunea a IV-a. Drepturile soţului supravieţuitor în condiţiile moştenirii testamentare 47
 32. 1. Soţul supravieţuitor este legatar 47
 33. 2. Legatarul este un moştenitor din clasa I 49
 34. 3. Legatarul este un moştenitor din clasa a II-a 51
 35. 4. Legatarul este un moştenitor din clasa a III-a sau a IV-a 52
 36. 5. Legatarul este o persoană străină de clasele de moştenitori legali 52
 37. 6. Situaţia moştenitorului legal exheredat 52
 38. Capitolul III. ASPECTE PRACTICE PRIVIND LICHIDAREA REGIMULUI MATRIMONIAL ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 54
 39. Secţiunea I. Consideraţii teoretice despre procedura succesorală notarială 54
 40. 1. Competenţa succesorală notarială 54
 41. 2. Sesizarea biroului notarial şi deschiderea procedurii succesorale 55
 42. 3. Legea aplicabilă succesiunii 56
 43. 4. Desfăşurarea procedurii succesorale 56
 44. 5. Certificatul de moştenitor 60
 45. 6. Certificatul european de moştenitor 61
 46. Secţiunea a II-a. Aspecte practice privind lichidarea regimului matrimonial pe cale notarială 62
 47. 1. Legea aplicabilă lichidării regimului matrimonial 62
 48. 2. Analiza drepturilor soţului supravieţuitor în cazul regimului comunităţii de bunuri 63
 49. 3. Analiza drepturilor soţului supravieţuitor în cazul regimului comunităţii convenţionale 67
 50. CONCLUZII 71
 51. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din licență

INTRODUCERE

În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a dreptului pretorian şi a dreptului imperial ), sub guvernarea cărora, dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor a prins cu greu contur, având de obicei caracter teoretic şi rareori practic. Dacă în vechiul jus civilae, femeia căsătorită cum manu putea veni la moştenirea soţului său împreună cu copiii acestuia, având dreptul la o parte de copil sau la întreaga moştenire, dacă defunctul nu avea descendenţi, iar soţia căsătorită sine manu nu avea niciun drept la moştenirea soţului, fiind considerată străină de acesta din punct de vedere civil, prin reformele pretoriene a fost instituit dreptul reciproc de moştenire al soţilor căsătoriţi sine manu, dar numai în lipsa rudelor civile sau de sânge a soţului decedat. Mai târziu, legislaţia Justiniană a recunoscut anumite drepturi şi văduvei sărace.

În ceea ce priveşte teritoriul de astăzi al României, în lipsa dreptului scris, s-a considerat că obiceiurile populaţiei din spaţiul carpato-danubiano-pontic cu privire la moştenire erau inspirate şi puternic influenţate de cele ale populaţiilor vecine. Ulterior, în dreptul scris, reglementările anterioare Codului Civil de la 1864 , cât şi acest act normativ, nu recunoşteau soţului supravieţuitor drepturi succesorale echitabile, acesta putând veni la moştenire doar după rudele defunctului. Doar mai târziu, Legea nr. 319/1944 , a instituit un regim juridic favorabil soţului supravieţuitor, recunoscându-i acestuia atât un drept la moştenire în concurs cu oricare dintre rudele defunctului, cât şi două drepturi speciale (dreptul de abitaţie asupra locuinţei comune şi dreptul special asupra bunurilor aparţinând gospodăriei casnice). Această reglementare nu distinge în funcţie de existenţa sau inexistenţa rudelor soţului decedat şi nu condiţionează naşterea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor de un anumit statut material al acestuia. Deasemenea, Legea nr. 319/1944 reafirmă principiul egalităţii între bărbat şi femeie, oferind aceleaşi drepturi soţului supravieţuitor, indiferent de sex.

Peste decenii, Noul Cod Civil , intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, a păstrat configuraţia drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor instituită de Legea nr. 319/1944, aducând doar câteva modificări minore în ceea ce priveşte dreptul de abitaţie, sezina, etc. Necesită o atenţie deosebită însă, corelaţia dintre regimul matrimonial al soţilor şi dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor, noua reglementare oferind soţilor posibilitatea de a alege regimul matrimonial care să le guverneze relaţiile patrimoniale, atât în timpul căsătoriei, cât şi la încetarea acesteia prin decesul unuia dintre ei. Anterior sau ulterior căsătoriei, soţii pot alege ca regim matrimonial comunitatea legală, comunitatea convenţională sau separaţia de bunuri. Din cauza spaţiului restrâns al lucrării, ne-am propus să ne concentrăm atenţia asupra întinderii drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor în condiţiile primelor două regimuri, cele comunitare.

Bibliografie

Adam, Ioan; Rusu, Adrian. Drept Civil. Succesiuni, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003.

Alexandresco, Dimitrie. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. VIII, partea I, Atelierele Grafice Socec & Co, Bucureşti, 1916.

Avram, Marieta, Nicolescu, Cristina. Regimuri matrimoniale, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010.

Bărbieru, Carmen-Nicoleta; Macovei, Codrin. Repere ale activităţii biroului notarial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

Boroi, Alexandru. Drept penal. Partea Specială, Ediţia a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008.

Cărpenaru, Stanciu; Deak, Francisk. Drept civil. Contracte Speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire, Universitatea Bucureşti, 1983.

Ciobanu, Viorel Mihai. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă Vol. III, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997.

Comu, Gerard. Les régimes matrimoniaux-e édition, PUF, Paris, 1997.

Crăciunescu, Corneliu-Marius, Regimuri matrimoniale, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010.

Deak, Francisk. Moştenirea legală, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1991.

Deak, Francisk. Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol III, Ediţia a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

Deak, Francisk. Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol III, Ediţia a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

Deak, Francisk. Tratat de Drept Succesoral, Ediţia a II-a actualizată şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002.

Dogaru, Ion; Stănescu, Vasile; Soreaţă Maria-Marieta. Bazele dreptului civil. Volumul V, Succesiuni, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

Eliescu, Eliescu. Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România, Ed. Academiei, Bucureşti, 1996.

Eliescu,Mihail. Curs de succesiuni, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997.

Emese, Florian. Dreptul familiei, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2010.

Filipescu, Ion P., Filipescu, Andrei I. Tratat de dreptul familiei, ed. a VIII-a revăzută şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

Flour, Jacques; Champenois,Gerard. Les regimes matrimoniaux, 2eme ed., Ed. Dalloz, Armand Colin, Paris, 2001.

Gall, Camil; Hogaş, Niculae. Repertoriu de practică judiciară, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1963.

Genoiu, Ilioara. Dreptul la moştenire în Noul Cod Civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

Hamangiu, Constantin, Rosetti-Bălănescu, Ion, Băicoianu, Alexandru. Tratat de Drept Civil Român, vol III, Ed. All, Bucureşti, 1998.

Leş, Ioan. Manual de drept notarial, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Malaurie, Philippe; Aynes, Laurent. Les regimes matrimoniaux, 2eme ed., Defrenois, 2007.

Mihuţă, Ioan. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1975-1980, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

Mitrache, Constantin; Mitrache, Cristian. Drept penal român. Partea generală, Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

Molcuţ, Emil. , Drept privat roman, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

Petrescu, Raul; Scherer, Victor; Nichita, Gheorghe. Probleme teoretice şi practice de drept civil, Ed. Scrisul Romanesc, Craiova, 1987.

Puşcă, Andy. Drept Roman, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2008.

Stănciulescu, Liviu. Curs de drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, 2012.

Stănciulescu, Liviu. Dreptul de moştenire, Ed. Rosetti Bucureşti, 2000.

Stătescu, Constantin. Drept Civil. Succesiuni, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.

Stoica, Valeriu. Drept la moştenire, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

Vasilescu, Paul. Regimuri Matrimoniale, Ediţia a II-a, revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.,pg. 24.

Preview document

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 1
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 2
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 3
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 4
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 5
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 6
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 7
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 8
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 9
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 10
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 11
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 12
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 13
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 14
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 15
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 16
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 17
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 18
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 19
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 20
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 21
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 22
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 23
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 24
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 25
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 26
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 27
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 28
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 29
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 30
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 31
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 32
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 33
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 34
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 35
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 36
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 37
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 38
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 39
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 40
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 41
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 42
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 43
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 44
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 45
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 46
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 47
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 48
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 49
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 50
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 51
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 52
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 53
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 54
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 55
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 56
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 57
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 58
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 59
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 60
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 61
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 62
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 63
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 64
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 65
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 66
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 67
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 68
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 69
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 70
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 71
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 72
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 73
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 74
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Conditiile Regimurilor de Comunitate.docx

Alții au mai descărcat și

Partajul Succesoral

INTRODUCERE Transmiterea prin moştenire este o instituţie străveche, fiind orânduită de obiceiul pământului, căruia i s-a adăugat ulterior norme...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

I.INTRODUCERE Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au reglementate, începând cu Codul Civil de la 1864 astfel: dispozițiile...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Succesiuni

SUCCESIUNI Reguli generale ale devolutiunii legale a mosteniriiConditiile dr de mostenire legala Mostenirea legala = transmiterea mostenirii are...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Protecția specială a drepturilor femeii

Ca urmare a încălcărilor de orice natură ale drepturilor omului care s-au manifestat de-a lungul timpurilor, comunitatea internaţională a căutat să...

Proprietate Intelectuală

Capitolul I Precizări prealabile Drepturile patrimoniale născute din crearea unei opere literare, artistice sau ştiinţifice sunt drepturi civile...

Ai nevoie de altceva?