Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 21301
Mărime: 85.17KB (arhivat)
Publicat de: Paraschiva Carp
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trofimof Igor

Cuprins

 1. Introducere 2-4
 2. Capitolul I. Consideraţiuni generale privind mecanismul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunelor de furt, jaf şi tâlhărie 5-19
 3. 1.1 Noţiunea şi tipurile daunelor provocate în urma săvârşirii de infracţiuni..5-12
 4. 1.2 Raportul dintre prejudiciile morale patrimoniale şi cele nepatrimoniale cauzate prin aceeaşi faptă ilicită şi culpabilă 12-14
 5. 1.3 Apărarea dreptului de proprietate în urma comiterii infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie 15-19
 6. Capitolul II. Mecanismul de reparare a dunelor cauzate în urma infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie 20-41.
 7. 2.1. Modul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunii de furt 20-29
 8. 2.2. Modul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunii de jaf 30-36
 9. 2.3. Modul de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunii de tâlhărie 36-41
 10. Capitolul III. Rolul companiilor de asigurări în vederea reparării prejudiciilor cauzate în urma infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie 42-58
 11. Încheiere 58-60
 12. Bibliografie 60-65

Extras din licență

Introducere

Argumente privind actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia.

Orice societate îşi întemeiază structura şi funcţionalitatea pe baza unui model unic, normativ şi cultural, constituit dintr-un ansamblu de valori, norme, reguli, îndatoriri, cutume şi uzanţe, care asigură atât stabilitatea şi continuitatea societăţii, cât şi evitarea tensiunilor, disfuncţiilor şi conflictelor dintre indivizi şi grupurile sociale ce o alcătuiesc.

În structura unui stat de drept, punctul de plecare îl constituie însuşi dreptul, care trebuie să fie construit sub forma unei ordini juridice ierarhizate în care normele juridice nu numai că sînt legate între ele, ci şi integrate într-un ansamblu organic, într-un tot coerent. Guvernată de principiul non-contradicţiei, ordinea juridică a statului de drept se prezintă ca un edificiu, format din nivele suprapuse şi subordonate unele, altora. O normă nu este valabilă decît dacă satisface, prin condiţiile sale de emitere şi prin conţinutul său, cerinţele înscrise în alte norme, de nivel superior. În acelaşi timp, mecanismele de reglare specializate trebuie instituite pentru a verifica această conformitate şi, eventual, pentru a o asigura prin înlăturarea normelor necorespunzătoare.

Atît în literatura juridică de specialitate, cît şi în practica de zi cu zi această temă a fost abordată pe larg şi cu ecouri indiscutabile, în mod special atenţia fiind îndreptată asupra mecanismului de reparare a daunelor, indiferent de ce natură ar fi acestea, specialiştii preocupându-se însă mai puţin de corelarea lor.

Odată cu democratizarea societăţii, cu aderarea Republicii Moldova la structurile internaţionale şi europene, credem că trebuie abordată problema reparării daunelor cauzate în urma infracţiunilor cu normele dreptului internaţional şi comunitar. Analiza acestor subiecte prezintă o importanţă maximă nu numai pentru teoria, dar şi pentru practica judiciară.

Scopul şi obiectivele tezei. Argumentele invocate în favoarea importanţei şi actualităţii obiectivului cercetărilor ne angajează a formula finalităţile studiului întreprins.

Scopul major al cercetărilor efectuate este de a elabora şi identifica principiile de bază ce guvernează instituţia de reparare a daunelor provocate în urma comiterii de infracţiuni. În vederea realizării scopului formulat, ne propunem dimensionarea lui într-un şir de obiective de realizare consecutivă şi consecventă:

- identificarea aspectelor legale şi conceptuale ce reglementează această instituţie;

- analiza modului în care acest procedeu este realizat pe deplin şi în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

- studierea rolului compensator în cadrul acestor raporturi juridice;

- analiza corelării normelor juridice din sistemul de drept naţional cu normele dreptului internaţional şi comunitar în domeniul reparării daunelor cauzate în urma comiterii de infracţiuni;

Suportul metodologic şi teoretico ştiinţific al investigaţiilor. În procesul de studiere a modului de reparare a daunelor cauzate în urma infracţiunilor de furt, jaf şi tâlhărie am utilizat cu incidenţă maximă metodele: dialectică şi sistematică. Cercetarea complexă fundamentată pe unitatea dintre analiză şi sinteză a permis cercetarea naturii juridice a acestui procedeu complicat şi divers de altfel.

În lucrare a fost utilizată, atît metoda logică (analiza, inducţia, deducţia, generalizarea, diviziunea, clasificarea, definirea etc.), cît şi cea comparativă, care ne-a permis să elucidăm aspecte de drept comparat în acest sens.

În această lucrare metoda comparativă se utilizează pentru a stabili asemănările şi deosebirile dintre trăsăturile caracteristice mecanismului de reparare a daunelor patrimoniale pe de o parte, cît şi cele nepatrimoniale pe de altă parte, prin prisma identificării unui instrument-cheie cît mai perfect şi lipsit de interpretări.

Suportul teoretico-ştiinţific al investigaţiilor a fost determinat de realizările doctrinare din ţară şi de peste hotare. În mod special, evidenţiem doctrina juridică din România, Franţa, Republica Moldova, Federaţia Rusă privind materia referitoare la mecanismele de reparare a prejudiciilor cauzate în urma anumitor categorii de infracţiuni contra patrimoniului.

Reieşind din necesitatea determinării locului şi rolului organelor jurisdicţionale în aplicarea eficientă a normelor juridice, am recurs la cercetarea sintezelor jurisprudenţiale ale Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, a hotărîrilor Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.

Noutatea ştiinţifică a lucrării. Elementele de noutate ştiinţifică ale tezei sînt determinate de scopurile şi obiectivele cercetării. Pentru prima dată în doctrina naţională s-a făcut încercarea de a face o analiză detaliată a procedeelor şi mecanismelor care asigură asigurarea respectării normelor juridice ce reglementează procedeul de reparare a daunelor.

Structura tezei. Lucrarea este structurată în trei capitole, introducere ca iniţiere în studiu, încheiere, ce înserează concluzii şi recomandări, bibliografie, care reflectă suportul documentar şi doctrinar al lucrării, adnotare, cuvinte-cheie utilizate în lucrare.

Bibliografie

Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 082 din 22.06.2002

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr. 225-XVI din 30.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 11-115 din 12.06.2003

Legea „Cu privire la asigurări” nr. 1508-XII din 15.06.1993, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5/53 din 15.09.1994

Legea „Cu privire la asigurări” nr. 407-XVI din 21.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-49/213 din 06.04.2007

Legea „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” nr. 414-XVI din 22.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35/112 din 09.03.2007

Legea „Cu privire la asigurările şi reasigurările în România” nr. 136 din 29.12.1995, Monitorul Oficial al României nr. 303/1995 din 30.12.1995

Legea „Privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor” nr. 32 din 03.04.2000, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10.04.2000

Legea Federaţiei Ruse „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule” nr. 40-ФЗ din 25.04.2002

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane, nr. 956 din 28.12.94, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 006 din 26.01.95

Decizia Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie nr. 2 r/a-204/99 din 29.09.1999, în Sinteza practicii judiciare

Surse doctrinare:

Albu I., V. Ursa „Răspunderea civilă pentru daunele morale”, Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 1979

Anghel I.M., Fr. Deak, M.F. Popa „Răspunderea civilă”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970

Angheli S. „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Bucureşti, Editura ALL, 1993

Bloşenco A. „Răspunderea civilă delictuală”, Chişinău, Editura ARC, 2002

Corhan A. „Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc”, Bucureşti, Editura „Lumin Lex”, 1999

Deak Fr. „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Bucureşti, Editura „Actami”, 1996

Deak Fr. „Tratat de drepr civil. Contracte speciale”, Bucureşti, Editura „Universul juridic”, 2001

Eliescu M. „Răspunderea civilă delictuală”, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1972

Ghimpa N. „Responsabilitatea civilă delictuală şi contractuală. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă”, Bucureşti, 1964

Macovei D., M. S. Striblea „Drept civil. Contracte. Succesiuni”, Iaşi, Editura „Junimea”, 2000

Pop L. „Teoria generală a obligaţiilor”, Bucureşti, Lumin Lex, 2000

Popescu T.R., P. Anca „Teoria generală a obligaţiilor”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968

Preview document

Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 1
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 2
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 3
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 4
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 5
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 6
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 7
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 8
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 9
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 10
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 11
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 12
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 13
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 14
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 15
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 16
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 17
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 18
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 19
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 20
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 21
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 22
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 23
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 24
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 25
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 26
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 27
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 28
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 29
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 30
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 31
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 32
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 33
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 34
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 35
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 36
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 37
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 38
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 39
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 40
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 41
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 42
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 43
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 44
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 45
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 46
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 47
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 48
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 49
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 50
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 51
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 52
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 53
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 54
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 55
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 56
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 57
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 58
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 59
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 60
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 61
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 62
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 63
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 64
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 65
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 66
Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Repararea Prejudiciului Cauzat in Urma Infractiunilor de Furt, Jaf si Talharie.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Repararea prejudiciului în urma comiterii infracțiunii de furt (art.186 cp RM)

INTRODUCERE Desfășurarea uniformă și justă a actului de justiție presupune parcurgerea anumitor pași conferite de către legiuitor întru aplicarea...

Ai nevoie de altceva?