Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 28585
Mărime: 143.09KB (arhivat)
Publicat de: Norman Stoica
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Popescu Denisa Loredana
UNIVERSITATEA ‘’SPIRU HARET’’ BUCUREȘTI FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI.7
 3. 1.1 Referinţe în istoria dreptului românesc. Aspecte comune .7
 4. 1.2 Obiectul juridic şi material.13
 5. 1.3 Subiectul pasiv şi activ.14
 6. 1.4 Latura obiectivă şi subiectivă.15
 7. 1.5 Tentativa, consumarea şi sancţiunea. Forme agravate.17
 8. CAPITOLUL II. INFRACŢIUNI CONTRA INTEGRITĂTII CORPORALE SAU SĂNĂTĂŢII PERSOANEI. .20
 9. 2.1 Aspecte comune.20
 10. 2.2 Lovirea sau alte violenţe.21
 11. 2.3 Vătămarea corporală. Vătămarea corporală gravă.25
 12. 2.4 Lovirile sau vătămările căutătoare de moarte.32
 13. 2.5 Vătămarea corporală din culpă.34
 14. CAPITOLUL III. ASPECTE PROCESUALE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNILE ÎMPOTRIVA PERSOANEI.37
 15. 3.1 Infracțiuni contra vieţii şi contra integrităţii corporale sau sănătăţii Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie.37
 16. 3.2 Infracțiuni contra libertății persoanei.40
 17. 3.3 Infracțiuni privitoarea la viața sexual.44
 18. CAPITOLUL IV. JUSISPRUDENȚA INSTANȚELOR DE JUDECĂTORIE.46
 19. CONCLUZII.66
 20. BIBLIOGRAFIE.69

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de informații cu privire la infracțiunile generale la care sunt supuse persoanele. În dreptul nostru penal, ocrotirea persoanei este justificată de unicitatea fiecărei ființe în parte și de capacitatea ei creatoare, deoarece ocrotirea persoanei se realizează cu privire la toate atributele acesteia viaţă, integritate corporală, sănătate, libertate şi libertate sexuală, libertatea domiciliului şi a vieţii private.

Tema ”Caracteristicile generale împotriva persoanei”, este structurată în patru capitole, fiecare capitol tratând aspect relevante cu titlu temei, având în structura ei, un cuprins, o introducere precum și propriile concluzii și o bogată și diversificată bibliografie, utilizată ca sursă de inspirație.

În primul capitol ”Considerații generale privind infracțiunile contra persoanei”, se evidențiază referințele în istoria dreptului românesc și elementele de drept comparat, precum și aspectele comune dintre Codul Penal român și alte țări

Faptele prin care se aduce atingere persoanei au fost incriminate încă din începuturile dreptului românesc, legile penale din toate epocile şi din toate orânduirile sociale au incriminat astfel de fapte, sancţionându-le cu pedepse ce variau după gravitatea urmărilor. Astfel, problematica omului nu a stat numai în atenţia juriştilor, ci şi a conducătorilor din vremurile respective, a filozofilor, a economiştilor, a politicienilor.

Formarea statelor feudale româneşti, după secolul al X-lea, a constituit o altă treaptă în evoluţia Legii ţării, iar odată cu apariţia dreptului scris, Legii ţării i s-au alăturat noi dispoziţii de inspiraţie bizantină, pentru ca, mai târziu, dreptul cutumiar să reprezinte unul dintre izvoarele textelor juridice ce vor pune bazele dreptului modern.

În perioada domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost pus în aplicare, în data de 1 mai 1865, Codul Penal, care a rămas în vigoare până în anul 1937 în această legislație, atât infracțiunile, cât și pedepsele urmau o clasificare tripartită, de menționat că, în ceea ce privește Codul penal din anul 1937 intrat în vigoare la 1 ianuarie 1937, acesta a menținut clasificarea tripartită a infracțiunilor în crime, delicte și contravenții.

Codurile penale moderne incriminează fără excepţie faptele care aduc atingere relaţiilor sociale privind omul, spre exemplu, în ceea ce privește violul, infracțiune îndreptată împotriva libertății sexuale a persoanei, Noul Cod Penal francez, intrat în vigoare la 1 mai 1994, în titlul II, denumit Fapte care prefigurează persoana umană, incriminează faptele îndreptate contra vieții persoanei în Secțiunea a 3-a a Capitolului II, unde sunt încriminate agresiunile sexual: violul, art. 222-23, alte agresiuni sexuale, art. 222-27; obținerea prin abuz de satisfacții sexuale, art. 222-23 și în Secțiunea 4-a este încriminat traficul de stupefiante.

Codul Penal german reglementează infracțiunile contra vieții în Capitolul 16. În Capitolul 13 sunt încriminate faptele contra inviolabilității sexuale și Codul Penal spaniol prevede în Capitolul IV, Titlul IX, Infracțiuni contra libertăților sexuale. În Codul Penal suedez, violul este prevăzut de art. 1 din Capitolul VI, având următorul conținut legal: dacă prin violență sau prin amenințare implicând un pericol iminent exercitat împotriva ei, un bărbat constrânge o femeie la un raport sexual, acesta va fi condamnat pentru viol, la închisoare de la 2 la 10 ani.

În Codul penal maghiar, violul este reglementat în Capitolul XIV Infracțiuni contra căsătoriei, familiei, a tineretului și a moralei sexuale și, de asemenea, subiect pasiv sau activ poate fi orice persoană, indiferent de sex. În Codul penal federal al S.U.A. violul este incriminat de art. 2242, având următorul conținut: oricine sub jurisdicția specială maritimă și teritorială a S.U.A. sau într-o închisoare federală, cu bună știință determină altă persoană să se angajeze într-un raport sexual prin amenințarea acelei persoane ori prin insuflarea unui sentiment de teamă sau se angajează într-un raport cu o altă persoană dacă acea persoană poate fi incapabilă să-și dea seamă de natură conduitei sale; fizic incapabilă de a se opune sau și-a exprimat refuzul de a fi angajat în acel raport sexual, sau pune în executare hotărârea de a proceda în modurile arătate va fi amendat conform prevederilor acestui titlu, închisoare nu mai mult de 20 ani, ori ambele.

Capitolul al II-lea ”Infracțiuni contra integrării corporale sau sănătății persoanei”, evidențiază subgrupa infracțiunilor împotriva integrității corporale sau sănătății persoanei care este prevăzută, așadar, în titlul II, capitolul II, secțiunea a II-a din partea specială a Codului Penal și este intitulată generic lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății.

În această subgrupă sunt încriminate faptele de pericol social comise prin metode și mijloace specifice și prin care se aduce atingere, se vatămă dreptul persoanei la integritate corporală și sănătate, adică acele fapte care au ca rezultat pricinuirea de suferințe fizice ori de vătămări integrității corporale sau sănătății persoanei.

Ocrotirea, apărarea persoanei, prin mijloacele dreptului penal, împotriva faptelor prin care se atentează la integritatea corporală sau la sănătatea sa, s-a impus întrucât integritatea fizică și psihică a persoanei constituie, ca și viața, o valoare socială importantă a cărei atingere lezează însăși existența și normala desfășurare a relațiilor sociale formate în jurul acestei valori.

Bibliografie

1. Barbu C. Ocrotirea persoanei în dreptul penal al R.S. România, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1977;

2. Boroi Alex., Drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;

3. Cernea E., Molcuţ E., Istoria statului şi dreptului românesc, Ed. Press Mihaela, Bucureşti, 1999;

4. Clocotici D., Dumbravă V., Note la decizia nr. 2009/1972 a Tribunalului judeţean Constanţa, în R.R.D. nr. 6/1973;

5. Danciu Elena Tereza, Istoria dreptului românesc, Ed. Universitaria, Craiova, 2002;

6. Dongoroz V., Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. III, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1971;

7. Loghin O., Toader T., Drept penal român. Partea specială. Casa de presă şi editură Şansa, Bucureşti, 1997;

8. Gheorghiu-Brădeţ I., Drept penal. Partea specială, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1993;

9. Mitrache C., Mitrache Cr., Drept Penal român. Partea general , Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

10. Niculeanu C., Tratat de Drept penal. Partea generală. Vol.1, Ed. Sitech, Craiova, 2011;

11. Popescu D., Rămureanu V, Codul penal comentat şi adnotat. Partea specială. Ed. Științifică, București, 1975;

12. Răducanu Ruxandra, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009;

13. Stoica O.A., Apărarea intereselor persoanelor în lumina noului Cod penal , RRD 6/1971;

14. Toader T., Drept penal român. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;

15. Paşca V., Drept penal. Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;

16. Udroiu M., Drept penal. Parte generală. Partea specială, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013;

17. Codul penal a fost adoptat prin Legea nr. 15/1968 (Buletinul Oficial Nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968);

18. Declarația Universală a Drepturilor Omului, 10 decembrie 1948;

19. Decret-Lege nr.6/07/01/1990;

20. Legea nr. 22/2010, privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor( M.O. nr.714/26/10/2010);

21. Noul Cod Penal actualizat în 2015 conf. Legii nr.286/2009, publicat în M.O. nr.510/06/2009;

22. Noul Cod de Procedură Penală actualizat în 2015 conf. Legii nr.135/2010, publicat în M.O. nr.486/15/06/2010.

23. www.jurisprudența.com;

24. www.scrib.com;

25. www.avocat.ro.

Preview document

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 1
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 2
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 3
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 4
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 5
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 6
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 7
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 8
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 9
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 10
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 11
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 12
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 13
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 14
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 15
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 16
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 17
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 18
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 19
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 20
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 21
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 22
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 23
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 24
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 25
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 26
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 27
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 28
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 29
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 30
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 31
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 32
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 33
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 34
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 35
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 36
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 37
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 38
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 39
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 40
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 41
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 42
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 43
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 44
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 45
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 46
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 47
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 48
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 49
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 50
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 51
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 52
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 53
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 54
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 55
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 56
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 57
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 58
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 59
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 60
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 61
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 62
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 63
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 64
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 65
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 66
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 67
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 68
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 69
Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Caracteristicile generale ale infractiunilor impotriva persoanei.docx

Alții au mai descărcat și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Aspecte Generale Privitoare la Infracțiunea de Viol

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA INFRACŢIUNEA DE VIOL 1.1. Apariţia şi evoluţia violenţei sexuale asupra femeii Încă din perioada...

Lipsirea de Libertate

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I ASPECTE GENERALE CADRUL GENERAL AL PROBLEMEI. Preocupările privind ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Analiza Laturii Obiective și a Laturii Subiective în Cazul Infracțiunii de Omor Deosebit de Grav

INTRODUCERE Ocrotirea persoanelor împotriva actelor îndreptate împotriva vieții s-a impus ca o necesitate obiectivă înca din timpurile cele mai...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Te-ar putea interesa și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Incestul

INTRODUCERE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste instituţii sunt caracterizate...

Violență

Capitolul I ASPECTE INTRODUCTIVE Nimic nu poate sa justifice o apropiere, altfel decât paradoxala, între violenta si creativitatea descoperirii...

Confiscarea Specială

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind masurile de siguranta Sectiunea 1 1.1 Precizari prealabile Lupta împotriva infractiunilor nu ar putea fi...

Crima și criminali în serie

Conceptul de crimă, reprezintă unul din elementele obiectului de studiu al criminologiei, fiind legat aproape inseparabil de persoana criminalului....

Ai nevoie de altceva?