Contract matrimonial

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 26424
Mărime: 107.45KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Magda Blosenca
Actualitatea și gradul de studiere a temei investigate. Lucrarea de faţă prezintă o analiză ştiinţifico-juridică a unei instituții recent apărute în legislaţia Republicii Moldova, dar care îşi are începutul încă din cele mai vechi timpuri, şi anume: contractul matrimonial.

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CONTRACTUL MATRIMONIAL.6
 3. 1.1. Noțiuni generale privind contractul matrimonial.6
 4. 1.2. Caracterele juridice ale contractului matrimonial.9
 5. 1.3. Condițiile de validitate ale contractului matrimonial.12
 6. CAPITOLUL II. EFECTELE CONTRACTULUI MATRIMONIAL.23
 7. 2.1. Efectele ce reies din executarea contractului.23
 8. 2.2. Încheierea contractului.30
 9. 2.3. Efectele ce reies din neexecutare sau executare necorespunzătoare .35
 10. CAPITOLUL III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI MATRIMONIAL.39
 11. 3.1. Modificarea și rezilierea contractului matrimonial.39
 12. 3.2. Nulitarea contractului matrimonial.42
 13. 3.3. Răspunderea soților potrivit obligațiilor.48
 14. CAPITOLUL IV. ASPECTE PRACTICE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI MATRIMONIAL.56
 15. CONCLUZII .60
 16. BIBILIOGRAFIE.62

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea și gradul de studiere a temei investigate. Lucrarea de faţă prezintă o analiză ştiinţifico-juridică a unei instituții recent apărute în legislaţia Republicii Moldova, dar care îşi are începutul încă din cele mai vechi timpuri, şi anume: contractul matrimonial.

În contextul poziției ocupate actualmente de Republica Moldova pe arena politică și social-culturală internațională și ținînd cont de tendințele tot mai pronunțate ale statului nostru de a se implica mai activ în diversele domenii ce interesează circuitul valoric interstatal și mai ales deplasarea în spațiul european, se impune, adoptarea unui cadru juridic corespunzător care ar transpune realitatea existentă în statul nostru.

Mă refer, în conjunctura celor ce urmează a fi analizate în continuare, la situațiile specifice ce țin de soluționarea litigiilorîn materia relațiilor patrimoniale dintre soți, dreptul familiei al Republicii Moldova solicită în acest domeniu o reglementare, coerentă amănunțită plină de precizie și claritate în procesul de aplicare, lucru inrealizabil în cazul existenței lacunelor legislative.

O dată cu punerea în vigoare a Codului Familiei, în legislația familială a Republicii Moldova a apărut o nouă noțiune – contract matrimonial. Majoritatea normelor care reglementează instituția contractului matrimonial sunt cuprinse în capitolul 6 al Codului Familiei, intitulat ”Regimul contractual a bunurilor soților”, asupra cărora este încă de muncit, avînd dreptul să rezervăm spațiu criticilor în domeniul dat, pentru a avea cît de cît o tratare concretă și eficientă.

Comentariile și opiniile doctrinarilor, cercetărilor în materia contractului matrimonial în Republica Moldova reprezintă un studiu calitativ și eficient pentru cei ce aplică aceste norme, însă abordările lor nu acoperă lor suficient totalitatea întrebarilor care apar în acest domeniu.

Actualitatea acestei temei rezidă și în faptul că societatea este într-o permanentă schimbare iar aceste schimbări sociale se răsfrîng și asupra relațiilor patrimoniale existente între soți care trebuie să fie ajustate la relațiile sociale.

Suportul metodologic și teoretico-științific. Suportul principal care a servit ca bază la analiza acestei a contractului matrimonial sunt prevederile legislației naționale și internaționale în vigoare; rezultatele cercetărilor doctrinarilor autohtoni, români.

În cadrul sistematizării informației culese din cuprinsul lucrărilor științifice ale autorilor din domeniu, au fost aplicate metode analitică, metoda istorico-științifică precum și cea sistematică. Metoda analizei comparative folosită în cadrul acestei teze folosește la cunoașterea realității juridice din mai multe state, ceea ce permite o evaluare mai profundă a legislației Republicii Moldova ținînd cont de toate aspectele ei. Dintre autorii opinia cărora a servit baza cercetării pot fi menționați: Lilia și Gabriel Mărgineanu cu lucrarea ”Dreptul Familiei”, Cebotari Valentina ”Dreptul Familiei”, Vasilescu P, ”Regimuri matrimoniale” etc.

Deasemenea sunt prezentate și opiniile următorilor autori: Hamangiu C, Cebotari Sergiu, Baieș Sergiu, Roșca Nicolae și alții.

Ca suport științific a fost folosit și literatura de specialitate și anume revistele de drept care au analizat subiecte în materia contractului matrimonial.

Obiectul cercetării îl constituie evoluția, condițiile și efectele contractului matrimonial.

Scopul și obiectivele tezei constă în cercetarea sistematică și complexă a naturii juridice contractului matrimonial ca instituție a dreptului familie. Deasemenea analiza normelor de drept care reglementează modalitatea de încheiere și desfășurarea acestui contract, aspectele de drept internațional au constituit unul dintre scopurile principale ale acestei tezei.

Pentru atingerea scopului au fost stabilite următoarele obiective:

 Analiza definițiilor, caracterelor și a naturii juridice a contractului matrimonial;

 Determinarea condițiilor la încheierea contractului matrimonial;

 Evidențierea lacunelor existente în legislație, legate de reglementarea contractului matrimonial și înaintarea propunerilor spre perfectarea acestor norme ș.a.

Întru realizarea scopului preconizat ne propunem, de asemenea, să formulăm anumite concluzii de ordin teoretic și practic, să înaintăm propuneri de lege ferenda care ar rezulta logic din investigațiile efectuate în lucrare, contribuind la îmbogățirea doctrinei în problemele vizate, la perfecționarea legislației în vigoare, făcând-o mai compatibilă și logic închegată cu reglementările naționale și străine deja existente.

Semnificația teoretică a lucrării se manifestă și prin direcțiile principale ale cercetării:

• fundamentarea normativ-legislativă, manifestată prin analiza celor mai relevante prevederi normative ale legislației diverselor state în domeniul reglementării regimurilor matrimoniale contractuale, dar și ale legislației în vigoare din RM;

• fundamentarea doctrinar-teoretică, care este realizată prin analiza și evaluarea diverselor opinii, concepte, ipoteze, idei și afirmații ce au drept scop constituirea unei abordări unificate asupra contactului matrimonial;

• fundamentarea practico-aplicativă a cercetărilor efectuate, care rezultă din identificarea aspectelor practice în contextul formulării conținutului contactului matrimonial.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute se manifestă prin analiza complexă a legislaţiei care reglementează regimul matrimonial contractual ca instituţie juridică a dreptului privat. În baza sistematizării normelor legale şi analizei fenomenelor juridice, autorul a elucidat procesul de reglementare a instituției contractului matrimonial din Republica Moldova, fiind evidenţiate un şir de probleme cărora li se dau soluţii interpretative ori referitor la care se sugerează idei de modificare a unor dispoziţii legale.

Bibliografie

Acte normative:

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994;

2. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Colectiv de autori. Volumul I. Chişinău: Arc, 2005;

3. Codul Familiei, Republica Moldova, adoptat prin Legea RM, nr.1316-XIVdin 26 octombrie 2000, intrat în vigoare la 26 aprilie 2001/ Monitorul oficial al RM- 2001-nr47-48;

4. Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea RM nr.1107-15 din 6 iunie 2002, intrat în vigoare la 12 .06.2003;

5. Legea cu privire la notariat, nr. 453 - XI din 08.11.2002 în vigoare 21.11.2002;

Literatura de specialitate:

6. Cebotari V. Dreptul familiei. Chișinău: USM, 2004;

7. Cebotari V. Dreptul familiei. Ediția a II-a. Revăzută și completată. Chișinău: USM, 2008;

8. Cebotari V. Dreptul familiei. Ediția a III-a. Revăzută și completată. Chișinău: USM, 2014;

9. Cebotari V. Regimuri matrimoniale: Aspecte de drept comparat. În: Revista Națională de Drept a USM, 2009, nr.10-12;

10. Cebotari V., Cebotari S. Consideraţii generale privind noţiunea şi conţinutul contractului matrimonial. În: Revista Naţională de Drept a USM 2002, nr.10/29;

11. Cebotari V., Pisarenco O. Restricții legale asupra conținutului regimului matrimonial contractual. În: Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective. Tezele conferinței științifice cu participare internațională. Chișinău: U.S.M., 2013;

12. Chirtoacă L. Tratat de dreptul familiei. Chişinău: Bons Offices, 2005;

13. Cebotari V., Cebotari S., Contractul matrimonial// Revista naţională de drept, Nr.10, 2002;

14. Filipescu I. P. Noțiunea de patrimoniu și relațiile dintre soți privind bunurile și datoriile lor. În: Dreptul, 1993, nr.3

15. Mărgineanu L., Mărgineanu G. Dreptul familiei. Chişinău: Elena-V.I., 2002;

16. Molcuţ E., Oancea D. Dreptul roman. Ediția a II-a. Bucureşti: Universul, 1993;

17. Moloman B.D. Căsătoria civilă și religioasă în dreptul român. București: Universul Juridic, 2009;

18. Neagu N. Dreptul familiei. Note de curs. Constanța: Universitatea Andrei Șaguna, 2010;

19. Oprea D.-S. Regimurile matrimoniale. Brașov: Centrul Teritorial al Institutului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Braşov, 2010;

20. Oprișan C. Salariul fiecăruia dintre soți este un bun comun sau propriu?. În: Legalitatea Populară, 1957, nr.10;

21. Pînzari V., Dreptul familiei, Universitas, Chişinău, 2000;

22. Pisarenco O. Aspecte conceptuale privind momentul stabilirii, modificării și încetării regimului matrimonial contractual. În: Revista Națională de Drept a U.S.M., Chișinău, 2012, nr.7;

23. Pisarenco O. Categoriile de bunuri care pot constitui obiect al regimului matrimonial contractual. În: Revista Națională de Drept a U.S.M., Chișinău, 2013, nr.5;

24. Pisarenco O. Considerații privind delimitarea contractului matrimonial de contractul de căsătorie. În: Revista științifico-practică, informativă și de drept a Institutului Național al Justiției, Chișinău, 2014, nr.3(30);

25. Pisarenco O. Dovada apartenenţei bunurilor soţilor. Partea I. În: Revista Națională de Drept a U.S.M., Chișinău, 2013, nr.7;

26. Pisarenco O. Dovada apartenenţei bunurilor soţilor. Partea II. În: Revista Națională de Drept a U.S.M., Chișinău, 2013, nr.9;

27. Pisarenco O. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale contractuale ale soţilor. În: Revista Națională de Drept a U.S.M., Chișinău, 2013, nr.1;

28. Pisarenco O. Evoluția istorico-juridică a instituției regimului matrimonial contractual. În: Revista Națională de Drept a U.S.M., Chișinău, 2012, nr.5;

29. Pisarenco O. Explicații terminologice ale conceptului de regim matrimonial contractual. În: Analele științifice ale Catedrei Drept Patrimonial, Universitatea Tehnică din Moldova, Chișinău, 2012, nr.3;

...

Preview document

Contract matrimonial - Pagina 1
Contract matrimonial - Pagina 2
Contract matrimonial - Pagina 3
Contract matrimonial - Pagina 4
Contract matrimonial - Pagina 5
Contract matrimonial - Pagina 6
Contract matrimonial - Pagina 7
Contract matrimonial - Pagina 8
Contract matrimonial - Pagina 9
Contract matrimonial - Pagina 10
Contract matrimonial - Pagina 11
Contract matrimonial - Pagina 12
Contract matrimonial - Pagina 13
Contract matrimonial - Pagina 14
Contract matrimonial - Pagina 15
Contract matrimonial - Pagina 16
Contract matrimonial - Pagina 17
Contract matrimonial - Pagina 18
Contract matrimonial - Pagina 19
Contract matrimonial - Pagina 20
Contract matrimonial - Pagina 21
Contract matrimonial - Pagina 22
Contract matrimonial - Pagina 23
Contract matrimonial - Pagina 24
Contract matrimonial - Pagina 25
Contract matrimonial - Pagina 26
Contract matrimonial - Pagina 27
Contract matrimonial - Pagina 28
Contract matrimonial - Pagina 29
Contract matrimonial - Pagina 30
Contract matrimonial - Pagina 31
Contract matrimonial - Pagina 32
Contract matrimonial - Pagina 33
Contract matrimonial - Pagina 34
Contract matrimonial - Pagina 35
Contract matrimonial - Pagina 36
Contract matrimonial - Pagina 37
Contract matrimonial - Pagina 38
Contract matrimonial - Pagina 39
Contract matrimonial - Pagina 40
Contract matrimonial - Pagina 41
Contract matrimonial - Pagina 42
Contract matrimonial - Pagina 43
Contract matrimonial - Pagina 44
Contract matrimonial - Pagina 45
Contract matrimonial - Pagina 46
Contract matrimonial - Pagina 47
Contract matrimonial - Pagina 48
Contract matrimonial - Pagina 49
Contract matrimonial - Pagina 50
Contract matrimonial - Pagina 51
Contract matrimonial - Pagina 52
Contract matrimonial - Pagina 53
Contract matrimonial - Pagina 54
Contract matrimonial - Pagina 55
Contract matrimonial - Pagina 56
Contract matrimonial - Pagina 57
Contract matrimonial - Pagina 58
Contract matrimonial - Pagina 59
Contract matrimonial - Pagina 60
Contract matrimonial - Pagina 61
Contract matrimonial - Pagina 62
Contract matrimonial - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Contract matrimonial.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Consecințele Divorțului asupra Copilului

Introducere Actualitatea temei: Familia privită ca nucleu social influenţează întreaga evoluţie de viaţă a omului şi-şi pune amprenta pe întreaga...

Împărțirea Bunurilor Soților în Timpul Căsătoriei

Capitolul I Consideraţii generale Secţiunea I Noţiunea de bunuri proprii şi bunuri comune. Familia este întemeiată pe căsătoria liber...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale

INTRODUCERE Jean Jacques Rousseau spunea despre familie că este cea mai veche dintre toate societăţile şi singura naturală, iar în Declaraţia...

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Corelația contractului civil cu alte contracte

1.1 Contractul administrativ Contractele administrative se deosebesc de contractele civile doar prin regimul juridic ce li se aplică, cel comun de...

Ai nevoie de altceva?