Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 26478
Mărime: 101.45KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
 2. INTRODUCERE 4
 3. I. Statutul Curţii Constituţionale – momente generale 6
 4. 1.1 Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale 6
 5. 1.2 Particularităţile evoluţiei statutului juridic al Curţii Constituţionale în Republica Moldova 9
 6. 1.3 Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale 15
 7. II. Structura Curţii Constituţionale în Republica Moldova 21
 8. 2.1 Elemente de natură organizatorică a Curţii Constituţionale 21
 9. 2.2 Curtea Constituţională ca autoritate supremă în sistemul de drept al Republicii Moldova 22
 10. 2.3 Supremaţia jurisdicţională a Curţii Constituţionale în cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova 26
 11. III. Activitatea judecătorilor Curţii Constituţionale în Republica Moldova – element inerent al structurii instituţionale 33
 12. 3.1 Consideraţii generale privind numirea în funcţie 33
 13. 3.2 Drepturile şi îndatoririle judecătorilor Curţii Constituţionale conform normelor legale în vigoare 41
 14. 3.3 Locul exercitării muncii şi particularităţile organizării profesiei de judecător 42
 15. 3.4 Răspunderiea judecătorului la Curtea Constituţională 44
 16. 3.5 Drepturile şi garanţiile în exercitarea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională 52
 17. 3.6 Incetarea funcţiei 53
 18. ÎNCHEIERE 56
 19. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. La momentul actual, constituţia este actul prin care se definesc condiţiile exercitării puterii politice, se reglementează mecanismul reprezentării poporului, modul de control asupra exercitării puterii de stat, precum şi statutul juridic al individului. Constituţia ca act fundamental, cu forţă juridică supremă, prezintă în sens politic juridic şi social un produs al consensului social general la etapa adoptării ei. Constituţia are menirea să soluţioneze probleme ce ţin de o perspectivă mai îndelungată a activităţii statului şi, prin urmare, este şi trebuie să fie ea însăşi relativ stabilă, şi oportună.

Actualitatea temei de cercetare rezidă în evoluţia evenimentelor, care s-au produs în contextul schimbărilor politice, intervenite în ţările Europei Centrale şi de Est, care s-au aflat în regim totalitar.

Problema funcţionării eficiente a Curţii Constituţionale în garantarea supremaţiei Constituţiei, inclusiv a controlului de constituţionalitate, este actuală în virtutea transformărilor politice, economice, sociale şi juridice din viaţa societăţii, ce au deschis calea spre constituirea noilor democraţii, spre edificarea statelor de drept, în care garantarea supremaţiei Constituţiei are un rol hotărâtor.

Scopul şi obiectivele proiectului. Scopul tezei prezintă organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale în RM.

Obiectivele lucrării prezente sunt:

• Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale

• Particularităţile evoluţiei statutului juridic al Curţii Constituţionale în Republica Moldova

• Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale

• Elemente de natură organizatorică a Curţii Constituţionale

• Curtea Constituţională ca autoritate supremă în sistemul de drept al Republicii Moldova

• Supremaţia jurisdicţională a Curţii Constituţionale în cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova

• Consideraţii generale privind numirea în funcţie

• Drepturile şi îndatoririle judecătorilor Curţii Constituţionale conform normelor legale în vigoare

• Locul exercitării muncii şi particularităţile organizării profesiei de judecător

• Răspunderiea judecătorului la Curtea Constituţională

• Drepturile şi garanţiile în exercitarea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională

• Incetarea funcţiei

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a proiectului. Problemele care au făcut obiectul cercetării noastre se referă la actualitatea subiectului ce vizează organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale în RM, la raporturile dintre instituţiile politice în respectarea Constituţiei, la organizarea şi exercitarea controlului jurisdicţional, la contribuţia organelor de jurisdicţie constituţională la respectarea echilibrului constituţional, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului etc.

Sumarul compartimentelor proiectului. Structura tezei este următoarea – introducere, concluzii, bibliografie, şi conţinutul tezei din 3 capitole.

Capitolul unu - Statutul Curţii Constituţionale – momente generale, prezintă: Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale; Particularităţile evoluţiei statutului juridic al Curţii Constituţionale în Republica Moldova; Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale.

Capitolul doi - Structura Curţii Constituţionale în Republica Moldova, prezintă: Elemente de natură organizatorică a Curţii Constituţionale; Curtea Constituţională ca autoritate supremă în sistemul de drept al Republicii Moldova; Supremaţia jurisdicţională a Curţii Constituţionale în cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova

Compartimentul trei - Activitatea judecătorilor Curţii Constituţionale în Republica Moldova – element inerent al structurii instituţionale, analizează: Consideraţii generale privind numirea în funcţie; Drepturile şi îndatoririle judecătorilor Curţii Constituţionale conform normelor legale în vigoare; Locul exercitării muncii şi particularităţile organizării profesiei de judecător; Răspunderiea judecătorului la Curtea Constituţională; Drepturile şi garanţiile în exercitarea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională; Incetarea funcţiei.

I. Statutul Curţii Constituţionale – momente generale

1.1 Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale

Fiind unica autoritate de jurisdicţie constituţională în stat devine şi unicul subiect de interpretare oficială a Constituţiei şi astfel atribuţia de interpretare oficială a Constituţiei nu poate fi conferită altei autorităţi publice.

În primul rînd scopul constituirii Curţii Constituţionale. Dacă secolul XIX şi prima jumătate a secolului XX erau considerate secolele parlamentarismului atunci începînd cu a doua jumătate a secolului XX putem menţiona începutul erei constituţionalismului. Tot mai mult este împărtăşită ideea că în statul în care lipseşte autoritatea Constituţiei nu poate fi vorba de stat de drept. Constituţia trebuie să predomine asupra tuturor. Şi dacă în cadrul separaţiei puterilor trebuie să existe o balanţă dictată de înfrîngerea unei puteri de către alta, în caz de abuzuri, atunci trebuie să existe şi un străger al Constituţiei care ar obliga puterile să activeze în cîmpul constituţional. [ 1]

Pentru ca să-şi onoreze menirea sa Curtea Constituţională în Republica Moldova se situează în afara celor trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească. Ea porneşte de la ideea după care, pentru a putea controla activitatea unui organ, cum este de exemplu, Parlamentul sau Guvernul este necesar ca cel ce controlează să se situeze la un nivel superior celui al organului controlat. Formării şi activităţii Curţii este consacrat titlul III din Constituţie, separat de reglementările autorităţilor publice centrale şi se bazează pe doctrinele: italiană, spaniolă, belgiană şi franceză.

În toată activitatea sa Curtea Realizează funcţiile: garantarea supremaţiei Constituţiei, realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească, garantarea responsabilităţii statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. Aceste funcţii sînt direct stipulate în art.134 din Constituţie. Autorul V.Zubco cu [ 2] referire la autoul român L.Deleanu mai numeşte două funcţii: funcţia de elaborare a normelor de drept şi funcţia de regularizare şi autentificare a schimbărilor politice sau a alternanţilor la putere. Cu toate că ultimele două funcţii nu sînt enumerate în Constituţie ele se conţin în practica Curţii Constituţionale.

Bibliografie

1. Puşcaş v., Curtea Constituţională unicul subiect de interpretare oficială a Constituţiei. În: Justiţia Constituţională în Republica Moldova, 2010, nr.3, pag.15

2. Zubco V. Funcţiile Curţii Constituţionale. Justiţia constituţională, 2004. nr.4, p.15

3. Шульженко Ю.А.. Конституционный контроль в России. М. 1995 v. с.43

4. Гаджиев К. Пределы толкования норм Конституциии Конституционным судом. Право и политика. М. 2000. № 12, стр.21

5. Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.8 din 16.02.1999. M.O., nr.22-23/14 din 04.03.99

6. Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.55 din 14.10.1999. M.O. nr.118-119/66 din 18.10.1999

7. HCC nr.18 din 27.10.2009 privind interpretarea art.90 alin.(1) şi alin.(2). art.91 şi art.135 alin.(1) lit.f) din Constituţie (M.O. nr.160-161/20 din 06.11.2009)

8. Costachi G., Statul de drept: între teorie şi realitate. Chişinău, 2000, pag 44

9. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la statutul limbii de stat a R.S.S. Moldoveneşt nr.334-XI din 31 august 1989

10. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la unele modificări şi completări în Constituţia (Legea Fundamentală) a R.S.S. Moldoveneşti Nr 3616-XI, 22 noiembrie 1989

11. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la modificarea art.168 din Constituţia (Legea Fundamentală) a R.S.S. Moldoveneşti // Preşedintele Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, M.Snegur, 27 aprilie 1990

12. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la introducerea unor modificări în articolele 6, 7, şi 49 din Constituţia (Legea Fundamentală) a R.S.S. Moldoveneşti // Or. Chişinău, 10 mai 1990

13. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldova cu privire la instituirea funcţiei de Preşedinte al Republicii Sovietice Socialiste Moldova şi la introducerea unor modificări şi completări în Constituţia R.S.S. Moldova // Or. Chişinău, 3 septembrie 1990

14. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldova cu privire la Stema de Stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldova // Or. Chişinău, 3 noiembrie 1990

15. Regulamentului cu privire la Stema de Stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, aprobat prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti din 7 mai 1981 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1981, nr.5, art.29

16. Кoннop Сандра Дэй. Жизнь закона. Лекция из серии «Фэграйлд», Университет штата Висконсин, 20 октября 1995. Arhiva bibliotecii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

17. Cojuhari A. Independenţa judecătorului şi răspunderea lui pentru abaterile disciplinare. Moldova Suverană, 28 august 2001, p. 3

18. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики). În: Кони, А.Ф. Избранные труды и речи, Тула: Автограф, 2000, p.78-107

19. Hotărîre cu privire la constituţionalitatea unor prevederi din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 şi a Hotărîrii Parlamentului nr.362-XIII din 3 februarie 1995; nr.10 din 4 martie 1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.18, art.7

20. Hotărîre cu privire la controlul constituţionalităţii pct.8 al Anexei „Lista categoriilor de persoane cărora li se atribuie locuinţe din fondul special” la Legea nr.982-XIII din 19 septembrie 1996; nr.38 din 15 decembrie 1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.2

21. Hotărîre pentru controlul constituţionalităţii art.XV din Legea nr.934-XIV din 14 aprilie 2000 „Pentru modificarea unor acte legislative”; nr.40 din 7 decembrie 2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.43

22. Hotărîre pentru controlul constituţionalităţii art.11 alin.(3) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 „Cu privire la statutul judecătorului”, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.19 alin.(4) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 „Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii în redacţia Legii nr.373-XV din 19 iulie 2001 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative; nr.9 din 27 mai 2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.11.

23. Arseni Al. Jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova’, Chişinău 2002, p. 55

24. Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1975, pag 493

25. Avornic Gh., Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier juridic, 2004, pag 447

...

Preview document

Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 1
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 2
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 3
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 4
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 5
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 6
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 7
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 8
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 9
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 10
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 11
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 12
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 13
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 14
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 15
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 16
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 17
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 18
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 19
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 20
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 21
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 22
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 23
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 24
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 25
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 26
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 27
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 28
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 29
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 30
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 31
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 32
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 33
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 34
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 35
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 36
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 37
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 38
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 39
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 40
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 41
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 42
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 43
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 44
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 45
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 46
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 47
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 48
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 49
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 50
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 51
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 52
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 53
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 54
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 55
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 56
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 57
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 58
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 59
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 60
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 61
Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si functionarea Curtii Constitutionale in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu

Introducere Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Apariția și dezvoltarea Constituției

Introducere Actualitatea temei investigate. Momentul apariţiei constituţiei e unul de natură controversată doctrina juridică fiind împărţită în...

Analiza politică a Republicii Moldova

Capitolul 1 “Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil.” 1.1 Scurt istoric Republica Moldova este o tara...

Curtea Constituțională - Autoritate de Jurisdicție

Introducere Constituţia Republicii Moldova stabileşte prin dispoziţiile sale că Republica Moldova este un stat de drept, democratic în care...

Ai nevoie de altceva?