Protecția și promovarea drepturilor copilului

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 25599
Mărime: 87.12KB (arhivat)
Publicat de: Gaby S.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Abrevieri 2
 2. Capitolul 1. Introducere 3
 3. Capitolul 2. Protecția drepturilor copilului. Autoritatea părintească 5
 4. 2.1. Cadrul legal 5
 5. 2.2. Noțiunea de copil 6
 6. 2.3. Principiile care stau la baza protecției și promovării drepturilor copilului 7
 7. 2.3.1. Principiul interesului superior al copilului 7
 8. 2.3.2. Egalitatea șanselor și nediscriminarea 7
 9. 2.3.3. Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești 10
 10. 2.3.4. Primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului 11
 11. 2.3.5. Respectarea demnității copilului 12
 12. 2.3.6. Ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul de său de maturitate 14
 13. 2.4. Autoritatea părintească 15
 14. 2.4.1. Principiile și durata autorității părintești 16
 15. 2.4.2. Conținutul autorității părintești 17
 16. 2.4.3. Drepturile și obligațiile părintești cu privire la persoana copilului 17
 17. 2.4.4. Drepturile și îndatoririle părintești cu privire la bunurile copilului 21
 18. 2.4.5. Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la raporturile personale dintre părinţi şi copii 21
 19. Capitolul 3. Măsuri de protecție specială a copilului 22
 20. 3.1. Plasamentul 22
 21. 3.2. Plasamentul în regim de urgență 22
 22. 3.3. Supravegherea specializată 23
 23. 3.4. Asistența maternală, măsură de protecție luată în interesul superior al copilului 23
 24. 3.5. Adopția - măsură de protecție alternativă a copilului 24
 25. 3.5.1. Reglementarea legală națională și internațională 28
 26. 3.5.2. Condițiile legale de fond și formă ale adopției 29
 27. 3.5.3. Raporturile dintre adoptator și adoptat. Autoritatea părintească 35
 28. Capitolul 4. Jurisprudență 36
 29. 4.1. Exercitarea autorității părintești în comun 36
 30. 4.2. Plasament minor. Necesitatea menținerii sistemului de protecție specială 37
 31. Capitolul 5. Concluzii 39
 32. Bibliografie 41

Extras din licență

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider că din cele mai îndepărtate timpuri situația specială a copilului, a constituit subiect de dezbatere în doctrina românească și internațională, precum și în jurisprudență.

Statuările juridice au urmărit să instituite noi măsuri de protecție a copilului, ținând cont de starea de vulnerabilitate și de nevoie de protejare a acestuia. În trecut, copilul era privit ca un obiect, pe care părinții îl puteau vinde sau chiar ucide. Odată cu evoluția societății, copiii au devenit subiecți de drept și au beneficiat în acest fel de protecție juridică.

Întrucât, în prezent, copilul este considerat subiect de drept, acesta beneficiază de măsuri de protecție și drepturi fundamentale. Copilul a devenit astfel titlularul drepturilor fundamentale ale omului, la fel ca și persoanele adulte. Deși copilul, până la o anumită vârstă, nu prezintă gradul de maturitate necesar pentru a lua parte la viața juridică, cu ajutorul părinților își poate exercita drepturile fundamentale care îi sunt recunoscute de lege.

Această nouă concepție, cu privire la proteguirea copilului a fost exprimată la nivel internațional, prin adoptarea Convenției Organizației Națiunilor Unite, cu privire la drepturile copilului, care ulterior a fost ratificată și țara noastră, prin intermediul Legii nr. 272/2004.

În România, putem observa că există o presiune socială certă asupra sistemului de protecție a copilului, creată de frecvența mare de copii abandonați la vârste fragede, în maternități sau secții de pediatrie, această situație fiind explicabilă și datorită stării socio-economice precare a unei categorii de persoane.

În cadrul acestei lucrări de licență am avut în vedere tratarea aspectelor considerate esențiale pentru o dezvoltare optimă a copilului și pentru formarea unei legături strânse între părinții și copii, sau între asistenții maternali profesioniști și copii instituționalizați. De asemenea, am ținut cont de importanța instituției specifice dreptului civil, respectiv a adopției naționale, care prezintă o importanță deosebită în cadrul sistemului de drept românesc.

Prin intermediul adopției cu efecte depline, se creează o „nouă familie”, respectiv noi relații de familie între cel adoptat și familia adoptatoare. Aceștia din urmă trebuie să se ocupe de creșterea, educarea și îngrijirea copilului ca niște părinții naturali.

Lucrarea de față este structurată în cinci capitole. Primul capitol prezintă informații generale cu privire la motivare alegerii temei și actualitatea acesteia. Acest capitol este unul introductiv. Cel de-al doilea capitol, punctează protecția drepturilor copilului și autoritatea părintească. În cadrul acestui capitol am abordat cadrul legal al protecției drepturilor copilului, noțiunea de copil și principiile generale care stau la baza protecției și promovării drepturilor copilului.

De asemenea, am detaliat autoritatea părintească, cu principiile, durata, conținutul și drepturile și obligațiile cu privire la persoana și bunurile copilului. Ultima secțiune prezintă pe scurt, efectele desfacerii căsătoriei cu privire la raporturile personale dintre părinți și copii.

Capitolul trei, prezintă măsurile de protecție specială a copilului, reglementate de Legea nr. 272/2004, respectiv plasamentul, plasamentul în regim de urgență, supravegherea specializată. În cadrul acestuia am detaliat și asistența maternală, ca măsură de protecție luată în interesul superior al copilului și adopția ca măsură de protecție alternativă a copilului.

Capitolul patru, este rezervat jurisprudenței, în scopul evidențierii practice a exercitării autorității părintești în comun și plasamentul minorului și necesitatea menținerii acestei măsuri în cadrul sistemului de protecție specială. Ultimul capitol este destinat concluziilor aferente acestei lucrări. Lucrarea mai conține și o secțiune separată în care am cuprins bibliografia utilizată pentru conceperea acesteia.

CAPITOLUL 2

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

2.1. Cadrul legal

Până la începutul secolului al XX-lea, copiii au fost tratați de membrii familiei și de societate ca o prelungire a părinților, fără a se ține cont de drepturile lor proprii. Din datele furnizate de doctrină putem observa că până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, copiii erau vânduți de proprii părinți, iar în situația în care un copil în vârstă de 7 ani era acuzat de furt, el putea fi ucis.

Concepția conform căreie, minorii ar deține drepturi și că acestea sunt diferite în mod esențial de cele prevăzute în cazul adulților, este relativ recentă. Abia în secolul al XX-lea se reglementează în legislațiile constituționale europene, drepturile copilului. Astfel, statul a devenit conștient de responsabilitatea sa față de copii și de imperativitatea intervenției acestuia în situația în care viața sau integritatea copiilor este pusă în pericol.

După cum am specificat anterior, la începtul secolului al XX-lea, marea majoritate a statelor occidentale conțineau statuări cu privire la prerogativele și îndatoririle păriților față de copii lor și la obligațiile statelor de a lua măsurile neceare pentru ocrotirea acestora din urmă.

În categoria protecției drepturilor copilului, statuarea internă se întemeiază pe actele internaționale pe care țara noastră le-a ratificat, și a căror forță juridică urmează regula fundamentală a preeminenței asupra statuărilor interne, prevăzut de art. 20 din Constituție.

Printre actele internaționale care fac referire la protecția drepturilor copilului se numără Convenția ONU din anul 1989 și care a fost ratificată de România prin Legea nr. 18/1990 și Convenția europeană privind drepturile și libertățile fundamentale, implementată de țara noastră prin Legea nr. 30/1994.

Despre Convenția Organizației Națiunilor Unite, s-a afirmat în literatura de specialitate că ar constituie actul de temelie al protecției drepurilor copilului, deoarece constituie primul act normativ care amalgamează drepturile și libertățile copilului, cu forță juridică obligatorie (Avram, 2013).

Importanța acestei Convenții este majoră. Astfel, s-a renunțat la ideea conform căreia, copilul ar reprezenta doar obiectul protecției manifestată de reprezentanții legali. În acest fel, Convenția a lărgit sfera de acțiune a conținutului capacității juridice a copilului, evidențiind ansamblul de drepturi care aparțin acestuia.

De asemenea, prerogativele și îndatoririle părintești trebuie privite din ambele puncte de vedere, adică trebuie să se țină cont atât de drepturile pe care le au părinții în raport cu copii lor minori, dar și de drepturile corelative pe care le au copii în raport cu aceștia. Nu trebuie să uităm că și copii fac parte din cateogoria subiecților de drept, fapt pentru care și aceștia au drepturi și obligații în raport cu proprii lor părinți.

Convenția europeană privind drepturile și libertățile fundamentale ale copilui, a reglementat în cadrul art. 8 dreptul la respectarea vieții private și de familie. Astfel, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului constituie un criteriu de bază și indispensabil pentru îndrumarea statuărilor interne și a jurisprudenței noastre naționale.

Ambele convenții, la care am făcut anterior referire, constituie din punctul nostru de vedere temelia întregii construcții a reglementărilor naționale. În momentul de față, legislațiile țărilor europene conțin în mod expres, dreptul de protecție al copiilor și al persoanelor care se află în situații speciale.

În România, după revoluție, s-au efectuat numeroase modificări în legislația civilă, fapt care a condus la renunțarea unor măsuri injuste din practica în domeniu. Până la adoptarea actualului cod civil, mijloacele de protecție ale copilului, deși au fost menținute, au sufiert unele completări și îmbunătățiri.

O atenție sporită s-a acordat protecției copilului, și a procedurii adopției, în acest cadru producându-se cele mai multe modificări. Astfel, s-au adoptat numeroase legi, s-au creat noi mijloace și instituții de proteguire a copilului ori a celorlalte persoane vulnerabile.

Bibliografie

2.Albu I. (1975). Dreptul familiei, Editura E.D.P.

3.Alexiu M. (2010). Protecţia şi ocrotirea copiilor abandonaţi, Editura Polirom

4.Avram M. (2013). Drept civil. Familia, Editura Hamangiu

5.Avram M. (2001). Adopția națională și internațională, Editura All Beck

6.Bacaci Al., Dumitrache C.V., Hageanu C. (2009). Dreptul familiei, ediția a 6-a, Editura C.H.Beck

7.Badiu A. (2008). Sistemul național de asistență socială azi, Editura Agnos

8.Bercea F. (2003).O modalitate eficientă de abordare a muncii în rețeaua județeană de asistență maternală. În revista de asistență socială nr. 3-4.

9.Bogdan S. (2009). Drept penal, Partea specială, Editura Universul Juridic

10.Boroi G.,Stănciulescu L. (2012). Instituții de drept civil în reglementarea Noului cod civil, Editura Hamangiu

11.Butiuc C. (2006). Criminologie, Note de curs, Editura Universității Lucian Blaga

12.Bîrsan C. (2005). Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, vol I, Drepturi și libertăți, Editura All Beck

13.Chelaru E. (2012). Drept civil. Persoanele în reglementarea Noului cod civil, Ediția a 3-a, Editura C.H.Beck

14.Cojocaru D. (2008). Copilăria și construcția parentalității,Editura Polirom

15.Crișu A. (2011). Drept procesual penal, Editura Hamangiu

16.Stan D. (2003). Fundamentarea asistenţei sociale în spaţiul românesc, Editura Polirom

17.Filipescu I. (2000). Tratat de dreptul familiei, Editura All Beck

18.Filipescu I. (1992). Adopția și protecția copilului aflat în dificultate, Editura All Beck,

19.Filipescu I.,Jacotă M. (1976). Drept internațional privat, Editura Didactică și Pedagogică

20.Frențiu G.C.(2013). Dreptul familiei, Practică judiciară conform Noului cod civil, Editura Hamangiu

21.Gilles F., Neculau A.(2003). Violența. Aspecte psihologice, Editura Polirom

22.Isac L. (2008). Servicii sociale pentru copii, tineri şi familie. Editura Agnos

23.Jaeger T. Bowman P, Bowman C. (2005). Understending disability: inclusion, access, diversity and civil rights, Praeger Publishers

24.Lupan E., Sztranyiczki S. (2012). Persoanele în concepția Noului cod civil, Editura C. H. Beck

25. Macovei E. (2006). Surâs, lacrimă, speranță, Editura Psihomedia

26.Miftode V. (2002). Populații vulnerabile și fenomene de auto-marginalizare, Editura Lumen

27.Mitan M., Chirică S. (2011). Locuința familiei - instituție nou reglementată în Noul cod civil, Revista Săptămâna Financiară, 2011, p. 93.

28.Mitrofan M., Mitrofan N. (1991). Familia de la A la Z, Editura Științifică, București

29.Munteanu A. (2003). Violența în familie și maltratarea copilului, Editura Polirom

30.Muntean A.( 2009). Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom

31.Neacșu I., Mareș R., Nica M., Tineretul și educația pentru valorile non-violenței, Editura Semne

32.Panaite D.( 2010). Abecedarul cunoaşterii copilului meu, Editura Grafit

33.Petroman P. (2003). Psihologia familiei, Editura Eurobit

34.Selejan - Guţan B. (2004). Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura All Beck

35.Selejan - Guţan B. (2004). Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu

Jurisprudență

Trib. Bistrița - Năsăud, secția civilă, sentința nr. 109 din 29 noiembrie 2012, nepublicată.

Preview document

Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 1
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 2
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 3
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 4
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 5
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 6
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 7
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 8
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 9
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 10
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 11
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 12
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 13
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 14
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 15
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 16
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 17
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 18
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 19
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 20
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 21
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 22
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 23
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 24
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 25
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 26
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 27
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 28
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 29
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 30
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 31
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 32
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 33
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 34
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 35
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 36
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 37
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 38
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 39
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 40
Protecția și promovarea drepturilor copilului - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Protectia si promovarea drepturilor copilului.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Principiile care stau la baza protecției copilului

1.Notiunea de protectie a copilului în sens larg. Sediul materiei Reglementarile juridice au tinut întotdeauna seama de situatia speciala a...

Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene

Introducere Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este tratatul în domeniul drepturilor omului cu cea mai largă ratificare din istorie....

Legea Aplicabilă Desfacerii Căsătoriei

I. Definiţie Desfacerea căsătoriei constituie o instituţie a dreptului familiei care a cunoscut o evoluţie interesantă de-a lungul istoriei în...

Te-ar putea interesa și

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Drepturile Copilului în Legislația Română

INTRODUCERE Am ales ca tema de licenţă "Drepturile copilului în legislaţia română" deoarece am considerat ca este importantă având în vedere ca...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Abandonul școlar

1. Ce este abandonul scolar? Natura problemei. Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării...

Drepturile Copilului

Introducere “Omul, fiinţă socială prin esenţă, se raportează în mod necesar la semeni, la societate în ansamblu, acesta fiind cadrul care-i...

Instituții și Organizații ce Activează în Domeniul Protecției și Asistentei Sociale a Familiei

1. Introducere Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este una din instituţiile administraţiei centrale cu o istorie zbuciumată....

Ai nevoie de altceva?