Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 18255
Mărime: 169.07KB (arhivat)
Publicat de: Ella V.
Puncte necesare: 10

Extras din licență

INTRODUCERE

Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite, noi, pentru care managementul trebuie să găsească soluţii salvatoare, ce nu de puţine ori sunt pline de ingeniozitate. Pieţele sunt într-o continuă frămantare, firmele devenind peste noapte deosebit de atractive sau fără nici un sprijin din partea propriilor lor investitori, şi asta nu de puţine ori doar în urma unui „zvon”.

Într-o asemenea conjunctură, pentru a păşi pe trepte mai înalte sau doar pentru a supravieţui, „imaginaţia ingineriei financiare moderne reclamă, la rândul ei, o informaţiecontabilă în absenţa normalizării şi a doctrinei contabile”. Contabilitatea, ca joc social, isi defineste în procesul de construire a informaţiei financiare propriile reguli. Standardele internaţionale, ca regului normalizatoare ale contabilităţii, vin să amelioreze producţia de informaţii contabile şi să reducă diferenţele ce pot apărea în situaţiile financiare, astfel încât acestea să reflecte cu fidelitate realitatea economică.

În afară de faptul că profesia contabilă trebuie să participe activ la procesul de normalizare a contabilităţii, este absolut necesar ca producătorul de informaţii contabile să manifeste profesionalism, să fie obiectiv în aprecierile pe care le face, cat şi în momentul în care înregistrează aceste aprecieri.

Din punct de vedere teoretic afirmaţiile sunt valabile, dar practic nu este greu de argumentat că există o notă de subiectivism, care este de multe ori de neevitat. Această notă de subiectivism a producătorilor de informaţii contabile, este generată de doi factori:

- natura umană- care este o subiectivitate naturală;

- ataşamentul faţă de societate-care duce la o subiectivitate de atasament.

Apare astfel un conflict potenţial de interese între producătorii de informaţie contabile şi între utilizatorii săi. Utilizatorii de informaţii financiar contabile manifestă o lipsă de încredere şi de scepticism faţă de producătorii de situaţii financiare, considerând că aceştia nu sunt independenţi faţă de operaţiunile efectuate şi situaţiile financiare prezentate, punându-le la îndoială imparţialitatea şi obiectivitatea şi uneori chiar şi calităţile moral profesionale.

A apărut astfel necesitatea ca între producătorii şi utilizatorii de situaţii financiare, să se interpună o nouă categorie profesională-auditorii financiari, care au menirea să controleze situaţiile financiare şi să formuleze o opinie independentă despre realitatea şi corectitudinea datelor prezentate în situaţiile anuale de sinteză.

Auditul financiar este un proces sistematic de obţinere şi evaluare obiectivă a probelor, privind aserţiunile referitoare la tranzacţiile şi evenimentele derulate într-o entitate patrimonială, pentru confirmarea gradului de corespondenţă dintre aceste aserţiuni, stabilirea criteriilor ce au stat la baza lor şi comunicarea rezultatelor utilizatorilor interesaţi.

Transparenţa activităţii firmelor, impusă de mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea, determină ca un număr tot mai mare de societăţi, chiar închise să-şi auditeze situaţiile financiare, pentru a asigura utilizatorii externi şi interni de informaţii financiar contabile, că acestea sunt nepărtinitoare, sincere şi reflectă realitatea nudă, aşa cum este prezentată de contabilitate.

Mediul de afaceri românesc, privit ca un subsistem al angrenajului de afaceri internaţional, a traversat o perioadă de transformări profunde şi novatoare. Firmele româneşti au fost angrenate în acest proces de schimbări şi transformări, care implică şi o serie de riscuri inerente unor astfel de evoluţii, necesitând o adaptare rapidă la toate aceste schimbări.

Contabilitatea, la randul ei, a introdus proceduri de prelucrare, control şi sinteză corespunzătoare cerinţelor informaţiilor financiar-contabile dematerializate, reflectării contabile a operaţiunilor patrimoniale şi extrapatrimoniale în conturile anuale în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate.

Un pas important în dezvoltarea activităţii de audit financiar în ţara noastră, l-a constituit asimilarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit, ca bază de efectuare a auditului financiar în România, asigurându-se astfel alinierea acestei activităţi la nivel internaţional.

Apariţia „Camerei Auditorilor Financiari din Romania” (CAFR), pe scena romanească, cu rol de reglementare şi supraveghere a activităţii de audit financiar, este benefică ţinând cont că piaţa serviciilor de audit este o piaţă în formare în România şi este necesar ca aceasta să se dezvolte pe principii sănătoase. Această piaţă va purta multă vreme amprenta modului în care Camera Auditorilor Financiari, ca organism profesional a inţeles să asigure aplicarea standardelor şi a normelor profesionale în domeniu.

Societatea North Star SRL este o persoană juridică română având forma de societate cu răspundere limitată şi işi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile române şi Codul Comercial Român, reflectate în statutul şi contractul societăţii.

Potrivit statutului său, obiectul de activitate iniţial al SC North Star SRL era de prestări servicii în domeniul maritim, ulterior extinzându-şi sfera de cuprindere, astfel că în momentul de faţă domeniul principal de activitate este : ”Alte activităţi anexe transporturilor” – cod CAEN 5229.

Societatea auditată a aplicat din anul 2004 Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, conform Ordinului nr.94/2001 elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, iar din anul 2006 aplică prevederile O.M.F.P. nr. 1752/2005.

Auditarea situaţiilor financiare se va efectua de către societatea S.C. Minea Audit Consulting S.R.L., Membru la CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMÂNIA – autorizaţie nr 911.

CAPITOLUL I

1.1. Consideraţii privind planificarea unui audit al situaţiilor financiare şi evaluarea riscurilor

Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare

Auditul financiar este un proces sistematic de obţinere şi evaluare obiectivă a probelor, privind aserţiunile referitoare la tranzacţiile şi evenimentele derulate într-o entitate patrimonială, pentru confirmarea gradului de corespondenţă dintre aceste aserţiuni, stabilirea criteriilor ce au stat la baza lor şi comunicarea rezultatelor utilizatorilor interesaţi.

Obiectivul primordial al auditului financiar, este exprimarea de către un auditor financiar independent, a unei opinii, potrivit căreia situaţiile financiare au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare identificat (Standardele Internaţionale de Contabilitate).

Un audit al situaţiilor financiare reprezintă o misiune de asigurare, aşa cum este definit în ”Cadrul general internaţional pentru o misiune de asigurare”. Cadrul defineşte şi descrie elementele şi obiectivele unei misiuni de asigurare. Standardele Internaţionale de Audit aplică acest Cadru în contextul unui audit al situaţiilor financiare şi conţin principiile de bază şi procededurile esenţiale, însoţite de recomandări, pentru a fi aplicate într-un astfel de audit. Aşa cum este prezentat în Cadru , o condiţie pentru acceptarea unei misiuni de asigurare este aceea că criteriile menţionate în definiţie sunt “criterii adecvate” şi sunt disponibile utilizatorilor vizaţi.

Cerinţe de etică cu privire la un audit al situaţiilor financiare

Codul privind conduita etică şi profesională reprezintă „biblia” auditorului financiar.

Acesta constituie baza pe care au fost fundamentate normele de etică, reguli detaliate, îndrumări, standarde de desfăşurare a activităţii pentru auditorii financiari. Camera Auditorilor Financiari din Romania, recunoscând responsabilităţile profesiunii de auditor financiar, a elaborat codul naţional în consonanţă cu codul internaţional elaborat de IFAC. Profesiunea de auditor financiar la nivel mondial, se desfăşoară într-un mediu caracterizat de culturi şi reglementări diferite. Cu toate acestea, scopul de bază al codului trebuie respectat întotdeauna. Este convenit ca, în situaţiile în care o normă naţională intră în conflict cu o prevedere a codului, norma naţională va prevala. Elaborarea codului a avut la bază faptul că obiectivele şi principiile fundamentale sunt egal valabile pentru toţi auditorii financiari, indiferent de sectoarele de activitate unde desfăşoară misiuni de audit. Este clar că identitatea profesiei de auditor financiar este caracterizată la nivel mondial prin încercarea de atingere a unui număr de obiective comune şi prin respectarea unor principii fundamentale în acest scop.

Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar recunoaşte că obiectivele profesiei de auditor financiar le reprezintă desfăşurarea activităţii la cele mai înalte standarde de profesionalism, pentru a atinge cel mai înalt nivel de performanţă. Codul furnizează îndrumări şi norme profesionale referitoare la aplicarea în practică a obiectivelor şi principiilor fundamentale în ceea ce priveşte un număr de situaţii specifice ce apar în profesia de auditor financiar.

Bibliografie

1. Federaţia Internaţională a Contabililor, Audit Financiar 2006. STARDARDE. CODUL DE ETICĂ; Editura Irecson, Bucureşti, 2006

2. Federaţia Internaţională a Contabililor. Manualul Pentru Standarde Internaţtionale De Audit, Certificare Si Etică; Corpul Experţilor Contabili Autorizaţi, ediţia 2007

3. Ministerul Finanţelor Publice, Reglementări Contabile Conforme Cu Directivele Europene . Editura Irecson, Bucureşti, 2006.

4. Camera Auditorulor din România . Norme minimale de audit. Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 2001.

5. Nicolae Traian, Contabilitate Internaţională.. Editura Ex Ponto, Constanţa , 2007.

6. Epstein, B.J.; Mirza, A.A. – Wiley IFRS 2005 – Interpretarea si Aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate si Raporatare Financiară, BMT Publishing House, 2005.

7. Boulescu M., Bârnea C., Audit Financiar Ediţia a III-a , Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007.

8. International Accounting Standards Board (I.A.S.B.) , Standarde Internaţionale De Raportare Financiară (IFRSs) 2005, Editura CECCAR,2006

Preview document

Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 1
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 2
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 3
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 4
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 5
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 6
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 7
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 8
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 9
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 10
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 11
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 12
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 13
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 14
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 15
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 16
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 17
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 18
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 19
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 20
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 21
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 22
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 23
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 24
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 25
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 26
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 27
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 28
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 29
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 30
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 31
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 32
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 33
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 34
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 35
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 36
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 37
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 38
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 39
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 40
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 41
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 42
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 43
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 44
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 45
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 46
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 47
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 48
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 49
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 50
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 51
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 52
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 53
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 54
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 55
Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Privind Auditarea Situatiilor Financiare ale SC North Star SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?