Auditarea Situațiilor Financiare

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 34943
Mărime: 168.73KB (arhivat)
Publicat de: Ella V.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. Conceptul situaţiei financiare.3
 2. 1.1. Armonizarea contabilă.3
 3. 1.1.1. Nevoia de armonizare contabilă. .3
 4. 1.1.2. Program de armonizare contabilă în România.6
 5. 1.2. Cadrul general de armonizare a reglementărilor contabile.11
 6. 1.2.1. Situaţiile financiare anuale.11
 7. 1.2.2. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare.12
 8. 1.2.3. Principiile contabile.18
 9. 1.2.3.1. Principii contabile.18
 10. 1.2.3.2. Tratamente contabile.19
 11. 1.2.4. Aprobarea situaţiilor financiare.20
 12. 1.3. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. 21
 13. 1.3.1. Obiectivul situaţiilor financiare.22
 14. 1.3.2. Principii, convenţii şi concepte contabile.23
 15. 1.3.3. Structuri ale situaţiilor financiare.25
 16. 1.3.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor din situaţiile financiare.28
 17. CAPITOLUL 2. Organizarea profesiunii contabile.31
 18. 2.1. Organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.31
 19. 2.1.1. Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat.31
 20. 2.1.2. Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat.32
 21. 2.1.3. Activitatea cenzorilor externi.33
 22. 2.2. Organizarea şi funcţionarea C.E.C.C.A.R.35
 23. 2.2.1. Organizarea şi atribuţiile CECCAR.35
 24. 2.2.1.1. Secţiuni ale CECCAR.36
 25. 2.2.1.2. Organele de conducere şi control ale CECCAR.37
 26. CAPITOLUL .3. Conţinutul activităţii de audit financiar.40
 27. 3.1. Conceptul de control şi audit.40
 28. 3.1.1. Controlul financiar contabil.40
 29. 3.1.2. Rolul auditului financiar contabil.43
 30. 3.1.3. Obiectivele auditului financiar.45
 31. 3.1.4. Procedurile şi etapele auditului financiar contabil.48
 32. 3.2. Camera Auditorilor din România.61
 33. CAPITOLUL 4. Auditarea întreprinderii SC MEDEA EXIM SRL.63
 34. 4.1. Misiunea de auditare a SC MEDEA EXIM SRL.Raportul de audit.63
 35. 4.2. Anexe la raportul de audit.68
 36. 4.3. Foi de lucru.78
 37. CONCLUZII.95
 38. Bibliografie.97

Extras din licență

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ

1.1. ARMONIZAREA CONTABILA

1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA

Situaţiile financiare emise de întreprinderile comerciale, industriale sau de afaceri, în interiorul graniţelor fiecărei ţări, sunt controlate, într-un grad mai ridicat sau mai scăzut de reglementările locale. Astfel de reglementări locale includ standarde de contabilitate care sunt promulgate de organismele de reglementare şi/sau de organismele profesionale ale contabililor din respectivele ţări.

Datorită procesului accentuat de globalizare a economiilor naţionale şi regionale şi extinderii investiţiilor peste graniţele tradiţionale, nevoia utilizării unui limbaj contabil universal se face simţită din ce în ce mai mult.

Ca rezultat al unui acord între organismele profesionale ale contabililor din Australia, Canada, Franţa, Germania, Japonia, Mexic, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei, Olanda şi S.U.A., în anul 1973 a intrat in vigoare Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC). Un acord şi un Regulament revizuite au fost semnate în 1982. Activitatea IASC este condusă de un Consiliu care include reprezentanţi din până la 13 ţări şi până la 4 organizaţii care manifestă interes în raportarea financiară.

Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate se bazează pe suportul profesional şi financiar al membrilor săi, precum şi a comunităţii oamenilor de afaceri, analiştilor financiari, membrilor activi ai pieţelor internaţionale de capital, avocaţi şi bancheri. Deasemenea IASC colaborează îndeaproape cu organismele naţionale de reglementare contabilă, cu comisiile valorilor mobiliare de pe pieţele internaţionale de capital, cu Comisia Europeană, Banca Mondiala etc. Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate este un organism independent dar, începând cu anul 1983, a stabilit o relaţie profesională strânsă cu Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili (IFAC).

Înainte de înfiinţarea IASC existau în mod frecvent diferenţe, atât la nivelul formei, cât şi la nivelul conţinutului, între standardele contabile publicate ale majoritaţii ţărilor. IASC luând la cunoştinţa standardele contabile deja emise pe marginea fiecărui subiect, elaborează un Standard Internaţional de Contabilitate în vederea acceptării acestuia pe scară largă. Unul din obiectivele IASC îl constituie armonizarea, pe cât de mult posibil, a diverselor standarde şi politici contabile ale diferitelor ţări.

Adaptând standardele existente pentru elaborarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate care să trateze noi subiecte, IASC se concentrează pe ceea ce este esenţial, încercând să nu ofere Standardelor Internaţionale de Contabilitate un caracter atât de complex, încât acestea să nu poată fi aplicate eficient la nivel mondial.

Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt revizuite în mod constant pentru a se putea lua în calcul stadiul actual şi necesităţile de actualizare.

Standardele Internaţionale de Contabilitate nu înlocuiesc reglementările locale. Numeroase întreprinderi din întreaga lume intocmesc situaţii financiare pentru uzul utilizatorilor exteni. Chiar dacă aceste situaţii financiare pot părea similare de la o ţară la alta, există diferenţe care sunt cauzate de factori sociali, economici si juridici, precum şi de faptul că diferite ţări, în momentul stabilirii cerinţelor naţionale, au avut în vedere necesitătile unor utilizatori diferiţi ai situaţiilor financiare.

Aceste circumstanţe au dus la utilizarea unei varietăţi de definiţii pentru structurile situaţiilor financiare, criterii diferite pentru recunoaşterea elementelor în situaţiile financiare şi o anumită preferinţă pentru diferitele convenţii de evaluare. IASC şi-a propus să atenueze aceste diferenţe, căutând să armonizeze reglementările, standardele contabile şi procedurile referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.

Armonizarea se poate realiza cel mai bine punându-se accent pe întocmirea situaţiilor financiare ce au ca scop furnizarea unor informaţii utile pentru adoptarea deciziilor economice. Luând în considerare faptul că aproape toţi utilizatorii iau decizii economice pentru a hotărâ cum să cumpere, să păstreze sau să vândă o investiţie de capital; pentru a evalua răspunderea sau gestionarea managerială; pentru a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi; pentru a evalua garanţiile pentru creditele acordate întreprinderii; pentru a determina politicile de impozitare; pentru a determina profitul şi dividendele ce se pot repartiza; pentru a reglementa activitatea intreprinderii, consiliul IASC consideră că situaţiile financiare armonizate răspund necesitaţilor comune majoritaţii utilizatorilor. Consiliul IASC recunoaşte totuşi că guvernele pot stabili, în particular, cerinţe diferite sau suplimentare pentru scopurile proprii, dar aceste cerinţe nu ar trebui să influenţeze situaţiile financiare publicate în beneficiul altor utilizatori, decât în situaţia în care răspund şi cerinţelor acestora.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele şi terminiligia.

Procesul de normalizare este opera de determinare a unui cadru de referinţă. Normalizarea contabilă internaţională presupune existenţa de autorităţi capabile să elaboreze reguli s-au norme, să le facă obligatorii şi să sancţioneze nerespectarea lor.

Până în prezent au fost elaborate 41 de standarde internaţionale de contabilitate, care acoperă din punct de vedere al reflectării situaţiilor financiare, o gamă largă de operaţii economice din cele mai diverse sfere de activitate: industrie, servicii, finanţe, agricultură.

În vederea elaborării, fiecare standard trece prin diferite etape, luându-se în considerare şi constrângerile contabile naţionale si regionale. Publicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate este precedată de proiectele de expunere, pregătite de diferite comisii ale Consiliului. Respectivele proiecte sunt distribuite membrilor Comitetului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate, pentru a fi analizate şi comentate. Aceste proiecte sunt înmânate şi unor organizaţii guvernamentale, membrilor burselor internaţionale, altor persoane interesate să-şi spună opinia. Eventualele controverse sunt discutate, clarificate şi soluţionate.

Pentru ca un proiect să fie aprobat este nevoie de votul a cel puţin două treimi din membrii Consiliului. Acest proiect de expunere este apoi distribuit profesioniştilor financiar-contabili şi tuturor celor afectaţi sau implicaţi. Înainte de a fi definitivată forma publicabilă a standardelor, toate opiniile sunt analizate cu atenţie. Standardul finalizat trebuie aprobat de trei pătrimi din membrii Comitetului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Bibliografie

1. Boulescu M., Ghiţă M., Control financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient, Bucureşti, 1996.

2. Duţescu A., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, CECCAR, 2001.

3. Feleagă N., Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

4. Florea I., Florea R., Controlul economico-financiar, CECCAR, Bucureşti, 2000.

5. Oprean I., Control şi audit financiar contabil, Editura Intelcredo, Deva, 2002.

6. Stoian A., Ţurlea E., Auditul financiar contabil, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

7. Toma M., Chivulescu M., Ghid pentru audit financiar şi certificarea bilanţurilor contabile, CECCAR, Bucureşti, 1995.

8. *** Standardele Internaţionale de Contabilitate 2001, Editura Economică, 2001.

9. *** Norme Naţionale de Audit, CECCAR, Bucureşti, 1999.

10. *** Legea contabilităţii, nr.82/ 1991, Monitorul Oficial nr. 265/ 27.12.1991.

11. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/ ianuarie, 2001.

12. *** Regulamentul de organizare CECCAR, Monitorul Oficial nr. 153/ 28.03.2001.

13. *** Audit financiar 2000, Editura Economică şi Camera Auditorilor din România, Bucureşti, 2000.

14. *** Ordinanţa Guvernulu nr. 74/ 1999, Monitorul Oficial nr. 256/ 4.07.1999.

15. *** Hotărârea de Guvern nr.591/ 2000, Monitorul Oficial nr. 349/ 2000.

16. *** Ordonanţa 65/ 19 august 1994.

17. *** Legea 186/ 2 decembrie 1999, Monitorul Oficial 592/ 6.12.1999..

18. *** Hotărârea 562/ 3 iulie 2000, Monitorul Oficial nr. 332/ 17.07.2000.

19. *** Ordinul 32/ 30 iunie 1995, Monitorul Oficial nr.159/ 24.07.1995.

Reviste:

1. Colecţia “Tribuna Economică”, 2001-2002

2. Colecţia “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, CECCAR, 2001-2002

Preview document

Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 1
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 2
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 3
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 4
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 5
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 6
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 7
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 8
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 9
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 10
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 11
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 12
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 13
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 14
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 15
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 16
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 17
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 18
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 19
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 20
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 21
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 22
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 23
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 24
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 25
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 26
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 27
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 28
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 29
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 30
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 31
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 32
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 33
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 34
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 35
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 36
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 37
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 38
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 39
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 40
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 41
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 42
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 43
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 44
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 45
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 46
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 47
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 48
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 49
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 50
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 51
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 52
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 53
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 54
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 55
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 56
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 57
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 58
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 59
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 60
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 61
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 62
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 63
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 64
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 65
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 66
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 67
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 68
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 69
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 70
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 71
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 72
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 73
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 74
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 75
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 76
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 77
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 78
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 79
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 80
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 81
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 82
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 83
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 84
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 85
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 86
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 87
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 88
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 89
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 90
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 91
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 92
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 93
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 94
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 95
Auditarea Situațiilor Financiare - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Auditarea Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

INTRODUCERE Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite,...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Audit Financiar - Studiu de Caz

CAPITOLUL I - METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI FINANCIAR 1.1. Sistemul metodologic de control financiar Prima etapă constă în a fixa...

Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL

Noţiunea de audit Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și...

Misiunea de Revizuire a Situațiilor Financiare Interimare

Mission Review of Financial Statements Interim In this work are highlighted aspects of the mission understanding to revise interim financial...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

INTRODUCERE Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite,...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Ai nevoie de altceva?