Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 21965
Mărime: 122.99KB (arhivat)
Publicat de: Cristea Chira
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Horomnea

Cuprins

 1. CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI IMAGINEA FIDELĂ 2
 2. 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI IMAGINEA FIDELĂ 2
 3. 1.2. OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE 3
 4. 1.2.1 Obiectivele raportării financiare 3
 5. 1.2.2. Situaţiile anuale şi informarea financiară 5
 6. 1.3. STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE 6
 7. 1.3.1 Bilanţul ca mijloc de reflectare a imaginii fidele 7
 8. 1.3.2. Contul de profit şi pierdere 11
 9. 1.3.3. Situaţia modificării capitalurilor proprii 13
 10. 1.3.4 Situaţia fluxurilor de trezorerie 14
 11. 1.3.5. Notele explicative la situaţiile financiare anuale 15
 12. 1.4. AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 17
 13. CAPITOLUL II REGLEMENTĂRI CONTABILE ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE SI IMAGINEA FIDELĂ 20
 14. 2.1.REGLEMENTĂRI EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND POZIŢIA FINANCIARĂ, PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 20
 15. 2.1.1 Directivele europene ale comunităţii europene 20
 16. 2.1.2 Standardele internaţionale de contabilitate şi standardele internaţionale de raportare financiară 22
 17. 2.2. REGLEMENTĂRI ROMÂNEŞTI PRIVIND POZIŢIA FINANCIARĂ, PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 25
 18. 2.3. ROLUL INFORMAŢIILOR FINANCIAR CONTABILE CONŢINUTE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 27
 19. 2.4. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMAŢIILOR CONŢINUTE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 28
 20. 2.5. UTILIZATORII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ŞI NECESITĂŢILE DE INFORMARE 29
 21. 2.6. ARMONIZAREA ŞI NORMALIZAREA ÎN VEDEREA ATENUĂRII DIFERENŢELOR LA NIVEL EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONALE 31
 22. CAPITOLUL III TEHNICI DE ELABORARE SITUAŢIILOR FINANCIARE 34
 23. 3.1. LUCRĂRI CONTABILE PREMERGĂTOARE ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 34
 24. 3.1.1. Întocmirea balanţei de verificare primară 35
 25. 3.1.2 Inventarierea generală a patrimoniului 35
 26. 3.1.3. Contabilizarea operaţiilor de regularizare 36
 27. 3.1.4. Determinarea rezultatului contabil 44
 28. 3.1.5. Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea acestuia, repartizarea profitului 45
 29. 3.1.6. Închiderea conturilor de activ şi de pasiv 47
 30. 3.1.7. Întocmirea balanţei de verificare finale 48
 31. 3.2. SISTEMATIZAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 48
 32. 3.2.1 Lucrări de sistematizare a posturilor in Bilanţ 48
 33. 3.2.2. Lucrări de sistematizare a posturilor în Contul de profit şi pierdere 50
 34. 3.2.3. Lucrări de sistematizare a posturilor în cadrul politicilor contabile şi notelor explicative 51

Extras din proiect

Introducere:

În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi socială a unei întreprinderi.

Din structura tipurilor de entităţi patrimoniale, întreprinderea reprezintă sfera de acţiune, în limitele căreia contabilitatea – ca instrument informaţional şi de gestiune – capătă forma completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi utilizării resurselor. La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitate de producţie a bunurilor, de prestări de servicii, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a instrumentelor de plată, precum şi de alte operaţii accesorii activităţii de comerţ.

Întreprinderile din întreaga lume întocmesc situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi. Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare a întreprinderii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Deciziile economice care sunt luate de utilizatorii situatiilor financiare necesită evaluarea capacităţii unei societăţi comerciale de a-şi plăti angajaţii şi furnizorii, de a plăti dobânzi, de a rambursa credite şi de a remunera pe proprietarii acesteia, în concluzie, evaluarea poziţiei financiare, a performanţei şi a modificărilor poziţiei financiare a întreprinderii.

Obiectul lucrării de faţă îl constituie clarificarea unor concepte teoretice privind lucrările ce marchează sfârşitul exerciţiului financiar la orice societate comercială, cât şi relevarea importanţei practice a situaţiilor financiare în procesul decizional intern (aprecierea situaţiei întreprinderii din perspectiva managerilor, acţionarilor) şi extern (luarea deciziei de acordare/neacordare de credite, de investiţii, etc.).

În acest sens, în primul capitol, situaţiile financiare anuale sunt încadrate în sistemul contabilităţii financiare şi de gestiune urmărind, de fapt, acelaşi scop: oferirea utilizatorilor interni şi externi informaţii certe privind situaţia financiară a entităţii economico-financiare studiate.

Reglementările româneşti, europene şi internaţionale privind situaţiile financiare anuale, precum şi cele cele de audit financiar referitor la examinarea situaţiilor financiare din punct de vedere al coerenţei şi concordanţei datelor din contabilitate se regasesc în cadrul capitolului al doilea. De asemenea, rolul şi caracteristicile calitative ale informaţiilor furnizate prin conturile anuale (inteligibilitate, relevanţă, credibilitate, comparabilitate) oferă o imagine fidelă asupra patrimoniului întreprinderii.

În cadrul capitolului al treilea, sunt prezentate în detaliu documentele finale de sinteză ale contabilităţii şi anume: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele explicative la situaţiile financiare anuale.

. În continuare sunt redate lucrările premergătoare întocmirii şi redactării lor: întocmirea balanţei de verificare primară, inventarierea generală a patrimoniului, contabilizarea operaţiilor de regularizare, determinarea rezultatului contabil, determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea cestuia, repartizarea profitului, închiderea conturilor de activ şi a conturilor de pasiv, întocmirea balanţei de verificare finale, precum şi aspectele privind redactarea situaţiilor financiare anuale. Capitolul se finalizează cu prezentarea procesului de auditare a situaţiilor financiare anuale.

Capitolul al treilea prezintă lucrările cu caracter premergător ce preced întocmirea efectivă a situaţiilor financiare anuale.

În scopul realizarii obiectului de activitate al societăţii sau demararea unor proiecte de investiţii, societatea are nevoie de lichidităţi, obţinute de cele mai multe ori prin procesul de creditare bancară.

Lucrarea demonstrează importanţa situaţiilor financiare anuale atât la nivelul intern al societăţii comerciale cât şi la nivel extern, din perspectiva procesului de creditare bancară, ce se sprijină pe tehnologii inteligente de luare a deciziilor.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI IMAGINEA FIDELĂ

Informaţia contabilă reală, operativă şi complexă este suportul deciziilor economice, financiare şi gestionare ce se stabilesc în cadrul oricărei societăţi comerciale.

Situaţiile financiare reprezintă cea mai importantă modalitate de a prezenta periodic terţilor informaţiile colectate şi prelucrate de sistemul contabil.

Prin lege, situaţiile financiare trebuie să reflecte ceea ce reprezintă în opinia lor o imagine fidelă a societăţii, obiectiv fundamental şi chiar principiul suprem al contabilităţii.

1.1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare şi imaginea fidelă

Reglementările româneşti precizează faptul că „documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare sunt situaţiile financiare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată” . Denumirea de situaţii financiare este utilizată atât în Standardele Internaţionale de Contabilitate (S.I.C.) şi normele europene, cât şi în cadrul OMFP nr. 1752 din 17/11/2005.

În consecinţă, situaţiile financiare anuale reprezintă documente de sinteză prin care se prezintă într-o structură formalizată informaţii de natură contabil-financiară necesară majorităţii utilizatorilor . Acestea mai sunt cunoscute şi sub denumirile de conturi anuale, documente contabile de sinteză sau bilanţ contabil.

Se numesc situaţii anuale deoarece aceste informaţii de sinteză sunt publicate, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, care durează, de cele mai multe ori, un an. Însă, adesea, utilizatorii solicită date privind performanţele întreprinderii şi la intervale mai mici de timp. Astfel, sunt publicate de către întreprinderi unele informaţii şi la alte intervale: semestrial, trimestrial sau lunar (în cazul întreprinderilor cotate la bursele importante ale lumii).

Preview document

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 1
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 2
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 3
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 4
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 5
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 6
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 7
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 8
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 9
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 10
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 11
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 12
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 13
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 14
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 15
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 16
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 17
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 18
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 19
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 20
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 21
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 22
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 23
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 24
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 25
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 26
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 27
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 28
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 29
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 30
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 31
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 32
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 33
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 34
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 35
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 36
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 37
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 38
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 39
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 40
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 41
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 42
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 43
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 44
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 45
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 46
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 47
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 48
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 49
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 50
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 51
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 52
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 53
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 54
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 55
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 56
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 57
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 58
Auditarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Auditarea Situatiilor Financiare Anuale.doc
 • Concluzii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Proiecte economice - monografia unei societăți

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA

ACCEPTUL SOLICITĂRII DE AUDITARE CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE S.C. CONBAC S.A. Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Aplicații CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Auditul Situațiilor Financiare Anuale

AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. ALFA S.A Societatile Comerciale au obligatia legala sa întocmeasca situatii financiare anuale,...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Ai nevoie de altceva?