Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 23537
Mărime: 1.75MB (arhivat)
Publicat de: Petronela C.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Mihaiescu

Cuprins

 1. LISTĂ TABELE ȘI FIGURI 1
 2. 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI AUDITUL 4
 3. 1.1. DATE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE AUDIT 4
 4. 1.2. SITUAȚIILE FINANCIARE – FUNDAMENTUL AUDITULUI FINANCIAR 8
 5. 2. ANALIZA PROCESULUI DE AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE 11
 6. 2.1. CARACTERISTICI ALE AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE 11
 7. 2.2. PRINCIPII FUNDAMENTALE ȘI REGULI GENERALE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE 20
 8. 2.3. TEHNICI, PROCEDURI ȘI INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE 23
 9. 2.3.1. TEHNICI ȘI PROCEDURI ALE AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE 23
 10. 2.3.2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE 26
 11. 2.4. MISIUNEA AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE LA NIVELUL FIRMELOR 27
 12. 2.5. PROBELE DE AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE 29
 13. 2.6. RAPORTUL DE AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE 31
 14. 3. AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE PE EXEMPLUL S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA S.A. 33
 15. 3.1. PREZENTAREA FIRMEI S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA S.A. 33
 16. 3.2. ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA S.A. DIN PERSPECTIVA AUDITULUI 37
 17. 3.3. RISCURILE AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE LA S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA S.A. 44
 18. 3.4. ANALIZA AUDITULUI FINANCIAR ÎN CADRUL S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA S.A. 46
 19. 3.4.1. DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE AUDIT ÎN S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA S.A. 46
 20. 3.4.2. PROBLEME DESCOPERITE ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT 48
 21. 3.4.3. SUGESTII ȘI PROPUNERI DE CORECTARE A ERORILOR DETECTATE 50
 22. CONCLUZII 52
 23. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din disertație

INTRODUCERE

Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această activitate din perioada recentă arată spre tendința firească de sporire a rolului atribuit acestui tip de audit în companiile din România. Această intensificare a rolului auditului situațiilor financiare este determinat de numeroasele transformări financiare, de relații și situații economice tot mai complexe.

Există o multitudine de entități care folosesc informația financiară din cadrul unei companii, astfel încât veridicitatea și realitatea acestor informații este vitală. Acești utilizatori sunt din ce în ce mai pretențioși și mai diversificați, arată o anumită reticență vizavi de producătorii de situații financiare, îndoindu-se de calitatea și realitatea acestor constatări.

În acest context, apare absolut necesară auditarea situațiilor financiare. Între producătorii și cei care se folosesc de situațiile financiare dintr-o companie intervin specialiștii în auditul situațiilor financiare, care au scopul de a verifica aceste situații, de a le confirma și de a exprima o părere imparțială, obiectivă și corectă, concordantă cu realitatea, vizavi de întocmirea și conținutul situațiilor financiare ale companiei auditate.

În acest context, motivația alegerii acestei teme ține de importanța fenomenului auditului și a situațiilor financiare în lumea economică contemporană. De asemenea, există și o multitudine de provocări pentru tema aleasă, deoarece sunt un set de aspecte care merită clarificate, deși literatura de specialitate le trateză în mod intensiv, dar rareori punctele de vedere sunt în unanimitate.

Actualitatea temei de cercetare este dată de faptul că, în contextul actual, economia și companiile nu mai există fără procesul de audit al situațiilor financiare, fără misiunea de audit, plan de audit, audit intern și extern și specialiști în audit. Pe măsură ce s-au înmulțit situațiile financiare ale unei entități și documentele contabile, a devenit imperios necesar auditul acestor documente.

Cercetarea de față reflectă, în parte, o analiză fundamentată a auditului situațiilor financiare de la nivelul unei companii.

Tema lucrării tratează modul în care este realizat auditul situațiilor financiare, premisele de la care se pleacă în acest proces, condițiile de desfășurare, prezentarea rezultatelor, importanța activității.

Scopul lucrării constă în cercetarea caracteristicilor, componentelor, factorilor, efectelor, impactului, etapelor etc care constituie auditul situațiilor financiare. Analizarea acestor aspecte este interesantă pentru cercetare şi analiză în cazul aprofundării mai îndeaproape a variantelor de audit aplicabile unei entități financiare.

Obiectivul de cercetare al lucrării de față îl constituie tratarea generală a auditului situațiilor finanicare, și particularitățile apărute în cazul unei firme din domeniul construcțiilor.

Suportul teoretico-ştiinţific şi metodologic al lucrării cercetate îl prezintă diverse lucrări din literatura de specialitate, care tratează subiecte privind auditul, în general, și al situațiilor financiare, în particular, care sunt amintite, fără excepție, în bibliografia lucrării.

Baza informaţională a lucrării. Accesul la informaţia prezentată în cercetare a fost ușurat de utilizarea de informații statistice, rapoarte periodice şi anuale ale instutițiiei cercetate, normele și standardele de audit în vigoare, diverse descrieri, enumerări, clasificări, motivări, interdependențe, tabele, grafice, concluzii, remarci pertinente. Stabilirea cuprinsului lucrării s-a realizat după analiza literaturii de specialitate și a surselor electronice, precum şi prin consultarea anumitor lucrări, analize, studii obiective existente. Un loc aparte în această bază informațională l-a avut și internetul, prin site-ul oficial al firmelor de specialitate în audit și al companiei din domeniul construcțiilor supusă analizei.

Noutatea ştiinţifică a prezentei lucrări este demonstrată de modul de abordare al problemelor existente în cadrul procesului de audit și soluțiile propuse spre rezolvare.

Ipotezele și problemele puse în discuție sunt următoarele: ce loc ocupă situațiile financiare în cadrul unei companii moderne- Care sunt modalitațile de organizare, abordare și verificare a situațiilor finanicare dintr-o companie- Ce importanță prezintă auditul în contextul economic actual- Procesul auditului situațiilor finanicare s-a desfășurat conform normelor în vigoare în cazul companiei din domeniul construcțiilor supuse analizei- Care sunt particularitățile pentru auditul situațiilor financiare într-o firmă din domeniul construcțiilor- Ce probleme a ridicat procesul de audit în firma analizată- Care sunt soluțiile și perspectivele de rezolvare a problemelor detectate?

Confirmarea ipotezelor, răspunsuri la întrebări. Cercetarea literaturii de specialitate și analiza proprie, corelarea datelor existente, au demonstrat indispensabilitatea proceselor de audit a situațiilor financiare în orice companie actuală, inclusiv una din domeniul construcțiilor. Entitățile avantajate de acest proces sunt numeroase, începând cu compania însăși. Pentru problemele descoperite s-au propus soluții care vor fi prezentate în capitolul III aplicativ.

Însemnătatea teoretică şi valoarea practică a cercetării constă în:

- folosirea rezultatelor analizei efectuate în explicarea importanței auditului situațiilor financiare în orice entitate actuală;

- analiza principalelor forme, caracteristici și reacții ale auditului financiar;

- hotărârea direcţiilor strategice de urmat pentru perfecționarea activității auditului situațiilor finanicare.

Bibliografie

Arens A, Loebbecke J., Audit. O abordare integrată, Editura Arc, Chişinău, 2003;

Aslău, Titus, Almási, Robert, Auditul situaţiilor financiare, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2007;

Batrâncea, Ioan, Dumbravă, Partenie, Bătrâncea, Larissa-Margareta, Borlea, Sorin Nicolae, Controlul şi auditul financiar al entităţii economice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007;

Bogdan, Anca Madălina, Auditul financiar în corelaţie cu standardele internaţionale de contabilitate, Ed. Universitaria, Craiova, 2005;

Boulescu, Mircea, Fundamentele auditului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001;

Collins, L., Valin, G., Audit et contrôle intern. Aspects financiers, opérationnels et stratégiques, Ed. Dalloz, Paris, 1992;

Crăciun, Ştefan, Auditul financiar şi auditul intern, controlul financiar şi expertiza contabilă, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

Darie, V., Drehuţă, E., Gorbănescu, C-tin, Manualul expertului contabil şi al contabilului autorizat, Ed. Agora, Bacău, 1996;

Feleagă, Liliana, Feleagă, Niculae, Contabilitate financiară, o abordare europeană și internațională, vol.I si II, Ed. Infomega, București, 2005;

Feleagă, Liliana, Feleagă, Niculae, Reglementare și practici de consolidare a conturilor, Ed. CECCAR, București, 2004;

Feleagă, Liliana, Malciu, Niculae, Politici și opțiuni contabile, Ed. Economică, București, 2002;

Feleagă, Niculae, Ionașcu, Ion, Tratat de contabilitate financiară, Ed. Economică, Bucureşti,1998;

Florea-Ianc, Zaharică, Florea-Ianc, Maria Mirabela, Auditul financiar contabil, Ed. Mirton, Timişoara, 2008;

Gray, I., Manson, S., Procesul de audit: principii, practică și studii de caz, Ed. a II-a, 2000 ;

Macovei, Ionela Corina, Auditul financiar şi imaginea fidelă în contabilitate, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2004;

Oprea, Călin, Ristea, Mihai, Bazele contabilității, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2003;

Preview document

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 1
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 2
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 3
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 4
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 5
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 6
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 7
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 8
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 9
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 10
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 11
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 12
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 13
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 14
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 15
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 16
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 17
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 18
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 19
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 20
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 21
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 22
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 23
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 24
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 25
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 26
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 27
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 28
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 29
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 30
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 31
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 32
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 33
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 34
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 35
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 36
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 37
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 38
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 39
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 40
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 41
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 42
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 43
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 44
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 45
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 46
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 47
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 48
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 49
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 50
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 51
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 52
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 53
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 54
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 55
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 56
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 57
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 58
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 59
Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Auditul Situatiilor Financiare la o Firma din Domeniul Constructiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Operațiuni de creditare derulate de băncile comerciale

I.1. Principiile fundamentale ale creditării specifice economiei de piaţă Cum bine se ştie, creditul, la modul general vorbind, este noţiunea ce...

Piața întreprinderii

Cunoaşterea pieţei este etapa cea mai importantă de marketing şi din structura mediului unei întreprinderi. 0 piaţă nu poate fi definită în mod...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Determinarea riscului și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

“Auditul financiar este ca mirosul de gaz: este rareori agreabil, dar poate, de regulă, să evite explozia”. Jacques Renard 1. INTRODUCERE...

Misiunea de Audit

Noţiunea de misiune îşi are originile în latinescul „Mittere” care înseamnă „a trimite”. Prin urmare prin misiune de audit intern, în accepţiunea...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Cercetare de Marketing

1. Analiza macromediului 1.1 Mediul politic 1.1.1 Mediul politic internaţional 1.1.1.1 Tipuri de guvernări şi impactul lor asupra industriei...

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare 1. Recunoaşterea...

Perfecționarea utilizării programelor specializate în contabilitatea firmei pe exemplul SC Rapsodia Conf SA

Introducere La ora actuală, întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil sunt subiecte dezbătute aprins în literatura de...

Frauda și Evaziunea Fiscală

DEFINIŢIA ŞI FORMELE EVAZIUNI FISCALE Evaziune fiscală reprezintă sustragerea de la impunere a unei părţi mai mari sau mai mici din materia...

Analiza și diagnosticul poziției financiare a SC Cobcefa SA pe baza bilanțului

CAPITOUL I - Introducere 1. Prezentare generală a societăţii S.C. CONCEFA S.A.: Pornind în 1937 de la un simplu şantier din Sibiu, având ca...

Analiza și diagnosticul firmei - SC Mecanica Ceahlău SA Piatra Neamț

1. Prezentarea generală Societate funcţioneaza din 1921 sub numele de "Energia". Având ca obiect de activitate exploatarea unui atelier...

Ai nevoie de altceva?