Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22810
Mărime: 1.37MB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE ȘI EVOLUȚIA PROCESULUI MIGRAȚIONAL 5
 3. 1.1. Teorii privind procesul migrațional al forței de muncă 5
 4. 1.2. Aspecte generale privind evoluția procesului migrațional 10
 5. 1.3. Efectele procesului migrațional asupra dezvoltării economice 16
 6. CAPITOLUL II. ANALIZA FLUXURILOR MIGRAȚIEI FORȚEI DE MUNCĂ A CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONDIȚIILE EXPANSIUNII ECONOMICE 22
 7. 2.1. Analiza fluxului migrațional al forței de muncă al Republicii Moldova 22
 8. 2.2. Impactul emigrării forței de muncă asupra sporului demografic al Republicii Moldova 28
 9. 2.3. Influența politicilor migraționale ale Uniunii Europene asupra dezvoltării Republicii Moldova 31
 10. CAPITOLUL III. TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE DE REINTEGRARE A MIGRANȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EXPANSIUNII ECONOMICE 37
 11. 3.1. Tendințe evolutive a migrației și a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova 37
 12. 3.2. Perspective și posibilități de reintegrare a migranților din Republica Moldova 43
 13. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 50
 14. BIBLIOGRAFIE 53
 15. ANEXE 55

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei de cercetare. Migrația forței de muncă din Republica Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor două decenii. Numeroase studii ale fenomenului migrației au demonstrat impactul semnificativ pe care această deplasare a forței de muncă o are asupra situației economice și sociale din țară. În pofida importanței majore acordate relației dintre migrație și dezvoltare, politicile naționale de migrație deseori nu au reușit să obțină beneficiile maxime, pentru că ele nu au integrat în mod adecvat politicile de migrație în strategiile lor generale de dezvoltare. Actualmente examinarea rolului migrațiilor are drept scop un segment deosebit al pieței și drept o resursă pentru expansiunea economică. Acesta se bazează pe explorarea legăturilor dintre migrație și dezvoltare, care sunt deseori subestimate, înțelese greșit sau ignorate.

Republica Moldova încă mai demonstrează deficiențe în domeniul unui cadru cuprinzător de politici pentru migrație, care necesită o politică națională explicită, un cadru de reglementare, o structură instituțională organizată și un mecanism efectiv de coordonare a politicilor de migrație. Una din problemele sociale asociate cu migrația în masă din Republica Moldova este fenomenul exodului intelectual, care ar putea fi abordată prin acordarea oportunităților de angajare și a condițiilor de trai pentru lucrătorii calificați în țara lor de baștină.

Scopul tezei constă în cercetarea și generalizarea aspectelor teoretice și metodologice privind determinarea impactului expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova prin găsirea unor soluții privind minimizarea exodului populației active.

În vederea scopului propus, sunt determinate următoarele obiective:

- relatarea teoriilor privind procesul migrațional al forței de muncă;

- definirea aspectelor generale privind evoluția procesului migrațional;

- determinarea efectelor procesului migrațional asupra dezvoltării economice;

- analiza fluxului migrațional al forței de muncă al Republicii Moldova;

- identificarea impactului emigrării forței de muncă asupra sporului demografic al Republicii Moldova;

- estimarea influenței politicilor migraționale ale Uniunii Europene asupra dezvoltării Republicii Moldova;

- prezentarea tendințelor evolutive a migrației prin determinarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova;

- Identificarea perspectivelor și posibilităților de reintegrare a migranților din Republica Moldova.

Metodologia cercetării științifice a lucrării se fundamentează pe diverse metode, tehnici și instrumente, cum ar fi: metoda analitică și comparativă, metoda grafică, tabelară, inducția și deducția, metode de comparare și observare, investigarea surselor statistice, cercetarea directă, etc.

Volumul și structura tezei este structurată din: introducere, trei capitole, concluzii și propuneri, bibliografie și anexe.

În introducere este redată actualitatea și importanța temei de cercetare, scopul și obiectivele tezei, metodologia cercetării științifice, volumul și structura tezei.

Capitolul I. „Abordări conceptuale și evoluția procesului migrațional” include studierea teoriilor privind procesul migrațional al forței de muncă; definirea aspectelor generale privind evoluția procesului migrațional, cât și se propune determinarea efectelor procesului migrațional asupra dezvoltării economice.

Capitolul II. „Analiza fluxurilor migrației forței de muncă a cetățenilor Republicii Moldova în condițiile expansiunii economice” include informații privind analiza fluxului migrațional al forței de muncă al Republicii Moldova, prin determinarea impactului emigrării forței de muncă asupra sporului demografic al Republicii Moldova, cât și relatarea procesului de influență a politicilor migraționale ale Uniunii Europene asupra dezvoltării Republicii Moldova.

Capitolul III. „Tendințe și perspective de reintegrare a migranților din Republica Moldova în contextul expansiunii economice” include argumentarea și prezentarea tendințelor evolutive a migrației prin determinarea indicatorilor macroeconomici și identificarea perspectivelor și posibilităților de reintegrare a migranților din Republica Moldova.

În concluzii și propuneri sunt expuse rezultatele obținute în urma analizei efectuate, sintetizează parametrii cantitativi și calitativi al întregului aspect teoretic și practic privind impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova, în perspectiva identificării unor soluții privind minimizarea exodului de capital uman.

Cuvinte cheie: migrație, expansiune economică, capital uman, sărăcie, remitențe, emigrare, dezvoltare demografică, repatriere.

Bibliografie

Surse în limba română:

1. Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldovenești în Italia, Portugalia, Franța și Regatul Unit al Marii Britanii. In: Ciclul de studii “Cartografierea diasporei moldovenești” II, realizat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova în cadrul proiectului UE-OIM, finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI), "Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de mobilitate UE-Moldova". Chișinău, 2013

2. Constantin D-L. ș.a. Fenomenul migraționist din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. In: Proiect PAIS II. Studiul nr. 5.Institutul European din România. București, 2004

3. Constantin D-L. ș.a. Perspective europene de abordare a azilului și migrației. In: Proiect SPOS 2008 - Studii de strategie și politici. Studiul nr. 4.Institutul European din România. București, noiembrie 2008

4. Constantinescu M. Teorii ale migrației internaționale. In: Sociologie Românească, 2002, nr. 3-4, pp. 93-144

5. Burdelnîi E., Terzi-Barbăroșie D. Suport de curs: MIGRAȚIA ȘI DEZVOLTAREA. Chișinău, UNDP - Moldova, Programul Pilot Comun Integrarea Migrației în Strategia Națională de Dezvoltare (MOMID), 2013, p. 21

6. Burdelnîi E., Vremiș M., Craievschi-Toartă V., ș.a. Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Chișinău, 2013 7. Burdelnîi E., Terzi-Barbăroșie D. Suport de curs: MIGRAȚIA ȘI DEZVOLTAREA. Chișinău, UNDP - Moldova, Programul Pilot Comun Integrarea Migrației în Strategia Națională de Dezvoltare (MOMID), 2013, p. 21

7. Burdelnîi E., Vremiș M., Craievschi-Toartă V., ș.a. Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Chișinău, 2013

8. Cantarji V. ș.a. Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migrației și Remitețelor în Republica Moldova. Primii indicatori. Organizația Internațională pentru Migrație. Chișinău. 2009.

9. Corețchi B. Expansiunea sectorului agroalimentar și al spațiului rural al Republicii Moldova prin prisma comerțului extern. În: Materialele conferinței științifico-internațională, Progrese în teoria deciziilor economice în condițiile de risc și incertitudine, Academia Română - filiala Iași, Institutul de cercetări economice și sociale „Gh. Zane”. Iași: Tehnopress, 2011, vol. 16, p. 85-93., 0,57 c.a. ISBN 978-973-702-878-5.

10. Corețchi B., Gherman O. Mobilitatea profesională și flexibilitatea resurselor de muncă a Republicii Moldova în contextul relațiilor economice internaționale. În: Materialele conferinței științifico-internațională, Creșterea economică în condițiile internaționalizării, IEFS, Chișinău, 2009, p. 323-329., 0,40 c.a. ISBN 978-9975-9823-9-9.

11. Gribincea Al., Corețchi B. Analiza expansiunii sectorului agroalimentar ecologic al Republicii Moldova în viziunea ascensiunii relațiilor comerciale. În: Materialele simpozionului științific internațional, Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective, USM, Chișinău, 2012, p. 134-143., 0,5 c.a. ISBN 978-9975-562-078-8.

12. Moldovanu D. Curs de teorie economică. Chișinău: Ed. ARC, 2006. 432 p.

13. Moșneaga V. „Politica migraționistă a Republicii Moldova: etapa actuală”, nr.2, 2009, Chișinău: CEP USM.

14. Tomșa, A. ș.a. Teorie economică. Vol. I ” Microeconomie”, Chișinău 2012.

15. Zbârciog, Valeriu. Coordonata microeconomică a vieții umane: Probleme. Soluții.-Chișinău:Știința,2001.-208 p.

Surse în limba rusă:

16. Macceй Д. Синтeтичecкaя тeopия мeждyнapoднoй мигpaции. В: Mиp в зepкaлe мeждyнapoднoй мигpaции. Нayчнaя cepия: Meждyнapoднaя мигpaциинaceлeния: Рoccия и coвpeмeнный миp. Гл. peд. В.A. Иoнцeв. M.: MAКС-Пpecc, 2002, выпycк 10, c. 132-148

17. Moлoдикoвa И.Н. Оcнoвныe этaпы и мeтoды peгyлиpoвaния тpyдoвoй мигpaции в зaпaднoeвpoпeйcкиx cтpaнax. În: Tpyдoвaя мигpaция в СНГ: coциaльныe и экoнoмичecкиe эффeкты. Отв. Рeд. Ж.A. Зaйoнчкoвcкaя. Mocквa, 2003, c. 270-285

18. Moшнягa В. Moлдaвcкиe тpyдoвыe мигpaнты в Евpoпeйcкoм Сoюзe: Пpoблeмы интeгpaции. În: CARIM-East RR 2012/40, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute. 2012

19. Moшнягa В. Сoциaльнo-пoлитичecкoe влияниe тpyдoвoй мигpaции в Moлдoвe. În: CARIM-East RR 2012/17, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute. 2012

20. Moшнягa В. и дp. Пpoблeмы peинтeгpaции и вoзвpaщeния тpyдoвыx мигpaнтoв из Евpoпeйcкoгo Сoюзa в cтpaны Пoгpaничья. Вильнюc: ЕГУ, 2012. 344 c.

Surse în limba engleză:

Preview document

Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 1
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 2
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 3
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 4
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 5
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 6
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 7
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 8
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 9
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 10
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 11
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 12
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 13
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 14
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 15
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 16
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 17
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 18
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 19
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 20
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 21
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 22
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 23
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 24
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 25
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 26
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 27
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 28
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 29
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 30
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 31
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 32
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 33
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 34
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 35
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 36
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 37
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 38
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 39
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 40
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 41
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 42
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 43
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 44
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 45
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 46
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 47
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 48
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 49
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 50
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 51
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 52
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 53
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 54
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 55
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 56
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 57
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 58
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 59
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 60
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 61
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 62
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 63
Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Impactul expansiunii economice asupra procesului migrational al Republicii Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec

Introducere Internaționalizarea și globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul economic și extraeconomic la...

Uniunea Europeană și globalizarea economică

INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?