Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 35325
Mărime: 766.97KB (arhivat)
Publicat de: Natalia R.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mitulescu V
Internaţionalizarea şi globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendinţe din domeniul economic şi extraeconomic la etapa actuală. Aceasta este rezultatul dinamismului piețelor contemporane și a specificului dezvoltării relațiilor eonomice dintre agenții economici, internaționali și naționali. În prezent, sursele de obținere a venitueilor statului presupune exploararea tururor posibilităților și este rezultatul afacerilor economice derulate în afara granițelor naționale. Ca proces - internaționalizarea - se află în stransă legatură cu gradul de integrare a economiilor naționale în economia mondială, tendință ce poate fi constantă nu numai la nivel macroeconomic și la cel al activității întreprinderii. Acest deziderat al companiilor reiese din intensificarea concurenței pe piețele internaționale, care orientează activitatea și strategiile spre pătrunderea pe pițe externe.

Cuprins

 1. Lista abrevierilor ..3
 2. Lista tabelelor și lista figurilor 4
 3. Introducere 5
 4. CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE
 5. 1.1. Afacerile internaționale: concept și caracteristici .. 8
 6. 1.2. Factorii determinanți în dezvoltarea afacerilor internaționale . ..15
 7. 1.3. Importanța externalizării afacerilor asupra economiei și companiilor ..22
 8. CAPITOLUL II. MEDIUL EUROPEAN DE AFACERI: PERSPECTIVE ȘI CARACTERISTICI
 9. 2.1. Cadrul general și legislativ privind integrarea Republicii Moldova în mediul de afaceri european .. ..32
 10. 2.2. Analiza mediului de afaceri european . ..38
 11. 2.3. Strategii și forme de integrare a companiilor naționale în mediul european de afaceri ...48
 12. CAPITOLUL III. INTEGRAREA GRECIEI ȘI A REPUBLICII MOLDOVA ÎN MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN
 13. 3.1. Caracteristica, specificul și locul Greciei în mediul de afaceri european 58
 14. 3.2. Integrarea Republicii Moldova în afacerile europene ..70
 15. 3.3. Caracterul și specificul relațiilor economice-bilaterale și a businessului modo-grec 82
 16. Concluzii și recomandări ...89
 17. Bibliografie ..91

Extras din licență

Introducere

Internaționalizarea și globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul economic și extraeconomic la etapa actuală. Aceasta este rezultatul dinamismului piețelor contemporane și a specificului dezvoltării relațiilor eonomice dintre agenții economici, internaționali și naționali. În prezent, sursele de obținere a venitueilor statului presupune exploararea tururor posibilităților și este rezultatul afacerilor economice derulate în afara granițelor naționale.

Ca proces - internaționalizarea - se află în stransă legatură cu gradul de integrare a economiilor naționale în economia mondială, tendință ce poate fi constantă nu numai la nivel macroeconomic și la cel al activității întreprinderii. Acest deziderat al companiilor reiese din intensificarea concurenței pe piețele internaționale, care orientează activitatea și strategiile spre pătrunderea pe pițe externe.

Orientarea întreprinderiilor, indiferent de mărimea lor, de a căuta noi oportunități de afaceri, în afara perimetrului național, chiar la mari distante geografice, se accentuează în prezent în majoritatea statelor înalt dezvoltate, chiar dacă acestea sunt deja integrate pe piețele străine.

Actualitatea temei de cercetare, Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri. Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec, reiese din faptul că în prezent mijlocul afacerilor internaționale este reprezentat de dinamica deosebită a comerțului mondial consemnată îndeosebi în majoritatea statelor.

Gradul de studiere a acesteia în literatura de specialitate. În literatura de specialitate conceptul de internationalizare a activității unei întreprinderi a dobândit semnificații multiple, fiind înteles în variate feluri, adică: ca modalități de intrare a unei firme pe o piață străină; ca raporturi manageriale dintre societatea mamă de pe piața domestică, și celefiice din străinătate; ca activități economice derulate de o întreprindere în afara granițelor naționale; unele surse susțin internaționalizarea ca funcție de marketing, prin care companiile î/și lărgesc aria de desfacere a pieții; integrator privită internaționalizarea afacerilor reprezintă: ansamblul de metode tehnici și instrumente puse în slujba demersului strategic al intreprinderii de a activa în strainătate

Fiecare dintre parteneri la schimburile internaționale caută să își identifice oportunități în valorificarea propiilor factori de producție compesând deficitul în anumite resurse, prin găsirea de soluții viabile pentru avantaje concurențiale comparative. Consecințele acestui demers se concentrează în rezultate economice cum sunt: măriri avantajoase ale capacitatilor de producție, corelate cu reduceri de costuri și de prețuri pe unitate de produs; activitate de cercetare-dezvoltare mai eficientă, în folosul înnoirii ofertei; un spor calitativ la bunurile și serviciile ofertei pieței; efecte sinergetice în prelucrarea piețelor externe etc.

Scopul prezentei lucrări se referă la identificarea specificului și principalelor tendințe ale mediului de afaceri european și analiza perspectivelor de integrare pe acestă piață a afacerilor moldo-elene.

Procesul de internaționalizare și consecințele sale asupra activității întreprinderilor poate fi caracterizat drept extrem de complex, fiind influențat de o serie de factori. Așa cum am menționat, existența elementele controlabile sau necontrolabile de către întreprindere reprezintă elemente care favorizează sau nu decizia de internaționalizare. Acțiunea acestor factori determină ca motivele internaționalizării, studiate dintr-o perspectivă microeconomică, să fie grupate în două categorii importante

Acest obiectiv a fost posibil de realizat prin următoarele sarcini:

- Definirea noțiunii de afaceri internaționale;

- Stabilirea caracteristicilor afacerilor internaționale;

- Identificarea factorii determinanți în dezvoltarea afacerilor internaționale;

- Recunoașterea importanței externalizării afacerilor asupra economiei și companiilor;

- Specificarea cadrul general și legislativ privind mediul de afaceri european;

- Evaluarea și analiza mediului de afaceri european:

- Dezvoltarea și identificarea de strategii și forme de integrare a companiilor naționale în mediul european de afaceri;

- Stabilirea locului Greciei în mediul de afaceri european și a gradului de integrare a Republicii Moldova în afacerile europene;

- Identificarea caracterului și a specificului relațiilor economice-bilaterale și a businessului modo-grec ;

Obiectul studiului, este totalitatea noțiunilor și a conceptelor ce concretizează mediul de afaceri european și relațiile bilaterale și de parteneriat care s-au stabilit între Republica moldova și Republica Elenă.

Elemente de inovație științifică a tezei de master cu tema: Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri. Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec, rezultă din recomandările pe care le conține și aportul adus de implementarea lor, care vor contribui la realizarea aspirației Republicii Moldova de integrare în structurile europene.

Teza de master este structurată în trei capitole, iar fiecare capitol conține câte trei paragrafe în care se dezvoltă cadrul tematic al prezentei lucrări. Astfel, acesta se structurează:

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE, este un capitol teoretic în care se include desfășurarea conceptului de afaceri internaționale și caracteristicile acesteia, precum și factorii determinanți în dezvoltarea afacerilor internaționale, accentuându-se importanța externalizării afacerilor asupra economiei și companiilor.

CAPITOLUL II. MEDIUL EUROPEAN DE AFACERI: PERSPECTIVE ȘI CARACTERISTICI, se face referire la cadrul general și legislativ privind integrarea Republicii Moldova în mediul de afaceri european și se analizează mediului de afaceri european, identificându-se diferite strategii și forme de integrare a companiilor naționale în mediul european de afaceri.

CAPITOLUL III. INTEGRAREA GRECIEI ȘI A REPUBLICII MOLDOVA ÎN MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN, se analizează specificul și locul Greciei în mediul de afaceri european și a cadrului de integrare a Republicii Moldova în afacerile europene, accentuându-se caracterul și specificul relațiilor economice-bilaterale și a businessului modo-grec.

Legaturile dintre performanțele firmei de piața domestică și cele de pe piața internaționala devin astfel organice. Din această perspectiva este neadecvată restrangerea conceptului implicării internaționale a întreprinderii numai la componenta activității sale externe. Proporția exportului totalul cifrei de afaceri a întreprinderii, indicator ușor de calculat, nu mai are suficientă forță revelatoare în sublinierea gradului de internationalizare a acestuia. Importanța lucrării constă în analiza externalizării afacerilor asupra economiei și companiilor

Bibliografie

1. ACORD de parteneriat și cooperare dintre comunitățile europene și statele lor membre, pe de o parte, și REPUBLICA MOLDOVA, pe de altă parte din 28.11.94, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.627-XIII din 03.11.95.

2. ACORD de parteneriat și cooperare dintre comunitățile europene și statele lor membre, pe de o parte, și REPUBLICA MOLDOVA, pe de altă parte din 28.11.94, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.627-XIII din 03.11.95.

3. ACORD de parteneriat și cooperare dintre comunitățile europene și statele lor membre, pe de o parte, și REPUBLICA MOLDOVA, pe de altă parte din 28.11.94, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.627-XIII din 03.11.95.

4. Capitolul „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia națională de dezvoltare “Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012

5. Conform art.22 al Legii nr.81-XV din 18.03.2004 privind investițiile în activitatea de intreprinzător.

6. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, PROGRAMUL de Activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2011-2014, Chișinău, aprilie 2014.

7. Hotărîrea Guvernului nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020.

8. Legea nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit.

9. Legea nr.113 din 27.04.2007 a contabilității.

10. Legea nr.122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit.

11. Legea nr.135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată.

12. Legea Nr.166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”.

13. Legea nr.220 din 19.10.2007 cu privire la inregistrarea de stat a persoanelor juridice și a intreprinzătorilor individuali.

14. Legea nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de intreprinzător.

15. Legea nr.706 din 6.06.2006 privind susținerea sectorului intreprinderilor mici și mijlocii.

16. Moldova și UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Realizarea Planului de Acțiuni UE-Moldova (februarie 2005 - ianuarie 2008), Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și EXPERT-GRUP, Chiținău, Ed.: Arc, 2008. F.E.-P. „Tipogr. Centrală“,http://www.e-democracy.md/files/realizarea-pauem.pdf

17. Organizația a fost creată prin HG nr. 538 din 17.05.2007.

18. Proiectul 08.817.08.011A „Analiza și estimarea mediului de afaceri și a climatului investițional”, IEFS, 2009. Conducător științific - doctor în economie, conferențiar cercetător ACULAI Elena; beneficiar - Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Direcția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și profesii liberale, șeful Directiei doctor în economie VEVERIȚA Valentina (Institutul de Economie, Finanțe și Statistică (IEFS) al AȘM, la comanda Ministerului Economiei al Republicii Moldova, a elaborat și a aprobat unele recomandări metodice de evaluare a mediului de afaceri și climatului investițional).

19. REGULAMENT AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE de introducere a preferințelor comerciale autonome pentru Republica Moldova și de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

20. Strategia a fost aprobată prin HG nr 104 din 01.02.2007.

...

Preview document

Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 1
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 2
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 3
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 4
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 5
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 6
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 7
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 8
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 9
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 10
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 11
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 12
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 13
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 14
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 15
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 16
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 17
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 18
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 19
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 20
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 21
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 22
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 23
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 24
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 25
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 26
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 27
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 28
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 29
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 30
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 31
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 32
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 33
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 34
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 35
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 36
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 37
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 38
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 39
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 40
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 41
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 42
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 43
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 44
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 45
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 46
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 47
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 48
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 49
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 50
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 51
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 52
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 53
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 54
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 55
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 56
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 57
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 58
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 59
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 60
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 61
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 62
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 63
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 64
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 65
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 66
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 67
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 68
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 69
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 70
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 71
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 72
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 73
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 74
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 75
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 76
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 77
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 78
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 79
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 80
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 81
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 82
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 83
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 84
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 85
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 86
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 87
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 88
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 89
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 90
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 91
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 92
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 93
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 94
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 95
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 96
Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Tendinte contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltarii businessului moldo-grec.doc

Alții au mai descărcat și

Uniunea Europeană și globalizarea economică

INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge...

Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare. Migrația forței de muncă din Republica Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?