Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 32107
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Publicat de: Oli O.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Firițeanu Vasile Dan
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Universitatea de Vest, Timisoara

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. - INTRODUCERE
 2. 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI .
 3. 1.2. MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI .
 4. 1.3. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII .
 5. 1.3.1. Scopul lucrării .. .
 6. 1.3.2. Obiectivele lucrării .. ..
 7. 1.4. IPOTEZA LUCRĂRII .
 8. CAPITOLUL II. - FUNDAMENTAREA TEORETICO - ȘTIINȚIFICĂ A LUCRĂRII
 9. 2.1. INTERDEPENDENȚA DINTRE FACTORII ANTRENAMENTULUI SPORTIV ..
 10. 2.1.1. Interdependența dintre factorului tehnic și factorul fizic ..
 11. 2.1.2. Interdependența dintre factorul tehnic și factorul tactic ..
 12. 2.1.3. Interdependența dintre factorul tehnic și factorul psihic ..
 13. 2.2. TENDINȚE GENERALE DE DEZVOLTARE A FOTBALULUI
 14. 2.2.1. Creșterea vitezei de joc
 15. 2.2.2. Pregătire fizică superioară ..
 16. 2.2.3. Tehnică de joc superioară ...
 17. 2.3. DEZVOLTAREA FACTORULUI TEHNIC IN FOTBAL ..
 18. 2.4. MODALITĂȚI METODICE ȘI MIJLOACE ALE PREGĂTIRII TEHNICE ÎN FOTBAL ..
 19. 2.4.1. Metode de pregătire a tehnicii
 20. 2.4.2. Mijloacele pentru învățarea și perfecționarea tehnicii .
 21. 2.5. SIMPLIFICAREA ȘI SIMULAREA JOCULUI METODE MODERNE DE PERFECȚIONARE A FACTORULUI TEHNIC ÎN FOTBAL ...
 22. 2.5.1. Cerințele tehnicii ..
 23. 2.5.2. Caracteristicile tehnicii
 24. CAPITOLUL III. - METODOLOGIA PRACTICO -TEORETICĂ A LUCRĂRII
 25. 3.1. METODE DE CERCETARE ..
 26. 3.1.1. Metoda analizei și generalizării datelor literaturii de specialitate
 27. 3.1.2. Metoda studierii materialelor documentare
 28. 3.1.3. Metoda observației pedagogice .
 29. 3.1.4. Metoda anchetei de tip chestionar
 30. 3.1.5. Metoda convorbirii .
 31. 3.1.6. Metoda analizei video .
 32. 3.1.7. Metoda modelării ...
 33. 3.1.8. Metode statistico-matematice
 34. 3.1. CARACTERUL LUCRĂRII ...
 35. 3.3. MODEL METODIC
 36. 3.3.1. Structuri de exerciții pentru dezvoltarea factorului fizic specifice fundașilor în corelație cu tehnica și tactica jocului .
 37. 3.3.2. Program de exerciții pentru învățarea și perfecționarea elementelor tehnice ale jocului
 38. 3.3.3. Program de exerciții pentru învățarea-perfecționarea acțiunilor tehnico-tactice ...
 39. CAPITOLUL IV - CUPRINSUL LUCRĂRII
 40. 4.1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII .
 41. 4.1.1. Organizarea cercetării ..
 42. 4.1.1.1. Durata și locul desfășurării studiului
 43. 4.1.1.2. Eșantionul studiat ... .
 44. 4.1.1.3. Data efectuării anchetelor ..
 45. 4.1.2. Desfășurarea cercetării
 46. 4.2. TEHNOLOGIA APLICĂRII CHESTIONARELOR ...
 47. 4.3. ANALIZA, PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR
 48. 4.3.1. Prelucrarea și interpretarea datelor ...
 49. 4.3.1.1. Analiza opiniilor specialiștilor teoreticieni și practicieni privind problema investigată reieșite din rezultatul anchetei de tip chestionar și a interviului ...
 50. 4.3.1.2. Studiu privind documentele de planificare folosite în procesul de antrenament al fotbaliștilor juniori la etapa actuală în cadrul activității de club ...
 51. 4.4. SOLUȚIILE PENTRU FORMAREA DEPRINDERILOR TEHNICO-TACTICE ALE APĂRĂTORILOR PENTRU PARTICIPAREA ÎN ATAC ...
 52. 4.4.1. Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice specifice compartimentului de fundași ..
 53. 4.4.2. Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice specifice postului de fundaș lateral
 54. 4.4.2. Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice specifice postului de fundaș central ...
 55. CAPITOLUL V. - ÎNCHEIERE
 56. 5.1. CONCLUZII ȘI CONFIRMAREA IPOTEZEI .
 57. 5.2. APORTUL PERSONAL AL AUTORULUI LA ELUCIDAREA TEMEI ..
 58. 5.3. PROPUNERI PRACTICO-METODICE ALE AUTORULUI . ...
 59. BIBLIOGRAFIE ...
 60. ANEXE . ..

Extras din licență

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE

1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI

Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și în fotbal s-a luat în discuție tot mai frecvent ponderea unor metode aplicative noi în formarea fotbalistului profesionist. Conceptul nou de „antrenament total” include necesitatea abordării pregătirii din perspectiva multifactorială, inclusiv metodologică. Plecând de la aceste considerații, lucrarea de față se va concentra asupra rolului pe care l-ar putea avea aplicarea concretă, sistematică și corectă a metodei modelării pregătirii tactico-tactice și, respectiv, a metodelor de formare a tinerilor fotbaliști în cadrul antrenamentelor de fotbal. Desigur că acest element din cadrul demersurilor de optimizare a capacității de performanță prezintă diverse particularități de adaptare în funcție de vârsta subiecților, nivelul lor de pregătire, cât și a unor aspecte specifice jocului de fotbal .

În prezenta lucrare sunt abordate problemele sportului de performanță la fotbal. Analiza și generalizarea teoretico-științifică din literatura de specialitate a demonstrat că o bună parte din autori constată că la etapa actuală sunt insuficient dezvoltate metodologia unor factori în pregătirea fotbaliștilor ca: pregătirea tehnico-tactice necesară în joc. Astfel, în lucrarea de față sau întreprins unele încercări de a elabora și implementa unele „soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac”, în pregătirea tehnico-tactică la fotbaliștii de performanță.

Obiectul învățării sportive îl constituie achiziția de “cunoștințe”, “priceperi”, “deprinderi profesionale și de comportament”, precum și creșterea performanțelor fizice, biologice, senzoriale și intelectuale.

Solicitările din antrenament și competiție se fac cu o participare fizică și psihică tot mai evidentă. Toate acestea au implicații asupra comportamentelor modelului de instruire al fotbaliștilor, inclusiv asupra metodologiei predării tehnicii, prin creșterea volumului, intensității și complexității în pregătire. Ca urmare, în conceptul actual despre antrenamentul de fotbal, instruirea copiilor și juniorilor este o parte integrantă a sistemului de pregătire pentru fotbalul de performanță. În acest context, cantitatea, dar, mai ales calitatea procesului de pregătire a copiilor și juniorilor, care constituie baza de masă a fotbalului de performanță, reprezintă un factor hotărâtor al asigurării unei capacități superioare de performanță a fotbalului, la nivelul exigențelor jocului actual și în perspectiva evoluției lui.

Pentru a face față cerințelor mai mari, atinse de performanța sportivă, se impune antrenorilor să îmbunătățească permanent randamentul procesului de transmitere, însușire a bagajului de cunoștințe tehnice și deprinderi motrice, prin modernizări metodologice didactice. Astfel, esențializarea programelor de învățare, trebuie să realizeze o modelare a antrenamentelor cu cerințele întrecerii, printr-o motivare superioară a sportivilor.

În promovarea fotbalului supercompetiție, o deosebită importanță o are pregătirea tehnică, care a simțit tot mai mult infiltrația raționamentului, a logicului, deoarece fiecare joc se desfășoară după o altă partitură tactică, lucru ce impune mijloace tehnice adecvate și care în ultimă instanță necesită o pregătire științifică. Formarea tehnicii nu se poate baza doar pe învățarea anumitor mișcări ci trebuie să se țină cont și de condițiile pe care le implică jocul de fotbal. În acest sens, logica internă a jocului a arătat că cele mai indicate sunt exercițiile de pressing, cele făcute într-un tempo mai ridicat, cele făcute pe spații mici dar și cele care oferă soluții la situațiile mai complicate de joc. Cu toate acestea, pregătirea tehnică nu formează un jucător, de aceea antrenamentul

În ultimii ani s-au purtat discuții ample, la noi și în lumea sportivă, cu privire la prioritatea ce ar trebui dată, nu atât a achiziționării unui volum mare de cunoștințe, ci formării deprinderilor de muncă fizică și intelectuală în scopul dezvoltării capacităților la nivelul solicitat de sportul de înalt nivel, pe toată durata vieții sportive.

Privită în ansamblu problema este pusă corect, cu sublinierea că sportivul trebuie, totuși să înmagazineze un anumit volum de cunoștințe și deprinderi, pe care să le poată utiliza în orice competiție, în funcție de orice adversar.

Din asemenea considerente, numeroasele cunoștințe acumulate pentru a fi eficiente competițional, trebuie transformate prin exersare și antrenare, în priceperi, deprinderi și obișnuințe.

Pornindu-se de la cerințele competiționale ale fiecărei discipline sportive, ale modelului de concurs, volumul de cunoștințe ce trebuie însușite ca atare, precum și cele care trebuie transformate în priceperi și deprinderi, se stabilesc de regulă de către antrenori.

În baza strategiilor de dezvoltare a disciplinelor sportive, elaborate de către federațiile naționale, antrenorii își formulează și programează, obiectivele didactice generale și operaționale, programele de instruire, conținutul concret de lecții pe micro, mezo și macro-cicluri. Cunoștințele, pe lângă menirea lor ca obiective didactice, stabilite ca puncte de plecare pentru formarea priceperilor și a deprinderilor, joacă un rol foarte important în geneza și dezvoltarea calităților morale.

1.2. MOTIVAȚIA ALEGERI TEMEI

Alegerea acestei teme mi-a fost inspirată și de dorința de a activa ca antrenor în baza de masă a fotbalului de performanță la nivelul copiilor și juniorilor, având astfel datoria profesională să mă implic în cercetare, să studiez realist și îndrăzneț, aducându-mi astfel contribuția la progresul fotbalului românesc pe plan internațional. Un alt motiv pentru care am ales această temă de studiu este faptul că această problemă este de actualitate la nivelul copiilor și juniorilor și nu a fost prezentată suficient în literatura de specialitate.

Motivația alegerii acestei teme mi-a fost inspirată și de dorința de cunoaștere cât mai în profunzime a metodologiei de elaborare a unui model de învățare și perfecționare a exercițiilor și acțiunilor pentru consolidarea jocului de atac care să folosească în pregătire și să aducă rezultate pozitive în instruirea tinerilor fotbaliști. Ca și jucător și viitor antrenor consider că tema mă va ajuta în mod deosebit în cadrul viitoarei mele activități de după absolvirea facultății, dorind în același timp să pun la dispoziția celor interesați un material de specialitate.

Instruirea sportivă, reprezintă o activitate umană cu un scop precis, întrunind caracteristicile oricărui proces de formare, cu deosebirea ca viitorul produs, sportivul de înalt nivel, participă activ, conștient la propria lui pregătire, la dobândirea de cunoștințe, priceperi, deprinderi profesionale și de conduită într-o ramură sportivă motiv pentru care i se spune subiect al formarii.

În materie de instruire, obiectivul de baza consta, în dobândirea de componențe noi, în acord cu cerințele sociale ale fenomenului sportiv, sau mai restrâns cu specificul strategiei sportului practicat.

Teoria Antrenamentului Sportiv elaborează un ansamblu de teorii bazate pe legi, principii și reguli, concretizate cu ajutorul metodelor și procedeelor aplicate în cadrul diferitelor forme ale antrenamentului și ale competiției sportive. Așadar, tehnologia didactică nu se reduce, cum greșit se consideră, uneori, la mijloacele tehnice utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor, ci se referă la mai mulți factori implicați în acest proces.

Antrenamentul sportiv constituie garanția complementarității logice, psihologice și pedagogice, asupra structurii predării tehnice și a dezvoltării motrice, care iau în considerație atât specificitatea proceselor psihice implicate cât și conținutul lecțiilor de pregătire care trebuie învățat. Învățarea, se realizează în procesul de antrenament și se regăsește între scopurile, metodele și mijloacele predării, cu cerința respectării implicațiilor logice ale fiecărei discipline sportive.

Pornind de la aceste premize am considerat ca este necesară acordarea unei atenții sporite lecției de antrenament sportiv, care este una dintre cei mai importanți factori implicați în dezvoltarea sportului. De pregătirea ei, de modul cum sunt conduse antrenamentul și jocul, depinde dezvoltarea și creșterea calității sportului. Pe plan internațional, trebuie să recunoaștem, la ordinea zilei este problema performanței.

O contribuție deosebită în rezolvarea acestor probleme și-a adus-o și o va aduce cercetarea științifică, atât cea fundamentală, care studiază baza de masă a fotbalului de performanță în toată complexitatea ei, conceptual, în esență, cât și cea aplicativă, care abordează aspecte mai limitative dar concrete, specifice practicii și metodicii fotbalului la acest nivel. Mai mult chiar, până în prezent au fost efectuate numeroase studii cu caracter aplicativ, la care au aderat mulți specialiști în domeniu din lumea întreagă, prin studii și cercetări efectuate de-a lungul anilor. În prezent se poate aprecia că cea mai mare parte a problematicii de antrenament, în general, la nivelul copiilor și juniorilor este rezolvată satisfăcător, dar cerința de continuă perfecționare impune întreprinderea a noi studii și cercetări din alte puncte de vedere sau pe alte planuri în lumina noutăților apărute pe plan național sau internațional.

În finalul acestui subcapitol, doresc să subliniez că pe plan teoretic lucrarea vine să completeze paleta cercetărilor științifice cu caracter aplicativ, aducând unele lămuriri cu privire la elaborarea unui model metodic pentru învățarea și perfecționarea tehnicii la nivelul copiilor și juniorilor, pentru implementa unor „soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac”. În domeniul practicii, cunoscând metodologia de predare a tehnicii jocului de fotbal la nivelul copiilor și juniorilor, se poate acționa cu mai mult discernământ și eficiență în selecție, în abordarea procesului de instruire și nu în ultimul rând la realizarea obiectivelor pentru obținerea performanței.

Bibliografie

1. Alexe N. - ”Studii privind pregătirea copiilor și juniorilor”. București: Stadion, 1972.

2. Alexe N. - ”Antrenamentul sportiv modern”. București: Editis, 1993.

3. Apolzan D. - ”Fotbal 2010”. București: F.R.F., 1998.

4. Ardeleanu C. - ”Fotbal la copii”. București: Stadion, 1972.

5. Asovici M. - ”Fotbalistul în antrenament și joc”. București, 1975.

6. Avram S. - ”Fotbal - Exerciții pentru pregătirea fizică și tactică”. București: Sport-Turism, 1980.

7. Baroga L. - ”Educarea calităților fizice combinate”. București: Sport-Turism, 1984.

8. Bauersfeld R., Schroter G. - ”Dezvoltarea morfofuncțională a calității psihice”. București, 1979.

9. Bârsan M. - ”Fotbal - tactica jocului”. București: I.E.F.S., 1980.

10. Bârsan M. - ”Fotbal - probleme generale în tehnica jocului”. București: I.E.F.S., 1980.

11. Bompa T. - ”Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea”. București: Ex ponto, 2002.

12. Bota I. - ”Modele de joc și pregătire”. București: Sport-Turism, 1984.

13. Bota C., D’jamo O. - ”Fiziologia generală și fiziologie efortului fizic”. București: A.N.E.F.S., 1999.

14. Caciolin E. - ”Tactica în fotbal”. București, 1986.

15. Cârstea Gh. - ”Teoria și metodica educației fizice și sportului”. București: Universul, 1993.

16. Cârstea Gh. - ”Sociologia sportului”. București: A.N.E.F.S., 1995.

17. Cernăianu C. - ”Fotbalul modern”. București: Sport-Turism, 1978.

18. Cernăianu C. - ”Fotbal, manualul a ntrenorului profesionist”. București: Rotech - Pro, 2000.

19. Csandi A. - ”Strategia în fotbal”. București, 1981.

20. Cocetcob A.P. - ”Managementul echipei de fotbal - Concepte privind activitatea antrenorului de fotbal”. București, 2002.

21. Cojocaru V. - ”Jocul de fotbal. Elemente de strategie și tactică”. București: Topaz, 1995.

22. Cojocaru V. - ”Strategia pregătirii juniorilor pentru fotbalul de înaltă performanță”. București: Axis Mundi, 2000.

23. Cojocaru V. - ”Fotbal de la 16 la 18 ani - metodica pregătirii”. București : A.E.F.F.S, 2002.

24. Colibaba-Evuleț D., Bota I. - ”Modelul de joc și modelarea”. În : Discobolul A.N.E.F.S. 1996, nr.4-5 , 1997.

25. Colibaba-Evuleț D., Bota I. - ”Jocuri sportive - teorie și metodică”. București: Aldin, 1998.

26. Commuci N., Vianni M. - ”Manualul antrenorului de fotbal”. București: C.N.E.F.S., 1988. 112 p.

27. Coșbahtiev I.A. - ”Caracteristica pedagogică a procedeelor tactice individuale cu mingea și argumentarea mijloacelor de perfecționare”. București: 1975.

28. Csandi A. - ”Fotbal. Tehnică și tactică”. București: Tineretului, 1978.

29. Csandi A. - ”Strategia în fotbal”. București: Tineretului, 1981.

30. Economu V. - ”Fotbalul modern simplificat și 400 de întrebări”. București: Stadion, 1972.

31. Enoiu R. - ”Metoda modelării antrenamentului la structura jocului de fotbal”. Brașov: Univers, 2001.

32. Enoiu R. - ”Considerații privind jocul fără minge în fazele de atac și de apărare în fotbalul actual”. Brașov: Univers, 2003.

33. Epuran M. - ”Modelarea conduitei sportive”. București: Sport-Turism, 1990.

34. Frantz P. - ”Fotbal selecțiuni”. București: C.N.E.F.S.- C.C.P.S.,1986.

35. Frantz P. - ”Jocul pe posturi. Fotbal-selecțiuni”. București: C.N.E.F.S., 1989.

36. Frantz P. - ”Programul anual pentru o echipă profesionistă. Fotbal - selecțiuni”. București: C.N.E.F.S., 1989.

37. Ionescu M. - ”Fotbal. Tehnică și stil”. București: Sport-Turism, 1976.

38. Ionescu V.I. - ”Fotbal - Tactica de azi”. Timișoara: Univers, 1984.

39. Ionescu V.I. - ”Curs de fotbal”. Vol. I și II. Timișoara: Univers, 1993.

40. Ionescu V.I., Dinu C. - ”Fotbal, concepție de joc”. București: Sport-Turism, 1982.

41. Manușaride C., Ghemingeanu C. - ”Aproape totul despre fotbal”. București: Sport-Turism, 1982.

42. Miu Șt. - ”Fotbal - Specializare”. București: România de mâine, 2001.

43. Motroc I. - ”Probleme ale teoriei și metodicii antrenamentului în fotbal”. București: I.E.F.S, 1989.

44. Motroc I. - ”Fotbal de la teorie la practică”. București: Rodos, 1999.

45. Motroc I. - ”Fotbal la copii și juniori”. București: Didactică și Pedagogică,1996.

46. Motroc F., Motroc A. - ”Fotbal - tehnică și tactică”. București: Sport - Turism, 1999.

47. Roșculeț N. Fotbal. - ”Probleme de joc și antrenament”. București: C.N.E.F.S., 1971.

48. Șiclovan I, Ardeleanu C. - ”Fotbal la copii”. București: Stadion, 1971.

Preview document

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 1
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 2
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 3
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 4
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 5
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 6
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 7
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 8
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 9
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 10
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 11
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 12
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 13
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 14
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 15
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 16
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 17
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 18
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 19
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 20
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 21
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 22
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 23
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 24
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 25
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 26
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 27
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 28
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 29
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 30
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 31
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 32
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 33
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 34
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 35
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 36
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 37
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 38
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 39
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 40
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 41
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 42
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 43
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 44
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 45
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 46
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 47
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 48
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 49
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 50
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 51
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 52
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 53
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 54
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 55
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 56
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 57
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 58
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 59
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 60
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 61
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 62
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 63
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 64
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 65
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 66
Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale aparatorilor pentru participarea in atac.doc
 • Solutii pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale aparatorilor pentru participarea in atac.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte

CAPITOLUL I I.1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA TEMEI Conceptul de selecţie a fost folosit iniţial într-o acţiune de profil economico-social...

Dezvoltarea Calităților Motrice

CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA TEORETICĂ I.1.Actualitatea şi importanţa studiului Importanţa temei cercetate se desprinde din faptul că artele...

Relația Antrenor-sportiv

CAPITOLUL I 1. INTRODUCERE 1.1. Motivaţia alegerii temei De-a lungul timpului, s-a dovedit fără nici o îndoială că antrenorul este una dintre...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond

CAPITOLUL I ARGUMENTAREA TEORETICĂ I. 1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI Antrenamentul sportiv modern, ca proces didactic de adaptare...

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu...

Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Importanţa teoretică şi practică a temei Fotbalul, disciplina sportivă care se bucură de cea mai mare răspândire în...

Ai nevoie de altceva?