Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 19480
Mărime: 369.93KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu G.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere ... pag.3
 2. Capitolul I. Comunicarea în cadrul organizației ..pag.6
 3. 1.1. Esența, etapele și formele de comunicare .. .pag. 6
 4. 1.2. Bariere în comunicarea managerială ..pag.19
 5. Capitolul II. Comunicarea managerială în cadrul
 6. IM “Calaraș Divin” S.A .pag. 32
 7. 2.1. Caracteristica generală și financiară a
 8. IM “Calaraș Divin” S.A. ... ... pag. 32
 9. 2.2. Forme de manifestare a comunicării în cadrul
 10. SA „Călărași Divin” .pag. 43
 11. Capitolul III. Perfecționarea comunicării manageriale .pag. 48
 12. 3.1. Metode și strategii de creștere a eficienței procesului comunicațional în cadrul SA „Călărași Divin” ..pag.48
 13. 3.2. Feedback-ul: metodă de îmbunătățirii a comunicării .pag.55
 14. Încheiere . . ...pag.61
 15. Bibliografie . .. ..pag.63
 16. Rezumat .. ... . pag. 66
 17. Anexe .pag. 67

Extras din licență

ÎNTRODUCERE

Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind socotită ca o dimensiune esențială, atât în viața personală cât și cea profesională.

Comunicarea reprezintă o condiție obligatorie, nu numai pentru funcționarea oricărei organizații, ci chiar a stabiliri celor mai elementare relații interumane. Toate funcțiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înțelegere intre oameni cu ajutorul transferului de înformație.

Importanța acordată comunicării manageriale în organizații se datorează faptului că, aceasta reprezintă un înstrument de conducere cu ajutorul căruia managerul își poate exercita atribuțiile și funcțiile specifice.

Pornind de la importanța acordată comunicării manageriale în întreprinderi, putem considera această temă ca actuală, datorită implicațiilor profunde ce le are, în atingerea performanțelor și obiectivelor în cadrul unei organizații. În interiorul organizației, problema comunicării manageriale, este adesea văzută și poate pe bună dreptate, cauza tuturor relelor și a disfuncțiilor organizației. În domeniul comunicării, managerul este pus în situații de a evalua oameni și evenimente și de a elabora soluții rapide și eficiente. Pentru aceasta managerul trebuie să dispună de o serie de abilități și aptitudini comunicaționale care, mânuite cu îndemânare vor conduce la rezolvarea favorabilă a situațiilor.

Efectul comunicării manageriale asupra caracterelor și moralului subordo-naților este evident, sub aspectele în care, fiecare angajat are convingerea că aduce o contribuție importantă succesului instituției, fiind atrași de un țel și având sentimentul că fac parte dintr-o organizație de succes. Atitudinile și motivațiile oamenilor care lu-crează într-o organizație, au la bază nevoia ca ei să se simta implicați, informați și pregătiți să participe la deciziile care îi afectează. Cu cât complexitatea sarcinilor este mai mare, cu atât nevoia de integrare și coordonare este mai mare și sistemul de comunicare managerială al unei organizații este un mecanism cheie pentru realizarea acestei integrari și coordonări.

În contextul acestor idei generale, privitoare la condițiile unei comunicări eficiente într-o organizație, a fost elaborată prezenta lucrare.

Scopul lucrării este acela de a pune în evidență toate aspectele comunicării în procesul de management, de a identifica problemele de comunicare din cadrul IM „Calaraș Divin” S.A. prin intermediul studierii sistemului său managerial pentru a evidenția o posibilitate de îmbunătățire a procesului de comunicare în cadrul acestei companii.

Obiectivele lucrării sunt următoarele:

- identificarea rolului pe care îl are activitatea de comunicare în ansamblul activităților desfășurate în cadrul unei firme;

- prezentarea caracteristicilor fiecarui tip de comunicare managerială ce poate exista în cadrul unei organizații, elementele procesului de comunicare, nivelurile la care poate avea loc comunicarea;

- determinarea barierelor în calea comunicării manageriale și a modalităților de înlăturare sau atenuare a consecințelor acestora;

- caracteristica generală a întreprinderii IM „Calaraș Divin” S.A. și a procesului comunicațional în cadrul acesteia;

- prezentarea unor metode de perfecționare a procesului comunicațional în cadrul organizațiilor din Republica Moldova.

Structura tezei: teza este structurată în introducere, trei capitole, încheere, lista bibliografiei, rezumat în limba engleză, anexe.

În Introducere este arătată actualitatea temei de cercetare, scopul și obiectivele lucrării, este arătată structura tezei.

În primul capitol, „Comunicarea în cadrul organizației” este caracterizată esența procesului comunicării manageriale, sunt descrise etapele procesului de comunicare și formele de comunicare în cadrul organizației. Sunt descrise barierele care apar în calea comunicării manageriale, cauzele acestora și modalitățile de evitare.

În capitolul doi „Comunicarea managerială în cadrul IM “Calaraș Divin” S.A” este caracterizat procesul comunicațional la întreprinderile autohtone în baza exemplului unei întreprinderi concrete - IM “Calaraș Divin” S.A”. Este efectuată caracteristica generală și financiară, sunt evidențiate formele de manifestare a comunicării în cadrul SA „Călărași Divin”.

În al treilea capitol „Perfecționarea comunicării manageriale” sunt prezentate metodele și strategiile care ar putea duce la creșterea eficienței procesului comunicațional în cadrul SA „Călărași Divin” și este analizat rolul feedback-ului ca metodă de îmbunătățirii a comunicării.

În Încheiere sunt prezentate concluziile și recomandările rezultate din elaborarea lucrării.

Bibliografie

1. Aнoпчeнкo, T. и дp. Кoммyникaции в бизнece.- M.: Фeникc, 2007.- 315 c.

2. Bărbulescu, C. Economia și Gestiunea Întreprinderii.- București: Editura Economică, 1995. - 384 p.

3. Bărbulescu, C. Economia și Gestiunea Întreprinderii. Ediția a II-a.- București: Editura Economică, 1999. - 416 p.

4. Cândea, R., Cândea, D. Comunicare manageriala: Concepte, deprinderi, strategie.- B.: Ed. EXPERT, 1996.- 358 pag.

5. Chelcea, S. Comunicarea nonverbală în spațiul public.- B.: Ed. Tritonic, 2004.- 184 pag.

6. Drucker P. Inovația și sistemul antreprenorial. - București: Editura Enciclopedică, 1993.

7. Дpyкep, П. Зaдaчи мeнeджмeнтa в XXI вeкe.Учeбнoe пocoбиe. Mocквa:- Вильямc, 2007.- 240 cтp.

8. Ignat, Ion și a. Economie politică. - București, Editura Economică, 1998. - pag. 574.

9. Istocescu, A. Stategii și Managementul Strategic al Firmei.- București: ASE, 2003.- 146 pag.

10. Кинг, Л. Кaк paзгoвapивaть c кeм yгoднo, кoгдa yгoднo и гдe yгoднo (4-e издaниe).- M.: Aльпинa Бизнec Бyкc, 2008 г.- 204 cтp.

11. Lacombe, F. Rezolvarea dificultăților de comunicare.- B.: Ed.: Polirom, 2005.- 224 pag.

12. Mărgulescu, D., Stănescu, C., David, I. Analiza Economico-Financiară.- București: Ed. Oscar Print, 1999.- 442p.

13. Mihăilescu, N., Raducan, M. Analiza Activității Economico-Financiare.- București: Ed. Victor, 2005.- 293p.

14. Mecкoн, M., Aлбepт, M., Хeдoypи Ф. Оcнoвы мeнeджмeнтa. - M.: Дeлo, 1992. - 670 cтp.

15. Mopиapти, С. Mapкeтингoвыe кoммyникaции. Интeгpиpoвaнный пoдxoд.- СПб.: Питep, 2001 гoд.- 864 cтp.

16. Mucchielli, A. Arta de a comunica. Metode, forme și psihologia situațiilor de comunicare.- B.: Ed. Polirom, 2008.- 254 pag.

17. Нaзapoв, M. Maccoвaя кoммyникaция в coвpeмeннoм миpe: мeтoдoлoгия aнaлизa и пpaктикa иccлeдoвaний. Изд.2.- Mocквa 2002.- 240 c.

18. Nicolescu, Ovidiu, Verboncu Ion. Management. - București: Ed. Economică, 1998. - 344 p.

19. Nicolescu, O. Management și eficiență. - București: Ed. Nora, 1994. - 340 p.

20. Prutianu, Ș. Manual de comunicare și negociere în afaceri. Vol. I: Comunicarea.- B.: Polirom, 2000.- 328 pag.

21. Prutianu, Ș. Manual de comunicare și negociere în afaceri. Vol. II: Negocierea.- B.: Ed.: Polirom, 2000. - 280 pag.

22. Prutianu, Ș. Antrenamentul abilităților de comunicare. Limbaje ascunse.- B.:

Ed. Polirom, 2005.- 368 pag.

23. Peretti, A., Legrand, J.-A. Tehnici de comunicare.- B.: Ed. Polirom, 2001.- 392 pag.

24. Pânișoara, I.-O. Comunicarea eficientă. Editia a III-a, revăzută și adaugită.- B.: Ed.: Polirom, 2007.- 432 pag.

25. Рoмaнoв A., Пaнькo A. Mapкeтингoвыe кoммyникaции.- M.: Экcмo, 2006. - 432 c.

26. Пoчeпцoв, Г. Teopия кoммyникaции.- Mocквa, 2001.- 656 cтp.

27. Samuel C. Certo. Managementul modern.- B.: Editura Teora, 2002.- p. 406-408.

28. Шapкoв, Ф. Maccoвыe кoммyникaции и мeдиaплaниpoвaниe.- M.: Aльфa-Пpecc, 2008. 256 cтp.

Surse internet:

29. „Calarasi-Divin” и „Acorex Wine Holding” мoгyт вoзoбнoвить экcпopтныe пocтaвки в Рoccию, http://vinoclub.ru/news/64.html

30. Cornescu, V. ș.a. Management - de la teorie șa practică. Manual electronic.- B.: Universitatea din București, 2004,

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/index.htm

31. Purcarea, A. Management. Manual electornic.- B.: Universitatea din București, 2003, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/management/index.htm

32. Siteul companiei SA “Calarași Divin”, www.calarasdivin.md

33. Кoммyникaции в мeнeджмeнтe, http://examen.od.ua/shpora/comnunications.html

34. Site-ul holdingului „Casa de comerț „Fabrica interrepublicană de vinuri”, http://www.mmvz.ru/

35. Comunicarea, www.fwd.aiesec.ro/

Preview document

Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 1
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 2
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 3
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 4
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 5
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 6
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 7
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 8
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 9
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 10
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 11
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 12
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 13
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 14
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 15
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 16
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 17
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 18
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 19
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 20
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 21
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 22
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 23
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 24
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 25
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 26
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 27
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 28
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 29
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 30
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 31
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 32
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 33
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 34
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 35
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 36
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 37
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 38
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 39
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 40
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 41
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 42
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 43
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 44
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 45
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 46
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 47
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 48
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 49
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 50
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 51
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 52
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 53
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 54
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 55
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 56
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 57
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 58
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 59
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 60
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 61
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 62
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 63
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 64
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 65
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 66
Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea manageriala in cadrul IM Calaras Divin SA.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Particularitățile contractului de management

Asa cum nevoile omului sunt diferite si structurate foarte bine in piramida lui Maslow , nevoile organizatiilor sunt diferite, motiv pentru care,...

Managementul relaților cu clienții în servicii - SC Vas Alimcom SRL

INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Complexului Hotelier Minerva

INTRODUCERE Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare...

Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii

INTRODUCERE Tema acestei lucrări de licență o constituie “Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii”, o temă de...

Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România

INTRODUCERE Lucrarea ”Managementul aprovizionării în cadrul companiei Michelin România” vizează dezvoltarea unui model de luare a deciziilor...

Ai nevoie de altceva?