Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Muzică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 48151
Mărime: 395.35KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Prolegomene .. 3
 2. Învățământul muzical din România (Țările Române și Transilvania) ... 3
 3. Conceptul de strategie în didactica instrumentală muzicală
 4. în școlile populare de arte ... 6
 5. Capitolul I
 6. Strategii inițiale în cunoașterea elevului.
 7. Întocmirea fișei psihopedagogice 16
 8. Capitolul II
 9. Strategii didactice instrumentale și vocale în predare-învățare-evaluare .. 23
 10. II.1. Strategii didactice pentru vârsta preșcolară și școlară mică 27
 11. II.2. Strategii didactice în instruirea elevului din gimnaziu .. 55
 12. II.3. Strategii didactice în instruirea elevului de liceu ... 76
 13. II.4. Învățământul instrumental și vocal la vârsta tinereții .. .98
 14. Concluzii ... 104
 15. Bibliografie ... 107

Extras din licență

Prolegomene

Învățământul muzical din România

(Țările Române și Transilvania)

În istoria învățământului muzical din România s-a manifestat o întârziere în apariția unui sistem de educație muzicală organizată. Față de interesul cu care era privită și practicată muzica în marile orașe și pe domeniile din imperiile occidentale (francez, german, italian, vienez etc.) încă din perioada preclasicismului muzical, Țările Române au păstrat o atitudine ostilă față de muzica laică, desconsiderând orice apropiere de acest domeniu și pe oricine ar fi încercat să se afirme în compoziție sau interpretare. Totuși în jurul anului 1300 sunt menționate școli de psaltichie pe lângă biserici și mânăstiri, necesare învățării cântului bisericesc de rit bizantin. Sunt consemnate și rarele încercări în direcția cântării laice făcute de către domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673 - 1723), domnița Ralu (1799 - 1870), fiica lui Caragea Vodă, în Țara Românească. Din datele istorice se desprinde cu claritate dezinteresul față de muzică, faptul că era privită ca o îndeletnicire nedemnă, a robilor țigani de la curțile boierești.

După 1800, în Moldova, activitatea lui Gheorghe și Elena Asachi, susținută în continuare de grupul de tineri pașoptiști și continuată în secolul XIX de Theodor Burada, Eduard Caudella, Gavriil Musicescu, declanșează un interes din ce în ce mai mare pentru studiul muzicii, ducând la înființarea Conservatorului Filarmonic Dramatic la Iași, în 1836, întemeiat de Gheorghe Asachi, Ștefan Catargi și Vasile Alecsandri tatăl.

În Țara Românească, la București, prin activitatea domniței Ralu Caragea s-au petrecut remarcabile prefaceri în sensul unei apropieri de viața muzicală occidentală și în domeniul învățământului. În 1833 ia ființă Societatea Filarmonică prin efortul lui Heliade Rădulescu și Ion Câmpineanu; scopul acestei societăți viza și învățământul prin deschiderea unei Școli de Muzică vocală și instrumentală (1834), devenită Școala de bel canto (1860) unde se studia pianul, vioara, violoncelul, contrabasul; școala va forma interpreți de muzică bisericească, muzică vocală și instrumentală, actori de teatru. În 1864, prin Decretul lui Alexandru Ioan Cuza iau ființă Conservatoarele de muzică din București și Iași, deși existau deja și conservatoare particulare. Prin acest act s-au pus bazele învățământului muzical românesc.

În Transilvania, datorită cultului catolic, greco-catolic și a celui protestant precum și a nobilimii de origine germană și maghiară, care a imitat modelele europene, apar numeroase societăți muzicale (1818) și primele școli de muzică; astfel se înfiripează școala de la Cluj (1819) devenită Conservator (1825), școlile de la Satu Mare (1820), Brașov și Arad (1833), Sibiu (1840), Timișoara (1845) care duc la dezvoltarea învățământului muzical, iau ființă coruri. Apar în 1823 în Transilvania și primele colecții de melodii de Philipp Caudella și Gheorghi Ruzitska, adoptate ca metode de pian și repertoriu de predare.

În noile unități de învățământ erau angajați la început instrumentiști cu activitate concertistică recunoscută, care treptat s-au stabilit aici definitiv, de exemplu Ioan A. Wachmann și Ludovic Wiest la București, J. Herfner, Wenzel Ruzistka, și Henri Ehrlich la Cluj, Gheorghi Ruzitska, Paul Cervatti, Pietro Mezzetti, Elena Asachi-Teyber și Francisc Caudella la Iași, A. Hubacek la Sibiu, Friederich Heim, Anton Burger, Johann Oswald și Robert Smicheus la Timișoara. După o pregătire inițială în țară, mulți tineri și-au continuat studiile muzicale în centrele cu tradiție din Europa, la Paris, Viena sau Berlin; această tendință a dus la crearea a două categorii de instrumentiști: cei performanți care au susținut concerte și recitaluri pe scenele faimoase europene și cei cu o pregătire instrumentală și performanțe mai modeste care activau în formații de muzică de cameră de salon. Gustul muzicii occidentale se răspândește în saloanele protipendadei, iar copiii negustorilor sunt adesea orientați spre pensioanele particulare, unde se preda muzica și un instrument muzical. Comerțul cu instrumente ia avânt în primele decenii ale secolului XIX.

În prima jumătate a secolului XIX se înfiripă școala componistică românească. Tot acum apar primele lucrări de teorie muzicală, primele metode și culegeri de piese pentru voce ori pentru diferite instrumente. Treptat interesul și studiul temeinic al instrumentelor a creat o pleiadă de interpreți de renume european, care s-au dedicat și învățământului muzical românesc. Amintesc pe Charlotta Leria, Dimitrie Popescu-Bayreuth, Grigorie Gabrielescu, Romulus Vulpescu, soții Victoria și Aurel Costescu-Duca (canto), Emilia Saegiu, Aurelia Cionca, Florica Musicescu, Cella Delavrancea, Silvia Șerbescu, Constanța Erbiceanu (pian), Eduard Caudella, Francisc Kneisel (vioară și compoziție), Alex. Flechtenmacher, Constantin Dimitrescu, Dimitrie Dinicu (violoncel și compoziție) ș.a.

După 1948, conform Legii învățământului, odată cu organizarea într-un sistem gratuit, subvenționat de stat, rețeaua de unități școlare se lărgește și se diversifică prin școli elementare de muzică, licee de muzică, școli populare de artă, conservatoare.

În timp ce școlile de muzică, liceele de muzică și conservatoarele au urmărit întotdeauna în primul rând profesionalizarea elevilor la un nivel de multe ori incredibil de înalt, nivel obținut datorită calităților native excelente ale elevilor selecționați, datorită programelor analitice și a cursurilor speciale pe care le oferă aceste instituții, precum și pregătirii foarte înalte a cadrelor didactice care lucrează cu copiii ce au dotare muzicală nativă. Calitatea învățământului muzical românesc și profesionalismul de care dau dovadă elevii la încheierea studiilor a permis ca mulți absolvenți ai conservatoarelor noastre să se încadreze cu succes în viața muzicală a unor țări cu tradiții culturale bogate.

Școlile populare de arte nu-și propun acest scop, dar s-au bucurat de numeroși elevi înscriși, atât în perioada anilor 1945 - 1989 cât și după revoluția din 1989 până în prezent.

Viața culturală bogată a tuturor zonelor din România are o susținere importantă datorită Legii nr. 292 din 27 iunie 2003 prin care au mai luat ființă numeroase așezăminte culturale, practic în fiecare județ al țării. Ele sunt coordonate de Ministerul Culturii și Cultelor și de specialiștii Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și se dovedesc apte să răspândească cultura; dintre acestea amintesc căminele culturale, Casele de Cultură, Școlile Populare de Arte și Meserii, Universitățile Populare, formații și ansambluri profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale.

Bibliografie

Cărți

- xxx. Programa de educație muzicală pentru clasele V-VIII

- Adăscăliței, Adrian. Instruire asistată de calculator. Didactica informatică. Editura Polirom, Iași, 2007

- Aebli, N. Didactica psihologică. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973

- Albulescu, I. Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină și creativitate. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004

- Bălan, Theodor. Principii de pianistică. Editura Muzicală, București, 1966

- Bârzea, C. Arta și știința educației. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995

- Bentoiu, Pascal. Imagine și sens. Editura Muzicală, București, 1973

- Bocoș, Mușata; Ionescu, Miron. Tratat de didactică modernă. Editura Paralela 45, Pitești, 2009

- Bocoș, Mușata; Jucan, D. Teoria și metodologia instruirii. Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Editura Paralela 45, Pitești, 2007

- Bontaș, Ioan. Pedagogie. Tratat. Editura ALL, București, 2007

- Brelet, Gisèlle. L’interprétation créatrice. Essai sur l’exécution musicale. Presses universitaire de France, Paris, 1951

- Bruner, S. J. Pentru o teorie a instruirii. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970

- Călin, M. Procesul instructiv-educativ. Instruirea școlară (analiză multireferențială). Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995

- Cerghit, I. Metode de învățământ. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980

- Cerghit, I.; Neacșu, I.; Pânișoară, O. I.; Negreț-Dobridor, I. Prelegeri pedagogice. Editura Polirom, Iași, 2001

- Cerghit, I. Procesul de învățământ - cadru principal de instruire și educație a elevilor. În: Sinteze pe teme de didactică modernă, Culegerea Tribuna școlii, 1986

- Cerghit, I. Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii. Editura Aramis, București, 2002

- Cerghit, I. Teoria și metodologia instruirii (note de curs). Universitatea, București, 1996

- Cerghit, I., Neacșu, I., Negreț-Dobridor, I., Pânișoară I. O. Prelegeri pedagogice. Editura Polirom, Iași, 2001

- Cerghit, I., Vlăsceanu L., (coord.) Curs de pedagogie. Universitatea București, 1998

- Chiș, Vasile. Pedagogia contemporană - pedagogia pentru competențe. Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005

- Coman, Lavinia. Pianistica modernă. Pentru o teorie superioară a artei pianistice. Editura Universității Naționale de Muzică, București, 2006

- Constantinescu, Gr. (coord.). Ghid de operă. Editura Muzicală, București, 1971

- Cortot, Alfred. Principes rationnels de la technique pianistique. Edition Salabert, Paris, 2000

- Crețu, Carmen. Psihopedagogia succesului. Editura Polirom, Iași, 1997

- Crețu, D. Psihopedagogie pentru formarea profesorilor. Editura Imago, Sibiu, 2000

- Cristea, Gabriela. Pedagogia generală. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008

- Cristea, Sorin. Dicționar de termeni pedagogici. Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 1998

- Cristea, Sorin. Dicționar de termeni pedagogici. Editura Litera Internațional, București-Chișinău, 2000

- Cristescu, Octav. Probleme de tehnică și interpretare vocală. Editura Muzicală, București, 1963

- Cucoș, C. Pedagogie. Editura Polirom, Iași, 2002

- Cucoș, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Editura Polirom, Iași, 2009

- Dafinoiu, I. Personalitatea. Metode calitative de abordare. Editura Polirom, Iași, 2002

- Dorizo, Al. Vocea, mecanisme, afecțiuni, corelații. Editura Muzicală, București, 1972

- Drăghicescu, L.; Petrescu, A. M.; Stăncescu, I. Rolul strategiilor didactice interactive în ameliorarea calității învățării. În: Albu, E. (coord.). Educație și comunicare. Editura Universității „Petru Maior”, Tg. Mureș, 2008

- Egan, Kieran. Imaginația în predare și învățare. Ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Didactica Publishing House, 2008

- Florea, Avram. Educație muzicală - teorie și solfegii aplicative. Editura Universității de Vest, Timișoara, 2006

...

Preview document

Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 1
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 2
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 3
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 4
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 5
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 6
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 7
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 8
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 9
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 10
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 11
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 12
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 13
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 14
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 15
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 16
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 17
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 18
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 19
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 20
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 21
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 22
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 23
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 24
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 25
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 26
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 27
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 28
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 29
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 30
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 31
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 32
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 33
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 34
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 35
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 36
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 37
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 38
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 39
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 40
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 41
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 42
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 43
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 44
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 45
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 46
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 47
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 48
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 49
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 50
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 51
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 52
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 53
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 54
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 55
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 56
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 57
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 58
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 59
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 60
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 61
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 62
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 63
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 64
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 65
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 66
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 67
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 68
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 69
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 70
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 71
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 72
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 73
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 74
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 75
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 76
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 77
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 78
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 79
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 80
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 81
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 82
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 83
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 84
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 85
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 86
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 87
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 88
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 89
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 90
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 91
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 92
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 93
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 94
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 95
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 96
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 97
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 98
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 99
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 100
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 101
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 102
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 103
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 104
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 105
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 106
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 107
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 108
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 109
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 110
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 111
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 112
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 113
Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • Strategii didactice in vederea dezvoltarii aptitudinilor artistice, baza a capacitatii interpretative muzicale la copiii din scolile populare de arta.doc

Alții au mai descărcat și

Arcușul

ARGUMENT În lucrarea de faţă mi-am propus să prezint succint evoluţia procesului dezvoltării tehnicii în domeniul instrumentelor cu coarde şi...

Modalități specifice de predare a chitarei în învățământul preuniversitar

INTRODUCERE Lucrarea de față se adresează tuturor elevilor din învățământul gimnazial, respectiv celor integrați în școlile de muzică. Această...

Evoluția limbajului stilistico-interpretativ violonistic de la Baroc la Modernism

Capitolul I Johann Sebastian Bach (1685-1750) 1.1 Încadrare în epocă Opera lui J. S. Bach se înscrie în istoria muzicii în curentul numit...

Rolul lui Andres Segovia în evoluția chitarei

ARGUMENT Am cules în lucrarea de față un mănunchi de informații care au fost stimulate de curiozitatea pentru un instrument drag mie, chitara...

Pianul

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PREDĂRII PIANULUI COMPLEMENTAR ŞI CERINŢELE DE CONŢINUT POTRIVIT PROGRAMEI ŞCOLARE “Lecţia de pian trebuie să fie pentru...

Educația muzicală - componentă principală a educației estetice

“Muzica este graiul in care se oglindesc fara putinta de prefacatorie, insusirile sufletesti ale omului.” George Enescu Educatia estetica a...

Școala românească în artă muzicală

a) Evoluţia genurilor muzicale în literatura violonistică românească În a doua jumătate a sec.XIX, o dată cu apariţia celor două Conservatoare de...

Istoricul Flautului

) Scurt istoric al flautului Istoria flautului este amplă, cuprinzând multe capitole datorită diverselor materiale sau modele din care a fost...

Ai nevoie de altceva?