Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 31539
Mărime: 428.96KB (arhivat)
Publicat de: Henrieta Nechita
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul I. Incursiuni teoretice în problema formării calităţilor morale la elevii de virstă şcolară mică din orfelinate 3
 3. I.1 Caracterizarea generală a sistemului de orfelinate din Republica Moldova 3
 4. I.2 Influenţa educaţiei copiilor din internate asupra formării calităţilor lor morale 9
 5. I.3 Aspecte problematice legate de parteneriatului şcoală-familie extinsă în formarea calităţilor morale la elevii de vîrstă şcolară mică 20
 6. Capitolul II. Particularităţile parteneriatului şcoală-familie extinsă în formarea calităţilor morale la elevii din orfelinatele RM 29
 7. II.1 Măsuri de integrare a copiilor din internate în familiile extinse ca modalitate de îmbunătăţire a calităţilor lor morale 29
 8. II.2 Bariere în implicarea familiilor extinse şi în construirea parteneriatului şcoală-familie extinsă 36
 9. II.3 Reacţii la implicarea familiei extinse în formarea calităţilor morale 42
 10. Capitolul III. Metodologia cercetării experimentale a efectului de parteneriat şcoală-familie extinsă în problema devenirii morale a elevilor din orfelinate 54
 11. III.1 Metodologia cercetării – obiectul scopul problematica, ipoteza, metode, eşantion 54
 12. III.2 Experiment de constatare 59
 13. III.3 Experiment formativ 61
 14. ÎNCHEIERE 65
 15. BIBLIOGRAFIE 68
 16. ANEXE 70

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei. Nu este posibilă formarea personalitătii fără a tine seama de aspectul care ar trebui să domine întreaga noastră viată sufletească: aspectul moral.

Specificul educaţiei morale este determinat, pe de o parte, de particularitatile moralei, ca fenomen social, care-i conferă conţinutul, iar pe de altă parte, de conditiile sociopsihice ce sunt implicate in realizarea lor.

Educația morală este o componentă a educaţiei prin care se realizează formarea si dezvoltarea conştiintei şi a conduitei morale, formarea profilului moral al personalitatii, elaborarea comportamentului social-moral.

Ideea educaţiei civice a apărut în mintea adulţilor atunci când aceştia au simţit nevoia să transmită urmaşilor experienţa dobândită, cu scopul de a-i forma pentru viaţă, ca buni cetăţeni.

Istoria educaţiei, în aria geografică europeană începe cu Orfeu, eroul care a fost un educator original, izbutind prin farmecul cântecelor sale să înduioşeze inimile oamenilor. Aceasta este însă numai o legendă.

Primele şcoli au avut ca scop educativ pregătirea copiilor pentru a deveni buni cetăţeni, pentru conducerea statului şi buni militari, pentru apărarea lui. Morala se realiza cu ajutorul lecturilor din operele scriitorilor.

Dezvoltarea moral-civică avea ca scop formarea unor trăsături de caracter ca: stăpânirea de sine, cumpătarea, respectul pentr u dreptate şi lege şi venerarea divinităţii.

Disciplinele care-l pregăteau pe şcolar pentru viaţa socială erau: gimnastica, muzica, literatura, retorica şi filosofia.

Cercetările de psihopedagogie atestă faptul că formarea profilului moral al personalităţii este un proces îndelungat care îşi are originea în familie, se continuă în întreaga şcolaritate şi se consolidează pe tot parcursul devenirii umane.

Cunoaşterea procesului formării conştiinţei şi conduitei morale, a relaţiei dintre latura morală şi celelalte aspecte ale educaţiei, a rolului diferiţilor factori în formarea convingerilor, sentimentelor şi obişnuinţelor morale trebuie să stea în atenţia specialiştilor, dar şi a cadrelor didactice, dar mai cu seamă atunci când vorbim de copii orfani.

Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele de învăţământ cu situaţiile educative specifice având o contribuţie în sfera morală. În funcţie de vârsta copiilor, de contextul general, de conţinutul utilizat drept suport pentru educaţia morală, educatoarea poate alege strategii analogice, inductive, deductive, algoritmice, euristice etc.

Există, pe lângă metodele şi situaţiile generale de predare-învăţare, metode specifice de educaţie morală, ele fiind utilizate pentru formarea conştiinţei morale (mai ales metodele expozitive) sau pentru formarea comportamentului moral al copiilor (metode acţionale).

Dimensiunea morală a educaţiei reprezintă o componentă esenţială atât a procesului instructiv-educativ cât şi a acţiunii exercitate de familie, mediul social, colectivul de copii, având ca scop formarea conştiinţei şi conduitei civilizate a preşcolarului în conformitate cu normele sociale şi cu particularităţile de vârstă. Toate activităţile din grădiniţă au influenţă şi în direcţia educării morale, dar acest aspect este urmărit cu preponderenţă în activităţile din domeniul educaţiei pentru societate.

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social, cultural. Mediul familial, mai ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se modelează sub acest aspect personalitatea. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale copiindu-le în propria conduită.

Ce se întâmplă cu copii orfani, însă? Odată cu intrarea în şcoală copilul trăişte rând pe rând în două lumi diferite: una este cea a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă fiind a şcolii, încărcată cu toate promisiunile viitorului, şi la fel de importantă. Dacă aceste medii se completează şi se susţin, ele se imbogăţesc spiritual într-o mare masură. Din nefericire, divergenţele dintre ele sunt încă destul de frecvente. Acestea pot fi religioase (familie practicantă, şcoală laică), sociale (colegii aparţin unor medii socile diferite), intelectuale (şcoala învaţă într-un fel, iar tatăl în alt fel) etc. Dacă sunt puternice, ele pot constitui o sursă de incertitudine şi nelinişte pentru copil. Părerea celorlalţi asupra familei lui îl poate aduce pe copil la judecarea părinţilor la o vârstă la care el nu este suficient de copt pentru a o face. El va reacţiona prin agresivitate; la şcoală va lupta pentru familie. Agresivitatea lui nu va avea alt rezultat decât să stârnească pe învăţător împotriva tatălui sau invers, şi tot copilul va fi de obicei victima acestui conflict.

Scopul cercetării. Cercetarea se referă la analiza relației școală – familie- copil în procesul de valorificarea a educației moral- civice, cu reflectarea oportunităților și problemelor în școlile de tip internat din Republica Moldova.

Structura lucrării. Lucrarea a fost structurată pe trei capitole de bază care tratează pe rând problemele de educație morală a copiilor la vârstă școlară mică.

Capitolul I. Incursiuni teoretice în problema formării calităţilor morale la elevii de virstă şcolară mică din orfelinate

I.1 Caracterizarea generală a sistemului de orfelinate din Republica Moldova

Vorbind în cadrul paragrafului dat despre caracterizarea generală a sistemului de internate din Republica Moldova, vom porni de la faptul că la momentul actual, procesul de democratizare în mai multe ţări ale lumii au consolidat substanţial împortanţa drepturilor omului, implementarea cărora este acceptată ca un criteriu major ce determină aderarea la valorile democratice. Declararea drepturilor şi libertăţilor într-un stat implică obligaţia acestuia de a contribui la asigurarea respectării lor. Ratificarea declaraţiei cu privire la drepturile copilului, obligă statul de a întreţine un anumit sistem de învăţămînt şi asistenţă socială, oferindu-i copilului, inclusiv şi celui abandonat, un mod decent de viaţă. În Republica Moldova, schimbările care au avut loc în domeniul protecţiei drepturilor copiilor educaţi în internate, au fost relevante.

Republica Moldova ca şi alte ţări postcomuniste în anii 1990-2013, trece prin perioada de la regim totalitar la o societate democratică. Această perioadă fiind marcată de un şir de schimbări de ordin economic, politic şi social solicită un şir de acte legislative şi normative în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv al celor din internate.

Bibliografie

Antonescu, G.G. : Istoria Pedagogiei. Doctrinele fundamentale ale Pedagogiei moderne, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1972.

Antonescu, G.G. : Pedagogie generală, ediţia a III-a, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1941.

Bauman, Zygmund : Etica postmodernă, Editura Amarcord, Timişoara, 2000.

Banciu, Dan (şi coloboratorii) : Adolescenţii şi familia, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.

Bazac, Dumitru : Idealul de viaţă al adolescenţilor, Editura Politică, Bucureşti, 1983.

Bonchiş, Elena : Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenţă, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1997.

Bunea, Ioan : Fenomenologia conştiinţei morale, Editura Limes, Cluj-Napoca, 1999.

Bunescu, Vasile : Atitudinile şi valorile lor în educaţie, Revista de Pedagogie, nr. 2, 1972.

Bunescu, Vasile : Educaţia morală şi formarea personalităţii. Fundamente psihopedagogice, Revista de Pedagogie, nr. 6,7-8, 1991.

Călin, Marin : Datoria morală în procesul educaţiei. Studiu etico-pedagogic, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987.

Cătinean, Tudor : Elemente de etică, vol. I-II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, 1987.

Charles, C.M. : Building Classroom Discipline, 2004.

Comănescu, Ioan : Autoeducaţia azi şi mâine, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1986.

Comănescu, Ioan : Reconsiderări în problematica educaţiei morale, Revista de Pedagogie, nr. 6,7-8, 1991.

Dewey, John : Democraţie şi educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

Dewey, John : Trei scrieri despre educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.

Drăgan, Ioan : Educaţia noastră cea de toate zilele, Editura Eurabit, Timişoara, 1992.

Durkheim, Emile : Educaţie şi sociologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

Föster, Fr.W. : Cartea vieţii, Editura Librăriei Socec & co. S.A., Bucureşti, 1930.

Gânju, Traian : Discurs despre morală, Editura Junimea, Iaşi, 1981.

Grayling, A.C. : Viitorul valorilor morale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2000.

Grenier, Hubert : Marile doctrine morale, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995

Herbart, Johann Friedrich : Prelucrări pedagogice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.

Huszár, Tibor : Morala şi societatea, Editura Politică, Bucureşti, 1967.

Ionescu, Miron ; Chiş, Vasile : Coord., Pedagogie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.

Kelly, G. : The Psychology of Personal Construct, N.Y., Norton, 1955

Marinescu, Aurelia : Codul bunelor maniere astăzi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997

Nicola, Ioan : Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.

Narly, C. : Pedagogia lui I. Kant, Editura Cartea Românească S.A., Bucureşti, 1936

Pleşu, Andrei : Minima Moralia, Editura Humanitas, 1996.

Şchiopu, Ursula : Morala în viaţa de fiecare zi, Revista de Pedagogie, nr. 6, 1990.

Theodorescu, Stela : Curs de psihologia copilului, Iaşi, Tip. Univ., 1979.

Vrabie, Dumitru : Caracterul şi dimensiunile psiho-sociale ale atitudinii, Revista de Pedagogie, nr. 3, 1975.

Williams, Bernard : Introducere în etică. Moralitatea, Editura Alternative, Bucureşti, 1993.

Wilson, John : Discipline and Moral Education, A Survery of Public Opinion and Understanding, N.FER-Nelson, 2003.

Wilson, John : First Steps in Moral Education, in The Journal of Moral Education, vol. 25, nr.1, 1996.

Wilson, John : Two Aspects of Morality, in The Journal of Moral Education, vol. 27, nr.1, 1998.

Preview document

Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 1
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 2
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 3
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 4
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 5
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 6
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 7
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 8
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 9
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 10
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 11
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 12
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 13
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 14
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 15
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 16
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 17
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 18
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 19
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 20
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 21
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 22
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 23
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 24
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 25
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 26
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 27
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 28
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 29
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 30
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 31
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 32
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 33
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 34
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 35
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 36
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 37
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 38
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 39
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 40
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 41
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 42
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 43
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 44
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 45
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 46
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 47
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 48
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 49
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 50
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 51
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 52
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 53
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 54
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 55
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 56
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 57
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 58
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 59
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 60
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 61
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 62
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 63
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 64
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 65
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 66
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 67
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 68
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 69
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 70
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 71
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 72
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 73
Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Impactul Parteneriatului Scoala-Familie Extinsa in Formarea Calitatilor Morale la Elevii de Varsta Scolara Mica din Orfelinate.doc

Alții au mai descărcat și

Influența Mediului Familial Asupra Activităților Extrașcolare ale Școlarului Mic

CAPITOLUL 1 ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o evoluţie...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Educația civică

Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Dezvoltarea Competenței Sociale la Elevi în Cadrul Orelor de Educație Civică

ADNOTARE Lucrarea de faţă cu titlul “Dezvoltarea competenţelor sociale la elevi în cadrul orelor de eduaţie civică”, elaborată de către Gobjila...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?