Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 36526
Mărime: 195.97KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” Specializarea Pastorală

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 3
 2. CAPITOLUL I: MESIA ȘI MESIANISMUL . 5
 3. 1. Mesia, mesianismul și era mesianică – definiți și considerații generale . 5
 4. 2. Unsul lui Iahve în istoria biblică . 6
 5. 3. Concepţia mesianică în iudaism . 9
 6. 4. Originalitatea mesianismului biblic . 14
 7. CAPITOLUL AL II-LEA – AŞTEPTAREA MESIANICĂ . 20
 8. 1. Protoevanghelia (Facere 3, 15). 20
 9. 2. Făgăduinţele făcute Patriarhilor . 24
 10. 3. Mesianismul regal . 29
 11. 3. Psalmii mesianici . 33
 12. CAPITOLUL AL III-LEA – TEXTE MESIANICE DIN CĂRȚILE PROFEȚILOR . 38
 13. 1. Profeții mesianice la profeți mari . 38
 14. 2. Profeții mesianice la profeți mici . 54
 15. 3. Profeții mesianice în Noul Testament . 58
 16. CAPITOLUL AL III-LEA – MESIANITATEA VECHIULUI TESTAMENT DIN PERSPECTIVĂ NOU-TESTAMENTARĂ . 61
 17. 1. Contextul hermeneutic nou-testamentar. 61
 18. 2. Abordarea mesianității din perspectiva Sfintelor Evanghelii. 66
 19. 3. Abordarea mesianității prin prisma epistolelor Pauline. 76
 20. CONCLUZII. 81
 21. BIBLIOGRAFIE. 83

Extras din licență

INTRODUCERE

Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem spune şi despre omul evreu, care, în relaţia sa cu divinitatea, deţinea un avantaj, comparativ cu omul păgân.

În relaţia omul evreu – divinitatea (divinitate, care se prezintă sub numele de Iahve), nu atât omul este cel care caută divinitatea, cât şi Iahve (divinitatea) vine în întâmpinarea omului. La păgânii timpurilor antice însă, ori exista mai multe divinităţi, ori doar o divinitate cu care omul păgân putea intra foarte greu în relaţie, sau chiar deloc, dacă ţinem cont de mentalitatea evreilor care îl considerau pe Iahve singurul Dumnezeu adevărat şi Unic.

Astfel, în decursul istoriei, poporul evreu, datorită greutăţilor prin care a trecut a cerut ajutorul lui Iahve, care, într-un anumit moment al istoriei, a încheiat un legământ, mai întâi cu un singur om, care a stat la originea poporului ales, iar mai apoi, cu întreg poporul, şi promite un mântuitor care să-l elibereze de suferinţele acestei vieţi. Acest eliberator va purta numele Mesia, nume sau titlu care de-a lungul timpului îşi va asuma diferite valenţe.

Lucrarea de faţă va căuta să realizeze mai întâi un studiu cu privire la Mesia, îndeosebi în mentalitatea iudaică, pentru ca în cele din urmă să se ajungă la gândirea ortodoxă şi la viziunea sa cu privire la acest aspect mesianic.

Dar pentru a înţelege cum este văzut acest termen sau titlu şi, mai mult decât atât, pentru a vedea ce veşminte a îmbrăcat în decursul istorie, trebuie înţeleasă, pe cât posibil, mentalitatea poporului şi ambientul în care se vorbeşte despre un Mesia.

Izvorul mesianismului, ca de altfel şi culmea acestuia, se găseşte în Sfânta Scriptură care nu este doar o carte în care se revelează Cuvântul lui Dumnezeu, dar şi o cronică a mesianismului şi a istoriei mântuirii. Mesianismul, în Sfânta Scriptură, este ca un fir roşu care brăzdează întreaga scriere, o speranţă care se va lăsa în cele din urmă împlinită. În jurul acestei speranţe se clădeşte toată puterea şi încrederea poporului Israelului biblic. Crezul său de viaţă, mereu viu, mereu înnoit îşi soarbe din această aşteptare prelungită toată puterea de a fi, atât în vreme de încercare, cât şi la vreme de izbândă. Acest fir roşu a însemnat pentru evreul bibic o aşteptare de mii de ani, o speranţă care a devenit tot mai puternică odată cu scurgerea timpului şi care. Astfel putem observa o evoluţie care ajută la cristalizarea termenului de Mesia, dar şi a erei mesianice, ca de altfel şi misiunea acestuia. De aceea, poporul lui Iahve are ca şi ţintă realizarea acestui timp mesianic pe care încă îl mai aşteaptă.

Pentru redactarea lucrării am folosit studii și lucrări procurate de la bibliotecile Arhiepiscopiei și a Universității „Ovidius”, dar și cărți și articole în limba engleză, protestante, neoprotestante, și romano-catolice, tocmai pentru a demonstra și reliefa unanimitatea de păreri privind mesianismul din Sfânta Scriptură. Cărțile și articolele în limbi străine, utilizate în special pentru ultimele două capitole au fost studiate pe site-ul http://biblicalstudies.org.uk. În notele bibliografice voi cita doar cărțile, acestea putând fi găsite căutând în motorul de căutare de pe site-ul indicat anterior.

CAPITOLUL I: MESIA ȘI MESIANISMUL

1. Mesia, mesianismul și era mesianică – definiți și considerații generale

Mesianismul – conceptul mesianic. Mesianismul (conceptul mesianic) poate fi definit ca speranţa sau aşteptarea cu privire la venirea unui Mântuitor sau Salvator personal, cunoscut sub numele de Mesia (Meşiah) şi a unei ere mesianice care va fi instaurată de către Salvatorul Mesianic. Era mesianică, instituită de Mesia, va fi caracterizată prin domnia lui Dumnezeu asupra întregului univers terestru şi prin pace, prosperitate şi bunăstare pentru Israel. De remarcat este faptul că o dată cu dezvoltarea gândirii mesianice, proces desfăşurat în cadrul mai multor etape, s-a ajuns la atribuirea unui caracter universal mesianismului. Astfel se consideră că efectele acestei epoci vor fi resimţite într-un mod pozitiv și de către celelalte naţiuni .

În gândirea iudaică prin termenul Maşiah – „Unsul” (în limba ebraică מָׁשִיחַ ) este denumit Salvatorul şi Mântuitorul de la sfârşitul zilelor . Întâlnit în Levitic 4, 3-5 în expresia „preotul uns” „preotul care şi-a primit ungerea”, termenul a fost folosit la început pentru a descrie pe orice persoană care ar fi avut de îndeplinit o misiune divină – de la preoţi, profeţi şi până la regi . Prima dată când cuvântul acesta primeşte conotaţii mesianice, este în I Regi 2, 10, când se foloseşte sintagma „Unsul Domnului”. De asemenea se poate observa că în cartea profetului Isaia, împăratului neevreu Cirus îi este atribuit numele de Unsul, Maşiah (Isaia 45, 1), deoarece el era un executant al voinţei divine . De cele mai multe ori acest termen are rezonanţe eshatologic-mesianice. În conformitate cu promisiunea făcută lui David (II Regi 7, 12-13), dinastia davidică a fost privită ca fiind în mod special aleasă (II Regi 22, 51; Psalmul 72; Psalmul 110, 1-4; Isaia 11, 1-2; etc.), iar mai târziu profeţi ca Isaia şi Ieremia au profeţit despre apariţia unui rege din casa lui David, a cărui domnie va fi glorioasă şi care va fi desemnat de către Dumnezeu şi va domni în numele Său .

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;

2. Dicţionar Enciclopedic De Iudaism, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001;

3. Studiul Vechiului Testament, Manual pentru uzul studenților institutelor teologice, Editura I.B.M.B.O.R, București, 1955;

4. ABRUDAN, Pr. Dumitru, Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor, în „Studii Teologice”, nr. 7-8 (1963);

5. ABRUDAN, Pr. Dumitru, Mântuirea în scrierile profetice ale Vechiului Testament, în „Studii Teologice”, nr. 1-2/1975;

6. ABRUDAN, Pr. Dumitru, Mântuirea în sensul ei comunitar și în scrierile profetice ale Vechiului Testament, în „Studii Teologice”, nr. 1-2, ian.-feb., 1975;

7. ABRUDAN, Pr. Dumitru, Profeţii şi rolul lor în istoria mântuirii, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 3-4 (1983);

8. ABRUDAN, Pr. Dumitru, Septuaginta și problema inspirației ei, în „Ortodoxia”, anul XXVII, Nr. 1, 1975;

9. ANDRIESCU, Alexandru, Psalmii în literatura română, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004;

10. BARBU-BUCUR, S., Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe, în „Studii Teologice”, nr. 5 (1988);

11. BARTOȘ, Emil, Curs de teologie comparată, Editura ITP, Bucureşti, 2002;

12. BONTEANU, Th., Proorociile despre venirea Mântuitorului, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, nr. 1 (1931);

13. BUZESCU, Pr. Prof. Nicolaie. C., Logosul în „Protrepticul” lui Clement Alexandrinul, în „Studii teologice”, nr. 1-2/1976;

14. CÂRSTOIU, J., Profeţii mesianici, Editura Sigma, Bucureşti, 2006;

15. CHARPENTIER, E., Să citim Vechiul Testament, Editura ARC, Bucureşti, 1998;

16. CHIHAIA, L., Dicţionar enciclopedic ilustrat, (coord) N. Guțanu, Editura Cartier, Bucureşti 1999;

17. CITIRIGĂ, Vasile, Antropologia Hristologică în teologia ortodoxă, vol. I. Editura Ex. Ponto, Constanţa 2003;

18. CIUDIN, N., Studiul Vechiului Testament, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1978;

19. COHEN, A., Talmudul, traducere de C. Litman, Editura Hasefer, Bucureşti, 2000;

20. COMTE, F., Marile figuri ale Bibliei, Editura Humanitas, Bucureşti 1995;

21. CORNIȚESCU, Pr. Prof. Dr. E., Persoana lui Mesia şi lucrarea să în lumina profețiilor vechi testamentare, în „Studii Teologice”, nr.9-10/1985;

22. CORNIȚESCU, Pr. Prof. Univ. Dr. E., Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament, în „Ortodoxia”, nr. 1 (1983);

23. CORNIȚESCU, Pr. Prof. Univ. Dr. E., Mesia – D mn al Păcii şi al Dreptății, „Studii Teologice”. nr. 2/1990;

24. CORNIȚESCU, Pr. Prof. Univ. Dr. E., POPESCU, Pr. Asist. Univ. Drd. Nicolae, Vechiul Testament – Aspecte religios-morale, culturale și sociale, Editura Europolis, Constanța, 2008;

25. CORNIȚESCU, Pr. Prof. Univ. Dr. Emilian, Persoana lui Mesia şi lucrarea Sa în lumina profeţiilor vechi testamentare, în „Studii Teologice” , 9-10, (1985);

Preview document

Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 1
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 2
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 3
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 4
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 5
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 6
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 7
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 8
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 9
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 10
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 11
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 12
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 13
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 14
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 15
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 16
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 17
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 18
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 19
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 20
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 21
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 22
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 23
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 24
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 25
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 26
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 27
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 28
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 29
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 30
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 31
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 32
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 33
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 34
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 35
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 36
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 37
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 38
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 39
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 40
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 41
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 42
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 43
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 44
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 45
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 46
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 47
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 48
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 49
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 50
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 51
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 52
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 53
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 54
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 55
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 56
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 57
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 58
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 59
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 60
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 61
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 62
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 63
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 64
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 65
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 66
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 67
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 68
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 69
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 70
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 71
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 72
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 73
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 74
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 75
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 76
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 77
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 78
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 79
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 80
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 81
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 82
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 83
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 84
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 85
Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Mesianismul in epoca premergatoare venirii Mantuitorului.docx

Alții au mai descărcat și

Cântarea în comun și rolul ei în educarea spirituală a credincioșilor

CAPITOLUL I I. Importanța temei și rolul cântării în comun în educarea spirituală a credincioșilor. I.1.Motivarea personală a alegerii temei....

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Mesianismul creștin și cel iudaic - asemănări și deosebiri

INTRODUCERE De fiecare dată e interesant si util sa citeşti , sa te aprofundezi , să studiezi o tema teologica, un segment aparte pentru a...

Mesianismul

INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a...

Legislația Mozaică

INTRODUCERE Caracterul revelat al Vechiului Testament imprimă moralei sale o hotărâtă superioritate faţă de toate sistemele morale apărute pană la...

Daniel - Proorocul Popoarelor

I. INTRODUCERE Dumnezeu a creat omul în perspectiva înmulţirii neamului omenesc pentru a stăpânii întreg pământul. ,,Istoria umanităţii este plină...

Situația politică și religioasă în vremea împăratului Alexios I Comnenul(1081-1118)

Introducere Imperiul Bizantin a dominat secole de-a rândul răsăritul Europei, influenţând populatiile din această zona, fiind la rândul sau...

Profeții mijlocitori și interpreți ai voii lui Dumnezeu

ARGUMENT Alegerea unei teme de studiu în domeniul teologiei biblice reprezeintã o datorie de onoare si o preocupare pentru orice elev seminarist....

Te-ar putea interesa și

Mesianismul

INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a...

Ai nevoie de altceva?