Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 25830
Mărime: 96.04KB (arhivat)
Publicat de: Catalin B.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. I. INTRODUCERE. Simbolismul liturgic. Generalități 5
 2. II. SFÂNTA SCRIPTURĂ - FUNDAMENT AL CULTULUI DIVIN ORTODOX ȘI AL SIMBOLISMULUI ACESTUIA 10
 3. A. Hristocentrismul biblic - fundamentul hristocentrismului cultului divin ortodox 11
 4. B. Cultul Bisericii și simbolismul lui - mijloc de mărturisire și actualizare a istoriei mântuirii, cuprinsă în Sfânta Scriptură 14
 5. III. SEMNIFICAȚIILE SIMBOLICE ALE LOCAȘULUI DE CULT 18
 6. A. Definiția locașului de cult 19
 7. B. Semnificațiile simbolice ale locașului de cult 21
 8. C. Forma bisericii-semnificații simbolice 25
 9. D. Semnificațiile simbolice ale locașului de cult pornind de la locul și orientarea lui 26
 10. E. Împărțirea bisericii - semnificații simbolice 27
 11. IV. SEMNIFICAȚIILE SIMBOLICE ALE SFINTEI LITURGHII 33
 12. A. Sfânta Liturghie și semnificațiile ei simbolice - reactualizare a operei mântuitoare a Domnului Hristos 34
 13. B. Sfânta Liturghie-icoană a Împărăției lui Dumnezeu 36
 14. C. Elementele materiale ale Sfintei Liturghii 38
 15. D. Semnificațiile simbolice ale veșmintelor și obiectelor necesare la săvârșirea Sfintei Liturghii 40
 16. 1. Veșmintele liturgice 40
 17. a. Veșmintele diaconești 41
 18. b. veșmintele preoțești 42
 19. c. veșmintele arhierești 43
 20. 2. Obiectele necesare la săvârșirea Sfintei Liturghii 44
 21. E. Semnificațiile simbolice ale Proscomidiei 45
 22. 1. Scoaterea Sfântului Agneț 46
 23. a. Simbolismul Nașterii Domnului 46
 24. b. Simbolismul legat de patimile Domnului 48
 25. 2. Scoaterea miridelor din celelalte prescuri 50
 26. F. Simbolismul Liturghiei Catehumenilor 52
 27. 1. Partea de la începutul Sfintei Liturghii 53
 28. 2. Vohodul mic sau intrarea cu Sfânta Evanghelie 54
 29. 3. Imnul trisaghion 56
 30. 4. Lecturile din Sfânta Scriptură 57
 31. 5. Rugăciunile de după citirea Sfintei Evanghelii 58
 32. G. Semnificațiile simbolice ale Liturghiei Credincioșilor 59
 33. 1. Imnul heruvic și intrarea mare 59
 34. 2. Rugăciunea Sfintei Jertfe 61
 35. 3. Împărtășirea și momentele premergătoare 63
 36. 4. Riturile finale 65
 37. V. IMPORTANȚA CUNOAȘTERII SIMBOLISMULUI LITURGIC 67
 38. A. Importanța catehezei liturgice și mistagogice 68
 39. B. Importanța cunoașterii simbolismului liturgic pentru împlinirea scopurilor sau funcțiilor cultului divin ortodox 70
 40. C. Importanța cunoașterii simbolismului liturgic pentru slujitorii sfântului altar 72
 41. CONCLUZII 75
 42. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din licență

I. INTRODUCERE. Simbolismul liturgic. Generalități

Cultul creștin, prin frumusețea si varietatea lui, este o adevărată capodoperă, este „cerul pe pământ”. Cultul ortodox are o valoare nemăsurată, întrucât face posibilă unirea omului cu Dumnezeu. „Prin formele de cult Dumnezeu e adus în fața credincioșilor, și prin harul divin care se revarsă in sufletele lor prin aceleași rânduieli de cult, omul e ridicat la Dumnezeu”

Omul, ca ființă religioasă, își manifestă dragostea fața de Dumnezeu, Creatorul și Binefăcătorul său și tinde mereu spre realizarea comuniunii cu El prin acte de cult. „Totalitatea formelor, a actelor religioase și a ceremoniilor fixate, stabilite și consfințite de Biserică, menite să pună pe om în legătură cu Dumnezeu, formează cultul divin” .

Cinstirea lui Dumnezeu prin acte de cult este, mai întâi de toate, o consecință firească și necesară a sentimentului religios. În însăși ființa omenească se naște, în raport cu Dumnezeu, o pornire lăuntrică de a-I aduce cinstire, laudă și mulțumire, și de a cere ajutorul Său. Sentimentul religios se manifestă, astfel, sub forma conștiinței superiorității și perfecțiunii infinite a lui Dumnezeu, în contrast cu slăbiciunea noastră, din care rezultă dependența noastră față de El, manifestată prin diferite forme de cinstire.

O caracteristică aparte a cultului creștin ortodox, care-l distinge în mod deosebit de cultele celorlalte confesiuni creștine, o constituie conținutul teologic pe care îl descoperă, precum și bogatele semnificații simbolice și eshatologice ale actelor sale. Cultul creștin ortodox conține și împărtășește prin imnele, rugăciunile și riturile liturgice o mare bogăție de idei și adevăruri de credință exprimate într-o formă simplă, accesibilă tuturor. „Cultul divin este, astfel, o chemare la epifanie, la o revelație , rânduielile și actele sale având și semnificație mistico-simbolică.

Termenul de simbolism vine de la grecescul σύμβoλoν, τo care se traduce prin semn, element prin care o idee abstractă devine intuitivă prin reprezentare, și poate fi mai exact înțeleasă.

Prin simbol liturgic înțelegem „orice formă de cult prin care, în virtutea unor analogii, se sugerează sau se închipuie o idee religioasă, o învățătură de credință, un fapt din istoria mântuirii sau ceva din cele neperceptibile. Prin simboluri se înțeleg cuvinte, gesturi și materii sensibile, care nu numai semnifică, ci și cuprind în chip neînțeles anumite realități spirituale. „Simbolurile sunt niște învelișuri care acoperă mai mult sau mai puțin rațiunile tainelor”.

Sensul primar al simbolului liturgic nu este acela de „a figura”, de „a reprezenta” (ceea ce presupune absența celui reprezentat ), ci acela de a revela și de a ne face să participăm la ceea ce el descoperă. Între simbol și realitatea simbolizată nu este o asemănare, ci o comuniune. Simbolul este o manifestare a unei realități care, în condițiile date, nu se poate descoperi decât prin simbol.

Simbolul, care în grecește înseamnă a reuni, a ține împreună, reunește două realități, empirică sau vizibilă și spirituală sau nevăzută, „nu logic (aceasta semnifică ceva), nici analogic (aceasta reprezintă ceva), nici după o relație cauzală (aceasta este cauza aceleia), ci „epifanic”(de la grecescul a descoperi). O realitate descoperă pe alta, (și aceasta este capital), numai în măsura în care simbolul însuși atinge realitatea spirituală și este capabil de a o întrupa.”

În Biserica Ortodoxă „toate lucrurile au natură dublă, și spirituală și materială. Partea materială a lucrurilor este accesibilă nemijlocit simțurilor noastre, iar ceea ce este de ordin spiritual ni se arată cu ajutorul simbolicii, de aceea simbolica are un rol foarte important în Biserică.” Studierea și cunoașterea simbolicii este o necesitate pentru fiecare credincios, întrucât fiecare credincios are nevoie să cunoască acea lume aparte pe care o reprezintă Biserica și tot ceea ce se petrece în ea.

Bibliografie

I. Izvoare fundamentale

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1998.

2. Liturghier, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 2002.

II. Izvoare patristice

1. Cabasila, Nicolae, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii, traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1997.

2. Sfântul Gherman al Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, traducere și note de Pr. Prof. Nicolae Petrescu în Colecția Comorile Pustiei, nr. 38, Ed. Anastasia, București, 2000.

3. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia, cosmosul și sufletul, chipuri ale Bisericii, Introducere, traducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 2002.

4. Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, Tratat asupra tuturor dogmelor credinței noastre ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos și urmașii Săi, vol. 1, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2002.

5. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, Comentariu liturgic, traducere de Pr. Prof. Nicolae Petrescu, în M.O., anul XVI, nr. 5-6; 1964, pp. 351-372.

6. Teodor, episcop de Andida, Comentariu liturgic, prezentare și traducere de Pr. Prof. Nicolae Petrescu, în B.O.R., anul LXXXIX, nr. 3-4, 1971, pp. 300-322.

III. Cărți

1. Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Explicarea dumnezeieștii Liturghii după Nicolae Cabasila, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1997.

2. Idem, Liturgica Generală, vol. I și II, Ed., Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2002.

3. Idem, Liturgica Specială, pentru facultăți de teologie, Ed. Nemira, București, 2002.

4. Idem, Braniște, Prof. Ecaterina, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Ed. Diecezan, Caransebeș, 2001.

5. Cireșanu, Dr. Badea, Tezaurul Liturgic al Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit, Tomul II, Tipografia „Gütenberg”, Joseph Gäbl, București, 1911.

6. Felea, Pr. Dr. Ioan, Simboluri liturgice, Tiparul Tipografiei Diecezane Ortodoxe Române, Arad, 1924.

7. Ionașcu, Protos Dr. Juvenalie, Sfânta Liturghie, reprezentare iconică a Împărăției lui Dumnezeu, în Colecția Comorile Pustiei, nr. 43, Ed. Anastasia, București, 2001.

8. Mitrofanovici, Dr. Vasile, Prelegeri academice despre Liturghia Bisericii dreptcredincioase răsăritene, Cernăuți, 1909.

9. Schmemann, Alexander, Liturghie și Viață, desăvârșire creștină prin intermediul experienței liturgice, traducere de Pr. Dr. Viorel Sava, Ed. Erata Tipo, Iași, 2001.

10. Idem, Introducere în Teologia Liturgică, traducere de ierom. Vasile Bârzu, Ed. Sofia, București, 2002.

11. Idem, Euharistia, Taina Împărăției, traducere de Pr. Boris Răduleanu, Ed. Anastasia, București, 1993.

12. Vintilescu, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1998.

IV. Studii și articole

1. Basarab, Pr. Prof. Dr. Mircea, Biblia în Liturghia și viața spirituală ortodoxă, în M.B., anul XXIX, nr. 1-3, 1979, pp. 31-43.

2. Idem, Scriptură și Liturghie, în M.B., anul XXXI, nr. 7-9, 1981, pp. 462-481.

3. Bârlănescu, Pr. Ioan, Sensul cosmic al Liturghiei ortodoxe și al locașului de cult, în A.B., anul III, nr. 4-6, 1992, pp. 41-47.

4. Braniște, Pr. Prof. Ene, Biserică și Liturghie în opera „Mystagogia” a Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Ort., anul XXXIII, nr. 1, 1981, pp. 13-22.

5. Buzescu, Pr. Prof. N. C. Liturghia - centrul cultului ortodox, în Ort., anul XXXIII, nr. 1, 1981, pp. 41-58.

...

Preview document

Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 1
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 2
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 3
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 4
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 5
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 6
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 7
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 8
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 9
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 10
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 11
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 12
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 13
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 14
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 15
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 16
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 17
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 18
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 19
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 20
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 21
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 22
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 23
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 24
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 25
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 26
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 27
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 28
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 29
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 30
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 31
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 32
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 33
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 34
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 35
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 36
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 37
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 38
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 39
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 40
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 41
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 42
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 43
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 44
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 45
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 46
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 47
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 48
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 49
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 50
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 51
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 52
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 53
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 54
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 55
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 56
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 57
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 58
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 59
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 60
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 61
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 62
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 63
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 64
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 65
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 66
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 67
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 68
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 69
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 70
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 71
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 72
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 73
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 74
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 75
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 76
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 77
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 78
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 79
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 80
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 81
Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Simbolismul liturgic si relatia lui cu Sfanta Scriptura.doc
 • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te...

Eshatologia universală în teologia ortodoxă

1.Introducere Eshatologia (de la eschata = evenimentele ultime) este învăţătura despre realităţile ultime ale mântuirii, adică despre instaurarea...

Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor

Introducere Creaţia şi Creatorul ei „Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1,3) Această afirmaţie a...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Spiritualitate ortodoxă - Ascetică și mistică, despre pătimi

Patimile omului: sufletești și trupești Sfântul Ioan Damaschin ne oferă o listă aproape completă a patimilor trupești și sufletești: Patimi...

Explicarea Sfintei Liturghii

1. Proscomidia Prima parte a Sfintei Liturghii este constituită din pregătirea darurilor a pâinii şi a vinului în vederea prefacerii lor în trupul...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Ai nevoie de altceva?