Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 31854
Mărime: 101.33KB (arhivat)
Publicat de: Stefanel G.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Dr. Ştefan Buchiu
UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Teologie Ortodoxă

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CREAŢIA ŞI CREATORUL EI 1
 3. I. LOGOSUL CREATOR 6
 4. 1. FUNDAMENTELE CREAŢIEI 6
 5. 2. CREAREA LUMII ŞI RAŢIONALITATEA CREAŢIEI 14
 6. 3. CREAREA OMULUI - ACT SPECIAL 17
 7. 4. NATURA HARICĂ A OMULUI 21
 8. II. LOGOSUL MÂNTUITOR 33
 9. 1. ÎNTRUPAREA LOGOSULUI LUI DUMNEZEU PENTRU MÂNTUIREA OMULUI 33
 10. 2. LEGĂTURA LUI IISUS CEL ÎNĂLŢAT CU OMENIREA ISTORICĂ 39
 11. 3. RAPORTUL DINTRE DUMNEZEU-FIUL ŞI DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT ÎN ICONOMIA MÂNTUIRII 47
 12. III. LOGOSUL DIVIN ÎNTRUPAT ŞI ESHATOLOGIA 51
 13. ÎNCHEIERE 60
 14. BIBLIOGRAFIE 70
 15. CURRICULUM VITAE 72
 16. DECLARAŢIE DE ONESTITATE 73
 17. CUPRINS 74

Extras din licență

Introducere

Creaţia şi Creatorul ei

„Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1,3) Această afirmaţie a constituit punctul de plecare al Teologiei Logosului Întrupat, care s-a dezvoltat şi a căpătat o amploare deosebită în Răsăritul Ortodox.

Doctrina creştină despre creaţie nu trebuie confundată nici cu mitologia, nici cu cosmologia, deoarece mesajul creaţiei este cunoscut din revelaţia istorică a lui Dumnezeu. De altfel, doctrina creştină privind creaţia trebuie să fie ferită atât de panteism, care identifică pe Dumnezeu cu lumea imanentă, de unde idolatria lumescului şi materialului, cât şi de dualism care separă ontologic de Dumnezeul transcendent şi bun de realitatea imanentă, rea în sine.

Noţiunea de creaţie are două înţelesuri:

1. Actul creator (ktisis) prin care Dumnezeu “Atotţiitorul” - “cheamă la fiinţă cele ce încă nu sunt (Rom. 4, 17), adică lumea văzută şi lumea nevăzută. Creaţia îşi are scopul în Dumnezeu, fiind opera bunătăţii şi înţelepciunii sale (Rom. 1, 20). Ea nu-şi are cauza în sine, ci există pentru că Dumnezeu o voieşte, o întemeiază şi o susţine.

2. Substanţa materială a universului şi totalitatea creaturilor, “toată făptura (ktisma) lui Dumnezeu” (I Tim. 4, 4). Universul a fost creat anume ca materie, ca cer şi pământ. Nu este cunoscut modul în care Dumnezeu creează, deoarece El este mai presus de toate actele Sale; El este Creatorul prin voinţa Sa. Creaţia nu este o emanaţie divină, ea participă la fiinţă sau la nefiinţă prin propria voinţă.

Dumnezeu este în sine iubire, iubirea care fiind comunitară, se cere activată cât mai mult. Deci, Dumnezeu a hotărât să-Şi activeze iubirea Sa şi asupra altora, nu numai în comunitatea treimică. Astfel, a hotărât din veci, crearea lumii care este prima manifestare în afară a iubirii divine. Este prima acţiune externă a lui Dumnezeu şi premiza tuturor celorlalte acţiuni ale Divinităţii.

Dacă dogma Sfintei Treimi ne duce la ideea de iubire a lui Dumnezeu, crearea lumii ne arată atât iubirea, cât şi atotputernicia Lui. Ştiind că Dumnezeu este iubire, avem încredere că El îşi manifestă iubirea faţă de noi; iar ştiind că este atotputernic, ştim că avem un ocrotitor care ne poate mântui din robia păcatului.

Prin Creaţie înţelegem aducerea unui lucru din neexistenţă la existenţă. Deci, dacă Dumnezeu a creat lumea din nimic, înţelegem că lumea (universul), care cuprinde tot ceea ce este în afară de Dumnezeu, nu există de la sine, nici nu s-a născut prin întâmplare, şi Dumnezeu a produs lumea nu din Fiinţa Sa, nici dintr-o materie existentă în veci, ci a adus-o la existenţă dintr-o totală neexistenţă. Adevărul că lumea e creată de Dumnezeu e mărturisit de Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. În Sfânta Scriptură citim: “La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” (Gen. 1, 1). “Dumnezeu… a făcut lumea aceasta şi toate cele ce sunt într-însa”(Fapte 17, 24). Acest adevăr este confirmat şi de nenumărate mărturii ale Sfintei Tradiţii. Simbolul niceo-constantinopolitan ne învaţă să credem într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul Cerului şi al Pământului, văzutelor tuturor celor văzute şi nevăzute. Sfinţii Părinţi vorbesc despre crearea de către Dumnezeu, fie direct, fie indirect, prin combaterea ereticilor care învăţau că lumea nu este opera lui Dumnezeu; Sfântul Irineu, de exemplu, referindu-se la ereticii care spuneau că lumea e creată de îngeri, sau prin oarecare puteri inferioare lui Dumnezeu, scrie: “Dumnezeu a creat lumea nu prin îngeri, sau prin puteri deosebite, căci Dumnezeul a toate nu are lipsă de nimic, El putând face toate prin Cuvântul şi prin Spiritul Său.”

Sfântul Ioan Damaschin scrie - “Toţi care spun că îngerii sunt creatorii unei fiinţe, aceştia sunt gura tatălui lor, diavolul. Căci îngerii, fiind creaturi, nu sunt creatori. Făcătorul, Pronietorul şi Fiitorul tuturora este Dumnezeu, singurul nezidit, cel lăudat şi slăvit în Tatăl şi Fiul şi în Duhul Sfânt.

Dumnezeu a creat lumea din nimic, adică a adus-o la existenţă din totală neexistenţă, din neant. Cuvântul nimic nu trebuie înţeles ca un principiu, ca o cauză materială din care ar fi făcut Dumnezeu lumea, ci numai ca o noţiune prin care se explică lipsa oricărei realităţi - neantul şi că Dumnezeu nu a făcut-o din vreo substanţă existentă din veci, nici din fiinţa Sa.

Bibliografie

Androni, Vartolomeu – “Starea originară a protopărinţilor in cele trei mari confesiuni creştine”, Ortodoxia (Ort.), anul XLVIII, nr. 1-2, 1996

Andrutsos, Hristu – Dogmatica Bisericii Ortodoxe Răsăritene, traducere de D. Stăniloae, Editura şi tiparul tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1930

Antologie din literatura patristică greacă a primelor secole, alcătuită de Prof. Vasile Ionescu şi Prof. Nicolae Ştefănescu, manual pentru seminarişti şi studenţi ai Institutelor Teologice, EIBMBOR, Bucureşti, 1960

Augustin, Fericitul – Mărturisiri, EIBMBOR, trad. N. Barbu, Ioan Rămureanu, Bucureşti, 1996

Berdiaev, Nikolai –Spirit şi libertate. Încercare de filosofie creştină, Paideia, 1996

Bria, Ion – Dicţionar de Teologie Ortodoxă, EIBMBOR, 1994

Bucevschi, Orest – Păcatul Strămoşesc, Cluj, 1934

Buchiu, Ştefan – Întrupare şi unitate, Ed. Libra, Bucureşti, 1997

Chiţescu, Nicolae – Premisele învăţăturii creştine despre raporturile dintre har şi libertate, Ort., anul XII, nr. 1, 1959

Chiţescu, Nicolae – Doctrina despre Sf. Har, Biserica Ortodoxă Romănă (B.O.R), anul LXI, nr. 10-12, Bucureşti, 1943

Crainic, Nichifor – Sfinţenia - Împlinirea Umanului, Ed. Trinitas, Iaşi, 1993

Culianu, Ioan-Petru, - Gnozele dualiste ale occidentului, ed. Nemira, 1995

Cuviosul Siluan Athonitul – Între Iadul deznădejdii şi Iadul smereniei, Deisis, Sibiu, 1996

Galeriu, Constantin – Jertă şi răscumpărare, teză de doctorat, Bucureşti, 1973

Ică, I. Ioan – “Concepţii teologie eronate asupra raportului dintre natură şi har”, Ort., an XII, nr. 4, 1960

Lossky, Vladimir – Introducere în Teologia Ortodoxă, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993

Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe, traducere de prof. Alexandru Elian, EIBMBOR, Bucureşti, 1981

Mihălcescu, Irineu – Teologia luptătoare, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1994

Mircea, Ioan – Dicţionar al Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1995

Neaga, Nicolae - Facerea, text şi scurte note explicative, Bucureşti, 1945

Popescu, Dumitru –Teologie şi cultură, EIBMBOR, Bucureşti, 1993

Popescu, Dumitru – Ortodoxie şi contemporaneitate, Ed. Diogene, Bucureşti, 1996

Popescu, Dumitru – Hristos-Biserică-Societate, EIBMBOR, Bucureşti, 1998

Popescu, Dumitru & Costache, Doru – Introducere în Dogmatica Ortodoxă – teme ale credinţei creştine din perspectivă comparată, Ed. Libra, Bucureşti, 1997

Popescu, M. Teodor – Biserica Mărturisitoare, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1995

Radu, Dumitru – “Mântuirea – a doua creaţie a lumii”, Ort., anul XXXVIII, nr. 2, 1986, p. 49

Remete, George – Dogmatica Ortodoxă, Ed. Episcopiei Ortodoxe, Alba-Iulia, 1997

Sfântul Chiril al Alexandriei - Scrieri, partea a II-a, EIBMBOR, traducere din greacă, introducere şi note de Prof. Dr. D. Stăniloae, vol. 39, 1992

Sfântul Dionisie Areopagitul - Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996

Sfântul Grigorie de Nyssa – Marele cuvânt catehetic, ed. Sophia, 1998

Sfântul Grigorie Palama – Despre împărtăşirea dumnezeiască, Filocalia, vol 7, EIBMBOR, 1977

Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993

Sfântul Ioan Gură de Aur - Scrieri, partea I, Omilii la Facere, trad., note de pr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1986

Sfântul Maxim Mărturisitorul – Răsăunsuri către Thalasie, Filocalia, vol. 3, Tipografia Arhidiacezană, Sibiu, 1948

Sfântul Simeon Metafrastul – Filocalia, vol. 5, Ed. Harisma, Bucureşti, 1995

Sfântul Simeon Noul Teolog – Filocalia, vol. 6, EIBMBOR, Bucureşti, 1977

Sfântul Maxim Mărturisitorul – Ambigua, trad. de Dumitru Stăniloae, col. P.S.B., vol. 80, Bucureşti, 1983

Sfântul Maxim Mărturisitorul – Cele două sute de capete despre cunoştinţa de Dumnezeu, II

Spidlik, Tomas – Izvoarele luminii, Ed. Ars Longa, Iaşi, 1996,

Stăniloae, Dumitru – “Antropologia ortodoxă. Comentarii asupra stării primordiale a omului”, Anuarul XVI al Academiei Teologice “Andreiene”, Sibiu, 1940

Stăniloae, Dumitru – “Doctrina ortodoxă şi catolică despre păcatul strămoşesc”, Ort., nr. 1, 1957

Stăniloae, Dumitru – “Natură şi har în teologia bizantină”, Ort.,an XXV, nr. 3, 1974

Stăniloae, Dumitru – Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. 2, Ed. Cristal, Bucureşti, 1995

Stăniloae, Dumitru – Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993

Stăniloae, Dumitru – Spiritualitatea ortodoxă - Ascetica şi mistica, EIBMBOR, Bucureşti 1992

Stăniloae, Dumitru – Teologia Dogmatică Ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, vol 1-3

Stăniloae, Dumitru – Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol. II, Bucureşti, 1958

Stăniloae, Dumitru – Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993

Preview document

Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 1
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 2
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 3
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 4
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 5
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 6
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 7
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 8
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 9
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 10
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 11
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 12
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 13
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 14
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 15
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 16
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 17
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 18
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 19
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 20
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 21
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 22
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 23
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 24
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 25
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 26
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 27
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 28
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 29
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 30
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 31
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 32
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 33
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 34
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 35
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 36
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 37
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 38
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 39
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 40
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 41
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 42
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 43
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 44
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 45
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 46
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 47
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 48
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 49
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 50
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 51
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 52
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 53
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 54
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 55
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 56
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 57
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 58
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 59
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 60
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 61
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 62
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 63
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 64
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 65
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 66
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 67
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 68
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 69
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 70
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 71
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 72
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 73
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 74
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 75
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 76
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 77
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 78
Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Iisus Hristos - Logos Creator si Logos Mantuitor.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te...

Rugăciunea domnească în exegeză biblică și patristică

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ ÎN EXEGEZA BIBLICĂ ŞI PATRISTICĂ. PRELIMINARII „Omenirea întreagă are nevoie de iertarea păcatelor astfel că prezenţa acestei...

Eshatologia universală în teologia ortodoxă

1.Introducere Eshatologia (de la eschata = evenimentele ultime) este învăţătura despre realităţile ultime ale mântuirii, adică despre instaurarea...

Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului

INTRODUCERE: Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură

I. INTRODUCERE. Simbolismul liturgic. Generalități Cultul creștin, prin frumusețea si varietatea lui, este o adevărată capodoperă, este „cerul pe...

Conceptul despre Dumnezeu

Capitolul 1 ASPECTE METODICE 1.1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului Subiectul de studii al lucrării de faţă este, conceptul...

Spiritualitate ortodoxă - Ascetică și mistică, despre pătimi

Patimile omului: sufletești și trupești Sfântul Ioan Damaschin ne oferă o listă aproape completă a patimilor trupești și sufletești: Patimi...

Te-ar putea interesa și

Sensul Eshatologic al Creației

Introducere Motivaţia alegerii temei Sensul eshatologic al creaţiei ca teză de doctorat provine din profunda convingere că teologia ortodoxă se...

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Creația ca taină euharistică

Introducere În lucrarea de față intitulată Creația ca euharistie, am abordat-o din punct de vedere interdisciplinar. În primul rând, așa după cum...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea...

Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu și Fiul Omului

INTRODUCERE: Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Ai nevoie de altceva?