Transport de Pasageri

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 13 fișiere: doc, dwg
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 22705
Mărime: 898.32KB (arhivat)
Publicat de: Dionisie Rotariu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1 COMPARTIMENTUL ANALITIC
 3. 1.1 Caracteristica generală a întreprinderii
 4. 1.1.1 Denumirea completă, amplasarea, adresa juridică 14
 5. 1.1.2 Tipul, destinaţia şi subordonarea administrativă a întreprinderii, forma de proprietate ş organizare, fondatorii întreprinderii 14
 6. 1.1.3 Misiunea şi nivelul autorităţii întreprinderii 18
 7. 1.1.4 Structura organizatorică a întreprinderii şi a departamentelor 20
 8. 1.2 Baza tehnico-productivă
 9. 1.2.1 Caracteristica clădirilor, încăperilor 23
 10. 1.2.2 Vîrsta parcului rulant de la începutul exploatării 24
 11. 1.3 Indicatorii tehnico-economici şi de exploatare ai funcţionării întreprinderii
 12. 1.3.1 Indicatorii cantitativi la Î.S”Gările şi Staţiile auto” 24
 13. 1.3.2 Rezultatele activităţii financiare 25
 14. 1.4 Administrarea resurselor financiare
 15. 1.4.1 Sursele şi venitul finanţărilor 26
 16. 1.5 Organizarea muncii şi salariilor
 17. 1.5.1 Regimu de lucru şi odihnă utilizat, formele de organizare a muncii și evidenţă a timpului de lucru pentru personalul de bază 27
 18. 1.5.2 Sistemul de salarizare şi mărimea salariilor pentru personalul de bază 28
 19. 1.6 Securitatea activităţii vitale.
 20. 1.6.1 Caracteristica condiţiilor de lucru a personalului întreprinderii 31
 21. 1.6.2 Cauzele principale şi profilactica traumelor, măsuri de îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a securităţii activităţii vitale 33
 22. 1.7 Managementul personalului 34
 23. 1.8 Analiza SWOT 37
 24. 2 COMPARTIMENTUL DE PROIECTARE
 25. 2.1 Noţiuni generale cu privire la gara auto.
 26. 2.1.1 Domeniu de aplicare 41
 27. 2.1.2 Definiţii şi noţiuni de bază 41
 28. 2.1.3 Dispoziţii generale 43
 29. 2.1.4 Cerinţe privind dotarea, amenajarea şi clasificarea gărilor auto 45
 30. 2.1.5 Organizarea activităţii gărilor auto 49
 31. 2.1.6 Organizarea vânzării biletelor 51
 32. 2.1.7 Organizarea activităţilor de dispecerat 53
 33. 2.1.8 Păstrarea bagajelor şi bagajelor de mînă 55
 34. 2.1.9 Responsabilitatea pentru bagajul pierdut sau lipsă 57
 35. 2.2 Calcului rutei Chisinau-Tiraspol
 36. 2.2.1 Programul de producere privind expluatarea materialului rulant 57
 37. 2.2.2 Programul de producție privind exploatarea materialului rulant pentru transport de pasageri 59
 38. 2.3 Indicatorii de utilizare a parcului auto de microbuse 62
 39. 2.3.1. Programul de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a materialului rulant 64
 40. 2.3.2 Planul dotării tehnico-materiale 66
 41. 2.4 Analiza traficului de pasageri pe ruta Chişinău – Tiraspol 71
 42. 2.5 Sistemul de motrivare la Î.S”Gările şi Staţiile Auto” 81
 43. 2.6 Securitatea muncii și protecția mediului ambiant la întreprindere
 44. 2.6.1 Introducere 85
 45. 2.6.2 Măsuri şi mijloace concrete de protecţie sau de reducere a intensităţii factorilor factorilor dăunători 87
 46. 2.6.3 Iluminatul natural 88
 47. 2.6.4 Organizarea locurilor de muncă 89
 48. 2.6.5 Asigurarea securităţii împotriva incendiilor a obiectivului 90
 49. 2.6.6 Măsuri tehnico-organizatorice de asigurare a securităţii împotriva incendiilor 91
 50. 2.6.7 Mijloace de stingere a incendiilor 91
 51. 2.6.8 Calculul iluminatului artificial 92
 52. 3.COMPARTIMENTUL ECONOMIC
 53. 3.1 Personalul Î.S.„Gările şi Staţiile Auto”
 54. 3.1.1Stabilirea pentru fiecare specialitate a muncitorilor de productie a fondului de munca 95
 55. 3. 1. 2 Forma de salarizare a muncii lucrătorilor 96
 56. 3. 1. 3 Regulamentul privind salarizarea muncii la Î.S. „Gările şi Staţiile Auto”..97
 57. 3.2 Preţul de cost al Î.S „Gările şi Staţiile Auto”
 58. 3.2.1 Preţul de cost al transportărilor 100
 59. 3.2.2 Cheltuielile perioadei 103
 60. 3.3 Eficienţa ecanomică a activităţii a Î.S „Gările şi Staţiile Auto”
 61. 3.3.1 Calculul venitului din transportări pentru microbuse 106
 62. 3.3.2 Calculul TVA și mărimea încasării din realizarea producției transportate 106
 63. 3.3.3 Calculul profitului 107
 64. 3.3.4 Calculul rentabilității 108
 65. 3.4 Eficiența utilizării mijloacelor fixe 109
 66. 3.4.1 Indicii utilizării capitalului circulant 110
 67. Concluzii 114
 68. Bibliografie 115

Extras din licență

INTRODUCERE

Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a oamenilor dintr-un loc în altul.

Transporturile structurează spaţiul marilor oraşe moderne, stimulând dezvoltarea schimburilor internaţionale. Transportul rutier în continuă dezvoltare este forţa motrice a întregii economii. Transportule au devenit un element indispensabil, întrucât oferă societăţii posibilităţi de deplasare, comunicare, de percepere şi asimilare a cât mai mult din ceea ce oferă civilizaţia umană.

Creşterea continuă a producţiei, mai mult timp liber pentru populaţie, noile tehnologii sunt numai câteva exemple ale tendinţelor care vor influenţa viitorul dezvoltării sectorului de transport, în special transportul rutier.

Globalizarea transportului rutier presupune posibilitatea operatorului de transport rutier, de a desfăşura activitatea în orice colţ al reţelei globale, fără nici o restricţie de ordin legislativ, politic, din partea statului, acolo unde transportatorul doreşte să opereze.

Transporturile în esenţa lor au devenit multimodale, internaţionale, mondiale. După producţia agricolă, în stadiul de dezvoltare socială, ele constituie o necesitate vitală. Acest sector reprezintă un mediu viu, în permanentă evoluţie, în care se confruntă accentuat interese opuse.

Scopul dezvoltării sectorului de transport, mai ales în sectorul de transport european, este să arate impactul globalizării asupra transporturilor cu scopul reducerii impactului

ecologic. Acest lucru presupune mijloace de transport performante, care sunt dotate corespunzător, care poluează mai puţin decât modelele precedente, care sunt bazate pe eficientă si rapiditate.

Sectorul transporturilor este un subiect cu schimbări drastice. Diferitele tendinţe şi factori influenţează dezvoltarea în sectorul transporturilor. Schimbările într-un mod rapid şi creşterile mobile, vor avea un impact direct asupra sistemului de transport în viitorul apropiat. Pentru acest motiv, este important să realizăm că un sistem de transport eficient este o precondiţie cruciala pentru dezvoltarea economică şi un lucru de preţ în schimburile locale, regionale şi internaţionale.

Mobilitatea pasagerilor şi libertatea transportul sunt considerate un element esenţial pentru societatea modernă. Cu integrarea în piaţa mondială, cu creşterea economică viitoare şi continuă, transportul devine un sector economic major, care este caracterizat prin creşteri calitative şi cantitative.

Totuşi, există o permanentă contradicţie între societatea care solicită tot mai multă mobilitate, şi opinia publică, care este din ce în ce mai intolerantă fată de întârzierile repetate şi slaba calitate a unor servicii de transport.

În domeniul transporturilor, se acordă prioritate investiţiilor legate de integrarea sistemului moldovenesc de transporturi în cel al Uniunii Europene si în reţelele transeuropene.

De asemenea, se acordă prioritate îmbunătăţirii legăturilor cu alte ţări, precum şi eliminării verigilor lipsă din sistemul naţional de transporturi.

Obiectivele specifice au în vedere reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport pentru îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei acestora şi a eficientizării transportului în vederea alinierii sistemului naţional de transport la sistemul european.

Totodată, se are în vedere maximizarea efectelor pozitive asupra mediului şi minimizarea impactului global şi local pe care activităţile de transport le generează şi sunt axate în general pe:

• stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport,

• aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin repararea si modernizarea infrastructurilor,

• înlăturarea şi prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie şi eliminarea blocajelor si aglomerărilor,

• promovarea tehnologiilor de transport ecologice,

• integrarea drumurilor de interes local în reţeaua de infrastructură naţională.

Lucrarea de faţă se înscrie în rândul proiectelor de licenţă consacrate direcţiilor de sporire eficienţei transporturilor interurbane de pasageri prin sporirea gradului de coordonare a operaţiunilor şi funcţiilor logistice, gestiunea optimă a resurselor disponibile, penetrarea activă a pieţelor de servicii specializate şi a pieţelor financiare.

Bibliografie

Alcaz T., Kant S. Îndrumar metodic privind elaborarea proiectului de diplomă pentru studenţii cu specializările IMT , Chişinău, U.T.M., 2008

Ghid privind elaborarea și susținerea proiectelor de licență, Chișinău U.T.M.,2009

Alcaz T., Russu V., Kant S., Gamarț I. Îndrumar metodic pentru lucrarea de an Tehnologia și organizarea transportului de călători, Chișinău U.T.M., 2008

Alcaz T., Russu V., Oprea A. Managementul transporturilor. Complexul de transport. Ciclu de prelegeri, Vol. 1 şi 2, Chişinău, U.T.M., 2006

Securitatea activităţii vitale, Îndrumări metodice privind executarea lucrărilor de laborator la cursul Protecţia Muncii, Chişinău, U.T.M., 2003

Securitatea activităţii vitale, Material metodic, Chișinău, U.T.M., 2004

Cerinţe privind elaborarea părţii grafo-analitice pentru proiectele de an şi diplomă, Îndrumar metodic, Chişinău, U.T.M., 2000

Îndrumări metodice privind proiectarea de diplomă pentru studenţii cu specializările IMT , Chişinău, U.T.M., 2000

Analiza activităţii întreprinderilor de transport. Îndrumar metodic pentru proiectarea de diplomă, Chişinău, U.T.M., 2001

Codul transportului auto. Legea R.M. nr. 116 – VII din 29.07.1998

Codul Muncii al R.M. Legea R.M. nr.154-XV din 28.03.2003

http//:www.google.com

http//:www.yahoo.com

http//:www.mail.ru

http//:www.automarket.ru

http//:www.gările și stațiile auto.md

Preview document

Transport de Pasageri - Pagina 1
Transport de Pasageri - Pagina 2
Transport de Pasageri - Pagina 3
Transport de Pasageri - Pagina 4
Transport de Pasageri - Pagina 5
Transport de Pasageri - Pagina 6
Transport de Pasageri - Pagina 7
Transport de Pasageri - Pagina 8
Transport de Pasageri - Pagina 9
Transport de Pasageri - Pagina 10
Transport de Pasageri - Pagina 11
Transport de Pasageri - Pagina 12
Transport de Pasageri - Pagina 13
Transport de Pasageri - Pagina 14
Transport de Pasageri - Pagina 15
Transport de Pasageri - Pagina 16
Transport de Pasageri - Pagina 17
Transport de Pasageri - Pagina 18
Transport de Pasageri - Pagina 19
Transport de Pasageri - Pagina 20
Transport de Pasageri - Pagina 21
Transport de Pasageri - Pagina 22
Transport de Pasageri - Pagina 23
Transport de Pasageri - Pagina 24
Transport de Pasageri - Pagina 25
Transport de Pasageri - Pagina 26
Transport de Pasageri - Pagina 27
Transport de Pasageri - Pagina 28
Transport de Pasageri - Pagina 29
Transport de Pasageri - Pagina 30
Transport de Pasageri - Pagina 31
Transport de Pasageri - Pagina 32
Transport de Pasageri - Pagina 33
Transport de Pasageri - Pagina 34
Transport de Pasageri - Pagina 35
Transport de Pasageri - Pagina 36
Transport de Pasageri - Pagina 37
Transport de Pasageri - Pagina 38
Transport de Pasageri - Pagina 39
Transport de Pasageri - Pagina 40
Transport de Pasageri - Pagina 41
Transport de Pasageri - Pagina 42
Transport de Pasageri - Pagina 43
Transport de Pasageri - Pagina 44
Transport de Pasageri - Pagina 45
Transport de Pasageri - Pagina 46
Transport de Pasageri - Pagina 47
Transport de Pasageri - Pagina 48
Transport de Pasageri - Pagina 49
Transport de Pasageri - Pagina 50
Transport de Pasageri - Pagina 51
Transport de Pasageri - Pagina 52
Transport de Pasageri - Pagina 53
Transport de Pasageri - Pagina 54
Transport de Pasageri - Pagina 55
Transport de Pasageri - Pagina 56
Transport de Pasageri - Pagina 57
Transport de Pasageri - Pagina 58
Transport de Pasageri - Pagina 59
Transport de Pasageri - Pagina 60
Transport de Pasageri - Pagina 61
Transport de Pasageri - Pagina 62
Transport de Pasageri - Pagina 63
Transport de Pasageri - Pagina 64
Transport de Pasageri - Pagina 65
Transport de Pasageri - Pagina 66
Transport de Pasageri - Pagina 67
Transport de Pasageri - Pagina 68
Transport de Pasageri - Pagina 69
Transport de Pasageri - Pagina 70
Transport de Pasageri - Pagina 71
Transport de Pasageri - Pagina 72
Transport de Pasageri - Pagina 73
Transport de Pasageri - Pagina 74
Transport de Pasageri - Pagina 75
Transport de Pasageri - Pagina 76
Transport de Pasageri - Pagina 77
Transport de Pasageri - Pagina 78
Transport de Pasageri - Pagina 79
Transport de Pasageri - Pagina 80
Transport de Pasageri - Pagina 81
Transport de Pasageri - Pagina 82
Transport de Pasageri - Pagina 83
Transport de Pasageri - Pagina 84
Transport de Pasageri - Pagina 85
Transport de Pasageri - Pagina 86
Transport de Pasageri - Pagina 87
Transport de Pasageri - Pagina 88
Transport de Pasageri - Pagina 89
Transport de Pasageri - Pagina 90
Transport de Pasageri - Pagina 91
Transport de Pasageri - Pagina 92
Transport de Pasageri - Pagina 93
Transport de Pasageri - Pagina 94
Transport de Pasageri - Pagina 95
Transport de Pasageri - Pagina 96
Transport de Pasageri - Pagina 97
Transport de Pasageri - Pagina 98
Transport de Pasageri - Pagina 99
Transport de Pasageri - Pagina 100
Transport de Pasageri - Pagina 101
Transport de Pasageri - Pagina 102
Transport de Pasageri - Pagina 103
Transport de Pasageri - Pagina 104
Transport de Pasageri - Pagina 105
Transport de Pasageri - Pagina 106
Transport de Pasageri - Pagina 107
Transport de Pasageri - Pagina 108
Transport de Pasageri - Pagina 109
Transport de Pasageri - Pagina 110
Transport de Pasageri - Pagina 111
Transport de Pasageri - Pagina 112
Transport de Pasageri - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Transport de Pasageri
  • 1 Coperta K.doc
  • 2 Titlu K..doc
  • 3 Sarcina.doc
  • coala1.1.dwg
  • coala2.1.dwg
  • coala3.1.dwg
  • coala4.1.dwg
  • coala5.1.dwg
  • coala6.1.dwg
  • coala7.1.dwg
  • coala8.1.dwg
  • coala9.1.dwg
  • Transport de Pasageri.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul în transporturile rutiere internaționale

INTRODUCERE Transportul reprezintă o latură a activității economice a societății omenești, organizată în scopul învingerii distanțelor. Prin...

Calculul Indicatorilor pentru un Parc Auto de 60 de Autobuze

ARGUMENT Lucrarea de faţă urmăreşte să precizeze noţiunile teoretice privind exploatarea automobilelor, să arate căile, mijloacele şi procedeele...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Pompa de Injecție în Linie

Aparitia primelor automobile este strâns legata de descoperirea si perfectionarea masinii cu abur si a motorului cu ardere interna primele...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Contribuții privind îmbunătățirea activității de transport a pasagerilor la SRL Eurolines Moldova

INTRODUCERE Transportul are o semnificaţie deosebită în relaţiile economice ale ţărilor lumii, el fiind drept instrument de legătură în aspectul...

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Importanța infrastrucurii pentru dezvoltarea regională

I.DEZVOLTAREA REGIONALA IN ROMANIA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII REGIONALE EUROPENE Din perspective sistemului European, Romaina se inscrie in Zona...

Beneficiile Economice și Sociale ale Transportului Rutier

CAP. 1. TRANSPORTURILE RUTIERE 1.1. Evoluţia transporturilor rutiere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care...

Calculul tehnologic al procesului de transport de mărfuri și pasageri

Calculul tehnologic al procesului de transport de marfuri Datele inițiale: Volumul de transport Q = 230000 tone Perioada de îndeplinire a...

Contractul de Transport de Călători și Bagaje

Introducere: Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene – în a doua jumătate a sec.XX-lea – precum şi inevitabila creştere a...

Analiza și previziunea evoluției serviciului de transport

CAPITOLUL I: Analiza evolutiei serviciilor de transport în România în perioada 2001- 2006 Transporturile facilitează legaturile între regiunile cu...

Tehnologia organizării transportului de pasageri

Introducere Transportul auto are o însemnătate deosebită pentru economia şi populaţia Republicii Moldova, care alături de alte tipuri de...

Ai nevoie de altceva?