Politică bugetară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13572
Mărime: 529.69KB (arhivat)
Publicat de: Ana M.
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

INTRODUCERE

Este important pentru fiecare manager să cunoască metodele, tehnicile .i instrumentele de management pentru a desfă.ura activită.ile din institu.ie în mod optim.

Managementul public oferă posibilitatea cunoa.terii principalelor metode .i tehnici de management folosite pe parcursul derulării activită.ii în institu.iile publice. Managerii previzionează, organizează, coordonează .i antrenează personalul din subordine pentru o participare efectivă la realizarea obiectivelor.

În institu.iile publice, metodele de management reprezintă o modalitate menită să u.ureze realizarea obiectivelor stabilite. Metodele utilizate în managementul public sunt mijloace prin intermediul cărora managerii publici vor asigura eficien.a în procesele de management.

Tema prezentului proiect este “Metode .i tehnici utilizate în managementul institu.iilor publice”.

În primul capitol au fost abordate defini.iile .i func.iile subsistemul metodologico- managerial în organiza.iile de servicii, teoriile motiva.ionale bazate pe nevoi, precum .i descrierea metodelor .i tehnicilor de management aplicabile. Capitolul al doilea cuprinde prezentarea generală a Primăriei ora.ului Bu.teni.

Capitolul al treilea cuprinde studiul de caz realizat în cadrul Primăriei ora.ului Bu.teni cu privire la metodele manageriale aplicate în primărie, cât .i proiecte ce au fost realizate, dar .i proiecte în curs de derulare.

Capitolul patru este rezultatul concluziilor .i propunerilor luate în urma studiului de caz realizat.

CAPITOLUL 1. CONSIDERA.II TEORETICE PRIVIND METODELE .I TEHNICILE MANAGERIALE

1.1. Sistemul de metode .i tehnici manageriale

Sistemul de management cuprinde metodele, tehnicile .i procedurile decizionale prin intermediul cărora se asigură exercitarea func.iilor managementului în cadrul unei organiza.ii, în scopul cre.terii performan.ei sale.

a) Metoda .edin.ei - presupune întrunirea anumitor persoane pentru o anumită perioadă de timp, sub coordonarea factorului decident pe problematica analizată. Regulile de organizare .i desfă.urare a .edin.elor se referă la modul de convocare, periodicitatea desfă.urării, participan.ii .i categoriile de probleme aflate în discu.ie, adoptarea .i aplicarea deciziilor corespunzătoare cu respectarea normelor legale în vigoare.

.edin.ele trebuie să asigure analize aprofundate referitoare la problemele cu care se confruntă organiza.ia de servicii .i să se finalizeze prin stabilirea celor mai eficiente decizii de către persoanele responsabile participante.

b) Metoda tabloului de bord - este utilizată de către managerii organiza.iilor de servicii întrucât asigură utilitate în luarea deciziilor prin folosirea curentă a subsistemului informa.ional. Aceasta constă într-un complex de informa.ii, expuse în prezentări de tip .ablon, referitoare la derularea activită.ilor specifice .i la factorii interni .i externi care influen.ează procesele de muncă.

Metoda tabloului de bord se constituie într-o bază de date care sprijină managerul în sesizarea aspectelor importante cu care se confruntă organiza.ia de servicii, asigurând astfel fundamentarea corectă a deciziilor. Eviden.ierea problemelor deosebite .i semnalarea abaterilor de la desfă.urarea normală a proceselor de produc.ie .i de muncă conduc la utilizarea eficientă a timpului de lucru pentru factorii de decizie.

c) Metoda analizei valorii - constă în optimizarea costurilor, luând în considerare func.iunile specifice serviciilor care fac obiectul de analiză al acestei metode. Ra.ionamentul .tiin.ific al acestei metode este acela al concep.iei func.ionale prin considerarea func.iunilor specifice. Acest obiectiv poate fi atins printr-un sistem integrat în care obiectul muncii este alcătuit din subsisteme, care trebuie tratate în mod individual.

Bibliografie

1. Adsit D. - Tools Managing Complex Cgange, in Strategy & Leadership, vol.4,1996

2. Barjou B. - Manager par project, ESF- Editeur, Paris,1998

3. Chauvet A. - Methodes de management,les Editions d’organisations,Paris,1997

4. Mihuleac E. - Știința conducerii. Metodologie și metode de conducere,Editura Didactică și Pedagogică,București,1982

5. Nicolescu C. - Strategii manageriale de firmă,Editura Olimb,2005

6. Nicolescu O.,Verboncu I. - Managementul organizației,Editura Economică,București,2008

7. Nicolescu O.,Verboncu I.,Plumb I.,Vasilescu I. - Abordări moderne în managementul și economia organizației,Vol 1-4, Editura Economică,2003

8. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme,metode și tehnici de management,Editura Economică,București,2000

9. Nicolescu O.,Verboncu I. - Managementul organizației,Editura Economică,București,2007

10. Russu C. - Management,Editura Expert,București,1993

11. Alexandru Gh.,ș.a. - Managementul investițiilor,Editura Efilon Press,București,2009

12. Alexandru Gh.,ș.a. - Investițiile în sistemul afacerilor,Editura Efilon Press,București,2003 13. Alexandru Gh.,Vasilescu I.,Cicea,C.,Dobrea,C. - Eficiența și evaluarea investițiilor,Editura Efilon Press,București,2004

14. Androniceanu,A. - Management public,București,Editura economică,1998

15. https://www.orasul-busteni.ro

16. https://www.orasul-busteni.ro/anunturi/Strategie_Busteni_2014-2020.pdf

Preview document

Politică bugetară - Pagina 1
Politică bugetară - Pagina 2
Politică bugetară - Pagina 3
Politică bugetară - Pagina 4
Politică bugetară - Pagina 5
Politică bugetară - Pagina 6
Politică bugetară - Pagina 7
Politică bugetară - Pagina 8
Politică bugetară - Pagina 9
Politică bugetară - Pagina 10
Politică bugetară - Pagina 11
Politică bugetară - Pagina 12
Politică bugetară - Pagina 13
Politică bugetară - Pagina 14
Politică bugetară - Pagina 15
Politică bugetară - Pagina 16
Politică bugetară - Pagina 17
Politică bugetară - Pagina 18
Politică bugetară - Pagina 19
Politică bugetară - Pagina 20
Politică bugetară - Pagina 21
Politică bugetară - Pagina 22
Politică bugetară - Pagina 23
Politică bugetară - Pagina 24
Politică bugetară - Pagina 25
Politică bugetară - Pagina 26
Politică bugetară - Pagina 27
Politică bugetară - Pagina 28
Politică bugetară - Pagina 29
Politică bugetară - Pagina 30
Politică bugetară - Pagina 31
Politică bugetară - Pagina 32
Politică bugetară - Pagina 33
Politică bugetară - Pagina 34
Politică bugetară - Pagina 35
Politică bugetară - Pagina 36
Politică bugetară - Pagina 37
Politică bugetară - Pagina 38
Politică bugetară - Pagina 39
Politică bugetară - Pagina 40
Politică bugetară - Pagina 41
Politică bugetară - Pagina 42
Politică bugetară - Pagina 43
Politică bugetară - Pagina 44
Politică bugetară - Pagina 45
Politică bugetară - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Politica bugetara.pdf

Te-ar putea interesa și

Politica bugetară în economia Românească

Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local, central sau supranaţional), având...

Politica bugetară a României din 1990 până la 2008

I. Notiuni referitoare la politica bugetara 1. Procesul bugetar Procesul bugetar reprezinta o succesiune de etape ce constau in elaborarea,...

Coordonate ale politicii bugetare a României

1.1. Conceptul de politică bugetară Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local,...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Deficitele bugetare în țările UE și orientarea politicilor bugetare

Introducere Indiferent de genul entităţii la nivelul căruia se intocmeşte şi se execută un buget, acesta se poate prezenta in trei ipostaze:...

Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară

INTRODUCERE Finanțele - reprezintă procesele economice și relațiile sociale, tehnici specifice de procurare și utilizare a resurselor bănești...

Evoluții și tendințe privind politica fiscal-bugetară și monetară în România

Chiar dacă puțini dintre noi sunt în stare să conceapă sau să pună în practică o politică, toți suntem capabili să o judecăm. Pericle Introducere...

Politici bugetare expansioniste și eficiența lor

Capitolul I. 1. Noţiuni referitoare la politica bugetară 1.1 Politica bugetară Politica bugetară, fiind strâns legată cu cea monetar-creditară,...

Ai nevoie de altceva?