Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 52821
Mărime: 892.63KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Onofrei
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Secrieru

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I. EFICIENŢA ACTIVITĂŢII BANCARE ÎN ŢĂRILE POSTSOCIALISTE:
 3. ARGUMENTARE TEORETICĂ ŞI IDENTIFICAREA
 4. PARTICULARITĂŢILOR .10
 5. 1.1. Eficienţa activităţii bancare: concepte inerente, forma funcţională
 6. şi tehnici de evaluare .10
 7. 1.2. Contribuţii la dezvoltarea unui sistem de indicatori de măsurare a eficienţei
 8. bancare prin prisma ratelor de rentabilitate .21
 9. 1.3. Determinanţii eficienţei bancare în contextul tendinţelor actuale de pe
 10. pieţele financiare .30
 11. CAPITOLUL II. OPERAŢIUNILE BANCARE CU VALORILE MOBILIARE
 12. ÎN REPUBLICA MOLDOVA - MODALITATE DE SPORIRE
 13. A RANDAMENTULUI FINANCIAR AL BĂNCILOR.39
 14. 2.1. Operaţiunile emisionale – premise, oportunitate şi eficienţă .39
 15. 2.2. Operaţiunile investiţionale ale băncilor pe piaţa valorilor mobiliare .65
 16. 2.3. Activităţi profesioniste ale băncilor pe piaţa valorilor mobiliare .77
 17. CAPITOLUL III. EVALUAREA EFICIENŢEI OPERAŢIUNILOR CU
 18. VALORI MOBILIARE ÎN SISTEMUL BANCAR DIN REPUBLICA
 19. MOLDOVA .86
 20. 3.1. Consolidarea mediului operaţional de funcţionare a sistemului bancar pentru
 21. eficientizarea operaţiunilor cu valori mobiliare .86
 22. 3.2. Riscurile legate de operaţiunile băncilor cu valorile mobiliare .91
 23. 3.3. Impactul operaţiunilor cu valorile mobiliare asupra indicatorilor de performanţă
 24. ale băncii .108
 25. Concluzii şi recomandări .122
 26. Bibliografie .125
 27. Anexe .134
 28. Adnotări .146
 29. Lista abrevierilor .152

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri

ale economiei de piaţă. Băncile, efectuînd decontările băneşti, creditînd economia naţională,

acceptînd depozitele de la persoanele fizice şi juridice, sunt mediatori la distribuirea capitalului,

contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării.

Băncile moderne acordă un spectru larg şi multilateral de servicii clienţilor săi – de la cele

tradiţionale (de credit, depozite şi decontare), care constituie baza business-ului bancar pînă la cele

moderne ce ţin de instrumentele financiare noi, serviciile fiduciare, operaţiunile investiţionale, etc.

La finele anilor ‘90, în sistemul bancar al Republicii Moldova s-au produs schimbări

fundamentale. Majoritatea băncilor comerciale au reuşit să înfrunte consecinţele crizei financiare, şiau

sporit volumul capitalului social, respectînd normativele stabilite de Banca Naţională a Moldovei,

şi-au diversificat sortimentul de servicii financiare, însuşesc noile tehnologii informaţionale, îşi

lărgesc relaţiile de colaborare cu băncile din străinătate.

În perioada 1999-2006 au crescut activele şi capitalul băncilor comerciale. In Republica

Moldova funcţionează 15 bănci comerciale cu un capital total de peste un miliard de lei.

Un alt component important al economiei de piaţă este piaţa valorilor mobiliare. Rolul ei în

atragerea mijloacelor băneşti disponibile şi reorientarea investiţiilor spre ramurile şi structurile ce

asigură profituri şi eficacitate sporită economiei naţionale este în creştere permanentă.

În ţările cu infrastructura financiară dezvoltată investiţiile financiare contribuie substanţial la

dezvoltarea sectorului real al economiei: întreprinderile, băncile comerciale şi persoanele fizice

efectuează tranzacţii pe piaţa valorilor mobiliare, realizînd investiţii financiare. Portofoliile de

investiţii formate constituie o sursă importantă de finanţare a sectorului real al economiei, implicit

pentru efectuarea investiţiilor capitale.

Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie

universalizarea activităţii bancare, ce se exprimă în extinderea prezenţei lor pe piaţa valorilor

mobiliare şi diversificarea activităţii pe aceasta piaţă.

Participarea băncilor comerciale la piaţa valorilor mobiliare contribuie la atragerea resurselor

suplimentare prin emisiunea valorilor mobiliare, extinderea bazei de venituri, menţinerea nivelului

necesar de lichiditate, adaptarea mai uşoară la schimbările conjuncturii pieţei.

Modelul sistemului bancar implementat în Republica Moldova admite diferite forme de

activitate a băncilor pe piaţa valorilor mobiliare. În ultimii ani băncile au devenit operatori principali

ai pieţei financiare. Băncile deţin practic tot volumul valorilor mobiliare de stat, îndeplinesc funcţia

de market-maker pe această piaţă, joacă un rol foarte activ pe piaţa valorilor mobiliare corporative.

Actualitatea temei de cercetare este condiţionată de necesitatea abordării ştiinţifice a

impactului operaţiunilor cu valori mobiliare asupra activităţii băncilor comerciale în general, precum

şi a indicatorilor ce caracterizează situaţia economică şi financiară a băncii.

Necesitatea cercetării acestor aspecte este determinată de faptul, că pentru Republica Moldova,

ca, de altfel, şi pentru orice stat, stabilitatea sistemului bancar, precum şi dezvoltarea pieţei valorilor

mobiliare, constituie un factor important al progresului economic şi social, astfel, devenind un

element determinant în dezvoltarea relaţiilor de piaţă. Importanţa acestor probleme reiese şi din

faptul, că compartimentele privind piaţa valorilor mobiliare şi sectorul bancar au fost incluse şi în

Planul de acţiuni UE - Republica Moldova pe anii 2005-2008.

Gradul de studiere a temei investigate. Eficienţa economică, randamentul activităţii bancare

au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate, constituind preocuparea mai multor savanţi şi

specialişti în domeniu, avînd aceeaşi importanţă şi la începutul mileniului trei. Astfel, acest domeniu

a fost şi este, în continuare, studiat destul de vast în lucrările ştiinţifice ale specialiştilor de peste

hotare, precum şi ale celor din ţara noastră. Însă, cercetările cu privire la activitatea bancară pe piaţa

valorilor mobiliare şi a impactului operaţiunilor bancare asupra randamentului bancar sunt relativ

recente. În prima jumătate a secolului trecut a dominat tendinţa de interzicere a efectuării

operaţiunilor cu valori mobiliare de către bănci. Aceasta a constituit obiectul de studiu al multor

cercetători din centrele ştiinţifice de excelenţă de peste hotare. Astfel, au apărut lucrări care atestă

începutul unor căutări profunde în domeniul respectiv. Ca rezultat, începînd cu anii ’70, toate

interdicţiile gradual au fost ridicate şi începe epoca universalismului bancar. În prezent, practic

fiecare manual de activitate bancară conţine compartimentul referitor la activitatea băncilor cu valori

mobiliare. Aceasta, precum şi un număr însemnat de publicaţii la tema dată, au evidenţiat, în mod

convingător, rolul operaţiunilor cu valori mobiliare în activitatea cotidiană a băncilor.

Totodată, gradul de studiere a impactului operaţiunilor cu valori mobiliare asupra

randamentului băncilor pe plan naţional şi internaţional nu acoperă întreaga problematică. Această

situaţie determină importanţa cercetărilor preconizate privind aspectele evaluării eficienţei

economice a operaţiunilor cu valori mobiliare ale băncilor, cu atît mai mult, că, actualmente, acest

domeniu rămîne a fi puţin cercetat în ştiinţa economică autohtonă, iar pe plan mondial lucrările

fundamentale în acest domeniu înregistrează un volum modest.

În această ordine de idei, devine foarte utilă studierea particularităţilor operaţiunilor bancare

cu valori mobiliare şi eficientizarea acestora. Necesitatea fundamentării teoretice şi abordării

complexe a operaţiunilor bancare cu valori mobiliare ca factor al creşterii randamentului financiar,

precum şi particularităţile evaluării acestuia, au determinat scopul şi obiectivele tezei.

În teză sunt luate în considerare rezultatele cercetărilor ce ţin de perfecţionarea şi

eficientizarea operaţiunilor bancare în cele mai importante centre internaţionale de cercetări

economice şi financiare. Dintre acestea indicăm la Departamentele de cercetare ale Fondului

Monetar Internaţional, Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii de Decontări

Internaţionale, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; Centrul de Studii al

Băncilor Centrale din Banca Angliei; Centrul Financiar de Cercetare din Oxford; Comitetul de la

Basel; Institutul naţional de Cercetări Economice al Academiei Române; Institutul de Cercetări

Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” al Academiei Române; Academia de Studii Economice

din Moldova; Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme; Centrul de Studiere a Problemelor

Pieţei din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică.

Scopul lucrării constă în identificarea particularităţilor operaţiunilor bancare cu valorile

mobiliare în Republica Moldova, ca premisă de sporire a randamentului financiar al băncilor,

evaluarea impactului operaţiunilor cu valorile mobiliare asupra indicatorilor financiari ai băncilor,

precum şi perfecţionarea activităţii bancare pe piaţa valorilor mobiliare, ţinînd cont de tendinţele

actuale declanşate în sectorul bancar şi cerinţele moderne de competitivitate.

Preview document

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 1
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 2
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 3
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 4
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 5
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 6
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 7
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 8
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 9
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 10
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 11
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 12
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 13
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 14
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 15
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 16
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 17
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 18
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 19
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 20
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 21
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 22
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 23
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 24
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 25
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 26
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 27
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 28
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 29
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 30
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 31
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 32
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 33
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 34
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 35
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 36
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 37
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 38
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 39
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 40
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 41
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 42
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 43
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 44
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 45
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 46
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 47
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 48
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 49
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 50
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 51
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 52
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 53
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 54
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 55
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 56
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 57
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 58
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 59
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 60
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 61
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 62
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 63
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 64
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 65
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 66
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 67
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 68
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 69
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 70
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 71
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 72
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 73
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 74
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 75
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 76
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 77
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 78
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 79
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 80
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 81
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 82
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 83
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 84
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 85
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 86
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 87
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 88
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 89
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 90
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 91
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 92
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 93
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 94
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 95
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 96
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 97
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 98
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 99
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 100
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 101
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 102
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 103
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 104
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 105
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 106
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 107
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 108
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 109
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 110
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 111
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 112
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 113
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 114
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 115
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 116
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 117
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 118
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 119
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 120
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 121
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 122
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 123
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 124
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 125
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 126
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 127
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 128
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 129
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 130
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 131
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 132
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 133
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 134
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 135
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 136
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 137
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 138
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 139
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 140
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 141
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 142
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 143
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 144
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 145
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 146
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 147
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 148
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 149
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 150
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 151
Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor - Pagina 152

Conținut arhivă zip

 • Impactul Operatiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Bancilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Acivitatea băncilor comerciale pe piața de capital

INTRODUCERE Sistemul bancar este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului,...

Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În ultimii ani, recunoaşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la creşterea economică a...

Eficiența operațiunilor cu valori mobiliare în sistemul bancar - proiect de cercetare

1) DOMENIUL ŞI PROBLEMA DE CERCETAT Eficienta economica, randamentul activitatii investiționale a bancilor au stat la baza unor studii si...

Investițiile băncilor comerciale

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie...

Finanțele întreprinderii

Finantele intreprinderii, ca parte integranta de baza a finantelor publice, incumbă constituirea, repartizarea si gestionarea resurselor financiare...

Ai nevoie de altceva?