Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 19193
Mărime: 173.65KB (arhivat)
Publicat de: Violeta C.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 1.
 2. 1.1. Prezentarea generală a S.C. GETEX S.A. Filipeştii De Pădure 1.
 3. 1.2. Scopul şi obiectul de activitate al S.C. GETEX S.A. Filipeştii De Pădure 2.
 4. 1.3. Modul de constituire a S.C. GETEX S.A. Filipeştii De Pădure 2.
 5. 1.4. Descrierea structurii organizatorice actuale 3.
 6. 1.5. Poziţia actuală a agentului economic în sector 4.
 7. CAPITOLUL 2 7.
 8. Studiu de caz privind trezoreria la S.C. GETEX S.A 7.
 9. 2.1. Conceptul de trezorerie 7.
 10. 2.2. Organizarea, funcţiile şi sarcinile trezoreriei 11.
 11. 2.3. Organizarea sistemului informaţional privind trezoreria întreprinderii 13.
 12. 2.3.1. Întocmirea şi circulaţia documentelor primare justificative şi contabile privind trezoreria întreprinderii
 13. 14.
 14. 2.4. Contabilitatea titlurilor de plasament 19.
 15. 2.4.1. Contabilitatea acţiunilor proprii 21.
 16. 2.4.2. Contabilitatea acţiunilor cumpărate 23.
 17. 2.5. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile de la bănci 26.
 18. 2.5.1. Contabilitatea sumelor în curs de decontare 39.
 19. 2.5.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 39.
 20. 2.6. Contabilitatea decontărilor în numerar 40.
 21. 2.6.1. Contabilitatea altor valori 44.
 22. 2.7. Contabilitatea acreditivelor şi a altor operaţiuni de trezorerie 46.
 23. CAPITOLUL 3 50.
 24. Analiza trezoreriei la S.C. GETEX S.A 50.
 25. 3.1. Analiza gradului de îndatorare al firmei 55.
 26. 3.2. Capacitatea de autofinanţare 57.
 27. 3.3. Bugetul de trezorerie 60.
 28. 3.3.1. Calculul şi analiza fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment pe baza bilanţului funcţional
 29. 68.
 30. CAPITOLUL 4 72.
 31. Concluzii şi propuneri 72.
 32. Bibliografie 73.

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE

Apariţia pe harta ţării a acestui obiectiv industrial a fost aprobată prin HCM 2725/1953, care atestă înfiinţarea „Întreprinderii de Stat pentru reparaţii utilaj minier” cu sediul în com. Filipeştii de Pădure, având ca obiect de activitate: asigurarea industriei miniere cu piese de schimb şi reparaţii de utilaj.

Pentru a avea o imagine a începutului de activitate, în primul an, 1954 se realizează o producţie de 2154 mii lei cu un efectiv de 88 de salariaţi, din care 64 muncitori. Recrutarea forţei de muncă a fost efectuată în special din comună şi din localităţile învecinate.

În februarie 1957, întreprinderea este preluată de către „TRUSTUL MINIER GETEX”, extinzându-şi relaţiile de producţie în toată ţara prin repararea de utilaj minier pentru aproape toate unităţile miniere.

În această perioadă este înfiinţată, secţia prefabricate pentru confecţionarea bolţarilor pentru susţinerea galeriilor de mină. Se construieşte apoi sectorul de forjă şi hal a de turnătorie.

Din 1968 începe construcţia halei de prelucrări mecanice, extinderea turnătoriei şi a depozitului de laminate, începe construcţia halelor pentru construcţii metalice, forja şi tratament termic, a secţiei de întreţinere, acoperiri metalice, electrice, a depozitului de pământuri pentru turnătorie şi a centralei termice.

Se constată o creştere a capacităţi lor nominale de producţie (suprafeţele de producţie, dotări tehnice, forţă de muncă) cu implicaţii asupra creşterii productivităţii muncii şi asupra modernizării structurii de fabricaţie. Astfel în perioada 1966 - 1970 apare o nouă secţiune în structura producţiei şi anume:

Având o dotare tehnică corespunzătoare, s-a putut rezolva cu promptitudine toate solicitările privind asigurarea şi modernizarea utilajului minier, s-a putut trece la diversificarea acestuia şi totodată au fost create condiţii şi pentru realizarea unor utilaje şi pentru alte ramuri ale economiei naţionale: agricultura, domeniu public, CFR etc.

În anul 1990 a devenit societate comercială pe acţiuni sub denumirea de GETEX S.A. ca urmare a H.G. nr. 1213/20.11.1990 şi a fost înregistrată în Registrul Comercianţilor Persoane juridice Prahova la nr. 22/1991.

S.C. GETEX S.A. Filipeştii de Pădure este o unitate reprezentativă în domeniul producerii echipamentului minier pentru minele de lignit, având o experienţă în domeniu de peste 45 ani.

1.2. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE

Scopul societăţii este producerea şi comercializarea utilajului minier şi echipamentului hidraulic, promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei de utilaj minier şi echipament hidraulic, domenii conexe şi realizarea de beneficii.

Obiectul de activitate al societăţii este:

-proiectarea, producerea şi comercializarea complexelor mecanizate de abataj pentru minele de lignit, combinelor de înaintat în subteran, staţiilor hidraulice de înaltă presiune dotate cu agregate hidraulice, pompelor pentru evacuarea apelor cu suspensii solide din subteran, stâlpii pentru susţinerea abatajelor cu front lung şi a abatajelor cameră, utilajului electric în construcţie antigrizutoasă, instalaţiilor hidraulice pentru decolmatat conducte şi canale şi utilajelor specifice pentru lucrările în subteran, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică;

-efectuarea operaţiilor de comerţ exterior;

-engineering;

-colaborare directă cu bănci de comerţ exterior;

-efectuarea operaţiunilor de fond valutar, putând participa şi conveni la operaţiunile de credit;

-desfăşurarea de activităţi cu caracter social în favoarea salariaţilor.

În profilul său de activitate intră o gamă largă de maşini şi utilaje pentru mecanizare a lucrărilor din subteran şi alte domenii ca agricultura, gospodărie locală, căi ferate.

1.3. MODUL DE CONSTITUIRE A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE

S.C. GETEX S.A. Filipeştii de Pădure a fost constituită în baza Legii societăţilor comerciale, nr. 15/1990, prin reorganizarea Întreprinderii de Utilaj Minier Filipeştii de Pădure, conform R.G. 1213/1990.

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni.

În prezent structura capitalului social este următoarea:

- Fondul Proprietăţii de Stat - 69%

- Societatea de Investiţii Financiare IV GETEX - 19%

- Alţi acţionari (persoane fizice) - 12%

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare şi conform statutului societăţii.

Sediul societăţii este în România, localitatea Filipeştii de Pădure, str. Principală, nr. 941.

1.4. DESCRIEREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ACTUALE

Organul de conducere al S.C. GETEX S.A. este Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi financiară, în conformitate cu propriul ei regulament.

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:

-aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

-selectează prin concurs managerul sau consiliul de administraţie şi alege colectivul comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabileşte salarizarea, îi descarcă de activitate şi îi revocă;

-alege membrii Consiliului de administraţie, le stabileşte salarizarea, îi descarcă de activitate şi îi revocă;

-stabileşte competenţele şi răspunderile Comisiei de cenzon şi ale Consiliului de administraţie;

-aprobă şi modifică programele de activitate şi bugetul societăţii;

-examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor (dividendelor).

Gestiunea societăţii este supravegheată de Comisia de cenzori, aleasă pe trei ani de Adunarea Generală a Acţionarilor şi este formată din trei membri.

Principalele atribuţii ale Comisiei de Cenzori sunt:

-în cursul exerciţiu lui financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte;

-la închiderea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de Consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentând Adunării generale a acţionarilor un raport scris în care propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi.

Societatea pe acţiune este administrată de un Consiliu de administraţie, ales de AGA, pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea realegerii membrilor pentru unul sau mai multe mandate de patru ani.

Preview document

Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 1
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 2
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 3
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 4
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 5
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 6
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 7
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 8
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 9
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 10
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 11
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 12
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 13
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 14
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 15
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 16
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 17
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 18
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 19
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 20
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 21
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 22
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 23
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 24
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 25
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 26
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 27
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 28
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 29
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 30
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 31
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 32
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 33
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 34
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 35
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 36
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 37
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 38
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 39
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 40
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 41
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 42
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 43
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 44
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 45
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 46
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 47
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 48
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 49
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 50
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 51
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 52
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 53
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 54
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 55
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 56
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 57
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 58
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 59
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 60
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 61
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 62
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 63
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 64
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 65
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 66
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 67
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 68
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 69
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 70
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 71
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 72
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 73
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 74
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 75
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 76
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 77
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 78
Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • CAPITOL 1.DOC.doc
 • CAPITOLUL 2.DOC.doc
 • CAPITOLUL 3.DOC.doc
 • CAPITOLUL 4.DOC.doc
 • CUPRINS.DOC.doc
 • PAGINA DE GARDA.doc.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Decontări în numerar și prin conturile curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Contabilitatea Finaciara a Cheltuielilor și Veniturilor la o Societate de Transporturi

CAP. I DELIMITARI PRIVIND CHELTUIELILE SI VENITURILE ÎN UNITATILE DE TRANSPORT AUTO I. 1. Activitatea în transportul auto Desfasurarea oricarei...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Studiu privind Contabilitatea Decontărilor cu Clienții

Argument Potrivit Legii contabilităţii, contabilitatea se defineşte ca fiind „activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Contabilitate aprofundată

2.1. Delimitari privind capitalurile Raportata la terminologia contabilitatii europene notiunea de capitaluri delimiteaza resursele (sursele)...

Ai nevoie de altceva?