Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 27678
Mărime: 4.33MB (arhivat)
Publicat de: Andrian Albu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. FLORIN COMAN
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune Centrul Teritorial VASLUI

Cuprins

 1. I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 4
 2. I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; 4
 3. I.2 Tipurile de instituţii publice 4
 4. I.3 Sursele de finanţare 4
 5. I.4 Principiile procedurii bugetare; 5
 6. I.4.1 Principiul universalităţii 5
 7. I.4.2 Principiul publicităţii 5
 8. I.4.3 Principiul unităţii 5
 9. I.4.4 Principiul recurenţei anuale 5
 10. I.4.5 Principiul specializării bugetare 5
 11. I.4.6 Principiul unităţii monetare 6
 12. I.5 Destinaţia cheltuielilor 6
 13. I.6 Angajarea, Lichidarea, Ordonanţarea şi Plata cheltuielilor 6
 14. I.6.1 Angajamentul legal 6
 15. I.6.2 Angajamentul bugetar 7
 16. I.6.3 Lichidarea cheltuielilor 8
 17. I.6.4 Ordonanţarea cheltuielilor 9
 18. I.6.5. Plata cheltuielilor 10
 19. I.7 Evidenţa analitică a creditelor, angajamentelor bugetare şi legale 10
 20. I.8 Tipurile de ordonatori 11
 21. II. CONŢINUTUL ŞI CARACTERUL APLICATIV AL LUCRĂRII 11
 22. II.1. Scurt istoric şi obiectul de activitate 11
 23. II.2. Prezentarea organizaţiei şcolare 12
 24. II.3. Diagnoza mediului extern 12
 25. II.3.1. Analiza cantitativă 12
 26. II.3.2. Analiza calitativă 13
 27. II.3.3. Analiza PESTE 13
 28. II.4. Diagnoza mediului intern 14
 29. II.5. Organizarea internă 17
 30. II.6. Relaţiile externe 22
 31. II.7. Sistemul de documente privind organizarea contabilitǎţii drepturilor salariale 24
 32. II.7.a). Decontările cu personalul şi asigurările sociale 24
 33. II.7.b). Contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat 30
 34. II.7.c). Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 31
 35. II.7.d). Contribuţia la fondul de şomaj 31
 36. II.7.e). Contribuţia la asigurările sociale de sănătate 31
 37. II.7.f). Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 32
 38. II.8. Aplicaţie informatică privind metodologia de calcul al drepturilor personalului
 39. didactic, didactic auxiliar din instituţia de învăţământ 32
 40. II.9. Proiectarea monografică a unui ciclu complet de înregistrări contabile 36
 41. II.10. Bilanţul contabil al instituţiilor publice 61
 42. III. CONCLUZII: OPINII ŞI PROPUNERI CONCRETE 95
 43. Politici contabile 95
 44. Note explicative 96
 45. III. 1. Notă explicativă referitoare la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 97
 46. III.1.1 Alocaţii de la bugetul local 97
 47. III.1.2. Cheltuieli de personal 97
 48. III.1.3. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 97
 49. III.1.4. Alte cheltuieli (burse 98
 50. III.1.5. Active nefinanciare (cheltuieli de capital) 98
 51. III.2. Alocaţii de la bugetul de stat 98
 52. III.3. Venituri extrabugetare şi alte surse 98
 53. III.4. Notă explicativă referitoare la imobilizări 98
 54. III.5. Notă explicativă referitoare la datorii 99
 55. III.6. Notă explicativă referitoare la capitalurile proprii 99
 56. III.7.Gestionarea patrimoniului 100
 57. III.8.Disciplina financiară 100
 58. BIBLIOGRAFIE: 101

Extras din proiect

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura;

Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi în formare profesională este cea mai rentabilă pentru dezvoltarea unei societăţi pe termen lung. Importanţa învăţământului în propăşirea economică şi spirituală a societăţii româneşti, precum şi dimensiunea semnificativă a resurselor alocate acestei subdiviziuni a cheltuielilor social-culturale, a fost motivul principal pentru care am ales ca temă pentru lucrarea de licenţă „Monografia contabilă-Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în unităţile de învăţământ”

Studiul de caz a fost realizat pe exemplul Şcolii cu cls-I-VIII Nr. 3 „ Constantin Parfene „ Vaslui care este unitate de învăţământ preuniversitar de nivel primar şi secundar inferior, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Începând cu 1 ianuarie 2007 şcolile cu peste 200 de elevi au devenit unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, funcţionând în conformitate cu prevederile articolului 7 aliniatul 8, 15, 20-21 din Legea învăţământului Nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Rolul directorului ca ordonator terţiar de credite şi prezenţa serviciului de contabilitate / contabil a permis dezvoltarea managementului financiar şi administrativ la nivelul şcolii, creând premisele pentru descentralizarea completă

Înfiinţarea în fiecare şcoală a Comisiei de : evaluarea şi asigurarea calităţii (conform Legii Nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei) permite realizarea unei evaluări interne, raportul anual fiind făcut public şi constată nivelul de atingere a standardelor de performanţă – un fapt important urmare a descentralizării.

I.2 Tipurile de instituţii publice;

Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie , respectiv contabilitatea financiară şi după caz, contabilitatea de gestiune.

În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice , sunt considerate instituţii publice , cele care îndeplinesc următoarele trăsături:

- sunt instituţii ale statului de drept, care desfăşoară activitate politică sau executivă , reprezentând puterea şi administraţia de stat în societate;

- sunt instituţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu bugetul public , privind resursele financiare constituite în cadrul acestuia , la nivel central, local sau prin fondurile speciale, pentru acoperirea cheltuielilor , pe destinaţiile specifice prin clasificaţie bugetară.

În România există în jur de 10.000 de instituţii publice. Marea majoritate a acestora sunt instituţii publice ale administraţiei publice locale. 3.000 de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti

- Instituţii publice de învăţământ( şcoli generale, licee, grupuri şcolare, etc)

- Instituţii publice sanitare ( policlinici, spitale universitare,spitale judeţene, sanatorii,etc.)

- Instituţii publice de cultură(case de cultură, muzee, teatre, cinematografe,etc)

- Instituţii de asistenţă socială (protecţia copilului, centre de plasament,etc.)

Şi altele

I.3 Sursele de finanţare;

În realizarea misiunii şi obiectivelor sistemului naţional de învăţământ unităţile şcolare de nivel preuniversitar au o importanţă covârşitoare. Pentru îndeplinirea scopului activităţii lor şi a rolului social cu care sunt investite acestea dispun de patrimoniu propriu şi derulează fluxuri materiale şi financiare provenind din bugete diferite: credite de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetul local şi resurse proprii realizate în regim extrabugetar. Bugetul instituţiei de învăţământ se întocmeşte pe fiecare sursă de finanţare în parte:

- Bugetul privind cheltuielile finanţate de la bugetul de stat (prin inspectoratul şcolar);

- Bugetul privind cheltuielile finanţate de la bugetul local (prin Consiliul local);

- Bugetul privind veniturile şi cheltuielile activităţilor autofinanţate;

Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ trebuie să consfinţească un grad înalt de autonomie financiară şi profesională, dar şi o răspundere managerială sporită pentru gestionarea fondurilor publice. Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli,rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare,costul programelor aprobate prin buget, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, fondurilor speciale şi a conturilor anuale de execuţie a bugetelor locale.

I.4 Principiile procedurii bugetare;

Conform legii finanţelor publice , principiile procedurii bugetare sunt următoarele:

- Principiul universalităţii

- Principiul publicităţii

- Principiul unităţii

- Principiul recurenţei anuale

- Principiul specializării bugetare

- Principiul unităţii monetare

I.4.1 Principiul universalităţii

Veniturile şi cheltuielilor fi în totalitate incluse în buget, în sume brute. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct către o anumită cheltuială bugetară, exceptând donaţiile şi sponsorizările , care au destinaţii distincte stabilite.

I.4.2 Principiul publicităţii

Sistemul bugetar este deschis şi transparent, şi este realizat prin:

- Dezbaterea publică a proiectelor de buget, când se aprobă aceste proiecte;

- Dezbaterea publică a conturilor generale pentru implementarea bugetelor, când se aprobă aceste conturi;

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, normale pentru aprobarea bugetelor şi conturile generale anuale pentru executarea acestor bugete;

- Mijloace ale mass-media, pentru distribuirea informaţiilor asupra conţinutului bugetar,exceptând orice documente şi informaţii ce nu pot fi divulgate conform legii.

I.4.3 Principiul unităţii

Veniturile şi cheltuielile bugetare vor fi trecute într-un singur document, în vederea asigurării unei monitorizări şi folosiri eficiente a fondurilor publice.

Toate veniturile reţinute şi utilizate într-un sistem extrabugetar, sub diverse forme şi denumiri,vor fi introduse în bugetul de stat, urmând regulile şi principiile respectivului buget.

Veniturile şi cheltuielile fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi cele ale fondului special pentru drumuri publice vor fi introduse în bugetul de stat ca venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială, urmându-se regulile şi principiile bugetare.

În scopul respectării principiilor bugetare, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acestei legi, Guvernul va propune Parlamentului modificarea normelor pentru anularea veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specială incluse în bugetul de stat.

I.4.4 Principiul recurenţei anuale

Veniturile şi cheltuielile bugetare vor fi aprobate prin lege pentru o perioadă de un an, corespunzătoare exerciţiului bugetar.

Toate operaţiunile de încasare şi plăţi derulate în timpul anului bugetar într-un cont de buget vor aparţine exerciţiului aferent pentru implementarea bugetului respectiv.

Bibliografie

Luminiţa Ionescu –Contabilitate publică

Ed.Fundaţia România de mâine, Bucureşti, 2007

Luminiţa Ionescu – Contabilitatea instituţiilor publice

Ed. Fundaţia România de mâine, Bucureşti, 2007

Luminiţa Ionescu - Contabilitatea instituţiilor publice, teste grilă şi aplicaţii practice,

Luminiţa Ionescu – Reforma bugetului public şi a contabilităţii publice în România, Ed.Economică, Bucureşti 2005

OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru insituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia , MO nr.1186 din 29 decembrie 2005

Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată MO nr.48 din 14 ianuarie 2005

Legea nr. 259/207 pentru modificarea şi completarea Legii Contabilităţii nr.82 /1991, MO nr.506 din 27 iulie 2007

Legea finanţelor publice nr.500/2002 cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se acordă personalului didactic din învăţământ , salarizat conform:

Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic

Ordinul Ministrului Educaţiei , Cercetării şi Tineretului nr.1350din 20 iunie 2007 privind metodologiile de calcul a drepturilor salariale cadrelor didactice din învăţământ

Ordonanţa Guvernului nr.15/01.02.2008 privind creşterile salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ

Preview document

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 1
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 2
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 3
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 4
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 5
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 6
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 7
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 8
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 9
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 10
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 11
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 12
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 13
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 14
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 15
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 16
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 17
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 18
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 19
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 20
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 21
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 22
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 23
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 24
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 25
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 26
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 27
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 28
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 29
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 30
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 31
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 32
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 33
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 34
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 35
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 36
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 37
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 38
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 39
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 40
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 41
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 42
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 43
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 44
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 45
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 46
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 47
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 48
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 49
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 50
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 51
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 52
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 53
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 54
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 55
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 56
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 57
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 58
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 59
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 60
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 61
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 62
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 63
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 64
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 65
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 66
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 67
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 68
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 69
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 70
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 71
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 72
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 73
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 74
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 75
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 76
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 77
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 78
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 79
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 80
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 81
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 82
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 83
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 84
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 85
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 86
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 87
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 88
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 89
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 90
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 91
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 92
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 93
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 94
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 95
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 96
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 97
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 98
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 99
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 100
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 101
Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Situații financiare în companiile de asigurări

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea

Contextul legislativ Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat se realizează în conformitate cu Legea...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Caiet de practică SC Kenion Construct SRL

Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION...

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Monografie gestiune financiară - SCDA Secuieni-Neamț

Capitolul 1 Organizare si functionalitate la SCDA Secuieni – Neamt 1.1. Caracterizare generala Amplasata în partea de N-V a Podisului Central...

Monografie contabilă

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice într-o instituție din învățământ

1.1. Scurt istoric si obiectul de activitate la Scoala Nr. 8 Ca urmare a cresterii populatiei orasului Piatra Neamt si a extinderii cartierului...

Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu

Inregistrări contabile privind deschiderea finanţării Principalele operaţiuni legate de finanţarea instituţiilor publice, din sursele bugetului...

Lucrare practică - bazele contabilității bugetare - local Agapia

Procesul bugetar si contabilitatea finanţării din sursele bugetului local Agapia 1. Bugetul local – concept, funcţii rol, structură 1.1. Bugetul...

Proiect practică magazin SC Diva SRL

Perioada de desfăşurare : De la 28 iunie 2010până la 16 iulie 2010 Program de lucru zilnic, între orele 10:00 – 14:00 Persoana de coordonare a...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la instituțiile publice la Scoala cu Clasele I-VIII, Țibucani

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la Şcoala cu clasele I – VIII, Ţibucani 1.1. Scurt istoric Circulând de la km. 0 pe şoseaua E 85 în...

Lucrare practică la SC Favorit Conimpex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA UNITATII ECONOMICE 1.1 SCURT ISTORIC: INFIINTARE; CAPITALUL SOCIAL; STRUCTURA ACTIONARIATULUI Societatea Comerciala SC...

Contabilitatea instituțiilor publice

Capitolul 1- Contabilitatea- menirea, locul si rolul acesteia în fata cerintelor cunoasterii si realitatii (existentialitatii) actuale I.1. Puncte...

Trezoreria Finanțelor Publice

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA TREZORERIE FINANŢELOR PUBLICE ÎN UNELE ŢĂRI CU ECONOMIE DE PIAŢĂ 1.1 Trecut şi prezent privind trezoreria...

Ai nevoie de altceva?