Clasele de Moștenitori

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 27916
Mărime: 107.60KB (arhivat)
Publicat de: Mihai Raul S.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moise Bojinca

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1
 3. NOŢIUNI GENERALE 6
 4. SECŢIUNEA I. PRECIZĂRI DOCTRINARE 6
 5. SECŢIUNEA II: CONDIŢIILE DREPTULUI DE SUCCESIUNE LEGALĂ 9
 6. A. CAPACITATEA SUCCESORALĂ 10
 7. 1. Noţiunea de capacitate succesorală 10
 8. 2. Persoanele care au capacitate succesorală 10
 9. 3. Persoanele care nu au capacitatea succesorală 12
 10. B. NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ 12
 11. 1. Noţiune. Istoric. Natură juridică 12
 12. 3. Constatarea nedemnităţii succesorale 16
 13. SECŢIUNEA III RUDENIA ŞI CATEGORIILE DE MOŞTENITOR 19
 14. CAPITOLUL 2
 15. PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII SUCCESORALE LEGALE 23
 16. SECŢIUNEA I - PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII SUCCESORALE LEGALE 23
 17. A. PRINCIPIUL CHEMĂRII LA MOŞTENIRE A RUDELOR ÎN ORDINEA CLASELOR DE MOŞTENITORI LEGALI 24
 18. B. PRINCIPIUL PROXIMITĂŢII GRADULUI DE RUDENIE ÎNTRE MOŞTENITORII DIN ACEEAŞI A CLASĂ 26
 19. C. PRINCIPIUL EGALITĂŢII ÎNTRE RUDELE DIN ACEEAŞI LASĂ ŞI DE ACELAŞI GRAD CHEMATE LA MOŞTENIRE 27
 20. SECŢIUNEA II - EXCEPŢII DE LA PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII SUCCESORALE LEGALE 28
 21. A. CLASIFICAREA EXCEPŢIILOR 28
 22. 1.Excepţii de la primul principiu 28
 23. 2.Excepţii de la cel de-al doilea principiu 28
 24. 3.Excepţii de la cel de-al doilea principiu 29
 25. B. REPREZENTAREA SUCCESORALĂ 30
 26. 1.Raţiune. Noţiune. Natura juridică. 30
 27. 2. Cazurile în care reprezentarea succesorală este admisă 32
 28. 4. Efectele reprezentării 35
 29. CAPITOLUL 3
 30. REGULI SPECIALE APLICABILE CATEGORIILOR DE MOŞTENITORI LEGALI 38
 31. SECŢIUNEA I - DESCENDENŢII 38
 32. A. DESCENDENŢII ÎN GENERAL 38
 33. B. DREPTURILE SUCCESORALE ALE COPIILOR DIN AFARA CĂSĂTORIEI 39
 34. C. DREPTURILE SUCCESORALE ALE MOŞTENITORILOR ADOPTAŢILOR 41
 35. D. ÎNTINDEREA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE DESCENDENŢILOR 43
 36. E. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTURILOR SUCCESORALE ALE DESCENDENŢILOR 44
 37. SECŢIUNEA II - ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI ŞI COLATERALII PRIVILEGIAŢI 45
 38. A. ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI 45
 39. 1.Ascendenţii privilegiaţi în general 45
 40. 2. Dreptul succesoral al tatălui în afara căsătoriei 46
 41. 3. Dreptul succesoral al adoptatorului 48
 42. 4 Întinderea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi 49
 43. 5. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi 52
 44. B. COLATERALII PRIVILEGIAŢI 53
 45. 1. Noţiunea de colateral privilegiat 53
 46. 2. Întinderea drepturilor succesorale ale colateralilor privilegiaţi 54
 47. 3. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale colateralilor privilegiaţi 57
 48. SECŢIUNEA III - ASCENDENŢII ORDINARI 58
 49. A. NOŢIUNEA DE ASCENDENŢI ORDINARI 58
 50. B. ÎNTINDEREA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE ASCENDENŢILOR ORDINARI 59
 51. C. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTURILOR SUCCESORALE ALE ASCENDENŢILOR ORDINARI 60
 52. SECŢIUNEA IV - COLATERALII ORDINARI 60
 53. A. NOŢIUNEA DE COLATERALI ORDINARI 60
 54. B. ÎNTINDEREA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE COLATERALILOR ORDINARI 61
 55. C. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTURILOR SUCCESORALE ALE COLATERALILOR ORDINARI 62
 56. CAPITOLUL 4
 57. DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 63
 58. SECŢIUNEA I - NOŢIUNI GENERALE 63
 59. A. PRECIZĂRI DOCTRINARE 63
 60. B. CONDIŢIILE NECESARE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR PENTRU A PUTEA MOŞTENI 65
 61. C. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE SUCCESIUNE A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 68
 62. D. DREPTUL LA MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ŞI COMUNITATEA DE BUNURI A SOŢILOR 69
 63. SECŢIUNEA II - DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN CONCURS CU DIFERITELE CLASE DE MOŞTENITORI 71
 64. SECŢIUNEA III - DREPTUL SUCCESORAL AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ASUPRA MOBILELOR ŞI OBIECTELOR APARŢINÂND GOSPODĂRIEI CASNICE PRECUM ŞI ASUPRA DARURILOR DE NUNTĂ 75
 65. SECŢIUNEA IV - DREPTUL TEMPORAR DE ABITAŢIE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 86
 66. SECŢIUNEA V - DISCUŢIE ASUPRA DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR RAPORTAT LA REGIMUL MATRIMONIAL LEGAL ÎN DREPTUL ROMÂNESC 88
 67. CAPITOLUL 5
 68. DREPTUL STATULUI ASUPRA SUCCESIUNII VACANTE 97
 69. SECŢIUNEA I - PRECIZĂRI DOCTRINARE 97
 70. SECŢIUNEA II - NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI STATULUI LA SUCCESIUNEA VACANTĂ 101
 71. SECŢIUNEA III - PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI STATULUI MOŞTENIRILOR VACANTE 104
 72. A. CERTIFICATUL DE VACANŢĂ AL SUCCESIUNII 105
 73. B. RĂSPUNDEREA STATULUI ÎN LIMITA ACTIVULUI SUCCESORAL 106
 74. C. INEXISTENŢA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ A STATULUI 108
 75. D. PROBLEMA SEZINEI 109

Extras din proiect

INTRODUCERE

„Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru noi, atunci să semănăm şi noi pentru alţii. Dacă vom privii la semănăturile lumii, noi toţi suntem semănători, unul pentru altul.”

Succesiunea este una din instituţiile cele mai importante ale dreptului civil, instituţiei cu rădăcini adânc ancorate pe istoria omenirii. Reglementarea succesiunii, apare încă de pe vremea codului de legi al lui Nammuspi, şi cunoaşte una din cele mai complete reglementări în dreptul roman mai exact în Codul de Legi al lui Iustinian.

Constituţia României prevede în art. 44 că : „Dreptul la moştenire este garantat”, asigurându-se la nivel de principiu că acest drept poate fi realizat efectiv prin intervenţia instituţiilor statului.

Este de remarcat ă deşi concepţiile politice şi sociale îşi pun amprenta asupra soluţiilor legislative adoptate în timp, sub regimul comunist se poate spune că materia succesiunilor a rămas relativ intactă. Întinderea emolumentului succesoral era însă redusă într-o societate în care nu există o proprietate privată autentică, având la bază mai ales proprietatea colectivă.

Reglementările din materia succesiunilor, care se fundamentează tocmai pe proprietatea privată îşi capătă adevăratele lor valenţe într-o societate liberă, democratică, în care proprietatea privată este cu adevărat garantată.

Dar reglementările legale privitoare la moşteniri se găsesc şi în alte acte normative, care au diferite obiecte de reglementare. Amintim doar cu titlul de exemplu: Legea nr.18/1991, cu modificările ulterioare, Legea nr.112/1995 şi Legea nr.10/2001.

Prin succesiune se transmite patrimonial, drepturile şi obligaţiile unei persoane defuncte, către una sau mai multe persoane fizice sau juridice.

Patrimoniul defunctului se transmite în baza a două categorii de moştenitori : legală şi testamentară.

Transmiterea succesorală legală este fundamentată de două prezumţii: ideea afecţiunii defunctului faţă de persoana care-l moştenească şi ideea obligaţiei morale, transformată în obligaţie şi datorie faţă de familie şi de faţă de o anumită categorie de moştenitori.

În lucrarea mea dedicată categoriilor de moştenitori legali, am încercat să prezint şi să abordez întreaga gamă de elemente caracteristice acestei teme.

Am conceput lucrarea în capitole, fiecare structurat pe secţiuni şi subpuncte.

Primul capitol cuprinde – Noţiuni generale. Am împărţit acest capitol pe secţiuni, ce cuprind precizări cu privire la doctrină şi poziţia acesteia faţă de succesiunea legală (secţiunea I).

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA LEGALĂ

SECŢIUNEA I. PRECIZĂRI DOCTRINARE

Prin moştenire sau succesiune se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane în proprietatea uneia sau mai multor persoane după încetarea sa din viaţă. Persoana care lasă moştenirea se numeşte de cujus de la expresia romană: „is de cujus succesiore agitur”(cel despre a cărui moştenire este vorba).

Persoanele care dobândesc patrimoniul, fracţiuni din patrimoniu sau bunuri singulare de la defunct se numesc „moştenitori”, „succesori”, „erezi”, „erede”, „coerezi”- (Cod civil art. 653, 686, 689, 692 etc.).

Preview document

Clasele de Moștenitori - Pagina 1
Clasele de Moștenitori - Pagina 2
Clasele de Moștenitori - Pagina 3
Clasele de Moștenitori - Pagina 4
Clasele de Moștenitori - Pagina 5
Clasele de Moștenitori - Pagina 6
Clasele de Moștenitori - Pagina 7
Clasele de Moștenitori - Pagina 8
Clasele de Moștenitori - Pagina 9
Clasele de Moștenitori - Pagina 10
Clasele de Moștenitori - Pagina 11
Clasele de Moștenitori - Pagina 12
Clasele de Moștenitori - Pagina 13
Clasele de Moștenitori - Pagina 14
Clasele de Moștenitori - Pagina 15
Clasele de Moștenitori - Pagina 16
Clasele de Moștenitori - Pagina 17
Clasele de Moștenitori - Pagina 18
Clasele de Moștenitori - Pagina 19
Clasele de Moștenitori - Pagina 20
Clasele de Moștenitori - Pagina 21
Clasele de Moștenitori - Pagina 22
Clasele de Moștenitori - Pagina 23
Clasele de Moștenitori - Pagina 24
Clasele de Moștenitori - Pagina 25
Clasele de Moștenitori - Pagina 26
Clasele de Moștenitori - Pagina 27
Clasele de Moștenitori - Pagina 28
Clasele de Moștenitori - Pagina 29
Clasele de Moștenitori - Pagina 30
Clasele de Moștenitori - Pagina 31
Clasele de Moștenitori - Pagina 32
Clasele de Moștenitori - Pagina 33
Clasele de Moștenitori - Pagina 34
Clasele de Moștenitori - Pagina 35
Clasele de Moștenitori - Pagina 36
Clasele de Moștenitori - Pagina 37
Clasele de Moștenitori - Pagina 38
Clasele de Moștenitori - Pagina 39
Clasele de Moștenitori - Pagina 40
Clasele de Moștenitori - Pagina 41
Clasele de Moștenitori - Pagina 42
Clasele de Moștenitori - Pagina 43
Clasele de Moștenitori - Pagina 44
Clasele de Moștenitori - Pagina 45
Clasele de Moștenitori - Pagina 46
Clasele de Moștenitori - Pagina 47
Clasele de Moștenitori - Pagina 48
Clasele de Moștenitori - Pagina 49
Clasele de Moștenitori - Pagina 50
Clasele de Moștenitori - Pagina 51
Clasele de Moștenitori - Pagina 52
Clasele de Moștenitori - Pagina 53
Clasele de Moștenitori - Pagina 54
Clasele de Moștenitori - Pagina 55
Clasele de Moștenitori - Pagina 56
Clasele de Moștenitori - Pagina 57
Clasele de Moștenitori - Pagina 58
Clasele de Moștenitori - Pagina 59
Clasele de Moștenitori - Pagina 60
Clasele de Moștenitori - Pagina 61
Clasele de Moștenitori - Pagina 62
Clasele de Moștenitori - Pagina 63
Clasele de Moștenitori - Pagina 64
Clasele de Moștenitori - Pagina 65
Clasele de Moștenitori - Pagina 66
Clasele de Moștenitori - Pagina 67
Clasele de Moștenitori - Pagina 68
Clasele de Moștenitori - Pagina 69
Clasele de Moștenitori - Pagina 70
Clasele de Moștenitori - Pagina 71
Clasele de Moștenitori - Pagina 72
Clasele de Moștenitori - Pagina 73
Clasele de Moștenitori - Pagina 74
Clasele de Moștenitori - Pagina 75
Clasele de Moștenitori - Pagina 76
Clasele de Moștenitori - Pagina 77
Clasele de Moștenitori - Pagina 78
Clasele de Moștenitori - Pagina 79
Clasele de Moștenitori - Pagina 80
Clasele de Moștenitori - Pagina 81
Clasele de Moștenitori - Pagina 82
Clasele de Moștenitori - Pagina 83
Clasele de Moștenitori - Pagina 84
Clasele de Moștenitori - Pagina 85
Clasele de Moștenitori - Pagina 86
Clasele de Moștenitori - Pagina 87
Clasele de Moștenitori - Pagina 88
Clasele de Moștenitori - Pagina 89
Clasele de Moștenitori - Pagina 90
Clasele de Moștenitori - Pagina 91
Clasele de Moștenitori - Pagina 92
Clasele de Moștenitori - Pagina 93
Clasele de Moștenitori - Pagina 94
Clasele de Moștenitori - Pagina 95
Clasele de Moștenitori - Pagina 96
Clasele de Moștenitori - Pagina 97
Clasele de Moștenitori - Pagina 98
Clasele de Moștenitori - Pagina 99
Clasele de Moștenitori - Pagina 100
Clasele de Moștenitori - Pagina 101
Clasele de Moștenitori - Pagina 102
Clasele de Moștenitori - Pagina 103
Clasele de Moștenitori - Pagina 104
Clasele de Moștenitori - Pagina 105
Clasele de Moștenitori - Pagina 106
Clasele de Moștenitori - Pagina 107
Clasele de Moștenitori - Pagina 108
Clasele de Moștenitori - Pagina 109
Clasele de Moștenitori - Pagina 110
Clasele de Moștenitori - Pagina 111
Clasele de Moștenitori - Pagina 112
Clasele de Moștenitori - Pagina 113
Clasele de Moștenitori - Pagina 114
Clasele de Moștenitori - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Clasele de Mostenitori.doc
 • PRIMA PAG.doc

Alții au mai descărcat și

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Drepturile Succesorale ale Soțului Supraviețuitor în Concurs cu Moștenitorii Legali

I. SCURT ISTORIC În cadrul legii noastre civile actuale, soţul supravieţuitor se bucură de importante drepturi în succesiunea soţului sau...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Condițiile generale ale moștenirii

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate...

Clasele de moștenitori

Introducere Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul...

Te-ar putea interesa și

Algebră liniară numerică - aplicații ale POO în C++

~ Prefaţă ~ Programarea orientată pe obiecte este un concept întâlnit sub diverse denumiri, printre care: programare obiectuală, programare...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Laboratoare C++

La disciplina: „Programarea in limbajul C++” Lucrare de laborator nr.1 TEMA: Reprezentarea tipurilor de date ale limbajului C++ în memoria...

Clasele de moștenitori

Introducere Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul...

POO

Un TDA este constituit atat din date cat si functii, interfata unui TDA fiind conferita de multimea de operatii care se pot efectua asupra datelor...

Ai nevoie de altceva?