Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7612
Mărime: 59.27KB (arhivat)
Publicat de: Beatrice R.
Puncte necesare: 8
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. - Introducere ...3
  2. - Capitolul I. Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova . ...4
  3. - 1.1 Noțiuni fundamentale în domeniul impozitelor și taxelor locale,
  4. caracteristicile, elementele și funcțiile acestora .. 4
  5. - 1.2 Cadrul legal și de reglementare referitor la impozitele și taxele locale 7
  6. - 1.3 Clasificarea impozitelor și taxelor în Republica Moldova ... ...10
  7. - Concluzii generale ..19
  8. - Bibliografie 20

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța: Actualmente, într-o economie de piață statul este prezent, atât în viața politică, cât și în viața economică și socială, având drept rol principal asigurarea bunurilor și serviciilor publice. Pentru buna desfășurare a activităților și pentru o continua dezvoltare a domeniului social-cultural (învățământ, sănătate, apărare națională, ordine publică), pentru buna funcționare a administrației publice și pentru dezvoltarea activității din sectorul economic (cercetare științifică, transporturi, comunicații, energie) se constată o diversificare a nevoilor de finanțare ale statului. Ponderea cea mai mare în cadrul resurselor financiare ale statului o dețin prelevările obligatorii, care sunt realizate prin intermediul impozitelor și taxelor.

Scopul lucrării: Scopul acestei lucrări este de a studia aprofundat în ce constă impozitul, taxa și rolul acestora în economia Republicii Moldova. De asemenea, scopul referatului constă în manifestarea multilaterală a cunoștințelor obținute în cadrul prelegerilor și lucrărilor practice prin realizarea unor subiecte teoretice, și aprecierea polivalentă a cunoștințelor obținute și a abilităților de aplicare practică a lor.

Obiectul studiului: Este de a percepe noțiunea de impozit, taxă și de a cunoaște datele statistice privind rolul în economia țării.

Metodologia de cercetare: Metoda utilizată în acest lucru individual este metoda deducției ce constă din înțelegerea unui fenomen, plecând de la noțiuni generale despre impozit și taxă, la date statistice concrete ce oferă veridicitatea noțiunilor.

CUVINTE CHEIE: impozit, taxă, contribuabil, destinatar, contribuție bănească.

Capitolul I. Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova

1.1 Noțiuni fundamentale în domeniul impozitelor și taxelor locale, caracteristicile, elementele și funcțiile acestora.

Impozitul reprezintă o contribuție bănească obligatorie, generală și cu titlu nerambursabil, datorată conform legii, bugetului public de către persoanele fizice și juridice pentru veniturile pe care le obțin sau bunurile pe care le posedă. În cazul impozitelor locale, această plata este efectuată în favoarea bugetelor locale.

Taxa reprezinta un instrument bugetar-fiscal prin care se întelege plata efectuată de persoanele fizice sau juridice la dispoziția statului.

Caracteristicile impozitului și taxelor:

- Legalitatea impozitelor. Aceasta presupune că instituirea de impozite se face în baza autorizării conferite prin lege. Nici un impozit al statului nu se poate stabili și percepe decât dacă există legea respectivă privind impozitul.

- Obligativitatea impozitelor. Aceasta înseamnă că plata nu este benevolă, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele care obțin venituri sau dețin bunuri din categoria celor supuse impozitării conform legilor în vigoare.

- Nerestituirea impozitelor. Prevede că prelevările de impozite la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv și nerambursabil. Adică, transferurile de impozite făcute în aceste fonduri sunt utilizate numai la finanțarea unor obiective necesare tuturor membrilor societății și nu unor interese individuale sau de grup.

- Nonechivalența impozitelor. Poate fi înțeleasă, pe de o parte, ca o plată în schimbul căreia contribuabilii nu beneficiază de contraservicii imediate și direct din partea statului, pe de altă parte, ca o diferență dintre cuantumul impozitelor plătite și valoarea serviciilor primite în schimb în viitor.

Impozitul reprezintă un instrument complex alcătuit dintr-un șir de componente.

Principalele elementele ale impozitului înaintate în teoria și practica financiară sunt următoarele:

- Obiectul impozitului - reprezintă elementul concret care stă la baza așezării acestuia și poate fi diferit în funcție de proveniența impozitului, scopul urmărit, natura plătitorului. Astfel, ca obiect al impozitului poate apărea:

Venitul, care poate fi profitul (beneficiul) agenților economici și veniturile persoanelor fizice.

Averea (bunurile), care este reprezentată de clădiri, terenuri, mijloace de transport.

Cheltuielile (consumul), care constituie produsul, serviciul prestat sau lucrarea executată, bunul importat sau uneori cel exportat în cazul impozitelor indirecte.

Actele și faptele realizate de organele statului pentru care se datorează taxe de timbru și înregistrare. De exemplu, eliberarea, legalizarea, autentificarea unor acte, deschiderea și dezbaterea succesiunilor, soluționarea litigiilor de către organele de judecată.

- Baza de calcul (materia impozabilă) reprezintă elementul pe care se fundamentează evaluarea (calculul) impozitului. Baza de calcul poate să fie aceeași ca și obiectul impozabil sau să difere de acesta. Astfel, atunci cînd obiectul impozitului îl constituie valoarea, venitul sau prețul acestuia este în același timp și bază de calcul ca, de exemplu, în toate cazurile impozitului pe venit.

Când este vorba de bunuri ca obiect al impozitului, atunci atestăm două cazuri:

a) în cazul impozitului funciar, când suprafața de teren este exprimată în m.p. sau ha este și element de calcul;

b) în cazul impozitului pe imobil, obiectul impunerii este clădirea, iar calculul se face în funcție de valoarea acesteia.

Bibliografie

Monografii:

1. Angela Secrieru, Lilia Dragomir(Rotaru), Andrei Petro, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, Chișinău, 2015, Ghidul autorităților publice locale, 112 pagini.

2. Galina Ulian, Angela Sestacovscaia, Mariana Doga-Măîrzac, Lilia Rotaru, Evelina Scripliuc, Svetlana Gherjavca, FINANȚE, Chișinău, 2009, Centrul Editorial - Poligrafic al USM.

3. Codul Fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.97. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62/522 din 18.09.1997.

4. Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223-230 din 08.08.2014.

Webografie:

- https://mf.gov.md/ro/impozite-%C8%99i-taxe (accesat link-ul la 01.12.2019)

- http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%202.

(accesat link-ul la 01.12.2019)

- http://calm.md/public/files/ghiduri/Impozitele_si_taxe_ROM.pdf

(accesat link-ul la 01.12.2019)

- http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=3120 (accesat link-ul la 01.12.2019)

Preview document

Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 1
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 2
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 3
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 4
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 5
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 6
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 7
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 8
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 9
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 10
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 11
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 12
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 13
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 14
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 15
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 16
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 17
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 18
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 19
Sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de impozite si taxe in Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul impozitelor directe în formarea veniturilor bugetare

Introducere Sistemele fiscale evoluează continuu spre o aspirație râvnită de umanitate de milenii - echitatea. Această ascensiune este anevoiasă,...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Aspectele juridice ale impunerii tranzacțiilor în Republica Moldova

ÎNTRODUCERE Odată cu aprobarea la 27 august 1991 a Declaraţiei privind suveranitatea Republicii Moldova ca şi oarecare alt stat suveran s-a...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor

Introducere Politica fiscală evoluează şi se schimbă continuu, adoptîndu-se necesităţilor ivite la o anumită etapă, în funcţie de obiectivele...

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre...

Impozite și Taxe

Introducere Sistemul fiscal proces al Republicii Moldova, având o istorie relativ scurtă, este în evoluţie şi perfecţionare. Restructurările de...

Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova

Introducere Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, după aceleasi legi, principii si regulamente,...

Sistemul Fiscal

Introducere Sistemul fiscal este un atribut obligator al unui stat suveran, care urmăreşte funcţii fiscale şi sociale şi creşterea economică. Mai...

Studiu asupra principalelor taxe și impozite din Republica Moldova și România

Introducere Sistemul fiscal este un atribut obligator al unui stat, care urmăreşte funcţii fiscale, sociale şi creşterea economică. Mai mult de...

Ai nevoie de altceva?