Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 24727
Mărime: 610.69KB (arhivat)
Publicat de: Pamfil Moraru
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Saharneanu Liliana
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” Catedra “Marketing şi Logistică”

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. ROLUL IMAGINII ÎN PROCESUL DE GESTIONARE A ÎNTREPRINDERII 6
 3. 1.1.Caracteristicile conceptuale ale imaginii întreprinderii 6
 4. 1.2. Crearea imaginei firmei: factori de influenţă şi alternative strategice 14
 5. 1.3. Evaluarea şi gestionarea imaginii întreprinderii 21
 6. 2. ANALIZA ECOOMICO-FINANCIARĂ ŞI DE MARKETING A COMPANIEI “ORANGE MOLDOVA” S.A. S.A 24
 7. 2.1. Studiul pieţii de telefonie mobilă 24
 8. 2.2. Diagnosticul economico-financiar a companiei “Orange Moldova”S.A 27
 9. 2.3. Analiza de marketing a companiei “Orange Moldova”S.A 30
 10. 3.EVALUARA IMAGINII COMPANIEI “ORANGE MOLDOVA”.S.A 45
 11. 3.1.Studiul imaginii companiei “Orange Moldova”S.A. pe piaţa de telefonie mobilă autohtonă 45
 12. 3.2.Strategii de îmbunătăţire a imaginii întreprinderii 49
 13. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 60
 14. BIBLIOGRAFIE 64
 15. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei cercetate. Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre o dezvoltare atît cantitativă, cît şi calitativă. În condiţiile unei concurenţe acerbe, firmele investesc în diverse activităţi ce le-ar diferenţia pe piaţă. În acesţe condiţii, consumatorii devin tot mai informaţi, mai competenţi şi, respectiv mai exigenţi, fiind în creştere şi capacitatea lor de cumpărare, înaintând cerinţe înalte faţă de ofertanţi. Astfel, este de neimaginat o bună funcţionare a pieţelor fără dezvoltarea unui sistem informaţional eficient în întreprinderi, cu ajutorul căruia se propagă diverse informaţii spre publicul-ţintă al întreprinderii şi tot prin aplicarea tehnicilor de comunicare, se sesizează reacţia inversă. Ca rezultat, se creează o imagine în rîndurile publicului larg, despre firmă, produsele şi mărcile ei, angajaţi şi manageri. Această imagine se formează în timp şi are efecte multiple asupra întreprinderii, dar şi asupra comportamentului consumatorilor şi partenerilor de afaceri.

Factorii ce influenţează formarea unei imagini sunt multipli: misiunea organizaţiei, managementul personalului, performanţele, climatul de lucru, concurenţa, calitatea şi eficienţa comunicaţiilor, procesul decizional etc. Aceştia pot fi influenţaţi de un număr considerabil de decizii strategice şi operaţionale ale top-managementului întreprinderii.

În timp ce în firmele americane, la ora actuală, profesează aproximativ 200000 de specialişti de relaţii publice, iar in Marea Britanie cca 60000, în Republica Moldova, aceştia alcătuiesc o mînă de oameni care se confruntă cu mari dificultăţi.

Astăzi, sunt rare organizaţiile din ţară, care au create departamente sau angajează

responsabili de relaţii publice, excepţie făcînd companiile şi organizaţiile străine care activează pe teritoriul Republicii Moldova precum şi companiile financiar-bancare. În aceste condiţii, devine actuală necesitatea studierii conceptelor de bază privind activităţile orientate spre crearea şi gestionarea imaginii firmei.

Gradul de studiere al lucrării. Conceptul de imagine, iniţial, a fost studiat mai amplu de către psihologi cu referinţă la individ. În timp, ca rezultat al dezvoltării interdisciplinare a ştiinţelor economice, această noţiune a început a fi tratată în contextul ţării, ramurii, intreprinderii, produsului, mărcii, angajatului, conducătorului.

Scopul acestei lucrări este de a studia şi releva căile de creare, dezvoltare şi consolidare a imaginii firmei prin delimitarea conţinutului imaginii, a factorilor de influenţă în constituirea imaginii şi a procesului de creare şi gestionare a acesteia. Realizarea acestui scop a condiţionat stabilirea următoarelor sarcini:

- Concretizarea conţinutului economic al noţiunilor de imagine şi reputaţie;

- Evidenţierea rolului imaginii în asigurarea succesului firmei pe piaţă;

- Analiza procesului de creare a imaginii firmei;

- Analiza principalilor factori de influenţă şi determinanţi ai imaginii;

- Analiza factorilor interni cu implicaţie asupra imaginii, cum ar fi misiunea, politica şi cultura corporativă, stilul corporativ şi factorii asociativi;

- Studierea rolului comunicaţiilor şi implicit a acţiunilor de marketing în formarea imaginii întreprinderii;

- Evaluarea imaginii firmei în contextul tendinţelor pieţei serviciilor de telefonie mobilă din Republica Moldova;

- Relevarea direcţiilor strategice de dezvoltare a imaginii firmei pe piaţa autohtonă, în general, şi a companiei Orange Moldova”, în particular;

Sarcinile tezei au determinat structura ei logică, care cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.

În capitolul I – “Rolul imaginii în procesul de gestionare a întreprinderii” – este prezentat conceptul de imagine, în general, şi cel al firmei, în particular, valoarea practică a reputaţiei pentru întreprindere, pericolele imaginii proaste, componentele auditoriului companiei, sunt studiaţi factorii cu implicaţie asupra formării imaginii corporative şi se estimează efectele potenţiale din realizarea unui proiect de schimbare a imaginii corporative.

În privinţa capitolului II – “Analiza economico-financiară şi de marketing a companiei Orange Moldova S.A.” – acesta este dedicat analizei financiare a compniei precum şi studierii noţiunilor de misiune a organizaţiei şi a compartimentelor necesare de inclus la elaborarea strategiei privind misiunea corporativă, political financiară şi cultura companiei cu implicaţie asupra imaginii corporative. Sunt analizate în detaliu politicile de produs, de preţ, de distribuţie şi de promovare, deasemenea activităţile de reclamă, relaţiile cu publicul şi formarea stilului corporativ. Astfel, este argumentată importanţa comunicaţiilor în activitatea intreprinderii, sunt studiate principiile generale de crearea a reclamei şi respectiv mijloacele posibile de difuzare a informaţiilor, principalele activităţi de relaţii cu publicul şi impactul lor asupra imaginii întreprinderii. Nu în ultimul rînd, sunt caracterizate componentele stilului corporativ, punctele slabe şi tari.

În capitolul III – “Evaluarea imaginii companiei Orange Moldova S.A.” –sunt prezentate rezultatele cercetărilor de teren privind evaluarea imaginii întreprinderiişi se propun recomandări de consolidare a acesteia.

Concluziile şi recomandările rezumă rezultatele de bază ale investigaţiilor.

Suportul teoretico-ştiinţific şi metodologic al tezei. Pe parcursul cercetării, a fost aplicată o abordare metodologică complexă, care a permis studiul factorilor şi a condiţiilor de creare a imaginii firmei. La elaborarea acestui demers ştiinţific au fost utilizate lucrări fundamentale in domeniul managementului şi marketingului, elaborate de autori autohtoni şi străini, precum: Belostecinic Gr., Cotelnic A., Bruhn M., Danciu V., Kotler Ph., Armstrong G., Petrovici S., Muştuc S.

Drept bază empirică au servit datele oferite de compania “Orange Moldova”S.A.

Baza informaţională a tezei a fost completată prin datele oferite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind activitatea liderilor pe piaţa de telefonie mobilă autohtonă.În acelaşi timp, au fost folosite datele şi informaţiile rezultate din cercetările de birou , de teren realizatcu ajutorul anchetei. În ansamblu, la elaborarea acestui demers ştiinţific, au mai fost aplicate metodele de observare, analiza swot, comparaţia, sinteza şi deducţia.

CAPITOLUL1. ROLUL IMAGINII ÎN

PROCESUL DE GESTIONARE A

ÎNTREPRINDERII

1.1.Caracteristicile conceptuale ale imaginii întreprinderii

Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre dezvoltare atît cantitativă, cît calitativă. În condiţiile unei concurenţe acerbe, firmele investesc în diverse activităţi ce le-ar diferenţia pe piaţă. În acesţe condiţii, consumatorii devin tot mai informaţi, mai competenţi şi, respectiv, mai exigenţi, fiind în creştere şi capacitatea lor de cumpărare, înaintând cerinţe înalte faţă de ofertanţi. Astfel, este de neimaginat o bună funcţionare a pieţelor fără dezvoltarea unui sistem informaţional eficient în întreprinderi, cu ajutorul căruia se propagă diverse informaţii spre publicul-ţintă al întreprinderii şi tot prin aplicarea tehnicilor de comunicare se sesizează reacţia inversă. Ca rezultat, se creează o imagine în rîndurile publicului larg, despre firmă, produsele şi mărcile ei, angajaţii şi managerii. Această imagine se formează în timp şi are efecte multiple asupra întreprinderii, dar şi asupra comportamentului consumatorilor şi partenerilor de afaceri. [39, p.59-70]

Preview document

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 1
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 2
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 3
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 4
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 5
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 6
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 7
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 8
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 9
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 10
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 11
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 12
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 13
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 14
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 15
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 16
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 17
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 18
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 19
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 20
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 21
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 22
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 23
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 24
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 25
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 26
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 27
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 28
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 29
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 30
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 31
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 32
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 33
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 34
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 35
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 36
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 37
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 38
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 39
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 40
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 41
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 42
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 43
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 44
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 45
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 46
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 47
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 48
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 49
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 50
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 51
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 52
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 53
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 54
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 55
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 56
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 57
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 58
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 59
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 60
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 61
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 62
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 63
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 64
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 65
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 66
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 67
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 68
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 69
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 70
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 71
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 72
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 73
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 74
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 75
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 76
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 77
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 78
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 79
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 80
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 81
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 82
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 83
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 84
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 85
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 86
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 87
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 88
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 89
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 90
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 91
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 92
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 93
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 94
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 95
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA.docx

Alții au mai descărcat și

Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame

Introducere Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Cercetarea Imaginii Firmei Christine Valmy

Introducere Ultimii ani au adus importante schimbări atât pe plan economic , politic , dar mai ales din punct de vedere al mentalităţii ....

Bazele Marketingului - Analiza Mediul de Markenting al Companiei Vodafone

Mediul de marketing al unei firme este alcătuit din totalitatea factorilor de natură economică, juridică, instituţională, demografică, tehnologică,...

Plan de Marketing Vodafone

DESCRIEREA COMPANIEI VODAFONE ROMÂNIA Vodafone este unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii din lume, atingand in septembrie 2011 un...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de Marketing asupra Iphone 3G

De la 1 octombrie 2008 Orange si Apple aduc in Moldova noul model de telefon iPhone 3G. iPhone combina trei produse intr-unul singur: un telefon...

Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA

Abstractul În condițiile constituirii pieți concurențiale în Republica Moldova, unul din instrumentele de consolidare a poziției intreprinderii în...

Cercetare în Marketing (Orange Moldova)

* IMAGINEA COMPANIEI “ORANGE” IN RINDUL CONSUMATORILOR Orange Moldova este cel mai mare operator de GSM din Republica Moldova, cu 1,25 milion de...

Ai nevoie de altceva?