Managementul Proiectelor Educaționale

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18697
Mărime: 246.27KB (arhivat)
Publicat de: Steluta H.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. ARGUMENT 3
 2. Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE 5
 3. 1.1 Definiţia proiectelor şcolare educaţionale 5
 4. 1.2 Scurt istoric al proiectelor şcolare educaţionale 6
 5. Capitolul 2. TIPOLOGIA PROIECTELOR ŞCOLARE EDUCAŢIONALE 8
 6. 2.1 Consideraţii generale 8
 7. 2.2 Programe şi proiecte educaţionale 8
 8. 2.3 Tipologia proiectelor şcolare educaţionale 9
 9. Capitolul 3. CADRUL STRATEGIC AL REALIZĂRII PROIECTELOR ŞCOLARE EDUCAŢIONALE 12
 10. 3.1 Viziunea şcolii 12
 11. 3.2 Misiunea şcolii 12
 12. 3.3 Strategia şcolii 14
 13. 3.3.1 Componentele strategiei şcolii (cu aplicaţie la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva) 14
 14. 3.3.2 Locul şi rolul proiectelor şcolare educaţionale în strategia instituţiei şcolare (cu aplicaţie la Liceul Pedagogic ”Sabin Drăgoi” Deva) 17
 15. 3.3.3. Condiţii strategice şi tactice ale unui proiect şcolar educaţional 20
 16. Capitolul 4. ASPECTE ALE RELAŢIEI PROIECTELOR ŞCOLARE EDUCAŢIONALE CU MEDIUL 22
 17. 4.1 Factorii de mediu care influenţează proiectele educaţionale 22
 18. 4.2 Caracteristici ale mediului în relaţia cu proiectul educaţional 23
 19. 4.3 Metode şi instrumente de analiză a mediului aplicate la Liceul Pedagogic ”Sabin Drăgoi” Deva) 24
 20. 4.3.1 Analiza SWOT 24
 21. 4.3.2 Analiza PEST 26
 22. Capitolul 5. CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI ŞCOLAR EDUCAŢIONAL 27
 23. 5.1 Modele ale ciclului de viaţă al proiectelor 27
 24. 5.2 Definirea proiectului şcolar educaţional 29
 25. 5.2.1 Ideea 29
 26. 5.2.2 Căutarea partenerilor 30
 27. 5.2.3 Pregătirea iniţierii proiectului 31
 28. 5.2.4 Evidenţa derulării proiectului 32
 29. 5.3 Planificarea proiectului şcolar educaţional 34
 30. 5.3.1Structura planului de proiect educaţional 34
 31. 5.3.1.1 Tema şi titlul proiectului şcolar educaţional 36
 32. 5.3.1.2 Date despre parteneri 37
 33. 5.3.1.3 Obiectivele generale şi specifice ale proiectelor educaţionale 38
 34. 5.3.1.4 Activităţile proiectului 40
 35. 5.3.1.5 Indicatori de performanţă 44
 36. 5.3.1.6 Bugetul proiectului 45
 37. 5.3.1.7 Proceduri de monitorizare şi evaluare a proiectului 49
 38. 5.3.1.8 Proceduri de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului 54
 39. Capitolul 6. MANAGERUL DE PROIECT 56
 40. 6.1 Caracteristici ale managerului 57
 41. 6.2 Competenţe ale managerului de proiect educaţional 57
 42. Capitolul 7. CONCLUZII 59
 43. ANEXE
 44. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Revoluţionarea educaţiei, înţeleasă ca fundament al realizării progresive a obiectivelor societăţii cunoaşterii, statuează, in acest context, învăţământul ca prioritate absolută. Conceptul se regăseşte în toate politicile adoptate la nivel naţional referitoare la educaţie şi în programele de dezvoltare pe termen mediu şi lung al domeniului, ceea ce presupune, pe lângă îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel guvernamental, un alt tip de implicare şi abordare a aşteptărilor în interiorul sistemului.

Ne aflăm într-o perioadă în care învăţământul preuniversitar este marcat de schimbare în abordarea conţinuturilor şi a finalităţilor, în abordarea strategiilor de predare-învăţare şi a modalităţilor de evaluare. Toate elementele schimbării ţintesc depăşirea modelului de absolvent deţinător de cunoştinţe dar cu probleme de integrare socială şi în mod special pe piaţa muncii şi formarea unui absolvent deţinător de competenţe şi abilităţi practice şi de relaţionare care-l fac perfect adaptabil la regulile şi cerinţele societăţii.

Schimbarea depinde de cadrele didactice, de capacitatea lor de a face faţă rigorilor tranziţiei profesionale , de asumare de noi roluri şi responsabilităţi în relaţiile şi raporturile cu elevii şi cu comunitatea. Un plan de manifestare a schimbării, cu largi perspective în practica pedagogiei interactive şi reflexive, îl reprezintă proiectul şcolar educaţional.

Foarte multe cadre didactice şi manageri şcolari manifestă un interes evident pentru iniţierea de astfel de proiecte dar entuziasmul se diminuează şi chiar dispare în multe cazuri datorită lipsei de pregătire managerială în general şi de pregătire în domeniul managementului de proiect in special.

Managementul de proiect, este bine reprezentat în literatura de specialitate specifică problematicii proiectelor iniţiate de instituţii economice care dezvoltată o amplă activitate de cercetare pentru rezolvarea problemelor de calitatea produselor, de piaţă, de concurenţă, de profit etc. Pentru proiectele şcolare educaţionale în literatura referitoare la managementul educaţional există abordări tangenţiale cu problematica proiectului de dezvoltare instituţională al şcolii, fapt care induce unele confuzii sau chiar neclarităţi demobilizatoare. Am considerat că, experienţa şi expertiza managementului proiectelor pentru domeniul economic, prin adaptare la caracteristicile specifice domeniului educaţional, poate prefigura un model de management al proiectului şcolar educaţional, desigur perfectibil, atât de necesar în condiţiile în care interesul pentru parteneriate educaţionale este deosebit de crescut.

Capitolul 1

CONSIDERAŢII GENERALE

Importanţa în timp a managementului proiectelor în dezvoltarea organizaţiilor, indiferent de sfera domeniul în care acestea îşi desfăşoară activitatea, a dus la cristalizarea şi dezvoltarea conceptului ca fiind o disciplină de sine stătătoare, diferită de managementul general. Se apreciază că în momentul de faţă foarte mulţi manageri nu au o pregătire specială în domeniul managementului proiectului şi nu fac diferenţa între acesta şi managementul general. Ca în toate domeniile de activitate, în educaţie importanţa managementului de proiect, în sensul de concept modern, a fost conştientizată abia după anul 1990 iar calificarea în domeniu al celor implicaţi în activităţi specifice a devenit o necesitate indiscutabilă.

1.1 Definiţia proiectelor şcolare educaţionale

Noţiunea de proiect este definită aproximativ identic atât de dicţionare cât şi de diferiţi autori, diferenţele de abordare fiind date de regulă de tipologia acestora. Din lucrarea „Managementul proiectului”, autori D.Dumitraşcu şi R.V. Pascu de la Univ.”L.Blaga” Sibiu se pot reţine câteva definiţii în care se regăseşte esenţa proiectelor şcolare educaţionale ca de exemplu:

- imaginea unei situaţii pe care ne gândim să o atingem;

- un demers specific care permite structurarea metodică a unei realităţi viitoare;

- prima formă a unui plan care urmează să fie discutat şi aprobat pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare;

- un set planificat de acţiuni cu o dată de început şi o dată de sfârşit, cu o echipă şi un buget alocat acestui scop, conduse de un manager.

- un ansamblu de activităţi intercondiţionate, realizate într-o manieră organizată, cu momente de început şi de sfârşit clar definite, pentru a obţine rezultate specifice care să satisfacă necesităţile derivate din planul strategic al unei organizaţii;

- un efort complex ne tipic cu scop bine precizat, fără caracter de rutină, limitat în timp, buget, resurse, costuri, cerinţe de performanţă, concepută întâmpine necesităţile consumatorului

Aceeaşi autori, acceptând multitudinea punctelor de vedere privind definirea proiectului, sintetizează conţinutul noţiunii astfel:

- este o metodă care permite trecerea de la idee la acţiune structurând diversele faze ale acestui proces;

- se pune în practică modificând mediul în care se derulează;

- ia formă într-un context social, spaţial şi temporal specific

- deţine o dimensiune educativă şi permite indivizilor să înveţe experimentând;

- este produsul unei munci colective;

- implică obligatoriu o evaluare care permite efectuarea unei legături între idee şi acţiune.

Pentru domeniul educaţiei, literatura de specialitate propune câteva definiţii care, în esenţă, nu diferă fundamental de cele formulate pentru domeniul economic. Astfel:

- un set de intenţii generale privind orientarea dezvoltării individuale sau instituţionale;

- intenţia de a întreprinde o acţiune cu caracter ameliorativ al cărui aspect esenţial îl constituie caracterul anticipativ;

- o cale sigură de implicare responsabilă a elevilor în problematica societăţii.

1.2 Scurt istoric al proiectelor şcolare educaţionale

Proiectele şcolare educaţionale sunt rezultatul firesc al schimbărilor care au intervenit în viaţa organizaţiilor şcolare ca urmare a implementării procesului democratizării şi reformării sistemului naţional de învăţământ preuniversitar de stat. În ultimii ani orientarea educaţiei a evoluat sub influenţa schimbărilor sociale, economice şi politice fundamentale de la simpla achiziţie de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi practice la dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor sociale şi profesionale care permit individului să se dezvolte ca o persoană creativă, adaptativă şi deci cu şanse mari de integrare socială. Instituţiile de învăţământ preuniversitar s-au transformat treptat din organizaţii rigide în organizaţii flexibile care , în ceea ce priveşte produsul final – tânărul pregătit din toate punctele de vedere pentru integrarea socială – au de rezolvat un obiectiv esenţial, asigurarea calităţii în educaţie. Sarcina este de complexă la nivelul instituţiei şcolare fiind condiţionată atât de factori subiectivi generaţi în mod special de mentalităţi conservatoare (atât în mediul intern cât şi extern organizaţiei) şi informare insuficientă dar şi de factori obiectivi legaţi de baza materială, resursele financiare şi resursele umane exprimate calitativ, în mod special prin nivelul de formarea a personalului didactic şi al managerilor şcolari.

Preview document

Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 1
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 2
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 3
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 4
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 5
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 6
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 7
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 8
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 9
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 10
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 11
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 12
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 13
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 14
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 15
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 16
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 17
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 18
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 19
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 20
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 21
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 22
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 23
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 24
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 25
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 26
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 27
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 28
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 29
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 30
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 31
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 32
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 33
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 34
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 35
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 36
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 37
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 38
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 39
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 40
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 41
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 42
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 43
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 44
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 45
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 46
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 47
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 48
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 49
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 50
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 51
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 52
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 53
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 54
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 55
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 56
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 57
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 58
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 59
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 60
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 61
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 62
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 63
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 64
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 65
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 66
Managementul Proiectelor Educaționale - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Managementul Proiectelor Educationale.doc

Alții au mai descărcat și

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Sistemul calității în organizația școlară - calitatea evaluării demersurilor și rezultatelor educaționale

INTRODUCERE In literatura de specialitate se gaseste tot mai des intrebarea : “De ce este nevoie totusi de introducerea unui sistem national al...

Dezvoltarea personalității copilului de vârstă preșcolară

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Dezvoltarea creativității elevilor prin activități extracuriculare

Ca expresie a modernizarii procesului de invatamant, didactica contemporana promoveaza concepte si atitudini educationale noi, o flexibilizare...

Centru de zi pentru copii aflați în posibil abandon școlar

1. Descriere 1.1 Titlul proiectului : Centru de zi pentru elevii aflati in situatie de posibil abandon scolar 1.2 Locul de desfasurare si durata...

Program educativ pentru adolescenți - violența în cadrul școlii centrale

Problema descoperita si justificarea acesteia Violenta in scoli a devenit in ultima perioada o problema majora, iar parerea unanima a elevilor si...

Managementul proiectelor educaționale

Denumirea proiectului .Amenajarea unor noi spaţii de învăţământ la Colegiul Economic Buzău Proiect de dezvoltare a instituției Adresa...

Grupul de consiliere educațională - metodă eficientă în determinarea traseului educațional

1. Noţiuni de introducere Înainte de începe să detaliem sedinţele de consiliere pe probeleme de orientare educaţională se impune o scurtă...

Te-ar putea interesa și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Monitorizarea și Implementarea Proiectelor Educaționale

Planificarea este o funcţie de management necesară atingerii obiectivelor ce decurg din ţintele şi opţiunile strategice ale unei organizaţii....

Proiectarea și managementul programelor educaționale

A. Denumirea proiectului: "Viitorii antreprenori: Formarea spiritului antreprenorial la elevi" a) Slogan: "Elevii de azi, antreprenorii de...

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar

1. Prezentarea funcțiilor și rolurilor manageriale 1.1. Funcțiile manageriale Termenul management cuprinde un șir de varii funcții pentru a...

Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar

1.Prezentarea factorilor care pot declanșa inovarea și schimbarea 1.1. Definirea factorilor care generează schimbarea Kurt Lewin consideră...

Management educațional - aplicații software pentru planificarea strategică și managementul proiectelor educaționale

1. Elearning (învatamantul virtual) Structura unui site de eLearning Modul de organizare al unui sit de eLearning Interacţiunea cu sistemul...

Ai nevoie de altceva?