Căile de Atac în Procesul Civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 28690
Mărime: 97.23KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAPITOLUL I 3
 3. NOŢIUNI GENERALE ASUPRA CĂILOR DE ATAC 3
 4. CAPITOLUL II 9
 5. NOŢIUNI GENERALE ASUPRA RECURSULUI 9
 6. 2.1 Consideraţii generale 9
 7. 2.2 Obiectul şi subiectele recursului 12
 8. 2.2.1 Hotărârile susceptibile de recurs 12
 9. 2.2.2 Părţile 14
 10. 2.2.3 Procurorul 15
 11. 2.2.4 Terţele persoane 17
 12. CAPITOLUL III 19
 13. SESIZAREA INSTANŢEI DE RECURS ŞI MOTIVAREA RECURSULUI 19
 14. 3.1 Termenul de recurs 19
 15. 3.1.1 Termenul de recurs de drept comun 19
 16. 3.1.2 Termene speciale 20
 17. 3.1.3 Întreruperea termenului de recurs 22
 18. 3.1.4 Sancţiunea nerespectării termenului de recurs 22
 19. 3.2 Cererea de recurs 24
 20. 3.2.1 Cuprinsul cererii de recurs 24
 21. 3.2.2 Timbrarea cererii de recurs 25
 22. 3.2.3 Depunerea cererii de recurs 26
 23. 3.2.4 Efectele cererii de recurs 27
 24. 3.3 Instanţa competentă să soluţioneze recursul 30
 25. 3.4. Forma şi termenul motivării recursului 30
 26. 3.5 Motivele de recurs şi sancţiunile nemotivării recursului 33
 27. CAPITOLUL IV 43
 28. PROCEDURA ÎN FAŢA INSTANŢEI DE RECURS 43
 29. 4.1. Procedura prealabilă la instanţa de recurs 43
 30. 4.2. Judecarea recursului 46
 31. 4.2.1. Compunerea completului de judecată 46
 32. 4.2.2 Regulile după care are loc judecata 46
 33. 4.2.3 Probe noi în recurs 47
 34. 4.3 Particularităţi în legătură cu actele de dispoziţie în etapa recursului 49
 35. 4.4 Aplicarea principiului " non reformatio in pejus" 50
 36. 4.5 Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs 51
 37. 4.6 Hotărârea de recurs şi efectele ei 55
 38. 4.7 Căile de atac împotriva hotărârii pronunţate în recurs 57
 39. 4.8 Recursul în interesul legii 59
 40. 4.8.1 Legitimarea procesuală activă 59
 41. 4.8.2 Hotărârile care pot fi atacate 59
 42. 4.8.4 Competenţa de soluţionare 61
 43. CONCLUZII 66
 44. BIBLIOGRAFIE 68

Extras din referat

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA CĂILOR DE ATAC

Procesul civil este activitatea desfăşurată de instanţă, organul de executare şi alte organe ori persoane care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii, conform procedurii stabilite de lege.

Încă de la începuturile dreptului, în desfăşurarea procesului civil, a apărut necesitatea ca o hotărâre pronunţată în urma unei judecăţi să fie controlată de o altă instanţă superioară, pentru a se permite îndreptarea erorilor săvârşite de judecătorii primei instanţe. În acest fel s-a înlăturat şi posibilitatea de a se ataca hotărârea, pe calea acţiunii în anulare, dar este necesar să se recunoască părţilor posibilitatea de a provoca un nou examen al procesului, prin exerciţiul căilor de atac prevăzute de lege.

În literatura de specialitate mai veche s-au exprimat păreri care pun la îndoială necesitatea existenţei căilor de atac, susţinându-se că ar fi suficient un singur grad de jurisdicţie. Dar atâta timp cât doctrina juridică şi jurisprudenţa au reliefat că există suficiente situaţii când se săvârşesc greşeli de judecată, este necesar ca acestea să fie înlăturate, iar acest lucru este posibil numai prin căile de atac .

Procesul civil este aşa cum am mai arătat, o activitate care se desfăşoară în timp, de obicei în mod neîntrerupt, începând cu cererea prin care instanţa este sesizată şi sfârşind cu punerea în executare a hotărârii pe care instanţa o pronunţă în cauză. Această activitate este opera participanţilor la procesul civil şi constă dintr-o serie de acte de procedură şi raporturi juridice procesuale, care se stabilesc între ei. Printre aceşti participanţi se numără, în mod necesar, părţile litigiante şi organele create de lege, cu atribuţii în domeniul justiţiei şi anume instanţa de judecată, procurorul şi organele de executare.

Deşi judecata în faţa primei instanţe are la bază un sistem de principii care constituie în acelaşi timp un sistem de garanţii procesuale,ce pot asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de judecată , legiuitorul a prevăzut o garanţie suplimentară pentru legalitatea şi obiectivitatea hotărârilor judecătoreşti, respectiv controlul judiciar.

Aşa cum am subliniat, legiuitorul nu s-a mulţumit să organizeze judecata în faţa instanţei de fond, ci, pentru a asigura în bune condiţii realizarea sarcinilor justiţiei civile, a prevăzut şi posibilitatea remedierii greşelilor de judecată prin intermediul căilor de atac .

Căile de atac sunt mijloace sau remedii juridice procesuale prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor judecătoreşti şi, în final, remedierea erorilor săvârşite. Ele sunt indispensabile, în orice sistem procesual, pentru remedierea eventualelor greşeli de judecată sau de ordin strict procedural.

Reglementarea actuală a căilor de atac este rezultatul unei îndelungate evoluţii istorice. Dreptul modern se caracterizează, în general, printr-o mare diversitate de organizare a căilor de atac.

Existenţa căilor de atac constituie pentru părţi o garanţie a respectării drepturilor lor fundamentale şi le conferă posibilitatea de a soluţiona remedierea eventualelor erori judiciare. De asemenea, existenţa căilor legale de atac este de natură să garanteze şi calitatea actului de justiţie, judecătorii fiind obligaţi să-şi respecte îndatoririle lor, îndeosebi acelea privitoare la imparţialitate.

În dreptul modern instanţele judecătoreşti sunt organizate, într-un sistem piramidal, iar acţiunea civilă se exercită adeseori în faţa unor instanţe superioare. Cu alte cuvinte, procesul civil poate accede şi într-o fază a judecăţii în faţa instanţelor de control judiciar. La aceasta se ajunge ori de câte ori părţile sau procurorul consideră că o hotărâre judecătorească este nelegală sau netemeinică. Căile de atac reprezintă tocmai acele mijloace procedurale care fac posibilă exercitarea controlului judiciar.

Căile de atac se pot clasifica în mai multe moduri, dar în continuare sunt prezentate cele mai semnificative:

a) Căi ordinare şi căi extraordinare de atac

Criteriul distinctiv al acestei clasificări vizează condiţiile de exercitare a căilor legale de atac. Căile ordinare de atac sunt acelea care pot fi exercitate de oricare dintre părţi şi pentru orice motiv. Drept urmare, conceptul de cale ordinară de atac evocă ideea unei libertăţi depline de exercitare a acesteia, fără nici un fel de condiţii restrictive.

În această privinţă, este de observat că Titlul IV al celei de a II-a Cărţi a Codului de procedură civilă este consacrat, în prezent, unei singure căi ordinare de atac, apelul. Căile extraordinare de atac sunt acelea care pot fi exercitate numai în condiţiile şi pentru motivele strict determinate de lege. Codul nostru de procedură civilă consacră Titlul al V-lea din Cartea a II-a căilor extraordinare de atac, categorie în care include recursul, contestaţia în anulare, revizuirea şi recursul în interesul legii. Punctul de legătură dintre căile extraordinare de atac îl reprezintă condiţiile restrictive în care ele pot fi exercitate. În principiu, aceste condiţii se referă la motivele limitativ prevăzute de lege pentru care pot fi exercitate căile extraordinare de atac. Dar, şi sub acest aspect, o notă particulară este oferită de recursul în interesul legii. Acesta poate fi exercitat, potrivit art.329 alin.(1) C.proc.civ., doar dacă unele chestiuni de drept au primit o soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoreşti. Între căile extraordinare de atac menţionate există şi deosebiri semnificative şi care vizează subiectele care le pot exercita şi instanţele competente a le soluţiona.

b) Căile de atac de reformare şi căile de atac de retractare

Această clasificare e importantă şi ea sub multiple aspecte. Doctrina foloseşte ca principal criteriu de distincţie instanţa competentă a se pronunţa asupra căilor de atac. Căile de atac de reformare sunt considerate acelea care se soluţionează de o instanţă superioară spre a declanşa controlul judiciar. Sunt considerate căi de atac de reformare apelul şi recursul. În schimb, căile de retractare sunt de competenţa instanţei care a pronunţat hotărârea atacată. Fac parte din această categorie contestaţia în anulare şi revizuirea.

Preview document

Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 1
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 2
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 3
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 4
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 5
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 6
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 7
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 8
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 9
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 10
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 11
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 12
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 13
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 14
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 15
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 16
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 17
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 18
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 19
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 20
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 21
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 22
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 23
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 24
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 25
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 26
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 27
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 28
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 29
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 30
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 31
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 32
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 33
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 34
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 35
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 36
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 37
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 38
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 39
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 40
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 41
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 42
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 43
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 44
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 45
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 46
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 47
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 48
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 49
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 50
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 51
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 52
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 53
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 54
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 55
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 56
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 57
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 58
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 59
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 60
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 61
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 62
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 63
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 64
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 65
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 66
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 67
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 68
Căile de Atac în Procesul Civil - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Caile de Atac in Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Obligațiile vânzătorului

Odata valabil incheiat, contractul de vanzare-cumparare da naste-re la doua categorii de obligatii: obligatiile vanzatorului si obligatiile...

Apelul în procesul civil

Introducere Apelul este una dintre căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, care dă posibilitatea justițiarilor de a îndrepta...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Perimarea Procesului Civil

Perimarea se înfățișează ca o sancțiune ce se răsfrânge asupra întregii activități judiciare fiind determinată de lipsa de stăruință a părților in...

Acțiunea civilă

Definitia si insemnatatea actiunii in procesul civil - Actiunea este mijlocul practic pus la indemana de lege titularului unui drept subiectiv...

Te-ar putea interesa și

Calea de Atac a Revizuirii în Materie Civilă

Introducere Încălcarea, contestarea sau nerecunoașterea unui drept subiectiv civil dă posibilitatea titularului său să apeleze la forța de...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice

1. Noţiunea şi importanţa revizuirii în procesul civil Revizuirea face parte din categoria căilor extraordinare de atac de retractare şi este...

Căile de atac în procesul civil în Republica Moldova

Căile de atac a hotărîrilor în procesul civil sunt acele mijloace prin intermediul cărora părţile care nu sunt de acord cu hotărîrea emisă de către...

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Ai nevoie de altceva?