Contractul de comision

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4485
Mărime: 122.09KB (arhivat)
Publicat de: Mariana M.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M.I

Extras din referat

I. Reglementare

Contractul de comision a fost reglementat, pana la adoptarea actualului Cod Civil, în art.405-412 din

Codul comercial, care avea ca si completare prevederile care reglementau contractul de mandat comercial.

Codul comercial nu defineacontractul de comision, dar în art. 405 alin. (1) prevedea: „comisionul are ca

obiecttratarea de afaceri comerciale de către comisionar în socoteala comitentului”.

Însă, in prezent contractul de comision î i are reglementarea în art. ș 2.043-2.053 Cod civil.

În ceea ce privește contractele de comision încheiate anterior intrării în vigoare a Codului civil,

potrivit art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, acestea sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data

încheierii în tot ceea ce privește încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea contractelor.1

În plus, art. 142 din Legea nr. 71/2011, referitor la contractul de mandat, dar aplicabil prin interpretare și

contractului de comision, prevede faptul că acele contracte de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare

a Codului civil, pentru care părțile nu au convenit un termen, rămân supuse legii în vigoare la data încheierii

lor.

II. Noțiune

Articolul 2.043 C.civ.:,,contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziționareasau

vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentuluiși în numele comisionarului, care

acționează cu titlu profesional, în schimbul uneiremunerații numite comision”.

Ținând seama de definiția mandatului, dar și de dispozițiile legale enunțate, contractul de comision este

definit ca fiind un contract prin care o parte, numităcomisionar, se obligă, pe baza împuternicirii celeilalte

părți, numită comitent, săîncheie anumite acte juridice privind achiziționarea sau vânzarea unor bunuri

oriprestarea de servicii, în nume propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul uneiremunerații, numită

comision.

III. Caracterele juridice ale contractului de comision

În art.1.168, respectiv art. 1.171 si următoarele Cod Civil, contractul de comision este reliefat ca un

contract numit, sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ și consensual.

Contractul de comision are un caracter numit, deoarece îndeplinește cerința ce rezulta din art.1.168

C.civ., respectiv de contract reglementat legal. Astfel, reglementarea generala se regăsește in art. 2.043-

2.053 C.civ.

Contractul de comision este un caracter sinalagmatic, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din art.

1.171 C.civ, respectiv obligațiile născute din acesta sunt reciproce și interdependente, adicăobligației

comisionarului de a încheia acte juridice îi corespunde obligația comitentului de a-i plăti o sumă de bani

Contractul de comision are un caracter oneros, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din art. 1.172

C.civ, respectiv fiecare dintre părțile contractului urmărește să își procure un avantaj în schimbul

obligațiilor asumate. Cu alte cuvinte, comitentul încheie contractul pentru a beneficia din punct de vedere

economic de efectele actelor juridice pe care le va încheia comisionarul cu terțul, în timp ce comisionarul

încheie contractul pentru obținerea comisionului.

Contractul de comision are un caracter comutativ, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din art.

1.173 C.civ., respectiv încă de la momentul încheierii contractului, pentru fiecare dintre părțile acestuia este

certă existența drepturilor și obligațiilor, iar întinderea lor este determinată sau determinabilă.

Contractul de comision are un caracter consensual, deoarece îndeplinește cerința ce rezultă din

art.1.174, alin (2) C.civ, respectiv pentru validitatea sa, este necesar și suficient să existe acordul de voință

al părților.

1Cu privire la aspectele de drept tranzitoriu, a se vedea M. NICOLAE, Contribuții la studiul conflictului de legi în timp în materie

civilă (în lumina Noului Cod civil), Ed. Universul Juridic, București, 2013

IV. Forma și proba contractului de comision

În ceea ce prive te dispozi iile art.2.044 C.civ, contractul de comision se poate încheia ș ț în formă scrisă,

autentică sau sub semnătură privată. Cu alte cuvinte, forma contractului este lăsată la înțelegerea părților

contractante.

Tot în prezentul articol se dispune ca formă scrisă este necesara numai pentru a face dovada contractului,

dacă prin lege nu se prevede altfel.

V. Părțile contractului de comision

Potrivit art. 2.043 C. civ., părțile contractului de comision sunt denumite comitent și comisionar.

Comitentul este persoana care este interesată de încheierea anumitor acte juridice, dar nu dorește să

realizeze acest lucru personal. Motivele pentru care comitentul nu ar dori să încheie acte juridice personal nu

intră sub sfera reglementării Codului civil. Un astfel de motiv ar putea fi dorința ca persoana sa să nu fie

cunoscută cocontractantului cu care se va încheia contractul de vânzare sau de prestare de servicii. Din

această perspectivă trebuie observat faptul că necunoașterea persoanei comitentului de către terțul

cocontractant nu prezintă vreo importanță sub aspectul calificării contractului. Astfel, dacă sunt întrunite

trăsăturile obiectului contractului de comision, acordul de voință dintre comitent și comisionar va fi contract

de comision atât în situația în care terțul cunoaște persoana comitentului, cât și atunci când nu îi este

cunoscută.

Codul civil nu impune nicio condiție specială pentru comitent, situație care conduce spre concluzia că acesta

poate fi un profesionist sau nu.

Comisionarul este persoana care își asumă obligația de a încheia acte juridice în numele său, dar pe seama

comitentului. Codul civil impune o condiție specială pentru comisionar, respectiv aceea că trebuie să

acționeze cu titlu profesional. Interpretarea coroborată a art. 2.043 cu art. 3 C. civ. conduce spre concluzia că

acesta trebuie să fie un profesionist, titular al unei întreprinderi de comisioane.

VI. Încheierea contractului de comision

Încheierea contractului de comision reprezintă îndeplinirea unui acord de voință între cele două părți, iar

ambele părți doresc să genereze drepturile și obligațiile care constituie operațiunea juridică de comision. La

momentul încheierii contractului trebuie îndeplinite condițiile de validitate ( de fond și de formă), condiții

referitoare la proba contractului și cele referitoare la obiectibilitatea garanției opozabilității față de terți.

Preview document

Contractul de comision - Pagina 1
Contractul de comision - Pagina 2
Contractul de comision - Pagina 3
Contractul de comision - Pagina 4
Contractul de comision - Pagina 5
Contractul de comision - Pagina 6
Contractul de comision - Pagina 7
Contractul de comision - Pagina 8
Contractul de comision - Pagina 9
Contractul de comision - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Contractul de comision.pdf

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Contractul de Comision

CAP. I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de comision Notiunea contractului de comision este definita pe baza art. 405 C.com , care...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contractul de Comision

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de comision. In relaţiile comerciale, mandatul apare, de multe ori ca un procedeu tehnic prea...

Contractul de Comision - Dreptul Afacerilor

Introducere Etimologic, cuvantul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage impreuna”. Juridic, contractul reprezinta,...

Contractul de intermediere, contractul de comision și contractul de agenție

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE INTERMEDIERE 1.1. DEFINIRE SI DELIMITARI Conform Noului Cod Civil, "intermedierea este contractul prin care...

Contractul de Comision

Caracteristicile contractului de comision Contractul de comision nu-l gasim reglemantat în codul civil, ci în codul commercial, art.405  412....

Ai nevoie de altceva?