Instituțiile naționale și internaționale de mediu

Referat
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 32566
Mărime: 111.37KB (arhivat)
Publicat de: Eremia-Aurel Costin
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. Dreptul la mediu – drept fundamental al omului
 2. CAPITOLUL II. Izvoarele dreptului mediului premisă a naşterii reprezentării juridice de drept a mediului
 3. II. 1. Izvoarele dreptului mediului. Clasificare
 4. II.1.1. Tratatele internationale
 5. II.1.1.1. Tratatul de la Roma instituind Comunitatea Economică Europeană (CEE)
 6. II.1.1.2. Tratatul de la Roma instituind Comuniunea Europeana a Energiei Atomice (CEEA sau EURATOM)
 7. II.1.1.3. Actul Unic European
 8. II.1.1.4. Tratatul de la Maastricht
 9. II.1.1.5. Tratatul de la Amsterdam
 10. II.1.1.6. Tratatul de la Nisa
 11. II.1.1.7. Constituţia Europeană
 12. II.1.2. Izvoare interne
 13. II.1.2.1. Constituţia României
 14. II.1.2.2. Legea
 15. II.1.2.3. Ordonanţele Guvernului
 16. II.1.2.4. Hotărârile de Guvern
 17. II.2. Raporturile juridice de drept a mediului
 18. II.2.1. Subiectele raporturilor juridice de dreptul mediului
 19. II.2.2. Conţinutul raportului juridic de drept al mediului
 20. II.2.3. Obiectul raportului juridic de drept al mediului
 21. II.2.4. Clarificarea raporturilor juridice de drept al mediului
 22. CAPITOLUL III. Instituţii cu atribuţii în domeniul mediului
 23. III. 1. Evoluţia istorică a instituţiilor mediului din România
 24. III.2. Crearea noilor instituţii de mediu în România
 25. III.3. Structuri de administrare ecologică
 26. III.3.1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 27. III.3.2. Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
 28. III.3.2.1. Protecţia juridică a Dunării
 29. III.3.2.2. Declaraţia de la Bucureşti privind cooperarea statelor dunărene în domeniul gospodăririi şi protecţiei apelor Dunării împotriva poluării
 30. III.3.2.3. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;
 31. III.3.2.4. Adoptarea planului strategic de acţiune al programului de mediu pentru bazinul Dunării
 32. III.3.2.5. Protecţia juridică a cursurilor internaţionale de apă împotriva poluării transfrontaliere.
 33. III.3.3. Garda de Mediu
 34. III.3.4 Administraţia Fondului pentru Mediu.
 35. III.4. Organisme consultative
 36. III.4.1. Comitetul Consultativ Naţional pentru sectorul pescăresc (CCNSP)
 37. III.5 Organisme inter-ministeriale
 38. III.5.1. Organizarea instituţională a protecţiei împotriva dezastrelor
 39. III.5.2. Institute de cercetare şi inginerie tehnologică
 40. III.6. Structuri naţionale de cooperare imternaţională
 41. III.6.1. Comitetul Naţional pentru protecţia stratului de ozon (CNPSO)
 42. III.6.2 Comisia naţională pentru Schimbări Climatice.
 43. III.7. Instituţiile Internaţionale de Mediu
 44. III.7.1. Funcţiile organizaţiilor naţionale de mediu
 45. III.7.1.1. Funcţia de cercetare
 46. III.7.1.2. Funcţia de schimb de informaţii
 47. III.7.1.3. Funcţia de reglememtare
 48. III.7.1.4. Funcţia de control
 49. III.7.1.5. Funcţia de gestiune a resurselor naturale
 50. III.8. Organizaţii Globale
 51. III.8.1. Programul Naţiunilor Unite pentru mediu (PNUE)
 52. III.8.2. Comisia ONU asupra dezvoltării durabile
 53. III.8.3. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 54. III.8.4. Instituţiile specializate ale ONU
 55. III.8.4.1. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)
 56. III.8.4.2. Organizaţia Maritimă Mondială (O.M.M.)
 57. III.8.4.3. Organizaţia mondială a sănătăţii (OMS)
 58. III.8.4.4. Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM)
 59. III.8.4.5. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
 60. III.8.4.5. Organizaţia internaţională a Muncii (OIM)
 61. III.8.4.7. Instituţii Financiare internaţionale
 62. III.8.4.7.1. Fondul pentru mediu mondial (FMM)
 63. III.8.4.7.2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 64. III.8.4.8 Organizaţii internaţionale negurnamentale (ONG)
 65. III.8.4.8.1. Uniunea Naţională pentru Conservarea Naturii (UCIN)
 66. III.8.4.8.2. World Wildlife Fundation (WWF)
 67. III.8.4.8.3. Greenpeace
 68. III.8.4.8.4. Tribunalul Internaţional al Apei (IWT)
 69. III.8.4.8.5. Crucea Verde Internaţională
 70. III.8.4.9. Organisme profesionale dde drept al mediului
 71. III.8.5. Cooperarea instituţională regională
 72. III.8.5.1. Organizaţia Unităţii Africane (OUA)
 73. III.8.5.2. Organizaţia Statelor Americane
 74. III.8.5.3. Cooperarea Instituţională Europeană
 75. III.8.5.3.1. Comisia Economică a ONU pentru Europa (CEE/ONU)
 76. III.8.5.3.2. Consiliul Europei
 77. III.8.5.3.3. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (O.C.D.E.)
 78. III.8.5.3.4. Agenţia Europeană pentru Mediu
 79. III.8.5.4. Liga Statelor Arabe (L.S.A.)
 80. III.8.5.5. Organizaţia Unităţii Africane
 81. III.8.6. Organizaţii subregionale
 82. III.8.6.1 Comisia Dunării pentru navigaţie
 83. III.8.6.2. Comisia Rinului privind navigaţia şi poluarea apelor interioare
 84. III.8.6.3. Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Oslo din 1972
 85. III.8.6.4. Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Helsinki, 1974
 86. III.9. Fondurile naţionale de mediu.

Extras din referat

CAPITOLUL I.

Dreptul la mediu - drept fundamental al omului

Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un mediu sănătos printre drepturile şi libertăţile fundamentale consacrate de Capitolul II din Titlul II. Textul articolului 35, care se referă la mediu sănătos, are următorul cuprins:

„1. Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

2. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

3. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător”.

Consacrarea dreptului la mediu ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului constituie rezultatul unei îndelungate evoluţii produse pe plan internaţional. Iniţial, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Pactele drepturilor omului nu au conţinut referiri exprese la dreptul la mediu ca drept fundamental al omului. Existau, în schimb, referiri cu privire la dreptul la sănătate şi dreptul la condiţii corespunzătoare de viaţă favorabile dezvoltării tuturor oamenilor.

Pe parcursul anilor, au apărut numeroase documente care au accentuat preocuparea comunităţii internaţionale spre a recunoaşte dreptului la mediu o poziţie corespunzătoare în sistemul drepturilor omului, împreună cu celelalte drepturi fundamentale. Acest lucru s-a datorat, pe de o parte, conştientizării unor largi cercuri ale opiniei publice, guvernelor, organismelor internaţionale în legătură cu necesitatea recunoaşterii dreptului la mediu, cât şi, de altă parte, procesului însuşi de evoluţie a drepturilor omului care implică - după cum se cunoaşte - apariţia permanentă a unor drepturi noi, a căror recunoaştere este dictată de necesităţile vieţii, ale dezvoltării, ale înfăptuirii obiectivelor majore ale cooperării internaţionale.

O serie de documente internaţionale au cuprins - într-un fel sau altul -referiri la dreptul la mediu. Aşa, de pildă, Convenţia privind diversitatea biologică semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, menţiona chiar în preambulul său ideea potrivit căreia „conservarea diversităţii biologice este o preocupare comună a umanităţii”. „Declaraţia de la Rio”, adoptată la 14 iunie 1992 înscria, la pct. 4, ideea că „protecţia mediului constituie o parte integrantă a procesului de dezvoltare”.

Documentul „Acţiunea 21” situa pe acelaşi plan problemele mediului cu cele ale dezvoltării, menţionând că umanitatea trebuie să soluţioneze „problemele urgente ale mediului şi dezvoltării”.

Declaraţia de la Johannesburg, adoptată de Summit-ul mondial pentru dezvoltare durabilă (26 august - 4 septembrie 2002) menţiona şi ea cerinţa soluţionării problemelor mediului în contextul intensificării eforturilor pentru o dezvoltare durabilă.

După cum se vede din cele ce preced, problemele mediului au fost abordate în general într-un context mai larg - acela al dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă avea drept ţintă creşterea economică şi rezolvarea problemelor sociale prin schimbarea regulilor managementului resurselor naturale la scară globală .

Abordarea problemelor mediului în contextul preocupărilor pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prezintă, evident, avantajul de a oferi elemente coerente pentru o strategie de durată, în condiţiile globalizării.

De menţionat este totuşi că cele două concepte „protecţia mediului” şi „dezvoltare durabilă” nu se confundă, fiecare având propria sa identitate. După cum arată autoarea română Mariana Raţiu de la Universitatea din Oradea: „Fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea durabilă include protecţia mediului, iar protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă. Strategia protecţiei mediului se regăseşte prin urmare, prin coordonatele sale esenţiale, în Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României” .

În cadrul Uniunii Europene au existat, fireşte, importante preocupări pentru adoptarea unor programe comunitare de acţiune în materie de mediu. În concluziile Consiliului de la Bruxelles, din 20-21 martie 2003, se subliniază că au fost înregistrate progrese importante în realizarea obiectivelor prevăzute în strategia de la Lisabona, iar promovarea unei creşteri durabile prin punerea în lucru a strategiei globale pentru dezvoltare durabilă, adoptată la Göteborg, rămâne o prioritate a Uniunii .

Constituţia Europeană acordă o însemnătate deosebită problemei mediului de viaţă. În articolele 1-3, în care sunt definite obiectivele Uniunii, se precizează: „Uniunea acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, bazată pe o creştere economică echilibrată, pe o economie socială de piaţă foarte competitivă, vizând ocuparea deplină a forţei de muncă şi progresul social şi un înalt nivel de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului”.

Este de menţionat că problemele mediului sunt enunţate în articolul 1-14 printre domeniile de competenţă partajată, domenii în care există competenţe comune ale Uniunii şi statelor membre, cu respectarea principiului subsidiarităţii, adică a recunoaşterii eforturilor prioritare ale statelor în acest domeniu, Comunitatea Europeană intervenind numai în situaţiile în care este necesară această intervenţie.

Constituţia Europeană se referă la problemele mediului şi ale dreptului dezvoltării şi în Partea a II-a consacrată drepturilor fundamentale.

Un document de largă rezonanţă internaţională, „Declaraţia Mileniului”, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr.55/2 din 8 septembrie 2000, acordă un punct special protecţiei mediului înconjurător. Aşa cum se arată la pct. 21 din acest document, „Vom depune toate eforturile pentru a scuti umanitatea, mai ales pe copiii şi nepoţii noştri, de pericolul de a trăi pe o planetă ruinată în mod iremediabil de activităţile oamenilor şi ale cărei resurse nu vor mai fi suficiente pentru nevoile lor”.

Declaraţia reafirmă adeziunea la documentele adoptate anterior de comunitatea internaţională în problemele mediului şi dezvoltării, făcând un apel la guverne, la popoare, de a intensifica cooperarea în domeniul problemelor protecţiei mediului înconjurător.

Înscrierea dreptului la mediu sănătos printre drepturile fundamentale ale omului în cadrul reformei constituţionale din 2003 prezintă o importanţă cu totul aparte.

În cadrul dezbaterilor ce au avut loc în legătură cu introducerea acestui text în Constituţia României, deputatul Makkai Grigore a subliniat că „dreptul constituţional la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic trebuie să fie legat de drepturile fundamentale, pentru că el este un asemenea drept, un drept nou, reflectat în lume în foarte multe constituţii moderne, asemenea dreptului la viaţă, dreptului la apărare, dreptului la libera circulaţie, dreptului la informaţie, la sănătate şi aşa mai departe. În acest context, inserarea în textul Constituţiei a unui articol nou, în care precizăm dreptul la un mediu sănătos, iar în cuprinsul articolului enumerăm trei teze. Prima teză: statul recunoaşte şi asigură dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic; în teza a doua enunţăm obligaţia statului să asigure cadrul legislativ necesar şi adecvat pentru exercitarea acestui drept, iar în teza a treia, îndatorirea persoanelor fizice şi juridice de a proteja şi ameliora mediul înconjurător” .

Preview document

Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 1
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 2
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 3
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 4
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 5
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 6
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 7
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 8
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 9
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 10
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 11
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 12
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 13
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 14
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 15
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 16
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 17
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 18
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 19
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 20
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 21
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 22
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 23
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 24
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 25
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 26
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 27
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 28
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 29
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 30
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 31
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 32
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 33
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 34
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 35
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 36
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 37
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 38
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 39
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 40
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 41
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 42
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 43
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 44
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 45
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 46
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 47
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 48
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 49
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 50
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 51
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 52
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 53
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 54
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 55
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 56
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 57
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 58
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 59
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 60
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 61
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 62
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 63
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 64
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 65
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 66
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 67
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 68
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 69
Instituțiile naționale și internaționale de mediu - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Institutiile Nationale si Internationale de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Izvoarele Dreptului Mediului

1. Câteva consideraţii istorice Conturarea actuală a acestei ramuri a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi oricât de modernă, la o privire mai...

Conflictul dintre Israel și Palestina

In anul 2005 s-a incheiat un capitol foarte important al scurtei istorii a Israelului: pentru prima data, statul evreu a acceptat retragerea...

Sistemul de protecție specială a persoanelor cu handicap - Legea 448-2006

1.Scurt istoric O întreagă perioadă istorică, denumită ”Etapa instituţională”, societatea a acordat sprijin persoanelor cu handicap si...

Aplicarea Clauzelor de Răspundere Penală în Materie de Încălcare a Legislației de Mediu

1. Aplicarea clauzelor de răspundere penală în materie de încălcare a legislaţiei de mediu În literatura juridică există mai multe opinii cu...

Protecția internațională a apelor - oceane, mări și apă dulce

Noțiuni generale despre apele internaționale Apele continentale reprezintă circa 2,7% din masa globală de apă a planetei, o mare parte din aceasta...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Practică la Institutul Național de Administrație

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională...

Zona costieră a României - Marea Neagră

CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI 1.1 Date generale – zona costieră Lungimea litoralului României este de 244 kilometri, reprezentând 7,65% din lungimea...

Efecte negative ale globalizării - comerțul cu droguri

1 Globalizarea ca fenomen 1.1 Ce este globalizarea? Nu exista o definitie a globalizarii intr-o forma universal acceptata, si probabil nici...

Caiet de Practică Primăria Municipiului Bârlad

1. PREZENTAREA INSTITUŢIEI PUBLICE 1.1. DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE. PROFIL. OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ Autorităţile administraţiei...

Datoria publică

NOTIUNEA DE DATORIE PUBLICA Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din impumuturile interne si...

Dezvoltarea Durabilă Europeană

„Dezvoltarea durabilă este cea care urmareşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile...

Dezvoltare durabilă

Capitolul 1. DEZVOLTAREA DURABILĂ EUROPEANĂ (A gândi global şi a acţiona local) 1. ASPECTE GENERALE Definiţie: Forma de creştere economică...

Ai nevoie de altceva?