Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 21030
Mărime: 53.70KB (arhivat)
Publicat de: Marcu Grosu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: drd.Ion Marin

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Ordinea constitutionala actuala în raport cu legea fundamentala
 3. si cu dreptul comunitar 11
 4. I,1. Concepte si notiuni definitorii 11
 5. I,2. Suveranitatea si suprematia, principii esentiale
 6. ale Constitutiei României 15
 7. Capitolul II
 8. Revizuirea Constitutiei României, un proces evolutiv,
 9. de integrare a prevederilor constitutionale UE 21
 10. II,1. Cerintele si modalita tile modifica rii esentiale
 11. a legii fundamentale 21
 12. II,2. Solutiile legiuitorului român. Modifica ri introduse
 13. în Titlul I si în Titlul II 22
 14. II,3. Introducerea Titlului VI – Integrarea euro-atlantica – solutie
 15. preliminara pentru aderare 24
 16. II,4. Dreptul constitutional român si dreptul comunitar, identita ti
 17. si interferente – fundamentul viitoarelor modificari constitutionale 26
 18. Capitolul III
 19. Constitutia si dreptul Uniunii, prioritare fata de dreptul
 20. statelor membre 29
 21. III, 1. Definirea si obiectivele Uniunii Europene 29
 22. III, 2. Procesul atribuirii unor elemente de statalitate Uniunii.
 23. De la Tratat la Constitutie 34
 24. Capitolul IV
 25. Constitutia pentru Europa, izvor fundamental de drept în UE 39 IV,1. Uniunea coordoneaza politicile statelor membre si exercita
 26. competentele ce i-au fost transferate prin metoda comunitara 39
 27. IV,2. Spatiu de libertate, securitate si justitie, fa ra frontiere,
 28. o piata interna cu libera concurenta 42
 29. Capitolul V
 30. Propuneri de lege ferenda privind încorporarea
 31. dreptului european constitutional în dreptul constitutional intern 46
 32. A. Preambulul si Titlul VI – privind integrarea euro-atlantica 46
 33. B. Modifica ri în privinta principiilor generale (Titlul I) 49
 34. C. Modifica ri în privinta Titlului II din Constitutie:
 35. drepturile, liberta tile si îndatoririle fundamentale 51
 36. D. Modifica ri constitutionale în privinta puterilor publice 54
 37. Concluzii 57
 38. Glosar de termeni si concepte 59
 39. Bibliografie orientativa 64

Extras din referat

Ordinea constitutionala este impusa si mentinuta de legea fundamentala , respectiv de Constitutie si de întregul sistem juridic national supus procesului de constitutionalizare a dreptului. Ordinea constitutionala din România, ca tip de organism si functionare a societa tii si subsistemelor sale sociale si institutionale, juridice, s-a format, s-a perfectionat si s-a consolidat începând cu primele acte normative fundamentale – Statutul dezvolta tor al Conventei de la Paris din 1864 al lui Alexandru Ioan Cuza si Constitutia de la 1866 – ajungând, prin Constitutia intrata în vigoare în 1991, la stadiul sa u cel mai evoluat sub aspect tehnico-legislativ si principial juridic.

În linii generale, ordinea constitutionala este similara în toate statele civilizate ale lumii, dar prezinta si numeroase particularita ti ce deriva din specificul national – cultura , identitate, traditii, mentalita ti, istorie, context geo-strategic, sistem de aliante etc., ceea ce se reflecta în mod evident si în ordinea constitutionala din România. Toti acesti factori determina o continua evolutie, o perfectionare si o adaptare a ordinii constitutionale, ceea ce se produce prin revizuiri succesive, ori prin elaborarea unor noi Constitutii. Integrarea României în Uniunea Europeana impune, asa cum este unanim admis, implementarea acquis-ului comunitar, respectiv alinierea si adaptarea sistemului juridic român la sistemul de norme europene, ceea ce implica , în mod obiectiv, schimba ri la nivelul ordinii constitutionale. Acesta este un proces complex, de durata , care a fost demarat cu ani în urma , accelerat în ultima perioada , urmând sa fie definitivat în scurt timp.

Ulterior datei adera rii, modifica rile si perfectiona rile sistemului juridic românesc se vor produce sincronic, concomitent cu cele din Uniune. Acest proces este facilitat si de apropierea în timp dintre aderarea României si adoptarea Constitutiei pentru Europa, quintesenta , sinteza si expresie a dreptului comunitar european, a întâieta tii sale în raport cu dreptul national, inclusiv cu cel constitutional românesc. Modifica rile actelor normative trebuie sa fie în România conforme cu litera si spiritul legii fundamentale, sa fie constitutionale, în baza principiului suprematiei Constitutiei. Dar în contextul integra rii, însusi acest principiu al suprematiei Constitutiei, al ordinii constitutionale este abordat într-un spirit flexibil, avându-se în vedere acumula ri si chiar interpreta ri de noi sensuri si pozitiona ri, spre a evita blocaje constitutionale, institutionale, legislative. Abordata cu prudenta , revizuirea Constitutiei României, în baza comandamentelor integra rii în Uniunea Europeana , a parcurs deja o prima etapa , între modifica rile si completa rile apa rute prin Legea nr. 429/2003 fiind incluse si unele derivate din procesul integra rii în UE, cerute în mod expres la data respectiva sau doar propuse de doctrina .

Cu toate acestea, legislativul a simtit nevoia sa pa streze prin alineatul 5 al articolului 1, Titlul I, o precizare apa sata în privinta suprematiei, în acest mod: „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.” La o prima vedere aceasta prevedere este superflua , având în vedere ca respectarea normelor juridice, a actelor normative, nu doar ca se prezuma , ci este însa si ratiunea lor de a fi. S-a ajuns însa la aceasta formulare, tocmai ca un ra spuns implicit fata de presiunile de sorginte „mondialista ” sau, dimpotriva , „localista ” de a se introduce elemente de relativitate fata de suprematie si, concomitent, fata de ordinea constitutionala .

Totusi, trebuie ara tat, si lucrarea va demonstra acest imperativ, în materia atât de delicata si specioasa a suveranita tii si suprematiei sunt necesare o serie de re-fundamenta ri, plecând de la realitatea pozitiei ierarhice a sistemului juridico-institutional european, a Constitutiei Europene si a însesi prevederilor din Constitutia României. Astfel, art. 11, alin. 2 prevede în mod clar ca „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern ”. La rândul sa u, alineatul 2, articolul 148, din Titlul VII, statueaza explicit: „Ca urmare a adera rii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementa ri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”. Modalitatea transfera rii unor prerogative apartinând conceptului de suveranitate pune cele mai mari probleme în raport cu adoptarea acquis-ului comunitar nu doar în România.

Dupa îndelungi dezbateri, o serie de ta ri au adoptat diverse variante, ce au fost analizate si de legislativul român, în perspectiva concretiza rii prevederilor art. 148 (Integrarea în Uniunea Europeana ). „Acest transfer ca tre exteriorul statului al unor atributii si competente, specifice pâna acum suveranita tii de stat a României, nu s-ar fi putut realiza daca nu presupunea ca respectivele atributii sa fie în continuare sub controlul statului român1”, se arata într-o recenta lucrare de drept constitutional. Totusi, chestiunea controlului statului national este discutabila , mai ales în cazul competentelor exclusive ale Uniunii.

Preview document

Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 1
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 2
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 3
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 4
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 5
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 6
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 7
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 8
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 9
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 10
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 11
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 12
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 13
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 14
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 15
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 16
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 17
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 18
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 19
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 20
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 21
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 22
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 23
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 24
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 25
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 26
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 27
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 28
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 29
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 30
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 31
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 32
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 33
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 34
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 35
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 36
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 37
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 38
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 39
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 40
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 41
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 42
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 43
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 44
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 45
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 46
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 47
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 48
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 49
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 50
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 51
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 52
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 53
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 54
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 55
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 56
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 57
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 58
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 59
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 60
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 61
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 62
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 63
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 64
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 65
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 66
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 67
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 68
Ordinea constituțională în contextul integrării României în Uniunea Europeană - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației

INTRODUCERE Începutul noului mileniu s-a confundat cu schimbări de o deosebită complexitate la nivelul politicii mondiale, unde nevoia acută de...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor fundamentale. Existenţa...

Restructurarea statului de drept - element constitutiv al procesului de democratizare în România

ARGUMENT Tema acestei lucrări m-a fascinat, m-a făcut să caut răspunsuri la întrebările care se iveau odată cu dezvoltarea noului stat de drept...

Adoptarea și revizuirea constittiei

Introducere Etimologic, cuvantul constitutie provine de la latinescul constitutio care insemna ,, asezare cu temei", ,, starea unui lucru"....

Regulile aplicabilității dreptului UE în raport cu dreptul intern al statelor membre

INTRODUCERE Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, care este expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de...

Te-ar putea interesa și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Managementul riscurilor și vulnerabilităților privind ordinea și siguranța publică al structurilor de jandarmi

INTRODUCERE Asupra conceptului de ordine publică s-au formulat mai multe definiţii, în raport cu apartenenţa celor care s-au ocupat de anumite...

Revizuirea constituției

1. Definirea constitutiei In toate sistemele constitutionale constitutia s-a impus ca lege fundamentala, adoptata de o adunare constituanta,...

Drepturile fundamentale - elemente ale unei noi ordini constituționale a Uniunii Europene

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Relațiile UE-NATO

INTRODUCERE Summit-ul N. A. T. O. de la Praga şi reuniunile U. E. ce au urmat acestui moment de cotitură din viaţa organizaţiei euro-atlantice, ca...

Metodologia Cecetarii Juridice

Obiectivele unui asemenea demers didactic le constituie formarea deprinderilor de investigare stiintifica a fenomenelor juridice si adoptarea...

Ai nevoie de altceva?