Integrarea socială a minorităților din România

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4574
Mărime: 243.48KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel Ț.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Aleandra
Facultatea de Litere si Stiinte
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Cuprins

  1. Introducere . 5
  2. Capitolul 1. De la comunism la o Românie liberă ... 7
  3. 1.1 Loc de muncă pentru minorități . 7
  4. 1.2. Educația restrânsă . 8
  5. 1.3. Asistenta medicala si alte forme de protectie sociala .. 12
  6. Bibliografie ... 14

Extras din referat

Introducere

Min oritățile naționale au fost întotdeauna un subiect de interes în cadrul statelor europene,

atât din punct de vedere al complexității de probleme asociate, cât și al importanței economice,

politice și sociale a acestora în dezvoltare per ansamblu a statelor pe teritoriul cărora coexistă.

Termenul de minoritate, deși nu are o definiție legală universal acceptată, cuprinde o serie de elemente

comune.

În teoriile sociologice, termenul de minoritate reprezintă o subdiviziune a unui grup care

formează mai puțin d e o jumate din populație și, ca regulă, este depășită numeric de cel puțin un alt

subgrup, nu neapărat din majoritate. Acest termen poate fi folosit pentru a caracteriza populații ce

vorbesc într o altă limbă, au o altă naționalitate, religie, cultură, un alt stil de viață sau orice altă

caracteristică a acestor populații acceptate ca niște părți ale unui grup de referință.

Minoritatea este, astfel, un grup de persoane, numeric inferior restului populației unui stat,

într o poziție nedominantă, al cărui me mbri cetățeni ai statului posedă caracteristici etnice,

religioase sau lingvistice diferite de ale majorității și care arată, fie și implicit, un anumit sens de

solidaritate, direcționat înspre păstrarea culturii, tradițiilor, religiei și/sau limbii gr upului.

Termenul de majoritate, în sociologie, este un segment de populație care depășește din punct de

vedere numeric toate celelalte segmente. Termenul de minoritate este în mod inevitabil asociat cu

mișcările politice legate de asimilar, în care grupul minoritar își pierde trăsăturile distinctive și este

absorbit în grupul dominant.

În politica unor țări, o minoritate este un grup etnic care este recunoscut astfel de către legile

statului gazdă și, de aceea, are anumite drepturi care lipsesc altor grupu ri. De exemplu, vorbitorii

limbilor minoritare recunoscute legal pot avea dreptul la educație sau la comunicare cu guvernul

central în limba maternă.

Diferitelor grupuri minoritare nu li se acordă adesea tratament egal. Unele grupuri sunt prea

mici în com parație cu majoritatea, încât sunt identificate ca parte a aceleiași națiuni ca membri ai

majorității, sau sunt identificați ca o națiune separată dar sunt ignorați de majoritate datorită costurilor

sau a altor aspecte. De exemplu, un membru al unui foarte mic grup etnic poate fi forțat să bifeze

„alții” pe o listă de recensământ și, drept consecința, poate primi mai puține drepturi decât un membru

al unui grup mai numeros. Multe guverne contemporane preferă să aprecieze că cetățenii pe care i

conduc aparți n aceleiași naționalități, decât să îi separe pe criterii etnice.

Unele minorități sunt așa de importante din punct de vedere numeric, istoric sau din alt punct

de vedere, încât sistemul este de așa natură organizat încât să le asigure egalitatea totală.

Problema stabilirii grupurilor minoritare și a determinării extinderii privilegiilor ce li se cuvin

este controversată. Există unii care apreciază că minorităților li se cuvin recunoaștere și drepturi

UPG/LS/ - Referat Elisabeta Soare

speciale, în timp ce alții cred că este nejustificat

speciale, în timp ce alții cred că este nejustificat pentru minoritari să ceară drepturi speciale, atâta pentru minoritari să ceară drepturi speciale, atâta vreme cât astfel împiedică aceste grupuri să se integreze în societate vreme cât astfel împiedică aceste grupuri să se integreze în societate - - poate ducând chiar la drumul poate ducând chiar la drumul către separatism.către separatism.

O controversă specială este generată de acțiunea afirmativă sau de O controversă specială este generată de acțiunea afirmativă sau de discriminarea pozitivă: discriminarea pozitivă: ideea este de a acorda privilegii speciale minoritarilor, privilegii de care majoritatea să nu se bucure. ideea este de a acorda privilegii speciale minoritarilor, privilegii de care majoritatea să nu se bucure. Ca exemplu este acela unui individ membru al unei minorități care i se acordă dreptul la admitere Ca exemplu este acela unui individ membru al unei minorități care i se acordă dreptul la admitere întrîntr--o universitate în defavo universitate în defavoarea unui neoarea unui ne--minoritar, la fel de bine sau mai bine pregătit, pentru a minoritar, la fel de bine sau mai bine pregătit, pentru a asigura o cotă de minoritari în corpul studențesc.asigura o cotă de minoritari în corpul studențesc.

Ceea ce voi prezenta în lucrarea mea este parcursul evoluției integrării sociale a minorităților Ceea ce voi prezenta în lucrarea mea este parcursul evoluției integrării sociale a minorităților în România de începurile regimului în România de începurile regimului comunist până în prezent.comunist până în prezent.

UPG/LS/ - Referat Elisabeta Soare

Capitolul 1. De la comunism la o Românie liberă

Capitolul 1. De la comunism la o Românie liberă

1.1 Loc de muncă pentru minorități

După căderea regimului comunist, drepturile minorităților au început să devină vizibile, atât După căderea regimului comunist, drepturile minorităților au început să devină vizibile, atât pe scena politică, cât și pe cea legislativă din pe scena politică, cât și pe cea legislativă din România. Identitatea diferitelor grupuri etnice de pe România. Identitatea diferitelor grupuri etnice de pe teritoriul României a început să fie recunoscută formal și protejată, dezvoltânduteritoriul României a început să fie recunoscută formal și protejată, dezvoltându--se o serie de se o serie de mecanisme, mai mult sau mai puțin eficiente de implementare a unor legi ce au ca scop, printre altele, mecanisme, mai mult sau mai puțin eficiente de implementare a unor legi ce au ca scop, printre altele, și și protecția minorităților. De altfel, România a devenit țară membră a mai multor tratate internaționale protecția minorităților. De altfel, România a devenit țară membră a mai multor tratate internaționale privind drepturile omului și drepturile minorităților în procesul de transformare întrprivind drepturile omului și drepturile minorităților în procesul de transformare într--un stat cu regim un stat cu regim democratic.democratic.

Pe plan intern, România a făcut pași Pe plan intern, România a făcut pași importanți în a menține și a dezvolta un climat de importanți în a menține și a dezvolta un climat de toleranță și înțelegere multiculturală, precum și în a crea un cadru legislativ și instituțional care să toleranță și înțelegere multiculturală, precum și în a crea un cadru legislativ și instituțional care să răspundă nevoilor de protecție și dezvoltare a drepturilor minorităților naționale existente aici. răspundă nevoilor de protecție și dezvoltare a drepturilor minorităților naționale existente aici. PPersoanele aparținând minorităților naționale se bucură, pe lângă drepturile universale ale omului, ersoanele aparținând minorităților naționale se bucură, pe lângă drepturile universale ale omului, protejate și de Constituția României și de drepturi speciale, cu scopul de a menține identitatea protejate și de Constituția României și de drepturi speciale, cu scopul de a menține identitatea grupului minoritar, cel puțin la nivel cultural, lingvistic grupului minoritar, cel puțin la nivel cultural, lingvistic și religios. Normele care asigură egalitatea și religios. Normele care asigură egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și interzic discriminarea la orice nivel nu sunt suficiente pentru a tuturor cetățenilor în fața legii și interzic discriminarea la orice nivel nu sunt suficiente pentru a asigura egalitatea de facto a acestor grupuri. Noua legislație sasigura egalitatea de facto a acestor grupuri. Noua legislație s--a axat în principal pe dezvoltarea a axat în principal pe dezvoltarea criteriicriteriilor în domeniul nediscriminării, a folosirii limbii materne în sfera publică și în educație, lor în domeniul nediscriminării, a folosirii limbii materne în sfera publică și în educație, reprezentare politică a minorităților atât la nivel central cât și local.reprezentare politică a minorităților atât la nivel central cât și local.

Legislația românească prevede garanții importante pentru participarea minorităților națiLegislația românească prevede garanții importante pentru participarea minorităților naționale onale în sfera politică. Ilustrativ este cazul minorității maghiare care joacă un rol activ în viața publică din în sfera politică. Ilustrativ este cazul minorității maghiare care joacă un rol activ în viața publică din România, participând în prezent la guvernare și influențând considerabil politica statului de protecție România, participând în prezent la guvernare și influențând considerabil politica statului de protecție a minorităților. Constituția României ga minorităților. Constituția României garantează un loc în Parlament câte unui reprezentant al fiecărei arantează un loc în Parlament câte unui reprezentant al fiecărei minorități naționale, în cazul în care nu au reușit să atingă pragul electoral în alegeri. Dreptul la minorități naționale, în cazul în care nu au reușit să atingă pragul electoral în alegeri. Dreptul la educație în limba maternă este și el garantat prin legea învățământului. În conformitate educație în limba maternă este și el garantat prin legea învățământului. În conformitate cu Constituția cu Constituția revizuită, persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul de a utiliza limba maternă în revizuită, persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul de a utiliza limba maternă în instanțe, iar această posibilitate nu mai este restrânsă doar la instanțele penale.instanțe, iar această posibilitate nu mai este restrânsă doar la instanțele penale.

Bibliografie

1. OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM

Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeana , Editura: CENTRAL

EUROPEAN UN I V E R S I T Y P R E S S 2001 Budapest Hungary.

2. Wide Open School Foundation, "Strategic Plan 2001 2003"2003", Slovacia, 2000, p.

3. Legea nr.19/2000 amendând Legea Școlilor nr. 29/1984, Articolul 19, Secțiunea 1 a Legii

Școlare.

4. Oficiul pentru Apararea Drepturilor Etniilor si Minoritatilor, White Booklet , 2000, p.

5. Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2009 referitoare la situația socială a

rromilor și îmbunătăți rea accesului acestora pe piața muncii din UE (2008/2137).

6. Guvernul României, Strategia pentru îmbunătățirea situației romilor , Ordonanța

guvernamentală din 25 aprilie 2001.

7. Legea LXXVII din 1993 privind Drepturile Minoritatilor Nationale și Etnice.

8. Legea Învățământului, Art.5: "Cetățenii României au drepturi egale de acces la toate

nivelurile și formele de învățământ, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă,

naționalitate, apartenență politică sau religioasă."

9. "Rromii din Târgu Jiu vor să dea în judecată poliția", Cotidianul, 15 Noiembrie 2000, p. 5.

10. Codul de procedură penală, Art. 128.

Preview document

Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 1
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 2
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 3
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 4
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 5
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 6
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 7
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 8
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 9
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 10
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 11
Integrarea socială a minorităților din România - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Integrarea sociala a minoritatilor din Romania.pdf

Alții au mai descărcat și

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

România în perioada revoluției industriale

Privind de-a lungul timpului societatea umana, putem descoperi ca existe anumite praguri de dezvoltare, fiecare dintre acestea ducand societatea pe...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Toleranță și Intoleranță Religioasă în România Actuală

Introducere Religia joacă azi un rol important, iar una din caracteristicile interesante o constituie procesul de religificare a conflictului....

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Integrarea Socială a Rromilor

ARGUMENT Ne aflăm într-un cerc vicios de discriminare, lipsă de respect, lipsă de interes, lipsă de întelegere din partea românilor care duc la...

Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală

PARTEA I : 1. Grupul educaţional - generalităţi Grupul, format din cel puţin două persoane, dar de regulă mai multe, reuneşte participanţi cu...

Țiganii

Introducere 1.Tema cercetarii: -Minoritatea etnica a rromilor din România 2. Motivatia: Mi-am ales acesta tema deoarec rromii ma interesau...

Comunitatea Evreilor din România

INTRODUCERE Aspecte ale cultului mozaic Ignorat multã vreme de istoriografie, rolul evreilor în procesul de modernizare al societãţii româneşti...

Minoritatea Rromilor din România

Introducere Romii au reprezentat întotdeauna o comunitate cu o cultura originală și cu o strategie de viață de tip simbiotic (arta de a asocia...

Ai nevoie de altceva?