Consiliile Locale

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4055
Mărime: 17.83KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Constantin
Administratie publica - Timisoara

Extras din referat

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în cazul Timişoarei consiliul local este format din 29 de membri.

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor.

Cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţiile legii la judecătoria în raza căreia se afla unitatea administrativ-teritorială. Convocarea consilierilor locali aleşi şi validaţi în funcţie se face de către prefect, în maximum 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare. La şedinţa de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum şi primarul sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de primar.

Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenţa de specialitate a secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.

După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţa, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Consilierul local ales în condiţiile alin de mai sus ca preşedinte de şedinţa poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

In cazul Consiliului Local Timişoara, şedinţele consiliului local sunt conduse de către un preşedinte determinat prin rotaţie, în fiecare lună, în ordine alfabetică, iar preşedintele de rezervă va fi următorul de pe listă conform ordiniii stabilite mai sus. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Timişoara preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune atenţiei consiliului local conţinutul ordinei de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul, şi supune spre aprobare ordinea de zi;

c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri împreună cu propunerile

rezultate în urma dezbaterilor;

d) asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;

f) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor de către toţi participanţii din sala de şedinţă;

g) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

h) aplică, dacă este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute în Statutul aleşilor locali şi în prezentul regulament;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul, în limba romana. Cei care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.

În cazul în care consilierul local declarat ales renunţa la mandat înainte de validare sau refuza sa depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul prevăzut la art. 32.

Consiliul local se declara legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

Atribuţiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aproba, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Preview document

Consiliile Locale - Pagina 1
Consiliile Locale - Pagina 2
Consiliile Locale - Pagina 3
Consiliile Locale - Pagina 4
Consiliile Locale - Pagina 5
Consiliile Locale - Pagina 6
Consiliile Locale - Pagina 7
Consiliile Locale - Pagina 8
Consiliile Locale - Pagina 9
Consiliile Locale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Consiliile Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Introducere Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de...

Accesarea Fondurilor Structurale Europene în Domeniul Dezvoltării Rurale

Introducere Doar o mică parte a fondurilor europene au fost până în prezent folosite, prin urmare sume mari de bani au ramas necheltuite. Acesarea...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Consiliul Local

Legislatie recomandata 20 I Introducere privind dreptul administrativ şi administraţia publică I.1.Noţiunea de administraţie publică Normele...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Conceptul de administraţie, fie în accepţiunea sa publică, fie în cea privată, a dus la naşterea unor...

Ai nevoie de altceva?