Îmbunătățiri funciare

Curs
8.6/10 (8 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 171 în total
Cuvinte : 69078
Mărime: 3.49MB (arhivat)
Publicat de: Cristi C.
Puncte necesare: 0
Facultatea de Inginerie din Braila
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Extras din curs

OBIECTUL DISCIPLINEI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE. IMPORTANȚA, ISTORICUL ȘI SITUAȚIA LUCRÎĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

1.1. Obiectul disciplinei de îmbunătățiri funciare

Prin îmbunătățiri funciare, se înțeleg lucrările de tehnică agricolă care au drept scop punerea cât mai deplină în valoare a capacității de producție a terenurilor, ridicarea fertilității pământurilor slab productive, darea în producție agricolă a unor suprafețe cât mai mari de terenuri agricole neproductive, prevenirea și combaterea unor fenomene naturale care influențează negativ productivitatea terenurilor agricole. (IF Pleșa, 1967).

După scopul urmărit, lucrările de îmbunătățiri funciare se clasifică în:

- Lucrări pentru înlăturarea deficitului de apă din sol prin irigații;

- Lucrări pentru prevenirea și combaterea excesului dăunător de apă prin:

o Regularizarea cursurilor de apă;

o Îndiguiri;

o Desecări și drenaje;

- Lucrări pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului, prin amenajarea terenurilor agricole în pantă;

- Lucrări pentru ridicarea fertilității solurilor slab productive și luarea în

cultură a unor terenuri neproductive prin:

o Ameliorarea terenurilor sărăturate și amendarea solurilor acide;

o Defrișarea și curățarea terenurilor;

o Nivelarea și modelarea terenurilor.

Prin urmare, prin aplicarea izolată sau în complex a lucrărilor de

îmbunătățiri funciare, se creează premise pentru ridicarea fertilității solului și folosirea rațională a apei prin asigurarea unui regim optim de umiditate și implicit de aerație, temperatură și nutriție. În ultimă instanță, printr-o justă proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și a terenurilor amenajate, se asigură ridicarea fertilității actuale a solului, obținerea de recolte mari și constante.

Lucrările de îmbunătățiri funciare, în special cele de irigații, au rol primordial în sporirea producției și dezvoltarea intensivă a agriculturii, deoarece se cunoaște că prin aplicarea irigației producția sporește nu numai datorită reglării regimului de apă din sol, ci și prin faptul că prin irigare se asigură valorificarea superioară și ridicarea eficienței economice și a altor factori de producție: îngrășăminte, semințe de soiuri intensive, hibrizi intensivi etc. De asemenea se pot obține pe aceeași suprafață două culturi pe an.

1.2. Trăsăturile caracteristice ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare

Lucrările de îmbunătățiri funciare se deosebesc fundamental de lucrările agricole obișnuite prin câteva trăsături caracteristice.

Aceste lucrări au o durată mare de funcționare, de zeci și chiar sute de ani (îndiguiri, desecări, drenaje).

- Cer investiții specifice mari pentru îndiguiri, defrișări și destufizări.

- Cer investiții mari pentru desecări cu canale deschise și drenaj închis,

pentru irigații cu canale deschise din pământ și udare prin scurgere la suprafață dar și amenajarea de conducte îngropate și udarea prin aspersiune.

- Investițiile se amortizează într-o perioadă mai mare în comparație cu

alte investiții din agricultură;

- Au caracter complex deoarece proiectarea, execuția și exploatarea

trebuie să aibă în vedere complexul factorilor naturali și economici, atât la alegerea soluției optime pentru valorificarea solului și a apei cât și în timpul exploatării, pentru a preveni degradarea solului pe terenurile amenajate prin inmlăștinare sau sărăturare.

Nu se poate concepe proiectarea și proiectarea și exploatarea rațională a lucrărilor de îmbunătățiri funciare fără a poseda cunoștințe temeinice atât biologice cât și tehnice. Astfel, un specialist în îmbunătățiri funciare trebuie să cunoască în profunzime relațiile climă – sol – apă – plantă, să posede cunoștințe de hidraulică și hidrologie. Disciplina de îmbunătățiri funciare va folosi în prezentarea diferitelor aspecte specifice, cunoștințele însușite la disciplinele de topografie, fizică și meteorologie, pedologie, agrotehnică, fitotehnie, mecanizare etc.

- Lucrările de îmbunătățiri funciare se mai caracterizează printr-o

evoluție rapidă a concepțiilor asupra amenajărilor. Astfel s-a trecut rapid de la tipul tradițional de amenajare a terenului pentru irigație cu canale de pământ neimpermeabilizate, la sisteme automatizate cu canale căptușite, cu conducte îngropate cu funcționare la înaltă presiune și udarea prin aspersiune, de la udarea tradițională prin scurgere la suprafață, la udarea prin aspersiune și chiar picurare.

• Principalele noțiuni de Îmbunătățiri Funciare

• Amenajare de îmbunătățiri funciare

• Amenajarea de desecare și drenaj

• Sistem de desecare și drenaj

• Amenajare de irigații

• Sistem de irigații

• Lucrări de combatere a eroziunii solului

• Lucrări de regularizare a cursurilor de apă

• Amenajare de îmbunătățiri funciare – o rețea de sisteme de irigații, sisteme de desecare și drenaj și lucrări de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deservește o suprafață de teren definită și care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferentă, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea și sistemele componente.

• Amenajarea de desecare și drenaj – o rețea la scară mare de structuri, pompe, canale și conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare și drenaj către un curs natural de apă și care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces și infrastructura aferentă, necesare pentru a exploata, întreține și repara atât amenajarea cât și sistemele componente.

• Sistem de desecare și drenaj – o rețea hidraulică distinctă de conducte, canale, structuri și pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafață de teren definită și a o transporta la unul sau mai multe puncte specifice și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferentă, necesare pentru a exploata, întreține și repara sistemul.

• Amenajare de irigații – o rețea la scară mare de structuri, pompe, canale și conducte, care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă și a o distribui pentru irigații unuia sau mai multor sisteme de irigații și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea.

• Sistem de irigații – o rețea hidraulică distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva și/sau transporta apa, a distribui și a aplica apa pentru irigații pe o suprafață de teren definită și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreține și a repara sistemul.

• Lucrări de combatere a eroziunii solului – cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea și lucrările solului, precum și construcția, întreținerea și reparațiile infrastructurii temporare și permanente astfel încât să reducă sau să se oprească eroziunea și degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protecția solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanți, corectarea torenților și stabilizarea nisipurilor mișcătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului.

• Lucrări de regularizare a cursurilor de apă – amenajarea albiilor cursurilor de apă constând în profilări ale albiei, devieri ale cursurilor de apă, consolidari de maluri și alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice și sociale nefavorabile și redarea agriculturii și circuitului economic a unor terenuri afectate de inundații și eroziune a solului.

Obiectivele lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare

-Combaterea inundatțiilor, prevenirea inundațiilor prin îndiguiri.

-Combaterea secetei și deșertificării prin aplicarea irigațiilor.

-Combaterea excesului temporar și permanent de umiditate prin lucrări de desecare și drenaj.

-Prevenirea și combaterea eroziunii solului prin lucrări de combatere a eroziunii solului.

-Ameliorarea sărăturilor prin aplicarea udărilor de spălare, drenaj și lucrări agro-pedo-ameliorative.

-Regularizarea și corecția cursurilor naturale de apă și utilizarea unor surse locale de apă.

-Plantarea perdelelor de protecție.

Istoricul lucrărilor de îmbunătățiri funciare și situația acestora pe plan mondial

Importanța lucrărilor de îmbunătățiri funciare ca mijloc de sporire și asigurare a producției agricole și uneori ca o condiție necesară pentru obținerea ei, a fost cunoscută din timpuri îndepărtate.

Pe plan mondial cu 5 000 de ani in urma sunt mentionate lucrari hidroameliorative. Ion Ionescu de la Brad descrie in anul 1850, ca exista la noi in tara amenajari antierozionale pe aproximativ 2 300 000 de ha de terenuri agricole.

In anul 1911 s-a infiintat primul serviciu de Imbunatatiri Funciare, avandu-l ca director pe inginerul Anghel Saligny.

Potentialul agricol la noi in tara este de 15 000 000 ha, din care potential arabil de 5 500 000 ha, iar potentialul irigabil de 7 000 000 ha.

Irigatia se aplica in: Campia Romana, Dobrogea, Campia Moldava, Banat, Campia de Vest, Transilvania.

Exista in tara noastra 32 000 statii de pompare, avand un debit instalat de

14 000 mc/an, consumul energetic este de 9931 kwora/an. Pentru irigatii se folosesc 3800 GW ore pentru o suprafata de 3 200 000 ha drenaj se foloseste 2.28 kw/ora.

Bibliografie

1. M. Botzan - Culturi irigate, Ed. București, 1966.

2. M. M I. Pleșa, Gh. Florescu - Irigarea culturilor. Ed. Agrosilvică, Bucureşti, 1968.

3. Vl. Ionescu Sisești - Culturi irigate, EDP Bucureşti, 1971.

4. M. Botzan – Bilanțul apei în solurile irigate. Ed. Academiei RSR, București, 1972.

5. I. Visinescu - Irigaţii pe solurile cu aport freatic. Casa Agronomului, Brăila, 1972.

6. I.C. Popescu - Culturi irigate. EDP, Bucureşti, 1975.

7. M. Moțoc și colab. – Eroziunea solului și metodele de combatere, Ed. Ceres, București, 1975.

8. I.C. Popescu - Consumul de apă și prognoza în irigarea culturilor. Ed. Scrisul Românesc, Craiova,1978

9. C. Haret, I. Stanciu – Tehnica drenajului pe terenurile agricole, Ed. Ceres, București, 1978.

10. V. ștefan și colab. – îmbunătățiri funciare, EDP, București, 1981.

11. V.I.Sisești – Irigarea culturilor, Ed. Ceres, București, 1982.

12. I. Nicolaescu - Tehnica irigării prin brazde pe terenurile nivelete si nenivelate, RPTA, Bucureşti, 1984.

13. XXX - Instrucţiuni tehnice privind metodologia de determinare a necesarului de apa de irigaţii a culturilor agricole – IDT, 1986.

14. Gh. Sandu și colab. – Salinitatea solurilor și cultura plantelor, Ed. Ceres, București, 1986.

15. M. Botzan - Surse suplimentare și posibilități de economisire a apei în sistemele de irigație, RPTA, București, 1987.

16. N. Grumeza și colab. - Folosirea raţională a apei in exploatarea amenajărilor de irigaţii, RPTA. Bucureşti, 1987.

17. ICITID Băneasa-Giurgiu – tehnici și tehnologii pentru :

- irigarea prin aspersiune ;

- udarea prin scurgere la suprafață ;

- irigația cu instalații autodeplasabile ;

- măsurarea pierderilor de apă și soluții de reducere a acestor în amenajările de irigații.

Redacția de Propagandă Tehnică, București, 1987-1992.

18. I. Magdalina - Exploatarea si intretinerea lucrărilor de imbunatatiri funciare, EDP, București, 1994.

19. M. Botzan, C. Haret, I. Stanciu, I. Vișinescu, L. Buhociu – Valorificarea hidroameliorativă a Luncii Dunării Românești și a Deltei, Redacția de propagandă tehnică agricolă, 1991.

20. I. Pleșa – îmbunătățiri funciare, EDP, București, 2002.

Preview document

Îmbunătățiri funciare - Pagina 1
Îmbunătățiri funciare - Pagina 2
Îmbunătățiri funciare - Pagina 3
Îmbunătățiri funciare - Pagina 4
Îmbunătățiri funciare - Pagina 5
Îmbunătățiri funciare - Pagina 6
Îmbunătățiri funciare - Pagina 7
Îmbunătățiri funciare - Pagina 8
Îmbunătățiri funciare - Pagina 9
Îmbunătățiri funciare - Pagina 10
Îmbunătățiri funciare - Pagina 11
Îmbunătățiri funciare - Pagina 12
Îmbunătățiri funciare - Pagina 13
Îmbunătățiri funciare - Pagina 14
Îmbunătățiri funciare - Pagina 15
Îmbunătățiri funciare - Pagina 16
Îmbunătățiri funciare - Pagina 17
Îmbunătățiri funciare - Pagina 18
Îmbunătățiri funciare - Pagina 19
Îmbunătățiri funciare - Pagina 20
Îmbunătățiri funciare - Pagina 21
Îmbunătățiri funciare - Pagina 22
Îmbunătățiri funciare - Pagina 23
Îmbunătățiri funciare - Pagina 24
Îmbunătățiri funciare - Pagina 25
Îmbunătățiri funciare - Pagina 26
Îmbunătățiri funciare - Pagina 27
Îmbunătățiri funciare - Pagina 28
Îmbunătățiri funciare - Pagina 29
Îmbunătățiri funciare - Pagina 30
Îmbunătățiri funciare - Pagina 31
Îmbunătățiri funciare - Pagina 32
Îmbunătățiri funciare - Pagina 33
Îmbunătățiri funciare - Pagina 34
Îmbunătățiri funciare - Pagina 35
Îmbunătățiri funciare - Pagina 36
Îmbunătățiri funciare - Pagina 37
Îmbunătățiri funciare - Pagina 38
Îmbunătățiri funciare - Pagina 39
Îmbunătățiri funciare - Pagina 40
Îmbunătățiri funciare - Pagina 41
Îmbunătățiri funciare - Pagina 42
Îmbunătățiri funciare - Pagina 43
Îmbunătățiri funciare - Pagina 44
Îmbunătățiri funciare - Pagina 45
Îmbunătățiri funciare - Pagina 46
Îmbunătățiri funciare - Pagina 47
Îmbunătățiri funciare - Pagina 48
Îmbunătățiri funciare - Pagina 49
Îmbunătățiri funciare - Pagina 50
Îmbunătățiri funciare - Pagina 51
Îmbunătățiri funciare - Pagina 52
Îmbunătățiri funciare - Pagina 53
Îmbunătățiri funciare - Pagina 54
Îmbunătățiri funciare - Pagina 55
Îmbunătățiri funciare - Pagina 56
Îmbunătățiri funciare - Pagina 57
Îmbunătățiri funciare - Pagina 58
Îmbunătățiri funciare - Pagina 59
Îmbunătățiri funciare - Pagina 60
Îmbunătățiri funciare - Pagina 61
Îmbunătățiri funciare - Pagina 62
Îmbunătățiri funciare - Pagina 63
Îmbunătățiri funciare - Pagina 64
Îmbunătățiri funciare - Pagina 65
Îmbunătățiri funciare - Pagina 66
Îmbunătățiri funciare - Pagina 67
Îmbunătățiri funciare - Pagina 68
Îmbunătățiri funciare - Pagina 69
Îmbunătățiri funciare - Pagina 70
Îmbunătățiri funciare - Pagina 71
Îmbunătățiri funciare - Pagina 72
Îmbunătățiri funciare - Pagina 73
Îmbunătățiri funciare - Pagina 74
Îmbunătățiri funciare - Pagina 75
Îmbunătățiri funciare - Pagina 76
Îmbunătățiri funciare - Pagina 77
Îmbunătățiri funciare - Pagina 78
Îmbunătățiri funciare - Pagina 79
Îmbunătățiri funciare - Pagina 80
Îmbunătățiri funciare - Pagina 81
Îmbunătățiri funciare - Pagina 82
Îmbunătățiri funciare - Pagina 83
Îmbunătățiri funciare - Pagina 84
Îmbunătățiri funciare - Pagina 85
Îmbunătățiri funciare - Pagina 86
Îmbunătățiri funciare - Pagina 87
Îmbunătățiri funciare - Pagina 88
Îmbunătățiri funciare - Pagina 89
Îmbunătățiri funciare - Pagina 90
Îmbunătățiri funciare - Pagina 91
Îmbunătățiri funciare - Pagina 92
Îmbunătățiri funciare - Pagina 93
Îmbunătățiri funciare - Pagina 94
Îmbunătățiri funciare - Pagina 95
Îmbunătățiri funciare - Pagina 96
Îmbunătățiri funciare - Pagina 97
Îmbunătățiri funciare - Pagina 98
Îmbunătățiri funciare - Pagina 99
Îmbunătățiri funciare - Pagina 100
Îmbunătățiri funciare - Pagina 101
Îmbunătățiri funciare - Pagina 102
Îmbunătățiri funciare - Pagina 103
Îmbunătățiri funciare - Pagina 104
Îmbunătățiri funciare - Pagina 105
Îmbunătățiri funciare - Pagina 106
Îmbunătățiri funciare - Pagina 107
Îmbunătățiri funciare - Pagina 108
Îmbunătățiri funciare - Pagina 109
Îmbunătățiri funciare - Pagina 110
Îmbunătățiri funciare - Pagina 111
Îmbunătățiri funciare - Pagina 112
Îmbunătățiri funciare - Pagina 113
Îmbunătățiri funciare - Pagina 114
Îmbunătățiri funciare - Pagina 115
Îmbunătățiri funciare - Pagina 116
Îmbunătățiri funciare - Pagina 117
Îmbunătățiri funciare - Pagina 118
Îmbunătățiri funciare - Pagina 119
Îmbunătățiri funciare - Pagina 120
Îmbunătățiri funciare - Pagina 121
Îmbunătățiri funciare - Pagina 122
Îmbunătățiri funciare - Pagina 123
Îmbunătățiri funciare - Pagina 124
Îmbunătățiri funciare - Pagina 125
Îmbunătățiri funciare - Pagina 126
Îmbunătățiri funciare - Pagina 127
Îmbunătățiri funciare - Pagina 128
Îmbunătățiri funciare - Pagina 129
Îmbunătățiri funciare - Pagina 130
Îmbunătățiri funciare - Pagina 131
Îmbunătățiri funciare - Pagina 132
Îmbunătățiri funciare - Pagina 133
Îmbunătățiri funciare - Pagina 134
Îmbunătățiri funciare - Pagina 135
Îmbunătățiri funciare - Pagina 136
Îmbunătățiri funciare - Pagina 137
Îmbunătățiri funciare - Pagina 138
Îmbunătățiri funciare - Pagina 139
Îmbunătățiri funciare - Pagina 140
Îmbunătățiri funciare - Pagina 141
Îmbunătățiri funciare - Pagina 142
Îmbunătățiri funciare - Pagina 143
Îmbunătățiri funciare - Pagina 144
Îmbunătățiri funciare - Pagina 145
Îmbunătățiri funciare - Pagina 146
Îmbunătățiri funciare - Pagina 147
Îmbunătățiri funciare - Pagina 148
Îmbunătățiri funciare - Pagina 149
Îmbunătățiri funciare - Pagina 150
Îmbunătățiri funciare - Pagina 151
Îmbunătățiri funciare - Pagina 152
Îmbunătățiri funciare - Pagina 153
Îmbunătățiri funciare - Pagina 154
Îmbunătățiri funciare - Pagina 155
Îmbunătățiri funciare - Pagina 156
Îmbunătățiri funciare - Pagina 157
Îmbunătățiri funciare - Pagina 158
Îmbunătățiri funciare - Pagina 159
Îmbunătățiri funciare - Pagina 160
Îmbunătățiri funciare - Pagina 161
Îmbunătățiri funciare - Pagina 162
Îmbunătățiri funciare - Pagina 163
Îmbunătățiri funciare - Pagina 164
Îmbunătățiri funciare - Pagina 165
Îmbunătățiri funciare - Pagina 166
Îmbunătățiri funciare - Pagina 167
Îmbunătățiri funciare - Pagina 168
Îmbunătățiri funciare - Pagina 169
Îmbunătățiri funciare - Pagina 170
Îmbunătățiri funciare - Pagina 171

Conținut arhivă zip

  • Imbunatatiri funciare.doc

Alții au mai descărcat și

Desecarea Terenurilor Agricole prin Canale Deschise

Desecarea terenurilor agricole prin canale deschise Eliminarea apelor de suprafataprovenite din precipitatii abundente, topirea zapezii, prin...

Evoluția lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe plan mondial și în România

Evolutia lucrarilor de îmbunatatiri funciae pe plan mondial si în România Istoricul lucrarilor de îmbunatatiri funciare pe plan mondial Imprtanta...

Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA COMPONENTELE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE PENTRU SISTEMUL DE...

Sisteme tehnologice pentru gestionarea fertilității solului în zona Botoșani la ferma SC Agraria SRL

O scurta prezentare a Orasului Botosani Asezare: regiune cuprinsa între Siret si Prut, în extremitatea de nord - est a tarii, la granita cu...

Irigarea

1. INTRODUCERE Inundaţiile constituie fenomene naturale şi sunt o componentă a ciclului hidrologic natural al Pământului. Inundaţiile şi în...

Surse de apă și utilizarea lor în agricultura mondială

Introducere Apa are o importanta covarsitoare pentru existenta vietii. Fiind necesara in toate sectoarele de activitate ale omului,sursa de apa...

Amenajări hidrotehnice

2. Importanta si caracteristicile barajelor antierozionale. Barajele antierozionale sunt structuri hidrotehnice de mici dimensiuni care pot fi...

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Utilizarea GIS în îmbunătățiri funciare

Motto : “Pentru a înţelege prezentul şi a planifica viitorul, trebuie să ne cunoaştem trecutul. Modul de folosire a apelor de către un popor...

Evoluția lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe plan mondial și în România

Evolutia lucrarilor de îmbunatatiri funciae pe plan mondial si în România Istoricul lucrarilor de îmbunatatiri funciare pe plan mondial Imprtanta...

Comunicarea intergrupală într-o organizație

Introducere Astăzi, mai mult ca oricând, la nivelul individului, dar şi în ceea ce priveşte colectivităţile în care acesta trăieşte, se observă o...

Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița

Capitolul I RESURSELE DE FOND FUNCIAR AGRICOL 1.1. Conceptul de fond funciar şi fond funciar agricol Fondul funciar sau fondul de terenuri...

Studiu privind cartarea terenului în vederea executării unei lucrări de îmbunătățiri funciare în Romos

Introducere Scopul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt lucrări de construcţii hidrotehnice complexe şi...

Execuția Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare pe Pământuri Contractile

1. GENERALITĂŢI Pământurile argiloase, capabile de umflări şi contracţii mari, sunt întâlnite sub denumirea de argile contractile, expansive sau...

Tehnici de depoluare și reconstrucție ecologică

Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară pământul. În atmosferă, aerul ocupă 96% din volum, restul de 4% revenind vaporilor de apă. Aerul...

Ai nevoie de altceva?