Analiza Bilanțului

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 44857
Mărime: 204.06KB (arhivat)
Publicat de: Venera Costea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rada Doina

Cuprins

 1. 1.1.Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale 4
 2. 1.2. Reţeaua de standarde contabile 6
 3. 1.3. Obiectivul situaţiilor financiare 9
 4. 1.4. Caracteristicile calitative ale situaţiei financiare 11
 5. 1.5. Utilizatorii informaţiei financiare 12
 6. 1.6. Rolul informaţional al situaţiilor financiare 13
 7. 1.6.1. Preliminarii 13
 8. 1.6.2. Elementele modelate prin situaţiile financiare 15
 9. 1.6.3. Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare 17
 10. 1.7. Situaţiile financiare 19
 11. 1.7.1. Delimitări şi referinţe 19
 12. 1.7.2. Modele şi scheme de situaţii financiare prevăzute de IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” 22
 13. 1.7.2.1. Bilanţul contabil 22
 14. 1.7.2.2. Contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la 31 Decembrie 20-2 23
 15. 1.7.2.3. Situaţia modificării capitalurilor 25
 16. 1.7.2.4. Opţiuni privind situaţia fluxurilor de trezorerie 28
 17. 1.7.2.5. Politicile contabile şi notele explicative la situaţiile financiare 31
 18. 1.7.3. Modele şi scheme de situaţii financiare prevăzute de Directiva a IV-a a C.E.E 31
 19. 1.7.3.1. Bilanţul contabil 31
 20. 1.7.3.2. Contul de profit şi pierdere 37
 21. 1.7.3.3. Anexa la bilanţ sau notele la conturi conform Directivei a IV-a a C.E.E 39
 22. CAP. II. ABORDĂRI PRIVIND BILANŢUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ŞI ANEXELE
 23. 2.1. Bilanţul contabil 40
 24. 2.1.1. Teorii asupra bilanţului contabil 40
 25. 2.1.2. Evoluţia gândirii economice româneşti privind bilanţul contabil 41
 26. 2.1.3. Concepţii privind bilanţul contabil 42
 27. 2.1.3.1. Concepţia juridică 42
 28. 2.1.3.2. Concepţia economică 44
 29. 2.1.3.3. Concepţia financiară 46
 30. 2.1.4. Structura bilanţului contabil 47
 31. 2.2. Contul de profit şi pierdere 58
 32. 2.3. Politici contabile şi note explicative 63
 33. CAP.III. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL
 34. 3.1. Analiza ratelor de structură ale bilanţului 65
 35. 3.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului 65
 36. 3.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului 69
 37. 3.2. Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor 72
 38. 3.2.1. Rata rentabilităţii economice (a activului total) 73
 39. 3.2.2. Rata rentabilităţii financiare 75
 40. 3.2.3. Rata rentabilităţii resurselor consumate 78
 41. 3.2.4. Rata rentabilităţii comerciale 79

Extras din curs

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale

Reglementările contabile normează organizarea şi conducerea contabilităţii, precum şi întocmirea, prezentarea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii comerciale, societăţilor/companiilor naţionale, regiilor autonome, institutelor de cercetare-dezvoltare şi celorlalte persoane juridice cu scop lucrativ

În România contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională iar contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, pentru necesităţile proprii de informare, persoanele juridice, putând opta pentru întocmirea situaţiilor anuale simplificate şi într-o monedă stabilă (Euro, USD etc.).

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.

Persoanele juridice organizează şi conduc contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Această persoană trebuie să aibă studii superioare şi să răspundă împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.

Contabilitatea poate fi condusă şi organizată, pe bază de contracte de prestări servicii, şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care răspund potrivit legii.

Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte şi care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestării servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane juridice sau fizice autorizate, Ministerul Finanţelor Publice stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale numai de către persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.

Potrivit Legii contabilităţii 82/1991, republicată, modificată şi completată prin OG 61/2001, precum şi a celorlalte prevederi legale privind întocmirea şi utilizarea formularelor comune şi a celor cu regim special utilizate în activitatea financiară şi contabilă, orice operaţiune economică efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrării lor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative sunt documente prin care se probează legal o operaţiune. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar şi cartea mare.

Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi de încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când aceasta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării, potrivit legii, la oficiul registrului comerţului.

Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare a întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Situaţiile financiare elaborate în acest scop satisfac necesităţile comune ale majorităţii utilizatorilor. Totuşi, situaţiile financiare nu oferă toate informaţiile de care utilizatorii au nevoie pentru luarea deciziilor economice, întrucât acestea, în mare măsură, relevă efectele financiare ale unor evenimente din trecut şi nu oferă informaţii nonfinanciare.

Situaţiile financiare prezintă, de asemenea, rezultatele administrării întreprinderii de către conducere, inclusiv modul în care aceştia au gestionat resursele încredinţate. Acei utilizatori ce doresc să evalueze modul de administrare sau responsabilitatea conducerii fac acest lucru pentru a putea lua decizii economice, adică de a păstra sau a vinde investiţia în întreprinderea respectivă sau pentru înlocuirea ori reconfirmarea conducerii.

Sistemele contabile naţionale se pot grupa, în funcţie de rolul şi obiectivele normalizării, în două mari categorii: sisteme bazate pe plan contabil general (cum este cazul Franţei, Germaniei, Italiei etc.) şi sisteme bazate pe cadrul general (cum este cazul Marii Britanii, Statelor Unite etc.).

Concret, planul contabil general reprezintă „ o teorie sau o doctrină care ghidează practica contabilă la nivelul unei naţiuni”. Părintele planului contabil a fost Schmalenbach (1927), plan contabil care a fost preluat, adaptat şi dezvoltat de francezi, deoarece corespundea nevoilor unei economii planificate, bazate pe Codul Civil al lui Napoleon. Franţa se poate mândri cu faptul că a exportat acest sistem contabil, bazat pe planul contabil general, în multe ţări din Europa - Portugalia, Spania, Grecia, Bulgaria, România, Cehia, Polonia, etc., dar şi din alte continente – Maroc, Liban, Vietnam etc.

Bibliografie

Ion Lala, Melania Miculeac - Analiza financiară, Editura Mirton Timişoara , 2006

Ion Lala, Bogdan Dima - Analiza sistemului bancar comercial, Editura Mirton Timişoara, 2005

Rada Doina – Teoria generală a contabilităţii.Concepte şi metodologie, Editura Mirton Timişoara, 2008

Rada Doina - Bazele contabilităţii, , Editura Mirton Timişoara, 2009

Rada Dănuţ – Audit financiar contabil, Editura Modus P.H., Reşiţa, 2002.

Rada Dănuţ - Audit financiar.Control financiar, Editura Mirton Timisoara,2006

Rada Dănuţ - Auditul situatiilor financiare anuale, Editura Mirton Timisoara,2008

Rusovici Alexandru, Ghizari Emil,Rusu Gheorghe -Auditul situatiilor financiare in entitatile econmice, Editura Monitorul Oficial,Bucuresti,2006.

Stoian Aurora, Ţurlea Emil – Auditul financiar contabil , Editura Economică, Bucureşti, 2001.

Ştefea Petru, Analiza rezultatelor întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2002

Toma Marin, Chivulescu Marius – Ghid practic pentru audit financiar şi certificare a bilanţurilor contabile, Editura CECCAR, 1995.

Preview document

Analiza Bilanțului - Pagina 1
Analiza Bilanțului - Pagina 2
Analiza Bilanțului - Pagina 3
Analiza Bilanțului - Pagina 4
Analiza Bilanțului - Pagina 5
Analiza Bilanțului - Pagina 6
Analiza Bilanțului - Pagina 7
Analiza Bilanțului - Pagina 8
Analiza Bilanțului - Pagina 9
Analiza Bilanțului - Pagina 10
Analiza Bilanțului - Pagina 11
Analiza Bilanțului - Pagina 12
Analiza Bilanțului - Pagina 13
Analiza Bilanțului - Pagina 14
Analiza Bilanțului - Pagina 15
Analiza Bilanțului - Pagina 16
Analiza Bilanțului - Pagina 17
Analiza Bilanțului - Pagina 18
Analiza Bilanțului - Pagina 19
Analiza Bilanțului - Pagina 20
Analiza Bilanțului - Pagina 21
Analiza Bilanțului - Pagina 22
Analiza Bilanțului - Pagina 23
Analiza Bilanțului - Pagina 24
Analiza Bilanțului - Pagina 25
Analiza Bilanțului - Pagina 26
Analiza Bilanțului - Pagina 27
Analiza Bilanțului - Pagina 28
Analiza Bilanțului - Pagina 29
Analiza Bilanțului - Pagina 30
Analiza Bilanțului - Pagina 31
Analiza Bilanțului - Pagina 32
Analiza Bilanțului - Pagina 33
Analiza Bilanțului - Pagina 34
Analiza Bilanțului - Pagina 35
Analiza Bilanțului - Pagina 36
Analiza Bilanțului - Pagina 37
Analiza Bilanțului - Pagina 38
Analiza Bilanțului - Pagina 39
Analiza Bilanțului - Pagina 40
Analiza Bilanțului - Pagina 41
Analiza Bilanțului - Pagina 42
Analiza Bilanțului - Pagina 43
Analiza Bilanțului - Pagina 44
Analiza Bilanțului - Pagina 45
Analiza Bilanțului - Pagina 46
Analiza Bilanțului - Pagina 47
Analiza Bilanțului - Pagina 48
Analiza Bilanțului - Pagina 49
Analiza Bilanțului - Pagina 50
Analiza Bilanțului - Pagina 51
Analiza Bilanțului - Pagina 52
Analiza Bilanțului - Pagina 53
Analiza Bilanțului - Pagina 54
Analiza Bilanțului - Pagina 55
Analiza Bilanțului - Pagina 56
Analiza Bilanțului - Pagina 57
Analiza Bilanțului - Pagina 58
Analiza Bilanțului - Pagina 59
Analiza Bilanțului - Pagina 60
Analiza Bilanțului - Pagina 61
Analiza Bilanțului - Pagina 62
Analiza Bilanțului - Pagina 63
Analiza Bilanțului - Pagina 64
Analiza Bilanțului - Pagina 65
Analiza Bilanțului - Pagina 66
Analiza Bilanțului - Pagina 67
Analiza Bilanțului - Pagina 68
Analiza Bilanțului - Pagina 69
Analiza Bilanțului - Pagina 70
Analiza Bilanțului - Pagina 71
Analiza Bilanțului - Pagina 72
Analiza Bilanțului - Pagina 73
Analiza Bilanțului - Pagina 74
Analiza Bilanțului - Pagina 75
Analiza Bilanțului - Pagina 76
Analiza Bilanțului - Pagina 77
Analiza Bilanțului - Pagina 78
Analiza Bilanțului - Pagina 79
Analiza Bilanțului - Pagina 80
Analiza Bilanțului - Pagina 81
Analiza Bilanțului - Pagina 82
Analiza Bilanțului - Pagina 83
Analiza Bilanțului - Pagina 84
Analiza Bilanțului - Pagina 85
Analiza Bilanțului - Pagina 86
Analiza Bilanțului - Pagina 87
Analiza Bilanțului - Pagina 88
Analiza Bilanțului - Pagina 89
Analiza Bilanțului - Pagina 90
Analiza Bilanțului - Pagina 91
Analiza Bilanțului - Pagina 92
Analiza Bilanțului - Pagina 93
Analiza Bilanțului - Pagina 94
Analiza Bilanțului - Pagina 95
Analiza Bilanțului - Pagina 96
Analiza Bilanțului - Pagina 97
Analiza Bilanțului - Pagina 98
Analiza Bilanțului - Pagina 99
Analiza Bilanțului - Pagina 100
Analiza Bilanțului - Pagina 101
Analiza Bilanțului - Pagina 102
Analiza Bilanțului - Pagina 103
Analiza Bilanțului - Pagina 104
Analiza Bilanțului - Pagina 105
Analiza Bilanțului - Pagina 106
Analiza Bilanțului - Pagina 107
Analiza Bilanțului - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Analiza Bilantului.doc

Alții au mai descărcat și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Analiza financiară pe exemplul SC Casielma SRL Ivești

INTRODUCERE Analiza financiară, ca parte componentă a analizei economico-financiare, este inclusă în categoria disciplinelor cu caracter...

Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Metoda Ratelor Utilizată în Diagnosticarea Întreprinderii

CAP.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este un...

Imobilizările Necorporale

Cap.I Noţiuni generale privind imobilizările necorporale I.1 Conceptul de imobilizări necorporale Activele necorporale există de foarte mult...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Monografie contabilă

1. Prezentarea firmei Lucrarea de faţa a fost fǎcutǎ pe exemplul S.C. „Panifcom” S.R.L. ce are ca obiect de acti-vitate producerea şi...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Calculația și cost final

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi....

Analiza situației financiare a firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Studiul privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - SC Otelinox SA Târgoviște

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil

ÎNTRODUCERE În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza...

Situațiile financiare - premisă în evaluarea întreprinderii

INTRODUCERE Indiferent de domeniul de activitate pe care îl are, de forma de proprietate, orice întreprindere trebuie să se adapteze la cerinţele...

Ai nevoie de altceva?