Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 48152
Mărime: 199.96KB (arhivat)
Publicat de: Alice Irimia
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 5
 2. TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 5
 3. 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 5
 4. 1.2. Funcţiile impozitelor 8
 5. 1.3. Principiile aşezate la baza impozitelor şi criteriile de impunere în relaţiile economice internaţionale. Convenţiile fiscale 9
 6. 1.4. Elementele tehnice ale impozitelor 13
 7. 1.4. Clasificarea impozitelor şi taxelor 15
 8. 1.5. Evaziunea fiscală 17
 9. 1.6. Principiile generale ale Codului fiscal din România 18
 10. 1.7. Relaţia contabilitate-fiscalitate 20
 11. 1.8. Principii contabile şi reguli fiscale 21
 12. CAPITOLUL II 26
 13. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA FISCALĂ A IMPOZITULUI PE PROFIT 26
 14. 2.1. Rezumat 26
 15. 2.2. Categorii de plătitori 26
 16. 2.3. Cote de impozit 29
 17. 2.4. Determinarea profitului impozabil 30
 18. 2.4.1. Venituri 31
 19. 2.4.2. Cheltuieli 33
 20. 2.4.3. Scutirea de impozit a profitului reinvestit 33
 21. 2.5. Declararea şi plata impozitului pe profit 34
 22. 2.6. Controlul impozitului pe profit 35
 23. 2.7. Tratamentul contabil al impozitului pe profit pe plan mondial 36
 24. 2.7.1. Metode de contabilizare a impozitului pe profit pe plan mondial 36
 25. 2.7.2. Impozitul pe profit amânat conform IAS 12 38
 26. CAPITOLUL III 42
 27. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA FISCALĂ A IMPOZITUL PE VENIT 42
 28. 3.1. Rezumat 42
 29. 3.2. Contribuabili şi bază de impozitare 42
 30. 3.3. Contabilitatea şi fiscalitatea veniturilor din salarii 45
 31. 3.3.1. Definiţia venituri din salarii 45
 32. 3.3.2. Impozite, taxe şi contribuţii obligatorii aferente veniturilor din salarii 48
 33. 3.3.3. Fişele fiscale şi obligaţii declarative în legătură cu salariile 51
 34. 3.4. Veniturile realizate de persoane fizice nerezidenţe (persoane care însumează mai puţin de 183 zile lucrătoare într-un an) 51
 35. 3.5. Impozitul pe veniturile din activităţi independente 51
 36. 3.5.1. Venituri din activitati comerciale şi profesii liberale 52
 37. 3.5.2. Venituri din drepturi de proprietate intelectuala 54
 38. 3.5.3. Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente 55
 39. 3.6. Plata şi declararea impozitului pe venit 55
 40. CAPITOLUL IV 58
 41. CONTABILITATEA ŞI FISCALITATE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 58
 42. 4.1. Impozitul şi taxa pe clădiri 58
 43. 4.2. Impozitul şi taxa pe teren 60
 44. 4.3. Taxa asupra mijloacelor de transport 61
 45. 4.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 61
 46. 4.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate 61
 47. 4.6. Impozitul pe spectacole 62
 48. 4.7. Taxa hotelieră 63
 49. 4.8. Taxe speciale 63
 50. 4.9. Alte taxe locale 64
 51. CAPITOLUL V 65
 52. CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA TVA 65
 53. 5.1. Principii generale privind TVA 65
 54. 5.2. Teritoarialitate 66
 55. 5.3. Persoane impozabile şi activitatea economică 66
 56. 5.3.1. Clasificarea persoanelor fizice şi juridice din punct de vedere al TVA 66
 57. 5.3.2. Plătitorii de TVA 67
 58. 5.4. Operatiuni din sfera TVA 68
 59. 5.4.1. Operaţiuni impozabile 68
 60. 5.4.2. Operaţiuni scutite de la plata TVA 69
 61. 5.4.3. Operaţiuni triunghiulare 70
 62. 5.5. Locul operaţiunii 71
 63. 5.6. Regimuri speciale 72
 64. 5.7. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoare adăugată 74
 65. 5.8. Baza de impozitare a taxei pe valoare adăugată 75
 66. 5.9. Cotele de impozitare şi calculul taxei pe valoare adăugată 76
 67. 5.10. Deducerea TVA 77
 68. 5.10.1. Mecanismul de deducere a TVA 77
 69. 5.10.2. Regulile pentru deducerea TVA de către persoanele impozabile cu regim mixt 79
 70. 5.10.3. Ajustarea TVA deductibilă pentru bunurile de capital 81
 71. 5.11. Măsuri speciale (de simplificare) privind TVA – Taxarea inversă 82
 72. 5.12. Înregistrari contabile pentru firmele înregistrate în scopuri de T.V.A. 84
 73. CAPITOLUL VI 89

Extras din curs

CAPITOLUL I

TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR

1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

Într-o economie de piaţă, fiscalitatea îmbracă un dublu aspect pentru agentul economic. Pe de o parte, ea se concretizează în prelevări obligatorii către stat, cu influenţă asupra trezoreriei întreprinderii. Acest aspect dă conţinut noţiunii de sarcină fiscală. Pe de altă parte, întreprinderea poate folosi şi în interesul ei principiile şi metodele fiscale. Astfel, în activităţile de exploatare financiară sau de investiţii ale întreprinderii se pot folosi metode şi tehnici ale căror incidenţă fiscală oferă avantaje concretizate într-o situaţie de trezorerie favorabilă.

Aşezarea şi perceperea impozitelor se pot realiza numai prin utilizarea şi punerea în funcţiune a unui mecanism fiscal, a unor metode, tehnici şi instrumente fiscale, prin aplicarea cărora să fie respectate principiile fiscale.

Sistemul fiscal este structurat pe trei componente interdependente : impozitele şi taxele ca venituri ale statului, mecanismul fiscal şi aparatul fiscal.

Impozitele şi taxele reprezintă veniturile bugetului de stat care provin de la persoane juridice şi fizice. În momentul încasării lor, impozitele şi taxele nu au o destinaţie specială. După încasarea lor, sunt utilizate în vederea efectuării cheltuielilor publice pentru realizarea funcţiilor şi sarcinilor puterii şi instituţiilor sale.

Mecanismul fiscal reprezintă ansamblul de metode şi tehnici de impunere privind veniturile fiscale ale statului precum şi instrumentele impunerii.

Aparatul fiscal decurge din însăşi legile care reglementează impozitele şi taxele. Statul îndeplineşte sarcinile fiscale prin instituţiile autorităţii publice (Parlament şi Guvern).

În domeniul fiscal sunt utilizate mai multe noţiuni. Alături de noţiunea de fiscalitate este utilizată şi cea de fisc, definit ca administraţie, în sarcina căruia revin calculul, perceperea şi urmărirea plăţii impozitelor şi taxelor datorate statului de către contribuabili. Este, de asemenea, folosit termenul de fiscal (care priveşte fiscul, sau aparţine acestuia).

Impozitele şi taxele reprezintă fundamentul şi motivaţia pe care este construită fiscalitatea. Ele sunt instituite prin legi sau alte acte normative bazate pe legi.

Sistemul de impozite şi taxe trebuie să îndeplinească următoarele funcţii :

a) finanţarea cheltuielilor publice, urmărindu-se obiectivul de randament bugetar. Nivelul prelevărilor obligatorii este, în bună măsură, determinat de mărimea cheltuielilor publice. Se pot distinge, din acest punct de vedere, sisteme fiscale mai liberale (în care sarcina fiscală suportată de contribuabili este mai redusă şi implicit intervenţie statului prin cheltuielile publice este de asemenea, mai redusă) şi sisteme fiscale intervenţioniste, în care statul îşi propune să finanţeze mai multe activităţi şi are nevoie de resurse mai mari, mobilizate îndeosebi prin impozite şi taxe (dar şi prin împrumuturi sau alte resurse nefiscale);

b) redistribuirea veniturilor conform principiului echităţii, care poate fi interpretată în sensul că, pe de o parte, cheltuiala cu impozitul trebuie repartizată cât mai echitabil între contribuabili şi, pe de altă parte, impozitul ar avea rolul de a corecta repartiţia veniturilor primare, pentru a o face cât mai echitabilă – de aici tehnici precum progresivitatea impunerii;

c) stabilizarea activităţii economice sau corectarea dezechilibrelor în scopuri de eficienţă economică.

Fiscalitatea se delimitează ca un sistem de percepere şi încasare a impozitelor şi taxelor, precum şi ca un ansamblu coerent de surse de drept care reglementează impunerea contribuabililor şi fundamentează juridic impozitele şi taxele. În acest sens prezintă interes definiţia privind fiscalitatea, aşa cum este formulată în dicţionarul LAROUSSE: “Fiscalitatea reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a reglementărilor de natură fiscală, precum şi a aparatului fiscal ce vin să influenţeze direct sau indirect activitatea unui agent economic devenit contribuabil”.

Aria de cuprindere a întregii activităţi fiscale este dată de sistemul fiscal, definit ca “totalitatea impozitelor şi a altor venituri pe care statul, prin organele sale specializate, le percepe în baza surselor legislative în urma cărora ia naştere creanţa fiscală a statului asupra contribuabililor”.

Din punct de vedere structural, gruparea impozitelor şi a taxelor s-a făcut potrivit clasificaţiei bugetare a veniturilor, ceea ce corespunde şi ordinii în care acestea au fost aşezate în bugetul de stat şi în bugetele locale. Astfel, impozitele împărţite în impozite directe şi indirecte sunt componente ale veniturilor fiscale şi implicit ale veniturilor curente. În categoria impozitelor directe sunt cuprinse următoarele venituri bugetare mai importante: impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenurile agricole ale populaţiei, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa de timbru, taxa pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decât pentru producţia vegetală, agricolă sau silvică etc. Dintre impozitele indirecte se pot enumera, ca fiind mai importante, următoarele: taxa pe valoare adăugată, accizele, taxele vamale, impozitul pe spectacole etc.

Constituirea resurselor financiare publice se realizează, în principal, pe seama impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor prelevate de la persoane juridice şi fizice.

Impozitul a apărut odată cu primele forme de organizare statală şi a evoluat în strânsă legătură cu funcţiile şi sarcinile statului.

Impozitul exprimă contribuţia bănească obligatorie a persoanelor fizice şi juridice stabilită prin lege la bugetul statului, cu titlu definitiv sau nerambursabil şi fără echivalenţă directă şi imediată, în vederea acoperirii cheltuielilor publice.

Prin urmare, rolul principal al impozitului se manifestă în plan financiar, el reprezentând mijlocul principal de procurare a resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Din această definiţie, rezultă trăsăturile principale ale impozitului, şi anume:

- În primul rând, impozitul reflectă contribuţia obligatorie în formă bănească a persoanelor fizice şi juridice la bugetul de stat şi bugetele locale. Caracterul obligatoriu al impozitului exprimă faptul că, plata acestuia către stat este impusă tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit. Dreptul de a institui impozite revine organelor puterii centrale şi locale.

- Impozitul reprezintă o plată care se face către stat, cu titlu definitiv sau nerambursabil. Resursele financiare prelevate la dispoziţia statului sub forma impozitelor sunt destinate acoperirii cheltuielilor publice;

Preview document

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 1
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 2
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 3
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 4
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 5
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 6
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 7
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 8
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 9
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 10
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 11
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 12
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 13
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 14
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 15
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 16
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 17
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 18
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 19
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 20
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 21
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 22
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 23
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 24
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 25
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 26
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 27
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 28
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 29
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 30
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 31
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 32
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 33
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 34
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 35
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 36
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 37
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 38
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 39
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 40
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 41
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 42
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 43
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 44
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 45
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 46
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 47
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 48
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 49
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 50
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 51
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 52
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 53
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 54
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 55
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 56
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 57
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 58
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 59
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 60
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 61
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 62
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 63
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 64
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 65
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 66
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 67
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 68
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 69
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 70
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 71
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 72
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 73
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 74
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 75
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 76
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 77
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 78
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 79
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 80
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 81
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 82
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 83
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 84
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 85
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 86
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 87
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 88
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 89
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 90
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 91
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 92
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 93
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 94
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 95
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 96
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 97
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 98
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 99
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 100
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 101
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 102
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 103
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 104
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 105
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 106
Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Fiscalitate si Proceduri Fiscale.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Managementul calității - Germanos

1.CAPITOLUL 1 Aspecte generale ale Managementului Calitatii 1.1.Conceptul de calitate Termenul provine din limba latină, de la cuvântul...

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Frauda și Evaziunea Fiscală

DEFINIŢIA ŞI FORMELE EVAZIUNI FISCALE Evaziune fiscală reprezintă sustragerea de la impunere a unei părţi mai mari sau mai mici din materia...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Sistemul fiscal din România - caracterizare generală și posibilități de perfecționare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Sistemul fiscal din România. caracterizare generală şi posibilităţi de perfecţionare” este structurată...

Evaziunea Fiscală în România

Introducere Fenomenul de evaziune fiscalǎ este o adevărata problema,nu numai în ţara noastră, dar pe întregul mapamond. În aceastǎ lucrare ne vom...

Ai nevoie de altceva?