Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2623
Mărime: 27.41KB (arhivat)
Publicat de: Maria M.
Puncte necesare: 0
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. 1. Introducere 3
  2. 2. Evoluția sistemului contabil din Republica Moldova .4-5
  3. 3. Aplicarea IFRS în Republica Moldova . . .6-7
  4. 4. Poziția Republicii Moldova în cadrul armonizării și convergenței contabile internaționale .. ..8
  5. 5. Concluzii .9
  6. 6. Bibliografie ...10

Extras din curs

INTRODUCERE

Contabilitatea este știința și arta gestionării afacerilor și reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară.

De asemenea, contabilitatea are drept sarcină evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalului propriu, precum și a rezultatelor obținute din activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice, întru realizarea căreia trebuie să asigure înregistrarea, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, modificările capitalului propriu și fluxurile de numerar, atît pentru cerințele interne ale acestora, cît și în relațiile cu investitorii existenți și potențiali, fondatorii, creditorii, organele de control, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori ai informațiilor economice.

Pentru ținerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare entitățile aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară care reprezintă standarde și interpretări, emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova sau Standardele Naționale de Contabilitate care sînt bazate pe directivele Uniunii Europene și pe I.F.R.S., elaborate și aprobate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

Evoluția sistemului contabil din Republica Moldova

Sistemul de contabilitate, actualmente în vigoare în Republica Moldova, a fost creat în anii economiei administrativ-planificate, fiind orientat, în principiu, spre satisfacerea necesităților de informație economică a autorităților fiscale și altor autorități de stat. Aceasta nu corespunde în deplină măsură intereselor altor categorii de utilizatori. In ultimii ani, pe măsura trecerii economiei la relațiile de piață, au fost operate unele modificări și completări în metodologia contabilității, dar ele nu sînt adecvate infrastructurii economiei de piață create în Republica Moldova și bazei legislative în vederea dezvoltării businessului și atragerii de investiții, fapt ce nu contribuie la evoluția unor procese progresive în economia națională.

Legea contabilității în vigoare extinde statutul juridic al contabilității, însă reflectă în mod insuficient principiile fundamentale internaționale ale contabilității și, prin urmare, nu corespunde integral cerințelor economiei de piață.

Actualul sistem de contabilitate nu prevede divizarea contabilității în contabilitate financiară și de gestiune. Lipsa celei din urmă nu asigură păstrarea secretului comercial al întreprinderilor, limitează posibilitățile acestora de a elabora și a aplica în mod autonom metodologia contabilității de gestiune, destinată să satisfacă necesitățile interne de informație ale întreprinderilor.

Rapoartele financiare la întreprinderile republicii nu se întocmesc în baza metodelor de evaluare a activelor și obligațiilor, acceptate în practica mondială. Aceasta influențează negativ asupra evaluării rezultatelor financiare reale ale activității întreprinderilor, complică comparabilitatea indicatorilor financiari la nivel internațional. Mai mult ca atăt, rapoartele financiare nu conțin întreaga informație necesară investitorilor potențiali și altor utilizatori în adoptarea unor decizii economice corecte.

Bazele metodologice și organizaționale ale contabilității sînt reglementate excesiv, fapt ce limitează posibilitățile întreprinderilor de a-și crea o politică proprie de contabilitate, afectînd și posibilitățile dezvoltării creative a profesiei de contabil, activitatea căruia în prezent nu are un caracter analitic, dar este orientată, în principal, spre executarea funcțiilor de simplă evidență, spre întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare și statistice. De aceea reforma contabilității nu poate fi realizată fără ridicarea nivelului profesional al contabililor și sporirea rolului acestora în luarea deciziilor financiare și de gestiune.

Actualul sistem contabil aplicat de majoritatea entităților de interes public, cu răspundere limitată și cu răspundere nelimitată din țară s-a statornicit și a evoluat orientat ca urmare logică a etapei inițiale a reformei contabilității care s-a desfășurat în Republica Moldova în anii 1996-2000. Pilonii de bază ai acestui sistem îi constituie Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 care a substituit legea analogică nr. 426-XIII din 4 aprilie1995, standardele naționale de contabilitate (S.N.C.), comentariile cu privire la aplicarea acestor standarde și Planul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor. Fiind aplicate necondiționat, creativ și în concordanță cu particularitățile funcționării unei sau altei entități, elementele constitutive ale noului sistem contabil asigură obținerea unei imagini exhaustive și fidele aferente existenței, mișcării și eficienței utilizării resurselor disponibile, creează premise informaționale autentice pentru adoptarea deciziilor manageriale oportune,reducerea riscurilor și incertitudinilor, sporirea afluxului de investiții, granturi șifinanțări (inclusiv de la parteneri de afaceri din străinătate și organisme internaționale) etc.

Bibliografie

1. Hotărârea Guvernului nr. 1507 din 31.12.2008 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014”, cu completările și modificările efectuate prin Hotărârea Guvernului nr.717 din 10.08.2010;

2. Hotărârea Guvernului nr. 238 din 29.02.2008 „Privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova”, cu modificările și completările efectuate prin Hotărârea Guvernului nr. 341 din 03.05.2010;

3. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, cu modificările ulterioare;

4. APLICAREA IFRS ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ: PROVOCĂRI, AVANTAJE, RISCURI, PROBLEME Maleca Ina, dr., conf. univ. inter. (UCCM);

5. OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A CONTABILITĂȚII, AUDITULUI ȘI FINANȚELOR ALINIATE NOILOR REGLEMENTĂRI CONTABILE dedicate jubiliarului Tudor Tuhari - profesor universitar, doctor habilitat;

6. EFICIENȚA APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ (IFRS) ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN CONDIȚIILE ACTUALE ALE ECONOMIEI DE PIAȚĂ Svetlana MIHAILA, Nicolai JIERI Academia de Studii Economice a Moldovei.

Preview document

Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 1
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 2
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 3
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 4
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 5
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 6
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 7
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 8
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 9
Poziția Republicii Moldova în candrul armonizării și convergenței contabile internaționale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Pozitia Republicii Moldova in candrul armonizarii si convergentei contabile internationale.docx

Alții au mai descărcat și

Istoria contablitatii instituțiilor publice

1. Introducere 1.1. Motivaţia alegerii temei Am ales această temă pentru că nu aveam cunoştinţe foarte vaste în domeniul contabilităţii...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Contabilitate imobilizări necorporale

Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de...

Teste grilă Contabilitate

Tema 1 1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare? a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii b) furnizarea...

Contabilitate - instituții publice

1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic Evoluţia societăţii în genere, şi a activităţilor...

Leasing

Într-o economie aflată în procesul tranziției principalul suport material al dezvoltării îl reprezintă investițiile. De aceea, în economia...

Ai nevoie de altceva?