Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 43432
Mărime: 231.04KB (arhivat)
Publicat de: Cantemir Gherasim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoica Adrian

Extras din curs

Curs I

Patrimoniul şi drepturile patrimoniale

1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu

a) Noţiune

Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului, deşi numeroase texte legale fac referiri la această noţiune. Cu titlu de exemplu, art.1718 C.civ. care reglementează gajul general şi care după cum vom observa, constituie fundamentul teoriei patrimoniului, art.1781 referitor la separaţia patrimoniului defunctului de acela al moştenitorului, art.26 lit.e din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice, etc.

În accepţiune curentă prin patrimoniu se înţelege averea sau avuţia unei persoane.În sens mai larg(lato sensu), se vorbeşte de patrimoniu public(bunăoară, Legea apelor din 1996 în art.1 alin.2), ori în alte situaţii de patrimoniu cultural care include bunurile culturale ale unei naţiuni ca, operele de artă, monumentele, etc. Se mai poate vorbi, deasemenea de un patrimoniu geografic(solul), de un patrimoniu biologic(flora şi fauna) şi de un patrimoniu lingvistic.

Ne interesează însă sensul tehnic, juridic al acestei noţiuni. Cuvântul patrimoniu, provine din latinescul patrimonium, acest cuvânt derivând de la pater famillias, care era proprietarul întregii averi familiale. Noţiunea avea şi un caracter real pentru că desemna bunurile unei familii, bunuri care se transmiteau din tată în fiu.Juriştii romani nu au definit patrimoniul, dar au surprins elementele sale. După distincţia lui Gaius rezultă că patrimoniul este alcătuit din dreptul de proprietate şi din drepturile reale şi persoanele, acestea din urmă putând figura la activ ca şi creanţe, sau la pasiv ca datorii. Este curios faptul că romanii nu au simţit nevoia de a grupa drepturile şi obligaţiile într-un tot unic, nu pe timpul vieţii unei persoane, ci la încetarea ei din viaţă, la moştenire(hereditas).

Pentru a ne întoarce la sensul contemporan al noţiunii de patrimoniu, este necesar să anticipăm distincţiile sau clasificarea drepturilor patrimoniale, deoarece, patrimoniul după cum vom observa se referă exclusiv la sfera drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale. Astfel, drepturile şi obligaţiile unei persoane pot să poarte asupra unor bunuri determinate considerate ut singuli faţă de celelalte drepturi şi obligaţii ale aceluiaşi subiect de drept. După cum ve-ţi observa pe parcursul studierii materiei, sub acest aspect am calificat drepturile reale şi de creanţă, mobiliare şi imobiliare, corporale şi incorporale. Dar de altă parte, drepturile şi obligaţiile pot să poarte asupra unui ansamblu de bunuri, adică asupra unei universalităţi.

Tradiţional se distinge între universalitatea de drept(de jure)-patrimoniul şi diverse universalităţi de fapt(de facto)-după cum vom studia, această universalitate reprezintă o grupare de bunuri mai mult sau mai puţin omogene care prin voinţa proprietarului este considerată şi tratată ca bun unic(Ex.fondul de comerţ care constituie un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale sau incorporale în scopul atragerii clientelei şi obţinerii de profit, sau uzufructul constituit asupra unei turme de vite(art.556 C.civ),etc). Universalităţile de fapt nu înglobează totalitatea drepturilor şi obligaţiilor unei persoane, ele fiind fracţiuni de patrimoniu, sau într-un alt termen ‚ sub-patrimoniu’, deoarece nu cuprind un activ şi un pasiv. Unii autori francezi susţin că pe lângă aceste două tipuri de universalităţi, trebuie să i se facă loc şi unui ansamblu care reuneşte bunurile de producţie şi munca omului în cadrul unei intreprinderi.

Singura universalitate de jure(de drept) admisă în dreptul nostru este cea care se numeşte patrimoniu.În consecinţă, literatura noastră juridică a definit prin numeroase fraze noţiunea de patrimoniu, dar vă prezint două dintre cele mai sugestive:

a)’patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale aparţinând unei persoane fizice sau juridice determinate, privite ca o sumă de valori active şi pasive, strâns legate între ele’.

b)’patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică, aparţinând unei persoane’.

Foarte important de subliniat faptul că bunurile nu intră în definiţia patrimoniului deoarece în concepţia Codului civil drepturile patrimoniale sunt considerate bunuri.S-a observat îndreptăţit, că dacă în patrimoniu ar fi incluse alături de drepturile patrimoniale şi bunurile care formează obiectul acestora, s-ar ajunge la o dublare a valorii economice ceea ce ar denatura raportul activ-pasiv.

Din cuprinsul definiţiei patrimoniului se pot desprinde următoarele idei:

a)patrimoniul este compus dintr-un activ şi un pasiv, însemnând că drepturile au acelaşi titular iar bunurile reunite acelaşi proprietar. Coeziunea acestui ansamblu este fungibilitatea elementului activ şi a elementului pasiv;

b)drepturile care-l compun sunt patrimoniale, evaluabile în bani. De aceea când spunem patrimoniu, spunem implicit pecuniar, de unde rezultă că cele care nu au o asemenea expresie vor rămâne prin natura lor în afara patrimoniului-de aceea ele sunt numite drepturi extrapatrimoniale sau nepatrimoniale.

c)patrimoniul este distinct de bunurile care îl compun la un moment dat. El există indiferent de schimbările şi modificările care se produc cu drepturile şi obligaţiile care-i alcătuiesc conţinutul.

b) Elementele patrimoniului

Aşa cum am amintit patrimoniul este compus între activ şi pasiv, el prezintă întruchiparea drepturilor şi obligaţiilor unei persoane. Renumitul prof.univ.dr.O.Ungureanu, spunea că ‚patrimoniul amalgamează drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic’. Însă ca expresie contabilă în el se distinge un activ şi un pasiv.

a)Activul patrimonial este alcătuit din drepturile patrimoniale, adică acele drepturi care pot fi exprimate în bani, adică drepturile reale(ex.dreptul de proprietate asupra apartamentului, dreptul de uzufruct asupra unor terţe bunuri, etc), drepturile de creanţă(ex.dreptul de a primi preţul asupra bunului vândut, etc), precum şi unele acţiuni în justiţie cu privire la respectarea drepturilor asupra unui bun(ex.acţiunea în revendicare a unui bun).

Aşa cum am arătat, în patrimoniu nu sunt cuprinse drepturile care nu au o semnificaţie economică şi nu sunt susceptibile de o evaluare în bani. Nu vor fi totuşi considerate în afara patrimoniului, drepturile asupra unor bunuri insesizabile sau cele care sunt exclusiv ataşate persoanei, cum ar fi dreptul de a revoca o donaţie pentru o ingratitudine.

b)Pasivul patrimonial este compus din datoriile(obligaţiile, sarcinile) care pot fi evaluabile în bani.Ele constau în obligaţia de a da, obligaţia de a face sau obligaţia de a nu face ceva ce ar fi putut face dacă titularul nu s-ar fi obligat la abţinere.Pasivul este cel care face din patrimoniu o universalitate in jure, care ipotetic poate depăşi o simplă colecţie de bunuri.

Preview document

Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 1
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 2
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 3
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 4
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 5
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 6
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 7
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 8
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 9
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 10
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 11
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 12
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 13
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 14
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 15
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 16
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 17
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 18
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 19
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 20
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 21
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 22
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 23
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 24
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 25
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 26
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 27
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 28
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 29
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 30
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 31
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 32
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 33
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 34
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 35
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 36
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 37
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 38
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 39
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 40
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 41
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 42
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 43
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 44
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 45
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 46
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 47
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 48
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 49
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 50
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 51
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 52
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 53
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 54
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 55
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 56
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 57
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 58
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 59
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 60
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 61
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 62
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 63
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 64
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 65
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 66
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 67
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 68
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 69
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 70
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 71
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 72
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 73
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 74
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 75
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 76
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 77
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 78
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 79
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 80
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 81
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 82
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 83
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 84
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 85
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 86
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 87
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 88
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 89
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 90
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 91
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 92
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 93
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 94
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 95
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 96
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 97
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 98
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 99
Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Curs III.doc
 • Curs IV.doc
 • Curs IX.doc
 • Curs V.doc
 • Curs VI.doc
 • Curs VII.doc
 • Curs VIII.doc
 • Curs X.doc
 • Curs XI.doc
 • Curs XII.doc
 • Curs XIII.doc
 • Curs XIV.doc
 • cursul 1 la drept civil.doc
 • Cursul 2.doc
 • Subiecte.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Drept Civil Anul 2

1) PRECIZĂRI TERMINOLOGICE LEGALE ŞI DOCTRINALE 2) NOŢIUNEA ŞI CARACTERUL JURIDIC AL PATRIMONIULUI 3) FUNCŢIILE PATRIMONIULUI 4) CONŢINUTUL...

Drept civil

Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare....

Elemente de Drept Civil

CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază...

Drepturi Reale

1.Notiuni generale despre patrimoniu.Din studiul partii generale a dreptului civil cunoastem ca obiectul dreptului civil - ramura importanta a...

Drept Civil, Drepturi Reale

Continut (descriptori) 1.Patrimoniul : notiune, elemente, caractere juridice, functiile patrimoniului, teorii juridice cu privire la...

Te-ar putea interesa și

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Dreptul de proprietate comună

CAPITOLUL I - Aspecte introductive privind dreptul de proprietate comună În sistemul de drept roman, formele proprietăţii primitive au fost...

Modurile de dobândire a proprietății

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Diagnostic de evaluare - SC Flacăra SA

1. Prezentarea generala a S.C. Flacara S.A. 1.1. Scurt istoric S.C. FLACARA S.A. a luat fiinta in 15 noiembrie 1949, dintr-un mic atelier de...

Dreptul de Proprietate

1. Preliminarii Proprietatea l-a însoţit pe om din zorile civilizaţiei. El este singura fiinţă care, dotată cu raţiune, a pus stăpânire nu numai...

Dreptul de superficie

Introducere Dreptului de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui bun, deoarece conferă atributele de usus, fructus şi abusus....

Circulația juridică a terenurilor

1. INTRODUCERE Constituția României, la art. 44 prevede că: „ Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului sunt garantate....

Ai nevoie de altceva?