Drept Comercial Român

Curs
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 162 în total
Cuvinte : 101830
Mărime: 309.09KB (arhivat)
Publicat de: Susana Marginean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S . Carpenaru

Cuprins

 1. Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL 3
 2. Capitolul I. Noţiunea de drept comercial 3
 3. Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului comercial 3
 4. Secţiunea a II-a Principiile dreptului comercial 4
 5. Secţiunea a III-a Evoluţia dreptului comercial 4
 6. Secţiunea a IV-a Corelaţia dreptului comercial cu alte ramuri de drept 5
 7. Secţiunea a V-a Izvoarele dreptului comercial 6
 8. TITLUL al-II-lea INSTITUŢII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI COMERCIAL 8
 9. Capitolul I Faptele de comerţ 8
 10. Secţiunea I Aspecte generale privind faptelor de comerţ 8
 11. Secţiunea a II-a Faptele de comerţ obiective 8
 12. Subsecţiunea II.1. Operaţiunile de interpunere în schimb sau circulaţie 9
 13. § 1 Cumpărarea şi vânzarea comercială 9
 14. § 2 Operaţiunile de bancă şi schimb 10
 15. Subsecţiunea II.2 Întreprinderile 11
 16. § 1 Noţiune şi clasificare 11
 17. § 2 Întreprinderile de producţie 12
 18. Subsecţiunea II. 3. Faptele de comerţ conexe (accesorii) 15
 19. § 1 Contractele de report asupra titlurilor de credit 15
 20. § 2 Cumpărările sau vânzările de părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor comerciale 15
 21. § 3 Operaţiunile de mijlocire în afaceri 15
 22. § 4 Cambia sau ordinele în producte sau mărfuri 15
 23. § 5 Operaţiunile cu privire la navigaţie. 15
 24. § 6 Depozitele pentru cauză de comerţ 15
 25. § 7 Contul curent şi cecul. 15
 26. § 8 Contractele de mandat, comision şi consignaţie. 16
 27. § 9 Contractul de garanţie reală mobiliară şi contractul de fidejusiune. 16
 28. Secţiunea a III-a Faptele de comerţ subiective 16
 29. Secţiunea a IV-a Faptele de comerţ unilaterale 17
 30. Capitolul al II-lea Fondul de comerţ 18
 31. Secţiunea I Teoria generală a fondului de comerţ 18
 32. §1 Definiţie şi delimitări 18
 33. § 2 Natura juridică 19
 34. § 3 Elementele fondului de comerţ 20
 35. § 4 Apărarea fondului de comerţ 23
 36. § 5 Acte juridice privind fondul de comerţ 25
 37. TITLUL al III-lea PARTICIPANŢII LA RAPORTURILE JURIDICE COMERCIALE 28
 38. Capitolul I. Necomercianţii 28
 39. § 1 Statul şi unităţile administrativ teritoriale 28
 40. § 2 Organizaţiile şi fundaţiile 28
 41. § 3 Persoanele juridice având drept obiect exploatările agricole fără caracter comercial 29
 42. Capitolul al II-lea Auxiliarii comercianţilor 29
 43. Secţiunea I Aspecte introductive 29
 44. § 1 Reprezentarea. Noţiune. 29
 45. § 2 Reprezentarea indirectă 30
 46. Secţiunea a II-a Auxiliarii depenedenţi 31
 47. § 1 Prepuşii comercianţilor 31
 48. § 2 Comişii pentru negoţ 31
 49. § 3 Comişii călători pentru negoţ (comişii voiajori, voiajării comerciali) 31
 50. Secţiunea a III-a Auxiliarii independenţi 31
 51. § 1 Mijlocitorii (samsarii, misiţi) 31
 52. § 2 Agenţii comerciali permanenţi 32
 53. Capitolul al III-lea Comercianţii 32
 54. Secţiunea I. Consideraţii generale privind comercianţii 32
 55. Secţiunea a II-a Comerciantul persoană fizică 33
 56. § 1 Aspecte generale 33
 57. § 2 Capacitatea comerciantului persoană fizică 34
 58. § 3 Persoana fizică să exercite în mod obişnuit cu titlu de profesie fapte /acte de comerţ
 59. şi în nume propriu 35
 60. § 4 Obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege 35
 61. Secţiunea a III-a Societăţile comerciale 37
 62. Subsecţiunea III.1. Aspecte introductive privind societăţile comerciale 37
 63. § 1 Reglementarea societăţilor comerciale. 37
 64. § 2 Definiţia 37
 65. § 3 Formele societăţilor comerciale 37
 66. § 4 Clasificarea societăţilor 39
 67. Subsecţiunea a III.2-a Contractul de societate 40
 68. § 1 Caractere specifice (elementele esenţiale) ale contractului de societate comercială 40
 69. § 2 Atacarea actului subscrierii aportului 41
 70. § 3 Sancţiunea neexecutării obligaţiei de aport 42
 71. § 4 Capitalul social 42
 72. § 5 Exercitarea în comun a activităţii comerciale - affectio societatis 42
 73. § 6 Participarea la realizarea şi împărţirea beneficiilor şi pierderilor 43
 74. § 7 Condiţiile de valabilitate ale contractului de societate comercială 43
 75. § 8 Cuprinsul contractului de societate 45
 76. Subsecţiunea III.3 Procedura a constituirii societăţilor comerciale 46
 77. § 1 Redactarea actelor constitutive ale societăţii comerciale 46
 78. § 2 Formalităţile necesare constituirii societăţilor comerciale 46
 79. § 3 Regimul actelor juridice încheiate în cursul constituirii societăţii comerciale 48
 80. § 4 Consecinţele încălcării cerinţelor legale la constituirea societăţii comerciale 48

Extras din curs

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL

Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL

Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului comercial

Definiţia dreptului comercial

Dreptul reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează raporturi sociale şi ordonează conduita subiecţilor acestor raporturi. După domeniul de reglementare şi după interesul ocrotit el se împarte în drept public şi drept privat. Dacă dreptul public reglementează ordinea publică şi se referă la organizarea şi activitatea statului şi a puterilor publice precum şi la raporturile dintre guvernanţi şi guvernaţi, dreptul privat se ordinea juridică privată, reglementând raporturi sociale de interes privat, particular, individual stabilite între persoane fizice sau juridice private.

Dreptul comun în materia raporturilor juridice private este dreptul civil care reglementează totalitatea raporturilor patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi juridice aflate în poziţie de egalitate juridică cu excepţia acelor raporturi care constituie obiectul altor ramuri de drept privat.

O asemenea situaţie de excepţie o constituie relaţiile sociale care apar în legătură cu activitatea comercială şi care sunt reglementate de normele de drept comercial. Pentru a putea delimita cu exactitate care este sfera de incidenţă a acestor norme este necesar să identificăm sensurile termenului „comerţ”.

Acesta provine din latinescul commercium care este rezultatul alăturării cuvintelor cum – cu şi merx, mercis-marfă şi care ar putea fi tradus - „cu marfă”, operaţiuni purtând asupra mărfii iar subiectul care exercită comerţul este, de obicei, merx-mercator - comerciantul.

În limbajul economic ca şi în cel uzual termenul „comerţ” este utilizat pentru a desemna activitatea de interpunere şi circulaţie, de distribuţie, a mărfurilor de la producător la consumator. În această accepţieune comerţul creează o impresie falsă de activitate parazitară, care se limitează la deplasarea bunurilor create de alţii, fără să adauge nimic la valoarea acestor bunuri.

În sens juridic prin comerţ se înţelege nu numai operaţiunile de interpunere şi circulaţie a mărfurilor ci şi cele de producere a mărfurilor , executarea de lucrări şi prestarea de servicii. Acest înţeles diferit , mai cuprinzător, este fundamentat pe dispoziţiile art 3 Cod comercial care indică ca fapte/acte de comerţ, pe lângă vânzare-cumpărare-prin care se realizează circulaţia mărfurilor şi întreprinderile producătoare de bunuri, întreprinderile de construcţii, întreprinderile care prestează diverse servicii - transport, depozit precum şi activităţi conexe acestora-contractele de mandat, comision, agenţiile, etc..

Pe de altă parte nu poate fi neglijat faptul că, în principal activitatea comercială este desfăşurată de comercianţi, adică de persoane fizice sau juridice care realizează fapte/acte de comerţ, în mod obişnuit ca o profesiune. Dobândirea acestei calităţi, exercitarea precum şi încetarea ei întră în sfera de reglementare a dreptului comercial.

În consecinţă poate fi definit dreptul comercial ca fiind acea ramură de drept constituită din ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice izvorâte din săvârşirea de fapte de comerţ precum şi în legătură cu statutul juridic al comerciantului.

Obiectul dreptului comercial

Relaţii sociale reglementate de norma de drept comercial constituie raporturi juridice de drept comercial, raporturi ce se caracterizează prin comercialitate; numai raporturile juridice caracterizate prin comercialitatea intră în sfera dreptului comercial, determinarea acesteia aparţinând dreptului intern al fiecărui stat,.

Potrivit concepţie subiective, comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea autorului, a participantului la raport. Dacă raportul juridic se concretizează prin acte juridice, fapte sau operaţiuni săvârşite de o persoană care are calitatea de comerciant, raportul juridic este caracterizat ca fiind un raport comercial..

Potrivit concepţiei obiective comercialitatea este independentă de calitatea de comerciant a participantului la acel raport juridic. Actele, faptele şi operaţiunile săvârşite de acesta se caracterizează prin comercialitate deoarece legea însăşi prevede aceasta expressis verbis, în considerarea naturii lor obiective, obiectivitate fundamentată pe ideea interpunere în schimb, pe ideea de întreprindere sau de conexiune a unei

În România este consacrată atât concepţia mixtă, subiectiv-obiectivă.

Concepţia obiectivă este consacrată în art.3. Cod comercial care arată că sunt considerate fapte de comerţ, indiferent de calitatea celui care le săvârşeşte, 20 de activităţi –acte juridice, fapte şi operaţiuni economice.

Concepţia subiectivă este consacrată de art.4. Cod comercial care prevede că pe lângă activităţile prevăzute de art 3 Cod comercial „sunt comerciale şi toate celelalte contracte şi obligaţii ale unui comerciant , dacă nu sunt de natură civilă sau contrariul nu rezultă din însuşi actul”

Putem concluziona că dreptul comercial, prin normele sale, are ca obiect de reglementare relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale referitoare la faptele de comerţ şi la comercianţi.

Secţiunea a II-a Principiile dreptului comercial

Dreptul comercial este o ramură de drept autonomă, desprinsă de dreptul civil, care are ca orice ramură de drept, pe lângă obiect de reglementare propriu, metodă de reglementare propriu şi principii proprii:

-celeritatea în operaţiuni comerciale, deoarece, în materie comercială, „timpul înseamnă bani”.;

-securitatea mediului comercial principiu concretizat în existenţa unor obligaţii profesionale ale comercianţilor - de a ţine registrele comerciale, de a efectua publicitatea anumitor acte în Registrul Comerţului atât la constituire cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii, de a efectua comerţul în limitele unei concurenţe loiale;

-necesitatea creditului deoarece creditul este de natura operaţiunilor comerciale şi care se reliefează prin consacrarea solidarităţii codebitorilor în materia obligaţiilor comerciale, existenţa unor garanţii specifice pentru a asigurarea executării obligaţiilor comerciale, crearea unor noi forme de finanţare a comerţului

-punctualitatea obligaţiile asumate trebuie executate la scadenţă, nici mai târziu dar nici mai devreme. De aceea termenul stipulat pentru executarea obligaţiei este, de obicei, esenţial cu consecinţa rezoluţiunii contractului; instanţa nu poate acorda termen de graţie; dobânda curge de drept din ziua când datoria este exigibilă; plata cambiei făcută anticipat (înainte de scadenţă) este pe riscul trasului;

-actele juridice sunt cu titlu oneros;

-banii sunt fructiferi (produc dobânzi);

- în caz de dubiu, clauza contractuală se interpretează se face în sensul favorizării circulaţiei şi a creditului.

Secţiunea a III-a Evoluţia dreptului comercial

Perioada antică

Primele reglementării de natură comercială au fost cuprinse în Codul lui Hammurabi în materie de împrumut, societate şi depozite. Ulterior grecii şi fenicienii au adoptat reglementări mai ample , în special în materia comerţului maritim. Epoca de înflorire a dreptului roman nu a constituit şi o epocă de înflorire a dreptului comercial deoarece romanii nu distingeau între dreptul civil şi cel comercial.

Perioada evului mediu

Apare un drept al târgurilor aplicabil tuturor comercianţilor, indiferent de originea lor precum şi o procedură specială de soluţionare a litigiilor. În această perioadă se conturează instituţia falimentului precum şi cambia, care evita transportul periculos de bani dintr-u oraş în altul.

Perioada modernă.

Dezvoltarea comerţului a impus trecerea la dreptul scris. Primele scrieri au fost Ordonaţele lui Colbert privind comerţul terestru, respectiv maritim, prin care se reglementează profesia de comerciant, cambia, societăţile comerciale, şi se stabilesc regulile de desfăşurare a comerţului.

În 1807 se adoptă Codul comercial francez separându-se pentru prima dată actele şi operaţiunile legate de schimbul şi circulaţia mărfurilor de Codul civil,

În 1882 Italia adoptă un nou cod comercial care cuprindea o concepţie modernă asupra comerţului şi care a stat de altfel la baza codului nostru comercial din 1887.

În Germania Codul comercial a intrat în vigoare în 1900 şi la momentul actual fiind menţinută concepţia dualistă asupra dreptului privat.

În Anglia şi SUA dreptul are un caracter cutumiar (common-law) şi se aplică atât necomercianţilor cât şi comercianţilor. Au fost însă adoptate legi speciale care reglementează instituţii fundamentale a le dreptului comercial.

Preview document

Drept Comercial Român - Pagina 1
Drept Comercial Român - Pagina 2
Drept Comercial Român - Pagina 3
Drept Comercial Român - Pagina 4
Drept Comercial Român - Pagina 5
Drept Comercial Român - Pagina 6
Drept Comercial Român - Pagina 7
Drept Comercial Român - Pagina 8
Drept Comercial Român - Pagina 9
Drept Comercial Român - Pagina 10
Drept Comercial Român - Pagina 11
Drept Comercial Român - Pagina 12
Drept Comercial Român - Pagina 13
Drept Comercial Român - Pagina 14
Drept Comercial Român - Pagina 15
Drept Comercial Român - Pagina 16
Drept Comercial Român - Pagina 17
Drept Comercial Român - Pagina 18
Drept Comercial Român - Pagina 19
Drept Comercial Român - Pagina 20
Drept Comercial Român - Pagina 21
Drept Comercial Român - Pagina 22
Drept Comercial Român - Pagina 23
Drept Comercial Român - Pagina 24
Drept Comercial Român - Pagina 25
Drept Comercial Român - Pagina 26
Drept Comercial Român - Pagina 27
Drept Comercial Român - Pagina 28
Drept Comercial Român - Pagina 29
Drept Comercial Român - Pagina 30
Drept Comercial Român - Pagina 31
Drept Comercial Român - Pagina 32
Drept Comercial Român - Pagina 33
Drept Comercial Român - Pagina 34
Drept Comercial Român - Pagina 35
Drept Comercial Român - Pagina 36
Drept Comercial Român - Pagina 37
Drept Comercial Român - Pagina 38
Drept Comercial Român - Pagina 39
Drept Comercial Român - Pagina 40
Drept Comercial Român - Pagina 41
Drept Comercial Român - Pagina 42
Drept Comercial Român - Pagina 43
Drept Comercial Român - Pagina 44
Drept Comercial Român - Pagina 45
Drept Comercial Român - Pagina 46
Drept Comercial Român - Pagina 47
Drept Comercial Român - Pagina 48
Drept Comercial Român - Pagina 49
Drept Comercial Român - Pagina 50
Drept Comercial Român - Pagina 51
Drept Comercial Român - Pagina 52
Drept Comercial Român - Pagina 53
Drept Comercial Român - Pagina 54
Drept Comercial Român - Pagina 55
Drept Comercial Român - Pagina 56
Drept Comercial Român - Pagina 57
Drept Comercial Român - Pagina 58
Drept Comercial Român - Pagina 59
Drept Comercial Român - Pagina 60
Drept Comercial Român - Pagina 61
Drept Comercial Român - Pagina 62
Drept Comercial Român - Pagina 63
Drept Comercial Român - Pagina 64
Drept Comercial Român - Pagina 65
Drept Comercial Român - Pagina 66
Drept Comercial Român - Pagina 67
Drept Comercial Român - Pagina 68
Drept Comercial Român - Pagina 69
Drept Comercial Român - Pagina 70
Drept Comercial Român - Pagina 71
Drept Comercial Român - Pagina 72
Drept Comercial Român - Pagina 73
Drept Comercial Român - Pagina 74
Drept Comercial Român - Pagina 75
Drept Comercial Român - Pagina 76
Drept Comercial Român - Pagina 77
Drept Comercial Român - Pagina 78
Drept Comercial Român - Pagina 79
Drept Comercial Român - Pagina 80
Drept Comercial Român - Pagina 81
Drept Comercial Român - Pagina 82
Drept Comercial Român - Pagina 83
Drept Comercial Român - Pagina 84
Drept Comercial Român - Pagina 85
Drept Comercial Român - Pagina 86
Drept Comercial Român - Pagina 87
Drept Comercial Român - Pagina 88
Drept Comercial Român - Pagina 89
Drept Comercial Român - Pagina 90
Drept Comercial Român - Pagina 91
Drept Comercial Român - Pagina 92
Drept Comercial Român - Pagina 93
Drept Comercial Român - Pagina 94
Drept Comercial Român - Pagina 95
Drept Comercial Român - Pagina 96
Drept Comercial Român - Pagina 97
Drept Comercial Român - Pagina 98
Drept Comercial Român - Pagina 99
Drept Comercial Român - Pagina 100
Drept Comercial Român - Pagina 101
Drept Comercial Român - Pagina 102
Drept Comercial Român - Pagina 103
Drept Comercial Român - Pagina 104
Drept Comercial Român - Pagina 105
Drept Comercial Român - Pagina 106
Drept Comercial Român - Pagina 107
Drept Comercial Român - Pagina 108
Drept Comercial Român - Pagina 109
Drept Comercial Român - Pagina 110
Drept Comercial Român - Pagina 111
Drept Comercial Român - Pagina 112
Drept Comercial Român - Pagina 113
Drept Comercial Român - Pagina 114
Drept Comercial Român - Pagina 115
Drept Comercial Român - Pagina 116
Drept Comercial Român - Pagina 117
Drept Comercial Român - Pagina 118
Drept Comercial Român - Pagina 119
Drept Comercial Român - Pagina 120
Drept Comercial Român - Pagina 121
Drept Comercial Român - Pagina 122
Drept Comercial Român - Pagina 123
Drept Comercial Român - Pagina 124
Drept Comercial Român - Pagina 125
Drept Comercial Român - Pagina 126
Drept Comercial Român - Pagina 127
Drept Comercial Român - Pagina 128
Drept Comercial Român - Pagina 129
Drept Comercial Român - Pagina 130
Drept Comercial Român - Pagina 131
Drept Comercial Român - Pagina 132
Drept Comercial Român - Pagina 133
Drept Comercial Român - Pagina 134
Drept Comercial Român - Pagina 135
Drept Comercial Român - Pagina 136
Drept Comercial Român - Pagina 137
Drept Comercial Român - Pagina 138
Drept Comercial Român - Pagina 139
Drept Comercial Român - Pagina 140
Drept Comercial Român - Pagina 141
Drept Comercial Român - Pagina 142
Drept Comercial Român - Pagina 143
Drept Comercial Român - Pagina 144
Drept Comercial Român - Pagina 145
Drept Comercial Român - Pagina 146
Drept Comercial Român - Pagina 147
Drept Comercial Român - Pagina 148
Drept Comercial Român - Pagina 149
Drept Comercial Român - Pagina 150
Drept Comercial Român - Pagina 151
Drept Comercial Român - Pagina 152
Drept Comercial Român - Pagina 153
Drept Comercial Român - Pagina 154
Drept Comercial Român - Pagina 155
Drept Comercial Român - Pagina 156
Drept Comercial Român - Pagina 157
Drept Comercial Român - Pagina 158
Drept Comercial Român - Pagina 159
Drept Comercial Român - Pagina 160
Drept Comercial Român - Pagina 161
Drept Comercial Român - Pagina 162

Conținut arhivă zip

 • Drept Comercial Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Fondul de comerț

1.Notiunea fondului de comert O activitate comerciala, pentru a se putea desfasura fara probleme, are nevoie de anumite unelte specifice naturii...

Constituirea societăților comerciale

1 Introducere Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli...

Contractul de Agenție

Precizari prealabile În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii...

Procedura de Reorganizare Judiciară

INTRODUCERE În contextul actualei situaţii economice se anticipează ca o parte a agenţilor economici să întâmpine dificultăţi în desfăşurarea...

Comerciantul - persoană fizică

Comerciantul persoana fizica Notiunea de comerciant Potrivit Codului comercial roman, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atat...

Comerciantul - persoană fizică

Introducere Ce sunt subiectele dreptului comercial? Subiectele dreptului comercial reprezinta acele persoane care participa la raporturile...

Prescripția în comerțul internațional

Prescripţia extinctivă este o instituţie juridică cu un caracter complex, fiind întâlnită în toate ramurile de drept. Codul Comercial cuprinde în...

Te-ar putea interesa și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Actele Juridice care au ca Studiu Fondul de Comerț

INTRODUCERE Fondul de comerţ poate forma obiectul unei multitudini de acte juridice, şi în această materie regula constituind-o principiul...

Dizolvarea și Lichidarea

Capitolul I. EVOLUŢIA SI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE I.1. Noţiunea şi natura juridică a societăţilor comerciale Doctrina dreptului...

Societățile comerciale

Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește...

Administratorii societății comerciale cu răspundere limitată

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Contractul de Societate Comercială

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Izvoarele Dreptului Comercial Român

1.Introducere In sens formal, prin izvoare de drept comercial se intelege forma de exprimare a normelor juridice care reglementeaza „materia...

Ai nevoie de altceva?