Drept Diplomatic

Curs
8.3/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 59350
Mărime: 870.42KB (arhivat)
Publicat de: Malvina Ursu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jana Maftei
curs pentru anul II Universitatea “Danubius” din GalaŃi Facultatea de RelaŃii InternaŃionale si Studii Europene

Cuprins

 1. PARTEA I – DREPTUL DIPLOMATIC 6
 2. 1. NOłIUNI INTRODUCTIVE 7
 3. 1.1. NOłIUNEA, DEFINIREA SI CARACTERISTICILE DREPTULUI DIPLOMATIC 7
 4. 1.2. IZVOARELE DREPTULUI DIPLOMATIC 8
 5. 1.3. CODIFICAREA DREPTULUI DIPLOMATIC 10
 6. 1.4. INTERACłIUNEA DINTRE DREPTUL DIPLOMATIC, DIPLOMAłIE, POLITICĂ EXTERNĂ SI
 7. MORALA INTERNAłIONALĂ 12
 8. 2. RELAłIILOR DIPLOMATICE 15
 9. 2.1. NOłIUNEA DE RELAłII DIPLOMATICE 15
 10. 2.2. STABILIREA SI ÎNCETAREA RELAłIILOR DIPLOMATICE 17
 11. 2.3. MISIUNILE DIPLOMATICE – CATEGORII, STRUCTURĂ, ORGANIZARE 20
 12. 2.4. ÎNFIINłAREA SI ÎNCETAREA UNEI MISIUNI DIPLOMATICE 25
 13. 2.5. MEMBRII MISIUNII DIPLOMATICE 27
 14. 2.6. NUMIREA MEMBRILOR MISIUNII DIPLOMATICE 28
 15. 3. FUNCłIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE 32
 16. 3.1. PRECIZĂRI PRELIMINARE 32
 17. 3.2. FUNCłIA DE REPREZENTARE 32
 18. 3.3. FUNCłIA DE NEGOCIERE 33
 19. 3.4. FUNCłIA DE OBSERVARE SI INFORMARE 33
 20. 3.5. FUNCłIA DE REALIZARE A COOPERĂRII INTERNAłIONALE 34
 21. 3.6. FUNCłIA DE PROTEJARE A INTERESELOR STATULUI ACREDITANT SI A CETĂłENILOR
 22. ACESTUIA 34
 23. 4. IMUNITĂłI, PRIVILEGII SI FACILITĂłI DIPLOMATICE 34
 24. 4.1. IMUNITĂłILE DIPLOMATICE 34
 25. 4.2. PRIVILEGIILE DIPLOMATICE 41
 26. 4.3. FACILITĂłILE DIPLOMATICE 44
 27. PARTEA A II-A - DREPTUL CONSULAR 46
 28. 1. NOłIUNI INTRODUCTIVE 47
 29. 1.1. NOłIUNEA, DEFINIREA SI CARACTERISICILE DREPTULUI CONSULAR 47
 30. 1.2. IZVOARELE DREPTULUI CONSULAR 48
 31. 1.3. CODIFICAREA DREPTULUI CONSULAR 50
 32. 2. RELAłIILE CONSULARE 55
 33. 2.1. NOłIUNEA DE RELAłII CONSULARE, STABILIREA SI ÎNCETAREA RELAłIILOR
 34. CONSULARE 55
 35. 2.2. SUBIECTELE RELAłIILOR CONSULARE 58
 36. 2.3. ISTORIA RELATIILOR CONSULARE ROMANESTI 62
 37. 2.4. REPREZENTAREA CONSULARĂ A CETĂłEANULUI EUROPEAN 65
 38. 3. OFICIILE CONSULARE 67
 39. 3.1. ÎNFIINłAREA SI ÎNCETAREA OFICIILOR CONSULARE 67
 40. 3.2. RANGUL, CATEGORIA SI CLASELE OFICIILOR CONSULARE 73
 41. 3.3. PERSONALUL OFICIILOR CONSULARE 75
 42. 3.4. NUMIREA SI ADMITEREA MEMBRILOR OFICIULUI CONSULAR 82
 43. 3.5. PATENTA CONSULARĂ SI EXEQUATURUL CONSULAR 85
 44. 4. FUNCłIILE CONSULARE 89
 45. 4.1. CARACTERIZAREA NOłIUNII DE FUNCłII CONSULARE 89
 46. 4.2. TRĂSĂTURILE FUNCłIILOR CONSULARE 90
 47. 4.3. CLASIFICAREA FUNCłIILOR CONSULARE 91
 48. 4.4. CONłINUTUL FUNCłIILOR CONSULARE 92
 49. 5. IMUNITĂłILE SI PRIVILEGIILE OFICIILOR CONSULARE SI ALE MEMBRILOR ACESTORA
 50. 5.1. ENUMERAREA IMUNITĂłILOR SI PRIVILEGIILOR POTRIVIT CONVENłIEI DE LA VIENA DIN
 51. 5.2. CONłINUTUL IMUNITĂłILOR SI PRIVILEGIILOR CONSULARE 103
 52. 5.3. BENEFICIARII PRIVILEGIILOR SI IMUNITĂłILOR CONSULARE 107
 53. 5.4. ÎNCEPUTUL SI ÎNCETAREA PRIVILEGIILOR SI IMUNITĂłILOR CONSULARE 110
 54. ANEXE 112
 55. CONVENłIA DE LA VIENA PRIVIND RELAłIILE DIPLOMATICE 112
 56. CONVENłIA DE LA VIENA PRIVIND RELAłIILE CONSULARE 126
 57. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ RECOMANDATĂ 154

Extras din curs

1.1. NOłIUNEA, DEFINIREA SI CARACTERISTICILE DREPTULUI

DIPLOMATIC

Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul

organelor diplomatice sau totalitatea regulilor de drept internaŃional care se referă la

organizarea, sarcinile, competenŃa si statutul organelor pentru relaŃiile externe.

Dreptul diplomatic este definit în doctrină ca o ramură a dreptului internaŃional public

care are ca obiect normele si practica ce reglementează relaŃiile externe ale statelor si ale altor

subiecŃi de drept internaŃional sau ca fiind acea parte a dreptului internaŃional care stabileste

regulile practicii relaŃiilor externe ale statelor între ele, ori ca o ramură a dreptului

internaŃional public care reglementează înfiinŃarea, funcŃionarea si statutul juridic, precum si

desfiinŃarea organelor relaŃiilor internaŃionale.

Obiectul dreptului diplomatic îl constituie diferitele aspecte ale activităŃii diplomatice

desfăsurate de organele interne ale statelor, ca si de organele externe ale acestora, create în

acest scop – misiunile diplomatice permanente si misiunile diplomatice ad-hoc –, precum si

anumite laturi ale activităŃii conferinŃelor si organizaŃiilor internaŃionale.

De aici rezultă că:

- dreptul diplomatic nu se situează în afara dreptului internaŃional, ci constituie o ramură

a acestuia;

- în comparaŃie cu celelalte norme ale dreptului internaŃional în ansamblu, normele

dreptului diplomatic joacă un rol instrumental, în sensul că el ajută la atingerea

obiectivelor de politică externă si oferă modalităŃile de stabilire si de ducere a relaŃiilor

dintre state si, într-un fel, contribuie direct efectiv la asigurarea aplicării celorlalte

norme ale dreptului internaŃional;

- dreptul diplomatic ocupă un rol central în cadrul dreptului internaŃional pentru că se

ocupă de însusi mecanismul care face să existe si să se desfăsoare relaŃiile dintre state;

- la baza dreptului diplomatic stau aceleasi principii fundamentale si generale pe care se

sprijină si dreptul internaŃional contemporan; principiile fundamentale ale dreptului

internaŃional constituie criteriul suprem în aprecierea legalităŃii activităŃii diplomatice,

ele constituie călăuza activităŃii diplomatice si trebuie să fie respectate cu stricteŃe;

- fundamentul dreptului diplomatic rezidă în imperativul stabilirii si dezvoltării unor

relaŃii normale între state, de menŃinere a contactelor si de realizare a unei colaborări

între ele – ceea ce presupune prezenŃa si funcŃionarea într-un stat străin a organelor de

reprezentare – precum si în dezideratul pe care-l au statele ca relaŃiile diplomatice să

funcŃioneze pe o bază stabilă si ordonată.

1.2. IZVOARELE DREPTULUI DIPLOMATIC

Prin izvor al dreptului diplomatic, în sens formal, înŃelegem mijloacele juridice prin

care statele exprimă si consacră normele formate prin acordul lor de voinŃe cu privire la

domeniul relaŃiilor diplomatice.

Caracteristici ale izvoarelor dreptului diplomatic:

- precizările cu privire la izvoarele dreptului internaŃional sunt valabile si în ce

Preview document

Drept Diplomatic - Pagina 1
Drept Diplomatic - Pagina 2
Drept Diplomatic - Pagina 3
Drept Diplomatic - Pagina 4
Drept Diplomatic - Pagina 5
Drept Diplomatic - Pagina 6
Drept Diplomatic - Pagina 7
Drept Diplomatic - Pagina 8
Drept Diplomatic - Pagina 9
Drept Diplomatic - Pagina 10
Drept Diplomatic - Pagina 11
Drept Diplomatic - Pagina 12
Drept Diplomatic - Pagina 13
Drept Diplomatic - Pagina 14
Drept Diplomatic - Pagina 15
Drept Diplomatic - Pagina 16
Drept Diplomatic - Pagina 17
Drept Diplomatic - Pagina 18
Drept Diplomatic - Pagina 19
Drept Diplomatic - Pagina 20
Drept Diplomatic - Pagina 21
Drept Diplomatic - Pagina 22
Drept Diplomatic - Pagina 23
Drept Diplomatic - Pagina 24
Drept Diplomatic - Pagina 25
Drept Diplomatic - Pagina 26
Drept Diplomatic - Pagina 27
Drept Diplomatic - Pagina 28
Drept Diplomatic - Pagina 29
Drept Diplomatic - Pagina 30
Drept Diplomatic - Pagina 31
Drept Diplomatic - Pagina 32
Drept Diplomatic - Pagina 33
Drept Diplomatic - Pagina 34
Drept Diplomatic - Pagina 35
Drept Diplomatic - Pagina 36
Drept Diplomatic - Pagina 37
Drept Diplomatic - Pagina 38
Drept Diplomatic - Pagina 39
Drept Diplomatic - Pagina 40
Drept Diplomatic - Pagina 41
Drept Diplomatic - Pagina 42
Drept Diplomatic - Pagina 43
Drept Diplomatic - Pagina 44
Drept Diplomatic - Pagina 45
Drept Diplomatic - Pagina 46
Drept Diplomatic - Pagina 47
Drept Diplomatic - Pagina 48
Drept Diplomatic - Pagina 49
Drept Diplomatic - Pagina 50
Drept Diplomatic - Pagina 51
Drept Diplomatic - Pagina 52
Drept Diplomatic - Pagina 53
Drept Diplomatic - Pagina 54
Drept Diplomatic - Pagina 55
Drept Diplomatic - Pagina 56
Drept Diplomatic - Pagina 57
Drept Diplomatic - Pagina 58
Drept Diplomatic - Pagina 59
Drept Diplomatic - Pagina 60
Drept Diplomatic - Pagina 61
Drept Diplomatic - Pagina 62
Drept Diplomatic - Pagina 63
Drept Diplomatic - Pagina 64
Drept Diplomatic - Pagina 65
Drept Diplomatic - Pagina 66
Drept Diplomatic - Pagina 67
Drept Diplomatic - Pagina 68
Drept Diplomatic - Pagina 69
Drept Diplomatic - Pagina 70
Drept Diplomatic - Pagina 71
Drept Diplomatic - Pagina 72
Drept Diplomatic - Pagina 73
Drept Diplomatic - Pagina 74
Drept Diplomatic - Pagina 75
Drept Diplomatic - Pagina 76
Drept Diplomatic - Pagina 77
Drept Diplomatic - Pagina 78
Drept Diplomatic - Pagina 79
Drept Diplomatic - Pagina 80
Drept Diplomatic - Pagina 81
Drept Diplomatic - Pagina 82
Drept Diplomatic - Pagina 83
Drept Diplomatic - Pagina 84
Drept Diplomatic - Pagina 85
Drept Diplomatic - Pagina 86
Drept Diplomatic - Pagina 87
Drept Diplomatic - Pagina 88
Drept Diplomatic - Pagina 89
Drept Diplomatic - Pagina 90
Drept Diplomatic - Pagina 91
Drept Diplomatic - Pagina 92
Drept Diplomatic - Pagina 93
Drept Diplomatic - Pagina 94
Drept Diplomatic - Pagina 95
Drept Diplomatic - Pagina 96
Drept Diplomatic - Pagina 97
Drept Diplomatic - Pagina 98
Drept Diplomatic - Pagina 99
Drept Diplomatic - Pagina 100
Drept Diplomatic - Pagina 101
Drept Diplomatic - Pagina 102
Drept Diplomatic - Pagina 103
Drept Diplomatic - Pagina 104
Drept Diplomatic - Pagina 105
Drept Diplomatic - Pagina 106
Drept Diplomatic - Pagina 107
Drept Diplomatic - Pagina 108
Drept Diplomatic - Pagina 109
Drept Diplomatic - Pagina 110
Drept Diplomatic - Pagina 111
Drept Diplomatic - Pagina 112
Drept Diplomatic - Pagina 113
Drept Diplomatic - Pagina 114
Drept Diplomatic - Pagina 115
Drept Diplomatic - Pagina 116
Drept Diplomatic - Pagina 117
Drept Diplomatic - Pagina 118
Drept Diplomatic - Pagina 119
Drept Diplomatic - Pagina 120
Drept Diplomatic - Pagina 121
Drept Diplomatic - Pagina 122
Drept Diplomatic - Pagina 123
Drept Diplomatic - Pagina 124
Drept Diplomatic - Pagina 125
Drept Diplomatic - Pagina 126
Drept Diplomatic - Pagina 127
Drept Diplomatic - Pagina 128
Drept Diplomatic - Pagina 129
Drept Diplomatic - Pagina 130
Drept Diplomatic - Pagina 131
Drept Diplomatic - Pagina 132
Drept Diplomatic - Pagina 133
Drept Diplomatic - Pagina 134
Drept Diplomatic - Pagina 135
Drept Diplomatic - Pagina 136
Drept Diplomatic - Pagina 137
Drept Diplomatic - Pagina 138
Drept Diplomatic - Pagina 139
Drept Diplomatic - Pagina 140
Drept Diplomatic - Pagina 141
Drept Diplomatic - Pagina 142
Drept Diplomatic - Pagina 143
Drept Diplomatic - Pagina 144
Drept Diplomatic - Pagina 145
Drept Diplomatic - Pagina 146
Drept Diplomatic - Pagina 147
Drept Diplomatic - Pagina 148
Drept Diplomatic - Pagina 149
Drept Diplomatic - Pagina 150
Drept Diplomatic - Pagina 151
Drept Diplomatic - Pagina 152
Drept Diplomatic - Pagina 153

Conținut arhivă zip

 • Drept Diplomatic.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Dreptul Diplomatic și Consular

CAPITOLUL I. 1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai...

Imunitățile și privilegiile diplomatice - natura lor juridică

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Imunități, privilegii și facilitați diplomatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de...

Misiunile Diplomatice Temporare (Ad-hoc)

1. Consideraţii generale asupra misiunilor diplomatice Statele, ca şi subiecte ale dreptului internaţional public, stabilesc între ele relaţii...

Imunitățile și Privilegiile Consulare

Pentru ca oficiile consulare să-şi poată îndeplini în bune condiţiuni atribuţiile ce le revin trebuie să se bucure de anumite imunităţi şi...

Criminalitatea în România

1. INTRODUCERE Stiinta care studiaza criminalitatea ca fenomen social, geoistoric conditionat, cauzalitatea criminalitatii, constelatia surselor...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Diplomatic și Consular

CAPITOLUL I. 1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai...

Azilul Politic și Diplomatic

Unul dintre elementele de noutate ale prezentei lucrări îl constituie faptul că, tema abordată este de o stringentă actualitate, datorită...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Dreptul Diplomatic și Consular

1. Dreptul Diplomatic Organizarea si desfasurarea activitatii diplomatice au trebuit sa fie, in decursul timpului, reglementate; unele din aceste...

Imunitatea de jurisdicție în dreptul diplomatic

DREPTUL DIPLOMATIC Dreptul diplomatic este definit ca ramura a dreptului international public care are ca obiect normele si practica ce...

Imunități diplomatice

În vederea îndeplinirii functiilor în scopul carora au fost înfiintate, oficiilor consulare si personalului aferent lor li se acorda o serie de...

Drept diplomatic

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Încă din cele mai vechi timpuri, există un principiu general de drept, care prevede că un stat își exercită suveranitatea...

Ai nevoie de altceva?