Drept Funciar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12102
Mărime: 86.75KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniel Olteanu

Extras din curs

Noţiunea, obiectul şi izvoarele dreptului funciar

I. Dreptul funciar sistematizează normele juridice referitoare la terenuri, indiferent de caracterul acestor norme şi de izvoarele formale ale dreptului în care aceste norme sunt cuprinse. Relaţiile sociale privitoare la terenuri există atât între particulari (persoane fizice şi juridice de drept privat), cât şi între persoanele juridice de drept public, ori între acestea şi particulari.

Definiţie. Dreptul funciar este acea ramură de drept ce cuprinde normele juridice care reglementează relaţiile sociale născute în legătură cu folosinţa terenurilor de către deţinătorii acestora, indiferent de forma de proprietate (proprietate publică sau particulară a statului, proprietate privată), precum şi relaţiile sociale ce privesc organizarea şi evidenţa funciară, în scopul folosirii raţionale şi integrale a tuturor terenurilor, potrivit destinaţiei lor.

II. Obiectul dreptului funciar. Obiectul dreptului funciar îl constituie, în principal, relaţiile sociale legate de folosinţa pământului, oricare ar fi destinaţia terenurilor, forma de proprietate sau persoana beneficiarului folosinţei funciare.

De asemenea, dreptul funciar mai reglementează şi o serie de relaţii funciare ce privesc măsurile adoptate de către stat, în vederea realizării politicii sale funciare, adică a organizării şi evidenţei funciare. În obiectul acestei ramuri se mai includ şi relaţiile de natură funciară născute în legătură cu realizarea măsurilor privind folosirea deplină şi raţională a tuturor suprafeţelor de pământ.

Aşadar, normele juridice ce alcătuiesc conţinutul dreptului funciar ca ramură de drept se pot clasifica astfel:

- norme juridice care reglementează formele proprietăţii asupra terenurilor şi regimul lor juridic;

- norme juridice care reglementează modul de exploatare a terenurilor în România;

- norme juridice care reglementează sistemul de evidenţă şi publicitate imobiliară;

- norme juridice care reglementează folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor.

III. Izvoarele dreptului funciar. Prin izvor de drept funciar se înţelege forma de exprimare a normelor juridice care reglementează relaţiile sociale de natură funciară, relaţii ce constituie obiectul acestei ramuri de drept. Respectivele norme sunt cuprinse în diferite acte normative edictate de organele de stat competente, şi anume: Constituţia României, legile, decretele, ordonanţele, hotărârile Guvernului.

Constituţia României reprezintă cel mai important izvor al dreptului funciar, stabilind cadrul juridic general al reglementării în domeniul proprietăţii, precum şi norme care reglementează, în mod expres, anumite aspecte legate de proprietate, cum ar fi formele proprietăţii în România, bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, regimul juridic al acestora, ocrotirea proprietăţii etc. (art. 44 şi art. 136).

Spre exemplu, art. 136, alin. (3) enumeră bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice: „bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică”. Acelaşi articol stabileşte, la alineatul (4), regimul juridic al bunurilor proprietate publică, statuând că acestea sunt inalienabile, putând fi date în administrarea regiilor autonome ori a instituţiilor publice, concesionate, închiriate sau date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

De asemenea, alin. (5) reglementează inviolabilitatea proprietăţii private, în condiţiile legii organice.

O altă categorie a izvoarelor de drept funciar este cea a legilor, care pun în aplicare şi detaliază normele constituţionale, stabilind reglementări proprii cu caracter general sau special. Ca şi pentru dreptul civil, şi în domeniul dreptului funciar, legea generală, de natură să stabilească dreptul comun în materie, o constituie Codul civil, adică, începând cu data de 01.10.2011, noul Cod civil, respectiv Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările aduse prin Legea de punere în aplicare (Legea nr. 71/2011) .

Preview document

Drept Funciar - Pagina 1
Drept Funciar - Pagina 2
Drept Funciar - Pagina 3
Drept Funciar - Pagina 4
Drept Funciar - Pagina 5
Drept Funciar - Pagina 6
Drept Funciar - Pagina 7
Drept Funciar - Pagina 8
Drept Funciar - Pagina 9
Drept Funciar - Pagina 10
Drept Funciar - Pagina 11
Drept Funciar - Pagina 12
Drept Funciar - Pagina 13
Drept Funciar - Pagina 14
Drept Funciar - Pagina 15
Drept Funciar - Pagina 16
Drept Funciar - Pagina 17
Drept Funciar - Pagina 18
Drept Funciar - Pagina 19
Drept Funciar - Pagina 20
Drept Funciar - Pagina 21
Drept Funciar - Pagina 22
Drept Funciar - Pagina 23
Drept Funciar - Pagina 24
Drept Funciar - Pagina 25
Drept Funciar - Pagina 26
Drept Funciar - Pagina 27
Drept Funciar - Pagina 28
Drept Funciar - Pagina 29
Drept Funciar - Pagina 30
Drept Funciar - Pagina 31
Drept Funciar - Pagina 32
Drept Funciar - Pagina 33
Drept Funciar - Pagina 34
Drept Funciar - Pagina 35
Drept Funciar - Pagina 36
Drept Funciar - Pagina 37
Drept Funciar - Pagina 38
Drept Funciar - Pagina 39
Drept Funciar - Pagina 40
Drept Funciar - Pagina 41
Drept Funciar - Pagina 42
Drept Funciar - Pagina 43
Drept Funciar - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Curs drept funciar 1,2.doc
  • Curs drept funciar 3,4.doc
  • Curs drept funciar 5,6.doc
  • Curs drept funciar 7,8.doc
  • Curs drept funciar si cadastral 9,10.doc

Alții au mai descărcat și

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Antecontractul de vânzare - cumpărare imobiliară

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Dreptul de Proprietate Privată asupra Terenurilor

Întroducere Republica Moldova este o tara agrara si pamîntul constituie o bogatie nationala a statului, o avutie a poporului nostru.Tocmai de...

circulația juridică a terenurilor

INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a...

Carte Funciară (noțiune, structură, obiect)

Noțiunea de Carte Funciară în sens larg și în sens restrâns. Nu există o definiție legală în noul Cod civil a Cărții Funciare , însă din...

Antecontractul de vânzare-cumpărare

1. Noţiuni introductive În practică, acordul de voinţe care dă naştere vânzării nu se realizează întotdeauna dintr-o dată, aşa cum au gândit...

Publicitate Imobiliară

INTRODUCERE Pentru a răspunde cerințelor de natură tehnică, juridică, economică, socială, publicitatea imobiliară și cadastrul funciar s-au impus...

Drept funciar și publicitate imobiliară

I. INTRODUCERE. Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății

INTRODUCERE L’ésprit de propriété double la force de l’homme Voltaire Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă...

Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar

Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare Această formă de răspundere intervine în cazurile când sunt comise fapte, care...

Uzucapiunea - Mod de Formare a Proprietății

UZUCAPIUNEA – MOD DE FORMARE A PROPRIETĂŢII INTRODUCERE Prescripţia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi...

Drept Funciar

1.Consideraţii preliminare Publicitatea imobiliară desemnează totalitatea mijloacelor juridice prin care se aduce la cunoştinţă terţilor situaţia...

Dreptul de proprietate - drept funciar și cadastru român

1. Consideraţii generale " Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,...

Drept funciar

A.STRUCTURA PROPRIETĂȚII AGRARE ȘI EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ ÎN PERIOADA 1863-1945 1.PRINCIPALELE ACTE DE REFORMĂ ÎN PERIOADA 1863-1945...

Drept Funciar

Capitolul I Noţiuni întroductive În accepţiunea exprimată unanim de doctrină, după cum şi în înţelesul obişnuit al termenului, cartea funciară...

Ai nevoie de altceva?