Carte Funciară (noțiune, structură, obiect)

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2188
Mărime: 3.31MB (arhivat)
Publicat de: Sabin Lazăr
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Noțiunea de Carte Funciară în sens larg și în sens restrâns.

Nu există o definiție legală în noul Cod civil a Cărții Funciare , însă din interpretarea dispoziției generale cuprinsă în articolul 876 alin. (1) privind scopul și obiectul Cărții Funciare , putem extrage semnificația atribuită noțiunii .

Sintagma de Carte Funciară este folosită în varii sensuri :

În sens restrâns , cartea funciară este înscrisul întocmit de funcționarul public al biroului de cadastru și publicitate imobiliară , în condițiile legii , care descrie imobilele și arată drepturile, actele, faptele sau raporturile juridice privitoare la imobile , indicând identitatea persoanelor titulare ale acestor drepturi . Cartea funciară este un înscris autentic public.

În sens larg, denumirea de carte funciară este utilizată pentru a ne referi la :

a) Atât la cartea funciară propriu-zisă (adică la foaia de evidență juridică a fiecărui imobil) cât și la documentele de publicitate imobiliară cu care aceasta se întregește cum ar fi : planul cadastral de identificare a imobilelor , înscrisurile privitoare la înscrieri și registrul general de intrare

b) La sistemul real de publicitate imobiliară întemeiat pe identitatea topografică a imobilelor și pe documentele cadastrale

c) La instituția juridică privind ansamblul normelor de drept material și procedural care reglementează publicitatea prin cărțile funciare

d) La biroul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară

e) La registrul cadastral de publicitate imobiliară al unui teritoriu administrativ care , potrivit art. 21 din lege , este alcătuit din cărțile funciare întocmite și numerotate ale unei localități și care se întregește cu registrul de intrare , cu planul cadastral , cu registrul cadastral al imobilelor indicând numărul cadastral al imobilelor și numărul de ordine al cărților funciare în care sunt înscrise , cu un index alfabetic al proprietarilor și cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere , împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii .

Trăsăturile Cărții Funciare

Din interpretarea sistematizată a dispozițiilor legale incidente sistemului real de publicitate imobiliară prin cărțile funciare , au fost extrase o serie de caracteristici ale Cărții Funciare :

- Fiecărui imobil îi corespunde o carte funciară. Această trăsătura nu este enunțată doar din prevederea expresă a art. 878 alin (2) NCC potrivit căreia “aceeași carte funciară nu poate cuprinde decât un singur imobil” , ci și din definiția dată imobilului prin art. 876 alin (2) NCC “prin imobil se înțelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosință , cu sau fără construcții , aparținând aceluiași proprietar , situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale și care sunt identificate printr-un număr cadastral unic”.

- Evidența nu se ține pe imobile, și nu pe proprietari. Este elementul esențial de diferențiere față de sistemul personal de publicitate imobiliară prin registre de transcripțiuni și inscripțiuni .

- Evidența se ține la nivel de unitate-administrativ-teritorială.(comună, oraș sau municipiu). Potrivit art. 21, alin (3) din lege, cărțile funciare se întocmesc și numerotează pe teritoriul administrativ al fiecărei localități.

- Cărțile funciare se păstrează într-un singur exemplar. Din rațiuni de simplificare a operațiunilor de publicitate și operativitate , cărțile funciare se pastrează într-un singur exemplar.

- Cărțile funciare se întregesc cu registrele și documentele de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

- Cartea funciară este un sistem real complet de publicitate imobiliară. Cartea funciară asigură publicitatea integrală a drepturilor, actelor, faptelor sau raporturilor juridice în legătură cu imobilele.

- Scopul cărții funciare este de a asigura transmiterea, constituirea, modificarea sau stingerea drepturilor reale imobiliare precum și opozabilitatea față de terți a altor drepturi, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară.

- Cartea funciară are un caracter public. Consultarea registrelor publicce se poate face de către orice persoană.

Bibliografie

1. Publicitatea imobiliară în reglementarea noului Cod Civil, Gina Orga Dumitriu

2. Publicitatea imobiliară în concepția noului Cod civil, Chiș A., Ed. Hamangiu, București, 2012

3. Drept Civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2013.

Preview document

Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 1
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 2
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 3
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 4
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 5
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 6
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 7
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 8
Carte Funciară (noțiune, structură, obiect) - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Carte Funciara (notiune, structura, obiect).docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în...

Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeanǎ este o structurǎ...

Răspunderea administrativ disciplinară și răspunderea administrativ patrimonială

Raspunderea administrativ disciplinara reprezinta prima forma de raspundere specifica dreptului administrativ, ea intervenind pentru savarsirea...

Dimensiunea Europeană a Drepturilor Omului

I. Noţiuni generale privind drepturile omului La momentul actual, respectarea drepturilor omului reprezintă unul dintre standardele politice...

Judecata Cetelor de Bătrâni

Pentru perioada feudală organul de conducere sătească al obştilor ţărăneşti din cele trei ţaări române era denumit „ sfatul satului ” sau „ sfatul...

Curtea de Conturi a României

1. Scurt istoric Curtea de Conturi este 1o instituţie de control şi jurisdictie, cu traditie în ţara noastră. Prin "Legea pentru înfiinţarea...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Registrul comerțului

1. Registrul comertului este un registru oficial in care se inregistrează in mod obligatoriu atat infiinţarea societatilor comerciale, cu...

Cărțile funciare - noțiune, structură, obiect

Cartea funciara a fost definita ca fiind “un inscris autentic si cu caracter public , care cuprinde descrierea imobilelor si aratarea drepturilor...

Procedura de înscriere în cartea funciară

Analiza strictă a deschiderii cărţilor funciare ocupă un singur paragraf din secţiunea procedurilor concomitente înscrierilor în cartea funciară,...

Apariția și Evoluția Sistemelor de Publicitate Imobiliară în România

1. Scurt istoric al sistemelor de publicitate imobiliară Originea cuvântului cadastru nu este stabilită cu certitudine, existând mai multe ipoteze...

Drept civil

Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare....

Drept funciar și publicitate imobiliară

I. INTRODUCERE. Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii...

Ai nevoie de altceva?