Contabilitatea instituțiilor publice

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 60892
Mărime: 179.32KB (arhivat)
Publicat de: Sdm M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Gherghina Drila

Cuprins

 1. 1. Obiectul contabilității publice: concept, sfera de aplicare, particularități; Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
 2. 2. Procesul bugetar: principiile bugetare, fazele și trăsăturile procesului bugetar; elaborarea, aprobarea și execuția bugetului; controlul bugetar; clasificația bugetară;
 3. 3. Situaţiile financiare ale instituţiilor publice: Definirea situatiilor financiare; Obiectivul situatiilor financiare; componenta;
 4. 4. Operațiuni financiar-contabile referitoare la elementele de bilanț ale instituțiilor publice:
 5. 4.1 Active fixe: definiție, conținut, momentul înregistrării, evaluare, ajustări;
 6. 4.2 Active curente(circulante): stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, casa, conturi la trezorerie și bănci;
 7. 4.3 Datorii: curente.Furnizori si conturi asimilate, Personal si conturi asimilate, Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate Decontari cu Comunitatea Europeana,
 8. Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor
 9. Conturi de regularizare si asimilate
 10. 5. Operațiuni referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial:
 11. Cheltuieli: Definiție, conținutul grupelor de cheltuieli, structura conturilor de cheltuieli, recunoașterea cheltuielilor;
 12. Venituri și finanțări: definiție, conținutul grupelor de venituri, structura conturilor de venituri și finanțări, recunoașterea veniturilor.
 13. 6. Capitaluri: fonduri, rezultat patrimonial și rezultat reportat, rezerve din reevaluări, fonduri cu destinație specială;
 14. 7. Decontari necurente(termen lung), provizioane.

Extras din curs

CAPITOLUL 1

Obiectul contabilității publice: concept, sfera de aplicare, particularități

Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice

Motto:”Ordinea este lumină; unde se administrează fonduri fără contabilitate-care nu este decât știința ordinii- acolo nu este decât întuneric”(Theodor Ștefănescu)

1.1 Obiectul contabilităţii publice

Între informaţiile care invadează societatea, se situează şi informaţiile financiar-contabile care date fiind mutaţiile ştiinţei şi tehnicii, impun contabilităţii să se modifice în toate componentele ei; la nivel de sistem, structura şi conţinut. Definind-o din această perspectivă contabilitatea este un sistem informational complex și deosebit de important utilizat pentru cuantificarea, prelucrararea si transmiterea informatiilor utile procesului de luare a deciziilor avand ca scop ” proiectarea structurii, situației financiare a unei entități” în expresie valorică. Pentru a se exprima foloseste un limbaj propriu cu ajutorul caruia prezenta și evalueaza activitătile economice si sociale, pentru a interpreta realitatea economică și juridică , asigurand astfel, informații comparabile.

Explicarea obiectului și rolul contabilitătii publice necesită cunoasterea ariei de aplicare si impactul actiunii sale la nivelul societatii. În ceea ce privește aria de aplicare contabilitatea publică operează atat la nivel microeconomic cat si la nivel macroeconomic ceea ce permite asigurarea de informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor aprobate prin buget dar si informatii necesare pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale. Astfel ca, prin actiunea si tehnicile sale specifice asigură urmărirea modului de gestiune a fondurilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor propuse de factorul de decizie din societate.

Toate aceste obiective constituie argumente care obligă institutiile publice la organizarea evidenței contabile a fondurilor pe care le gestionează in stricta concordanta cu normele si legislatia in vigoare.

Contabilitatea instituțiilor publice se fundamentează pe principii teoretice și norme unitare prevăzute de lege. Ca activitate specializată în cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și rezultatelor obținute, trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor privind poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie pentru necesitățile proprii și pentru utilizatorii externi. Înregistrarea cronologică, sistematică a valorilor instituțiilor publice asigură controlul și protejează patrimoniul care le-a fost încredințat.

Asadar, aria de aplicare a contabilitatii publice o constituie institutiile publice. Conceptul de institutie publica este descris de Legea finantelor publice nr. 500/2002, potrivit careia institutia publica este denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare. Informatiile financiar-contabile prelucrate de institutiile publice sunt sistematizate de contabilitatea publică in următoarele componente:

- contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare care trebuie să evidențieze veniturile încasate și plățile efectuate;

- contabilitatea trezoreriei statului;

- contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor care trebuie să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale precum și excedentul sau deficitul patrimonial;

- contabilitatea destinată analizării costului programelor aprobate.

Din analiza conținutului și definiției contabilitatii publice desprindem că aceasta reprezintă un sistem complex și integrat de norme, principii, reguli și tehnici de măsurare prin care se evidențiază starea la un moment dat precum și evoluția cantitativă și valorică a modificărilor care intervin asupra patrimoniului pentru o perioadă de timp determinată.

1. 2 Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice

Principiile şi normele metodologice referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice ţin seamă de marea diversitate şi complexitate a acestui sector care cuprinde, potrivit Legii finanţelor publice: (Parlalementul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi cele subordonate etc.Aceste instituţii îndeplinesc funcțiile statului în domeniu).

Legea contabilității prevede la art.1,alin.2 că instituțiile publice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și de gestiune.

Evoluţia tehnologică a reprezentat un salt în evoluţia contabilităţii iar societatea informaţională a transformat şi reformat contabilitatea şi va continua s-o reformeze atât la nivelul conceptului, a tehnicilor de lucru şi chiar la nivelul metodei.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. Insituţiile publice organizează de regulă contabilitatea în compartimente distincte conduse de directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinescă această funcţie.

Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi, răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii în condiţiile legii. Şeful compartimentului contabilitate răspunde de încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor.Contabilitatea instituţiilor publice poate fi condusă şi de societăţi de expertiză contabilă pe bază de contracte de prestări servicii.

Responsabilitațile ce revin persoanelor autorizate privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice vizează următoarele obiective:

- Asigurarea condițiilor pentru organizarea și conducerea corectă și la zi;

- Organizarea și efectuarea inventarierii tuturor elementelor de activ și de pasiv;

- Respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare;

- Depunerea la termen a acestora;

- Pastrarea documentelor justificative, a registrelor contabile și situațiilor fianciare;

- Organizarea contabilității de gestiune adaptată la specificul instituţiei.

În organizarea contabilităţii instituţiilor publice un rol important îl are cunoaşterea şi respectarea clasificaţiei bugetare, adică identificarea corectă a veniturilor şi cheltuielilor.Organizarea contabilităţii potrivit structurii clasificaţiei bugetare impune utilizarea în acest scop a conturilor de venituri şi cheltuieli desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei buegetare. Astfel, contabilitatea veniturilor se organizează pe feluri de venituri după natura şi sursa lor iar cheltuielile după natură şi destinaţie.

Potrivit funcțiilor pe care le îndeplinesc în societate instituțiile publice nu sunt producătoare de bunuri pentru desfasurarea activitatii sunt finantate de la buget.

Bibliografie

1. Calin, O., Ristea, M., Bazele Contabilitatii, Edit. Pedagogica, Bucuresti, 2004;

2. Pitulice, C., Glăvan, M., Contabilitatea instituțiilor publice din România, Editura Contaplus, București, 2007,

3. Jitaru, C-tin, Noua contabilitate a instituțiilor publice și unităților administrative-teritoriale, Editura Danubius, Brăila, 2006,

4. O.M.F.P. nr. 1917 / 2005 actualizat, Contabilitatea instituțiilor publice, ediția a III-a actualizată la 3 iunie 2009, Coordonator colecție, Cristian Murica, Editura Best Publishing România,

5. Gherasim, Ioan, Tiron-Tudor Adriana, Contabilitatea instituțiilor publice, Editura Dacia, Cluj, 2002;

6. Gisberto-Chiţu Alberta, Contabilitatea şi gestiunea instituţiilor publice, Edit. CECCAR, Bucureşti, 2003.

7. Federaţia Internaţională a Contabililor, Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru sectorul public, Editura CECCAR, Bucureşti, 2005.

8. Revista Tribuna Economică.

9. Legea finanţelor publice nr. 500-2002.

10. Legea finanțelor publice locale 273/2006.

11. Convergența contabilității publice din România la standardele internaționale, Ed CECCAR, 2006;

12. Gestiunea financiară a instituțiilor publice .Contabilitatea instituțiilor publice, Editura Economică, 2006;

13. O.M.F.P. nr. 1917 / 2005;

14. O.M.F.P. 1954 / 2005;

15. Văcărel,I. şi colectiv, Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2169/ 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi inatrucţiunile de aplicare a acestuis, aprobate prin OMFP 1917/2005;

17.Dascălu, C., Nişulescu, I.,.. Convergenţa contabilităţii publice din România la IPSAS, CECCAR, 2006 ;

18. Parachivescu, M.,D.,Păvăloaia, W., ”Modele de contabilitate și analiză financiară”, Editura Neuron, Focșani, 1994.

Preview document

Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 8
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 9
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 10
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 11
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 12
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 13
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 14
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 15
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 16
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 17
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 18
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 19
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 20
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 21
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 22
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 23
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 24
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 25
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 26
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 27
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 28
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 29
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 30
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 31
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 32
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 33
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 34
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 35
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 36
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 37
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 38
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 39
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 40
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 41
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 42
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 43
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 44
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 45
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 46
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 47
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 48
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 49
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 50
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 51
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 52
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 53
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 54
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 55
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 56
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 57
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 58
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 59
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 60
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 61
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 62
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 63
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 64
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 65
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 66
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 67
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 68
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 69
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 70
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 71
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 72
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 73
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 74
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 75
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 76
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 77
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 78
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 79
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 80
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 81
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 82
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 83
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 84
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 85
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 86
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 87
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 88
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 89
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 90
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 91
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 92
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 93
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 94
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 95
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 96
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 97
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 98
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 99
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 100
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 101
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 102
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 103
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 104
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 105
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 106
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 107
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 108
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 109
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 110
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 111
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 112
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 113
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 114
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 115
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 116
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea institutiilor publice.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de întocmire a contractelor economice

ARGUMENT Contractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice . Contractele reprezinta acordul de vointa...

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Inventarierea patrimoniului

Argument Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ si de...

Relații Monetar Financiare Internaționale

- Definiţie: - Ansamblul de norme şi tehnici, convenite şi acceptatepe baza unor reglementări instituţionalizate menite să coordoneze şi să...

Eseu tranzacții

1. Scurt istosic Relatiile româno germane au luat fiinta cu multi ani în urma. La 6 mai 1872 a fost înfiintata prima reprezentanta diplomatica a...

Produse și Servicii Bancare Moderne

1. Instituţiile de credit în economia modernă 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe 1.2. Instituţiile de credit şi clientela...

Analiza Fconomico-Financiara

Conţinutul capitolului Acest capitol abordează aspecte privind cheltuielile de circulaţie în comerţ, şi anume: - conţinutul, structura,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?