Expert achiziții publice

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 66030
Mărime: 2.53MB (arhivat)
Publicat de: Eusebia Ghiță
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela-Alina Nicolau

Cuprins

 1. Cadrul legislativ in material achizitiilor publice
 2. Sistemul achizițiilor publice –scop, principii, definiții,
 3. Autorități contractante
 4. Domeniul de aplicare al legislației achizițiilor publice
 5. Etapele procesului de achiziţie publică
 6. Achiziția directă
 7. Proceduri de atribuire :
 8. - licitaţia deschisă;
 9. - licitaţia restrânsă;
 10. - negocierea competitivă;
 11. - dialogul competitiv;
 12. - parteneriatul pentru inovare;
 13. - negocierea fără publicare prealabilă;
 14. - concursul de soluţii;
 15. - procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
 16. - procedura simplificată.
 17. Servicii sociale şi alte servicii specifice
 18. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică : acord-adru, Sistemul dinamic de achiziţii, Licitaţia electronică
 19. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
 20. Consultarea pieţei
 21. Împărţirea pe loturi
 22. Reguli de publicitate şi transparenţă
 23. Elaborarea documentaţiei de atribuire
 24. Criterii de calificare si selectie
 25. Criteriide atribuire, factori de evaluare
 26. Documentul unic de achiziție European-DUAE
 27. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru
 28. Finalizarea procedurii
 29. Informarea cadidaților
 30. Dosarul achiziției
 31. Incheierea, executarea și modificarea contractului
 32. Solutionarea contestatiilor

Extras din curs

Cadrul legislativ în materia achizițiilor publice

• Perioada 2001-2006

- Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice

- Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finantelor publice privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse

– Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea structurii,continutului si modului de utilizare privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii

– Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari.

• Perioada 2006-2016

- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificările și actualizările ulterioare

- HG 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu toate modificările și actualizările ulterioare

Legislatie europeana:

a) Directiva 2014/24/UE - sectorul “clasic”

b) Directiva 2014/25/EC - sectorul “utilități”

c) Directiva 2014/23/EC – concesiuni

Legislația națională :

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016

Norme de aplicare:

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016

- Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016

Norme de aplicare:

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016

- Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392/2016;

Norme de aplicare:

Hotărâre Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile..

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

- Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice

- Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică

- Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale

- Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

- Instrucţiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

- Ordinul nr. 55/2017 din 3 martie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016

- https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro

- http://anap.gov.ro/web/

- https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/

Sistemul achizițiilor publice –scop, principii, definiții

Prin legislația actuală se reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.

Scopul constă în asigurarea cadrului legal necesar pentru realizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

1) Nediscriminarea: asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate:

- sa poata participa la procedura de atribuire

- sa aiba sansa de a deveni, contractant

2) Tratamentul egal: stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de atribuire de

- reguli,

- cerinte,

- criterii

identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.Nici o autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament preferential unui operator economic doar pentru simplul motiv ca este situat in aceeasi localitate/zona/ regiune/tara sau ca este persoana fizica sau juridica.

Preview document

Expert achiziții publice - Pagina 1
Expert achiziții publice - Pagina 2
Expert achiziții publice - Pagina 3
Expert achiziții publice - Pagina 4
Expert achiziții publice - Pagina 5
Expert achiziții publice - Pagina 6
Expert achiziții publice - Pagina 7
Expert achiziții publice - Pagina 8
Expert achiziții publice - Pagina 9
Expert achiziții publice - Pagina 10
Expert achiziții publice - Pagina 11
Expert achiziții publice - Pagina 12
Expert achiziții publice - Pagina 13
Expert achiziții publice - Pagina 14
Expert achiziții publice - Pagina 15
Expert achiziții publice - Pagina 16
Expert achiziții publice - Pagina 17
Expert achiziții publice - Pagina 18
Expert achiziții publice - Pagina 19
Expert achiziții publice - Pagina 20
Expert achiziții publice - Pagina 21
Expert achiziții publice - Pagina 22
Expert achiziții publice - Pagina 23
Expert achiziții publice - Pagina 24
Expert achiziții publice - Pagina 25
Expert achiziții publice - Pagina 26
Expert achiziții publice - Pagina 27
Expert achiziții publice - Pagina 28
Expert achiziții publice - Pagina 29
Expert achiziții publice - Pagina 30
Expert achiziții publice - Pagina 31
Expert achiziții publice - Pagina 32
Expert achiziții publice - Pagina 33
Expert achiziții publice - Pagina 34
Expert achiziții publice - Pagina 35
Expert achiziții publice - Pagina 36
Expert achiziții publice - Pagina 37
Expert achiziții publice - Pagina 38
Expert achiziții publice - Pagina 39
Expert achiziții publice - Pagina 40
Expert achiziții publice - Pagina 41
Expert achiziții publice - Pagina 42
Expert achiziții publice - Pagina 43
Expert achiziții publice - Pagina 44
Expert achiziții publice - Pagina 45
Expert achiziții publice - Pagina 46
Expert achiziții publice - Pagina 47
Expert achiziții publice - Pagina 48
Expert achiziții publice - Pagina 49
Expert achiziții publice - Pagina 50
Expert achiziții publice - Pagina 51
Expert achiziții publice - Pagina 52
Expert achiziții publice - Pagina 53
Expert achiziții publice - Pagina 54
Expert achiziții publice - Pagina 55
Expert achiziții publice - Pagina 56
Expert achiziții publice - Pagina 57
Expert achiziții publice - Pagina 58
Expert achiziții publice - Pagina 59
Expert achiziții publice - Pagina 60
Expert achiziții publice - Pagina 61
Expert achiziții publice - Pagina 62
Expert achiziții publice - Pagina 63
Expert achiziții publice - Pagina 64
Expert achiziții publice - Pagina 65
Expert achiziții publice - Pagina 66
Expert achiziții publice - Pagina 67
Expert achiziții publice - Pagina 68
Expert achiziții publice - Pagina 69
Expert achiziții publice - Pagina 70
Expert achiziții publice - Pagina 71
Expert achiziții publice - Pagina 72
Expert achiziții publice - Pagina 73
Expert achiziții publice - Pagina 74
Expert achiziții publice - Pagina 75
Expert achiziții publice - Pagina 76
Expert achiziții publice - Pagina 77
Expert achiziții publice - Pagina 78
Expert achiziții publice - Pagina 79
Expert achiziții publice - Pagina 80
Expert achiziții publice - Pagina 81
Expert achiziții publice - Pagina 82
Expert achiziții publice - Pagina 83
Expert achiziții publice - Pagina 84
Expert achiziții publice - Pagina 85
Expert achiziții publice - Pagina 86
Expert achiziții publice - Pagina 87
Expert achiziții publice - Pagina 88
Expert achiziții publice - Pagina 89
Expert achiziții publice - Pagina 90
Expert achiziții publice - Pagina 91
Expert achiziții publice - Pagina 92
Expert achiziții publice - Pagina 93
Expert achiziții publice - Pagina 94
Expert achiziții publice - Pagina 95
Expert achiziții publice - Pagina 96
Expert achiziții publice - Pagina 97
Expert achiziții publice - Pagina 98
Expert achiziții publice - Pagina 99
Expert achiziții publice - Pagina 100
Expert achiziții publice - Pagina 101
Expert achiziții publice - Pagina 102
Expert achiziții publice - Pagina 103
Expert achiziții publice - Pagina 104
Expert achiziții publice - Pagina 105
Expert achiziții publice - Pagina 106
Expert achiziții publice - Pagina 107
Expert achiziții publice - Pagina 108
Expert achiziții publice - Pagina 109
Expert achiziții publice - Pagina 110
Expert achiziții publice - Pagina 111
Expert achiziții publice - Pagina 112
Expert achiziții publice - Pagina 113
Expert achiziții publice - Pagina 114
Expert achiziții publice - Pagina 115
Expert achiziții publice - Pagina 116
Expert achiziții publice - Pagina 117
Expert achiziții publice - Pagina 118
Expert achiziții publice - Pagina 119
Expert achiziții publice - Pagina 120
Expert achiziții publice - Pagina 121
Expert achiziții publice - Pagina 122
Expert achiziții publice - Pagina 123
Expert achiziții publice - Pagina 124
Expert achiziții publice - Pagina 125
Expert achiziții publice - Pagina 126
Expert achiziții publice - Pagina 127
Expert achiziții publice - Pagina 128
Expert achiziții publice - Pagina 129
Expert achiziții publice - Pagina 130
Expert achiziții publice - Pagina 131
Expert achiziții publice - Pagina 132
Expert achiziții publice - Pagina 133
Expert achiziții publice - Pagina 134
Expert achiziții publice - Pagina 135
Expert achiziții publice - Pagina 136
Expert achiziții publice - Pagina 137
Expert achiziții publice - Pagina 138
Expert achiziții publice - Pagina 139
Expert achiziții publice - Pagina 140
Expert achiziții publice - Pagina 141
Expert achiziții publice - Pagina 142
Expert achiziții publice - Pagina 143
Expert achiziții publice - Pagina 144
Expert achiziții publice - Pagina 145
Expert achiziții publice - Pagina 146
Expert achiziții publice - Pagina 147
Expert achiziții publice - Pagina 148
Expert achiziții publice - Pagina 149
Expert achiziții publice - Pagina 150
Expert achiziții publice - Pagina 151
Expert achiziții publice - Pagina 152
Expert achiziții publice - Pagina 153
Expert achiziții publice - Pagina 154
Expert achiziții publice - Pagina 155
Expert achiziții publice - Pagina 156
Expert achiziții publice - Pagina 157
Expert achiziții publice - Pagina 158
Expert achiziții publice - Pagina 159
Expert achiziții publice - Pagina 160
Expert achiziții publice - Pagina 161
Expert achiziții publice - Pagina 162
Expert achiziții publice - Pagina 163
Expert achiziții publice - Pagina 164
Expert achiziții publice - Pagina 165
Expert achiziții publice - Pagina 166
Expert achiziții publice - Pagina 167
Expert achiziții publice - Pagina 168
Expert achiziții publice - Pagina 169
Expert achiziții publice - Pagina 170
Expert achiziții publice - Pagina 171
Expert achiziții publice - Pagina 172
Expert achiziții publice - Pagina 173
Expert achiziții publice - Pagina 174
Expert achiziții publice - Pagina 175
Expert achiziții publice - Pagina 176
Expert achiziții publice - Pagina 177
Expert achiziții publice - Pagina 178
Expert achiziții publice - Pagina 179
Expert achiziții publice - Pagina 180
Expert achiziții publice - Pagina 181
Expert achiziții publice - Pagina 182

Conținut arhivă zip

 • Expert achizitii publice.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Misiune de Audit Intern

Consiliul Judeţean Cluj este situat pe Calea Dorobanţilor, nr. 106. Sarcina de bază a Consiliului Judeţean Cluj este furnizarea unor servicii de un...

Procesul de Achiziții Publice

1.DEFINIREA ŞI PRINCIPIILE ACHIZIŢIILOR PUBLICE Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor,...

Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering

1. ANUNŢ DE PARTICIPARE SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: SC FINANCIAL...

Licitația Electronică

Introducere Achizițiile electronice sunt aceleași licitații publice de mai demult, dar organizate on line pe o platformă administrată de ASSI...

Analiza Informațional - Decizională a unei Proceduri de Achiziție în Academia de Studii Economice București

ANALIZA INFORMAŢIONAL – DECIZIONALĂ A UNEI PROCEDURI DE ACHIZIŢIE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI A. Cunoaşterea generală a mecanismului...

Analiza economico-financiară a întreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Te-ar putea interesa și

Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE În primul rând am considerat necesar a prezenta în Capitolul I introductiv unele aspecte generale cu privire la funcția publică și...

Modernizarea pârtiei de schi din stațiunea Durău Județul Neamț

1.ANALIZA NEVOII DE PROIECT 1.1 Analiza la nivel de domeniu si din punct de vedere regional Statiunea Durau este situata in judetul Neamt, la o...

Reabilitarea și modernizarea secției de pediatrie, din cadrul Spitalului Județean Târgoviște

Capitolul I. Prezentarea Institutiei Consiliul local Misiunea acestei instituţii este să rezolve o parte din problemele curente ale...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății...

Sistemul achizițiile publice în România

1. Suportul legislativ si domeniul de aplicare al achizitiilor publice. 1.1. Cadrul institutional si legislativ. Sistemul achizițiilor publice...

Formarea continuă a angajaților

1. Obiectivul general al propunerii de proiect Dezvoltarea activitatii prin organizarea de cursuri de FPC intr-un nou domeniu (domeniul...

Reabilitarea și Modernizarea Rețelei de Străzi Urbane din Municipiul Slobozia

I.Prezentarea instituției și a capacității acesteia de a accesa fonduri europene Primăria Municipiului Slobozia Primăria Municipiului Slobozia...

Ai nevoie de altceva?