Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 27773
Mărime: 100.29KB (arhivat)
Publicat de: Amedeu Gradinaru
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Maria Ioana Michinici
Facultatea de Drept Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

Cuprins

 1. Capitolul I: Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale. pag. 1
 2. Capitolul II: Evoluţia sancţionării minorilor până în prezent. pag. 14
 3. Secţiunea I : Reglementări anterioare anului 1936. pag. 15
 4. Secţiunea a II-a : Codul penal de la 1936. pag. 17
 5. Secţiunea a III-a : Reglementarea Codului penal din 1968. pag. 19
 6. Secţiunea a IV-a : Decretul nr. 218/1977. pag. 22
 7. Secţiunea a V-a : Legea nr. 104/1992 şi Legea 140/1996. pag. 26
 8. Capitolul III :Cadrul legal al sancţionării minorului prin măsuri educative în legislaţia în vigoare . pag. 30
 9. Secţiunea I : Măsurile educative neprivative de libertate. pag. 32
 10. Subsecţiunea I.1 : Mustrarea . pag. 32
 11. Subsecţiunea I.2 : Libertatea supravegheată. pag. 35
 12. Secţiunea II : Măsurile educative privative de libertate. pag. 43
 13. Subsecţiunea II.1 : Internarea într-un centru de reeducare. pag. 43
 14. Subsecţiunea II.2 : Internarea într-un institut medical-educativ. pag. 47
 15. Capitolul IV : Probleme speciale
 16. Secţiunea I. Perspective legislative. Concepţia Noului Cod Penal(Legea nr. 286/2009). pag. 50
 17. 1. Măsurile educative neprivative de libertate . pag. 51
 18. A. Stagiul de formare civică . pag. 53
 19. B. Supravegherea . pag. 54
 20. C. Consemnarea la sfârşit de săptămână . pag. 54
 21. D. Asistarea zilnică . pag. 55
 22. 2.Măsurile educative privative de libertate . pag. 56
 23. A. Internarea într-un centru educativ . pag. 56
 24. B. Internarea într-un centru de detenţie . pag. 57
 25. Secţiunea II. Elemente de drept comparat. Sancţionarea infractorilor minori în alte sisteme de drept . pag. 60
 26. Concluzii . pag. 71
 27. Bibliografie

Extras din disertație

Capitolul I

Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale

Problema răspunderii penale a minorilor şi problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi încă constituie un capitol controversat şi dificil din materia dreptului penal şi a procedurii penale. Discuţiile sunt întreţinute de realitatea infracţională din rândul tineretului, datorată lipsei capacităţii depline de înţelegere a faptelor lor antisociale şi lipsei de experienţa de viaţă. Societatea se vede în situaţia de a se apăra în faţa unor tineri care nu înţeleg semnificaţia faptelor pe care le săvârşesc, iar tinerii nu înţeleg necesitatea societăţii de a se apăra.

Dificultatea în acest domeniu o reprezintă stabilirea exactă a vârstei de la care minorii ar trebui să răspundă penal. Ideea generală este de a ridica această limită de vârstă, cu scopul de a scoate de sub protecţia legii un număr de tineri, cărora nu li se va aplica legea penală, oferindu-li-se astfel o mai bună metodă de reeducare şi prevenire în privinţa săvârşirii de noi infracţiuni. Altfel spus, se încearcă îndreptarea lor prin alte mijloace decât aplicarea unei pedepse.

În legislaţia penală română, problema minorităţii în materie penală este tratată de Codul Penal, în “Partea generala”, “Titlul V ”, în capitolul numit “Minoritatea”. Astfel, legiuitorul român a consacrat, în art. 99, limitele răspunderii penale a minorului :

• alin.1 : Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.

• alin.2 : Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal, dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.

• alin.3 : Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal.

Astfel, constatăm că legiuitorul român consacră răspunderea penală a minorilor, condiţionată însă de constatarea, pentru cei care aveau 14 ani, dar nu împliniseră încă 16 ani, a existenţei discernământului în momentul săvârşirii faptei, adică a aptitudinii minorului de a înţelege şi voi producerea rezultatului, raportată la fapta concret săvârşită. Prezumţia de incapacitate care operează în acest caz este una relativă, putând fi înlăturată prin dovada existenţei discernământului la data comiterii faptei.

Aceasta este aşadar o faptă prevăzută de legea penală şi nu o infracţiune, neconstituind temei legal pentru angajarea răspunderii penale. Pentru minorii care împliniseră 16 ani la data producerii faptei nu se cere îndeplinirea niciunei alte condiţii suplimentare, în materie operând o prezumţie legală absolută de capacitate.

Pentru aplicarea legii penale, în materia care ne interesează, limita de vârstă trebuie îndeplinită la data săvârşirii faptei şi nu la data descoperirii faptei sau în timpul judecăţii. De asemenea, în cazul infracţiunilor continue, continuate şi de obicei, interesează momentul epuizării, pentru că în raport de această dată se verifică starea de minoritate a făptuitorului.

Minoritatea – cauză care înlătură

caracterul penal al faptei

În articolul 50 Cod penal este prezentată cauza care exclude infracţiunea ce ne interesează în aceasta lucrare, şi anume, minoritatea făptuitorului : nu constituie infracţiune fapta prevăzuta de legea penală, săvârşită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal.

Această stare a făptuitorului îl împiedică să devină subiect activ al infracţiunii, întrucât una dintre condiţiile cerute este aceea a capacităţii, adică aptitudinea persoanei de a-şi da seama de caracterul şi semnificaţia socială a actelor sale de conduită şi de a-şi dirija în mod liber voinţa în raport cu aceste acte. Este normal să se întâmple aşa, din moment ce dezvoltarea psiho-fizică a persoanei se dobândeşte în mod treptat, existând astfel o perioadă în viaţa persoanei care nu este caracteristică responsabilităţii.

Potrivit celor două articole care operează în această materie, pe de o parte art. 99 Cod penal, alin. 1 şi 2, în care se prevede că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani, sau cel care are între 14 şi 16 ani, dar acţionează fără discernământ, nu răspunde penal şi pe de altă parte art. 50 Cod penal, în care se prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal, rezultă clar că starea minorului care acţionează în aceste condiţii se încadrează în una din cauzele care exclud caracterul penal al faptei.

Spre deosebire de iresponsabilitate, unde incapacitatea psiho-fizică este datorată alienaţiei mintale ori altor cauze care determină această stare anormală, în cazul minoritaţii starea de insuficienţă psiho-fizică este una normală şi se datorează vârstei fragede.

Bibliografie

I. Cursuri, manuale, tratate

1. BASARAB Matei, Viorel PAŞCA, Gheorghiţă MATEUŢ, Constantin BUTIUC, Codul penal comentat, Vol. I. Partea generală, Editura Hamangiu, 2007 ;

2. BICA Gheorghe, GRIGA Ioan, GAVRIL Paraschiv, GHEORGHE Alecu Drept penal. Partea Generala, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 ;

3. BULAI Constantin, Drept penal, Partea generală, vol III, Bucureşti, 1982;

4. BULAI Constantin, Drept penal român, vol. II, Casa de Editură şi Presă “Şansa”, Bucureşti, 1992 ;

5. BULAI Costică, BULAI Bogdan N., Manual de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, 2007 ;

6. BULAI Costică, Avram FILIPAŞ, Constantin MITRACHE, Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru licenţă 2001-2002, Editura Trei, Bucuresti, 2001 ;

7. DONGOROZ Vintilă, Drept penal, Bucureşti, 1939, Editura Tiraju-Institut de arte grafice, 1939 ;

8. DONGOROZ Vintilă, Siegfried KAHANE, Ion OANCEA, Iosif FODOR, Nicoleta Iliescu, Cconstantin BULAI, Rodica STĂNOIU, Victor ROŞCA, Explicaţii II, Explicaţii teoretice ale codului penal al RSR, vol. III, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970 ;

9. GIURGIU Narcis, Drept penal general; doctrină, legislaţie,jurisprudenţă, Editura Sunset, Iasi, 1997 ;

10. OANCEA I., Drept execuţional penal, Editura All, Bucureşti, 1996 ;

11. RĂMUREANU Virgil, Codul Penal al României comentat. Parte specială, volumul II, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975 ;

12. STĂNOIU Rodica-Mihaela, GRIGA Ioan , DIANU Tiberiu, Drept penal.Parte generală, Editura Hyperyon XXI, Bucureşti, 1992 ;

13. STRETEANU Florin, Tratat de drept penal, parte generală, vol. I, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008 ;

14. TANOVICEANU I., Curs de drept penal, Bucureşti, 1912 ;

15. TEODORESCU Iulian, Curs de drept penal, Bucureşti, 1926 ;

16. VASILIU Theodor (colectiv), Codul penal al României comentat şi adnotat, partea generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972 ;

17. Volonciu N., Tratat de drept procesual penal, vol II, Editura Paideia, Bucureşti, 1994 ;

18. ZOLYNEAK Maria, Drept Penal, Editura Fundaţiei “Cheamarea”, Iaşi, 1993 ;

19. ZOLYNEAK Maria, Maria MICHINICI, Drept penal, partea generală, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1999 ;

Preview document

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 1
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 2
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 3
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 4
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 5
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 6
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 7
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 8
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 9
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 10
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 11
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 12
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 13
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 14
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 15
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 16
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 17
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 18
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 19
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 20
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 21
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 22
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 23
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 24
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 25
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 26
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 27
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 28
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 29
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 30
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 31
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 32
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 33
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 34
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 35
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 36
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 37
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 38
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 39
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 40
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 41
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 42
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 43
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 44
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 45
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 46
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 47
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 48
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 49
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 50
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 51
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 52
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 53
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 54
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 55
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 56
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 57
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 58
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 59
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 60
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 61
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 62
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 63
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 64
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 65
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 66
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 67
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 68
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 69
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 70
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 71
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 72
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 73
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 74
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 75
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 76
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 77
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 78
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 79
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 80
Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • 1.prima pagina si plan.doc
 • 2.masurile educative si evolutia lor in sistemul dr.pen. rom..doc
 • 3.bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Darea și Luarea de Mită

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Infracțiunile de luare și dare de mită - privire comparativă

1. Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie Corupţia este definită că fiind o stare de abatere de la moralitate,...

Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală

Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăția cerută, nejustificată, imputabilă persoanei care a săvârșit-o, așa cum...

Te-ar putea interesa și

Inșelăciunea

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA GENERALA A PATRIMONIULUI IMPORTANTA PATRIMONIULUI SI NECESITATEA OCROTIRII ACESTOR VALORI SOCIALE PRIN...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Violența Domestică

ARGUMENT p. 2 CAPITOLUL I. Definiţii şi teorii asupra violenţei domestice p. 3 I.1. Violenţa domestică- definiţii şi scurt istoric p. 3 I. 2....

Sistemul Răspunderii Penale a Minorilor

Secţiunea I 1.Conceptul de delincvenţă juvenilă, minoritate penală, constituirea unei tratări penale distincte 1.1. Conceptul de delincvenţă...

Istoricul dreptului la apărare

Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege ,desfasurata de organele competente,cu participarea partilor si a altor persoane,în...

Ai nevoie de altceva?