Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 37144
Mărime: 117.53KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Considerațiuni introductive privind minoritatea și delicvența juvenilă 5
 3. 1.1 Noțiunea de minor 5
 4. 1.2 Delicvența juvenilă și cauzele acesteia 6
 5. 1.3 Scurt istoric al reglementării sistemului sancționator aplicabil minorilor în legislația penală din România 7
 6. Capitolul II. Procedura în cauzele cu infractori minori 13
 7. 2.1 Reguli generale privind procedura în cauzele cu infractori minori 14
 8. 2.2 Urmărirea penală 14
 9. 2.2.1 Urmărirea penală - prima fază a procesului penal 14
 10. 2.2.2 Procedura privind inculpații minori în faza de urmărire penală 20
 11. 2.3 Regulile aplicabile minorilor în faza camerei preliminare 24
 12. 2.4 Judecata 27
 13. 2.4.1 Judecata - faza centrală a procesului penal 27
 14. 2.4.2 Condiții pentru aplicarea procedurii speciale în faza de judecată 32
 15. Capitolul III. Executarea măsurilor educative neprivative de libértate 37
 16. 3.1 Stagiul de formare civică 38
 17. 3.2Supravegherea 40
 18. 3.3 Consemnarea la sfârșit de săptămână 43
 19. 3.4 Asistarea zilnică 45
 20. Capitolul IV. Executarea măsurilor educative privative de libertate 47
 21. 4.1 Internarea într-un centru educativ 48
 22. 4.2 Internarea într-un centru de detenție 52
 23. 4.3 Pluralitatea de infracțiuni comise în minorat și/sau majorat 55
 24. Capitolul V. Jurisprudență 57
 25. Concluzii 62
 26. Bibliografie 64

Extras din licență

Introducere

Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a statelor moderne. Specificul fenomenului infracțional în rîndul minorilor evocă probleme deosebite de prevenire și combatere pentru că cauzalitatea acestuia este interacționată cu o mulțime de factori precum: lipsa experienței de viață a minorului cu consecința necomprehensiunii pe deplin a semnificației sociale, a conduitei sale periculoase pentru valorile sociale ca și a sancțiunilor aplicabile în acest caz, a influențele negative exercitate de unii majori ce îi atrag pe minori pe calea infracțională, deficiențele din procesul educativ din cadrul familiei, școlii etc. .

Ceea ce caracterizează comportamentul normal al minorului este inhibiția, ca fenomen de frânare, diminuare sau suprimare a efectelor excitației. Personalitatea minorului este dependentă de modul în care acesta cunoaște mediul ambiental, cu ajutorul proceselor intelectuale, voliționale, afective și a particularităților psihice. Violența juvenilă se manifestă prin atitudini și stări de inadaptare, nesupune, față de normele simple de conduită, urmate de manifestări agresive .

Sancționarea minorilor care comit infracțiuni trebuie să corespunsă particularităților psiho-fizice ale acestora, să asigure educarea și reeducarea acestora. Sistemul sancționator pentru infracțiunile comise de minori, studiat în lucrarea de față, impune aplicarea unui sistem aparte de sancțiuni de drept penal, format din măsuri aducative neprivative de libertate și măsuri privative de libertate. Acestea din urmă, constituind excepția și fiind rezervate ipotezelor de infracțiuni grave sau de minori care au comis multiple infracțiuni și prin condițiile în care urmează să fie aplicate și executate, trebuie să conducă însă tot la reeducarea și resocializarea condamnaților minori

Scopul prezentei teze, este acela de a sublinia necesitatea existenței unei situații derogatorii de la procedura de drept comun a procesului penal în cazul minorilor, de a analiza,în ce măsură actuala legislație procesual-penală aplicabilă infractorilor minori poate să satisfacă cerințele societății actuale, precum și în ce măsură este în acord cu dispozițiile noii Constituții și cu stadardele fixate în documentele adoptate de distincte organisme internaționale, având în vedere că în procesul penal, urmărirea și judecarea infractorilor minor presupune nenumărate măsuri procesuale și acte procedurale dublate de garanții judiciare, ce relevă un caracter pronunțat de protejare a minorului care trebuie să ducă în final la prevenirea delicvenței juvenile și la recuperarea minorului infractor prin moduri cât mai adecvate vârstei acestuia.

Capitolul întâi al prezentei teze prezintă câteva considerațiuni introductive privind delicvența juvenilă și minoritatea, precum și un scurt isotirc al reglementării sistemului sancționator aplicabil minorilor în legislația penală și procesual - penală din România. Capitol în care vom constata că încă din cele mai vechi timpuri, legiuitorii au fost preocupați de adoptarea atât a unui regim sancționator distinct pentru infractorii minori.

Capitolul doi al tezei analizează procedura în cauzele cu infractori minori, respectiv procedura specială ce se aplică în cauzele în care suspecții sau inculpații sunt minori cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

Capitolul al III-lea, prezintă măsurile educative neprivative de libertate prevăzute în art. 115 alin. (1) pct. 1 Cod penal, precum și modul de executare a măsurilor educative neprivative de libertate, iar capitolul al IV-lea analizează măsurile privative de libertate și modul de executare al acestora.

Capitolul V „Jurisprudență”, reprezintă partea practică a tezei, în care vom prezenta și analiza o speță din practica judiciară a instanțelor judecătorești.

Ultima parte a lucrării este dedicată concluziilor și problemelor privitoare la aplicarea legii penale în timp, în cazul infracțiunilor comise de minori.

Capitolul I. Considerațiuni introductive privind minoritatea și delicvența juvenilă

1.1 Noțiunea de minor

Minorul este persoana fizică care nu a împlinit vârsta de 18 ani. Ocrotirea minorului presupune totalitatea normelor juridice de apărare a persoanei ce se află într-o situație specială datorită vârstei sale .

Cadrul legal cu privire la ocrotirea minorului, respectarea, promovarea și garantarea drepturilor acestuia se stabilește prin Codul civil și prin Legea nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor minorilor .

Aceste prevederi sunt completate cu alte prevederi interne ce fac referire la minori, dar și cu reglementări cuprinse în tratatele și convențiile la care țara noastră este parte .

Faptul că minorul căsătorit înainte de împlinirea vârstei de 18 ani dobândește capacitatea deplină de exercițiu sub aspect civil nu atrage aplicare în materie penală a regimului sancțiionator prevăzut de de legea penală pentru majori.

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani la data săvârșirii infracțiunii nu răspunde penal (prezumție absolută de incapacitate penală) ; în ipoteza în care minorul comite infracțiunea chiar în ziua în care împlinește 14 ani, răspunde penal doar dacă se face dovada săvârșirii faptei cu discernământ. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, dar nu au împlinit vârsta de 16 ani la data comiterii infracțiunii răspund penal doar dacă se face dovada prin intermediul unei expertize medico - legale psihiatrice că au comis fapta cu discernământ ( prezumție relativă de incapacitate penală). Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani la data comiterii infracțiunii răspund penal.

Sistemul sancționator pentru infracțiunile comise de minori cu vârsta între 14 - 18 ani a fost complet restructurat de Noul Cod penal, singurele sancțiuni penale ce pot fi aplicate fiind măsurile educative, chiar dacă, pe parcursul procesului penal, infractorul a devenit major. Astfel, persoanei care a comis infracțiuni în minorat și care răspunde penal I se poate aplica fie o măsură educativă neprivativă de libertate, fie o măsură educativă privativă de libertate.

Așadar, infractorului care a comis infracțiuni în perioada în care avea vârsta cuprinsă între 14 - 18 ani nu îi va mai putea fi aplicată nicio categorie de pedepse, chiar dacă la data pronunțării hotărârii acesta devine major. Astfel, Noul Cod penal renunță la sistemul penal al justiției pentru minori, caracterizat prin opțiunea, între pedepse și măsuri educative, adoptînd sistemul nepenal, unde sancțiunile ce se pot aplica minorilor se cantonează doar în sfera măsurilor educative .

Bibliografie

1. Bulai Constantin., Manual de drept penal. Partea generală, Editura ALL, București, 1997

2. Tănăsescu Camil., Psihologie judiciară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010

3. Lupașcu Dan, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, București,2012

4. Lupașcu Dan, Dreptul familiei,ediție revizuită și adnotată, Editura Universul Juridic, București,2011

5. Udroiu Mihail, Drept penal. Partea generală, Editura C.H.Beck, București, 2014

6. Stănișor Emilian, Delincvența juvenilă, Editura Oscar Print, 2003

7. Pasca Maria Dorina, Infractorul minor și reintegrarea sa în comunitate, Editura Ardealul, 2005

8. Brezeanu Ortansa, Minorul și legea penală, Editura All Beck, Bucuresti, 1998

9. Rădulescu Sorin, Banciu Dan, Introducere în sociologia delincvenței juvenile, Adolescența între normalitate și devianță, Editura Medicala, Bucuresti, 1990

10. Cosomovici Andrei , Iacob Luminița, Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași, 2008

11. Durnescu Ioan, Probațiunea, teorii, legislație și practică, Editura Polirom, Iași, 2011

12. Rădulescu Sorin, Banciu Dan, op.cit., Editura Medicala, Bucuresti, 1990

13. Pușcașu Andrei - Lucian, Sancțiunile aplicabile infractorilor minori, Editur Universul Juridic, București, 2019

14. Brezeanu O., Din istoria regimului sancționator al minorului infractor în România, în Revista de drept penal, nr. 2/1995

15. Crișu A., Tratamentul infractorului minor în materie penală. Aspecte de drept comparat, Editura C.H.Beck, București, 2006

16. Filiti I.C., Suchianu D.I., Contribuții în istoria justiției penale în Principatele Române, Revista de drept penal și știința penitenciară, București, 1928

17. Antoniu G., Daneș Ș., Popa M., Codul penal pe înțelesul tuturor, ediția a VII - a , Editura Juridică, București, 2002

18. Brezeanu O., Din istoria regimului sancționator al minorului infractor în România, R.D.P., NR. 1/1996

19. Barac C., Răspunderea și sancțiunea juridică, Editura Lumina Lex, București, 1997

20. Antoniu G., Vinovăția penală, Ed. Academiei, București, 1995

21. Mitrache Ctin, Mictrache C., Drept penal român. Partea generală, ediția VIII-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010

22. Udroiu M., Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, București, 2014

23. Gorunescu M., Barbu A.I., Rotaru M., Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2014

24. Pușcașu Andrei-Lucian, Sancțiunile aplicabile infractorilor minori, Editura Universul Juridic, București, 2019

25. Răileanu R.P., Elemente de noutate în desfășurarea procesului penal aduse prin Noul Cod de procedură penală - Legea nr. 135/2010, Școala Națională de grefieri, București, 2013

26. Gheorghe D., Administrarea și aprecierea probelor în procesul penal, Pro lege nr. 2/2006.

27. Rămureanu V., Sesizarea organelor judiciare în reglementarea Noului Cod de procedură penală, în RRD, nr. 3/2014

28. Boroi Al., Drept Penal și drept procesual - penal, Editura C.H. Beck. 2006

29. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București 2011

30. Crișu Anastasiu, Drept procesual penal. Partea specială. Conform noului Cod de procedură penală, Editura Hamangiu, București, 2019

...

Preview document

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 1
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 2
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 3
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 4
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 5
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 6
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 7
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 8
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 9
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 10
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 11
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 12
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 13
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 14
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 15
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 16
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 17
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 18
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 19
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 20
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 21
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 22
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 23
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 24
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 25
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 26
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 27
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 28
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 29
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 30
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 31
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 32
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 33
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 34
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 35
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 36
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 37
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 38
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 39
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 40
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 41
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 42
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 43
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 44
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 45
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 46
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 47
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 48
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 49
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 50
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 51
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 52
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 53
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 54
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 55
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 56
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 57
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 58
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 59
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 60
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 61
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 62
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 63
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 64
Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Procedura de judecata in cauzele cu infractori minor.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Într-un stat cu principii sănătoase, minorul reprezintă aurul societății în cadrul căreia interesul superior...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Ai nevoie de altceva?