Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 54408
Mărime: 203.45KB (arhivat)
Publicat de: Dragos D.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” - CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT, ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE MASTERAT: ŞTIINŢE PENALE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I
 3. DEVIANŢA ŞI DELINCVENŢA JUVENILĂ 8
 4. 1.Noţiunea de devianţă socială 8
 5. 2.Definiţii ale noţiunii de devianţǎ şi clasificarea acesteia 9
 6. 2.1 Sensurile devianţei 9
 7. 2.2 Clasificarea acţiunilor ca fiind deviante 14
 8. 2.3.Formele devianţei 16
 9. 3.Relativitatea şi universalitatea devianţei 17
 10. 4.Delincvenţa-noţiuni generale 19
 11. 5.Dimensiunile şi formele delincvenţei 22
 12. 5.1.Dimensiunile delincvenţei 22
 13. 5.2.Formele delincvenţei 23
 14. 6.Delincvenţa juvenilă 24
 15. 7.Predelincvenţa 29
 16. CAPITOLUL II
 17. TEORII ASUPRA FENOMENULUI DE DELINCVENŢĂ JUVENILĂ.LEGISLAŢIE ROMÂNĂ ŞI EUROPEANĂ 31
 18. 1.Conceptul de cauzalitate a delincvenţei juvenile 31
 19. 2.Semnificaţia teoriei în abordarea delincvenţei juvenile 33
 20. 3.Teoriile biologice 35
 21. 3.1.Teoria atavismului evoluţionist (a criminalului înnăscut) 35
 22. 3.2. Teoria eredităţii 36
 23. 3.3. Teoria biotipurilor criminale 36
 24. 3.4 Teoria arborelui genealogic 37
 25. 3.5. Teoria gemenilor 37
 26. 3.6. Teoria copiilor adoptaţi 37
 27. 3.7. Teoria diferenţei „de natură” între delincvent şi nondelincvent 38
 28. 3.8. Teoria structurilor dobândite 38
 29. 4. Teoriile psihologice 39
 30. 4.1Teoria inadaptării biologice 39
 31. 4.2. Teoria personalităţii criminale 40
 32. 4.3Teoria complexului individual 40
 33. 4.4. Teoria psihomorală 41
 34. 4.5. Teoria „derivei” 41
 35. 4.6. Teoria arborelui 42
 36. 4.7. Criza familială. 42
 37. 5.Teoriile sociologice 43
 38. 5.1. Teoria anomiei 44
 39. 5.2. Teoria etichetării sociale (a curentului infracţionist) 44
 40. 5.3. Criminologia critică 45
 41. 5.4. Teoria „asociaţiilor diferenţiale” 46
 42. 5.5. Teoria strategică. 47
 43. 5.6. Teoria conflictelor de cultură 47
 44. 5.7. Teoria dezorganizării sociale 49
 45. 5.8 Teoria controlului social 50
 46. 6.Legislaţie română şi europeană 51
 47. CAPITOLUL III
 48. ROLUL FAMILIEI ÎN APARIŢIA FENOMENULUI DELINCVENŢEI JUVENILE 66
 49. 1.Familia-definiţii şi funcţii 66
 50. 1.1.Funcţia reproductivă. 67
 51. 1.2.Funcţia de socializare. 69
 52. 1.3.Funcţia economică. 70
 53. 1.4.Funcţia educativă 71
 54. 2.Comunicarea şi importanţa acesteia în familie 72
 55. 2.1 Tipuri de comunicare 75
 56. 2.2.Caracteristici ale acestor tipuri de comunicare: 76
 57. 2.2.1.Comunicarea verbală 77
 58. 2.2.2.Comunicarea paraverbală 77
 59. 2.2.3.Comunicarea nonverbală 77
 60. 3.Educaţia,factorul principal în prevenţia delincvenţei juvenile 78
 61. 4.Cadre propice dezvoltării fenomenului infracţional 82
 62. 4.1.Familia dezorganizată 83
 63. 4.2.Sărăcia cronică. 86
 64. 4.3.Abuzul asupra copiilor 87
 65. 4.4.Violenţa în familie 90
 66. CAPITOLUL IV
 67. MĂSURILE EDUCATIVE APLICABILE MINORILOR 95
 68. 1. Noţiunea şi cadrul măsurilor educative 95
 69. 2. Mustrarea 97
 70. 3.Libertatea supravegheată 98
 71. 4. Internarea într-un centru de reeducare 101
 72. 5. Internarea într-un institut medical-edicativ 106
 73. CAPITOLUL V
 74. STUDIU DE CAZ PRIVIND ROLUL FAMILIEI ÎN PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE 110
 75. 5.1.Studiu de caz cantitativ şi calitativ 110
 76. 5.2.Management de caz 113
 77. 5.3.Analiză a infracţionalităţii 114
 78. 5.4Şcoala şi delincvenţa. 117
 79. 5.5. Prostituţia juvenilă 118
 80. CONCLUZII ŞI PROPUNERE DE LEGE FERENDA 119
 81. BIBLIOGRAFIE 124

Extras din disertație

INTRODUCERE

Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a respectivului comportament la normele şi valorile accceptate .dar şi recunoscute unanim. Având ca şi instrumente de „convingere” a comunitǎţii existente,controlul social şi adaptarea,societatea îşi permite sǎ transmitǎ membrilor sǎi , modelul normativ şi cultural pe care aceasta îl promoveazǎ .În urma acestei „lecţii”în care se învaţǎ rolurile sociale ce trebuie a fi îndeplinite ulterior,se obţine şi rǎsplata mult aşteptatǎ - integrarea socialǎ . Fiecare individ are posibilitatea sǎ asimileze cunoştinţe,deprinderi şi reguli ca mai apoi sǎ le punǎ în aplicare în calitate de membru activ al societǎţii. Una din principalele funcţii ale societăţii o constituie generarea, menţinerea şi transmiterea din generaţie în generaţie a valorilor ce definesc specificul societăţii, matricea sa structurală. Această funcţie se regăseşte la nivelul grupurilor şi organizaţiilor sociale. O altfel de funcţie este realizată prin intermediul unui proces social fundamental, şi anume socializarea.

Socializarea se prezintă ca un proces complex de devenire a omului ca fiinţă socială, de însuşire a unor norme, valori şi roluri sociale. Omul este în permanentă interacţiune cu factorii sociali ai existenţei sale. În această interacţiune el asimilează normele şi valorile societăţii, modelele sociale de comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta el este pregătit pentru viaţa socială, pentru asumarea unor roluri şi responsabilităţi sociale. Acest proces se realizează de-a lungul diferitelor etape de viaţă, în cadrul unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al unor instituţii sociale: familia, şcoala, instituţiile culturale, politice, economice etc., împreună cu întregul sistem al mijloacelor moderne de informare şi influenţare. Produsul acestor instanţe socializatoare îl constituie personalitatea de bază care corespunde modelelor culturale (de gândire şi de acţiune) care definesc matricea fundamentală a societăţii respective. Tocmai din acest motive,am considerat că abordarea unei teme precum cea de faţă este de maxim interes. Familia este instituţia de bază a acestei societăţi în care trăim,reliefându-şi rolul deosebit de important în fiecare domeniu abordat.

Am început în primul capitol cu o prezentare succintă a fenomenului de delincvenţă juvenilă,stabilind într-o oarecare măsură un cadru ferm pentru înţelegerea provenienţei acestui fenomen şi a dezvoltării sale continue. Încercând să stabilească resorturile ce-l determină pe minor să înfăptuiască o infracţiune, cercetătorii au ridicat o serie de întrebări: minorul este delincvent sau bolnav? În capitolul următor am încercat să definesc cauzalitatea delicvenţei juvenile având ca bază scenariile epistemiologice existente de-a lungul timpului Este delincvenţa juvenilă un fenomen banal şi pasager, care trece odată cu vârsta adolescenţei? Minorul este delincvent sau victimă? Specialiştii care studiază acest fenomen vorbesc de cauze, factori, motivaţii ale delincvenţei juvenile, sau de profile delincvente. Istoria criminologiei etiologice este de fapt o lungă dispută între mai multe categorii de factori: biologici, psihologici, psihiatrici, sociologici, economici etc. Dar factorii determinanţi în producerea actului criminogen sunt dependenţi de structura bio-psihologică a individului, precum şi de factorii educativi socio-familiali. Cauzalitatea delincvenţei juvenile devine dificilă de înţeles doar prin prisma unei singure teorii.Se impune o cercetare multiplă.De exemplu,dacă un adolescent face parte dintr-un grup delincvent,acest fapt nu se datorează numai lipsei de educaţie sau numai din pricina unor carenţe în dezvoltarea personalităţii.Cauzele acestui fenomen nu pot fi epuizate doar folosind o singură teoriei,dimpotrivă,sunt abordaţi şi alţi factori care concură la încadrarea minorului în „cariera „sa infracţională. Evoluţia delincvenţei juvenile în societatea contemporană a determinat organismele internaţionale şi naţionale să se preocupe de reeducarea minorului în conflict cu legea, iar prevenirea delincvenţei juvenile este o parte importantă în reducerea criminalităţii în soci¬etate. Tocmai din acest motiv am completat acest capitolul cu norme din legislaţia internă şi internaţională. În dreptul internaţional se conturează tot mai mult un consens în a defini drept copil orice persoană sub vârsta de 18 ani. În acest sens, oricine sub această vârstă are dreptul la protecţie specială în cadrul unui proces. Regulile Naţiunilor Unite cu privire la protecţia minorilor privaţi de libertate definesc drept minor „orice persoană sub vârsta de 18 ani”. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului defineşte copilul drept „orice persoană în vârstă de până la 18 ani, cu excepţia cazurilor când majoratul este atins mai devreme în conformitate cu legislaţia naţională”, astfel că vârsta majoratului este determinată de fiecare stat în parte Motivul principal din cauza căruia delicvenţa juvenilă atinge cote alarmante îl reprezintă lipsa ori gradul scăzut de educaţie primit atât în cadrul familiei, cât şi în instituţiile de învăţământ, care dovedesc pe zi ce trece o ineficienţă dramatică. De asemenea, scăderea vârstei de la care minorii pot răspunde penal pentru faptele lor se înscrie într-o tendinţă generală în dreptul european al minorului

În capitolul III este abordat direct rolul familiei în dezvoltarea fenomenului infracţional. Sunt reliefate funcţiile principale ale acesteia,laolaltă cu aportul familiei la modelarea comportamentelor copiilor şi la dezvoltarea personalităţii lor. Familia asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, schimbările fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului; prin îndrumări perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit.

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale. Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Parinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur.

Preview document

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 1
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 2
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 3
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 4
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 5
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 6
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 7
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 8
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 9
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 10
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 11
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 12
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 13
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 14
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 15
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 16
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 17
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 18
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 19
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 20
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 21
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 22
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 23
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 24
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 25
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 26
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 27
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 28
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 29
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 30
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 31
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 32
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 33
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 34
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 35
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 36
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 37
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 38
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 39
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 40
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 41
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 42
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 43
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 44
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 45
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 46
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 47
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 48
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 49
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 50
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 51
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 52
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 53
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 54
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 55
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 56
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 57
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 58
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 59
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 60
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 61
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 62
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 63
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 64
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 65
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 66
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 67
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 68
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 69
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 70
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 71
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 72
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 73
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 74
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 75
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 76
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 77
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 78
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 79
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 80
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 81
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 82
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 83
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 84
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 85
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 86
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 87
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 88
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 89
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 90
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 91
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 92
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 93
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 94
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 95
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 96
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 97
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 98
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 99
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 100
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 101
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 102
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 103
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 104
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 105
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 106
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 107
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 108
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 109
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 110
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 111
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 112
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 113
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 114
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 115
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 116
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 117
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 118
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 119
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 120
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 121
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 122
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 123
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 124
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 125
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 126
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 127
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 128
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 129
Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Rolul Familiei in Prevenirea Fenomenului de Delincventa Juvenila.doc

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut

Capitolul 1. Omul şi criminalistica, ştiinţa studierii infracţiunilor Nimic nu poate să justifice o apropiere, altfel decât paradoxală, între...

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Delincvență Juvenilă

Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Din punct de vedere juridic, delincvenţa juvenilă este o devianţă de natură penală ce constă în ansamblul...

Reacția socială față de delincvența juvenilă

1.Conceptul de minor.Comportamentul infractional al minorului In sistemele de drept a diferitor state, un minor este o persoana de o anumita...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Rolul Psihopedagogului în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

„Rolul psihopedagogului în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile” este titlul lucrării mele de licenţă, prin care mi-am propus să...

Delicvența juvenilă

ARGUMENT Ponderea importanta a tineretului in structura actuala a societatii ca si contributia lui tot mai marcanta in diverse domenii ale vietii...

Influența stării de sărăcie asupra delicvenței juvenile

INTRODUCERE Omul ca fiinţă bio-psiho-socială a fost capabil să-şi pună o serie de întrebări care vizau viaţa şi rolul său în comunitate, odată cu...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Resocializarea preadolescenților - probleme specifice ale consilierii

Introducere Analiza evoluţiilor specificesocietaţii actuale evidenţiază tendinţade extindere a fenomenelor de devianţă, delicvenţă,...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

INTRODUCERE În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă,...

Ai nevoie de altceva?