Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 10075
Mărime: 418.14KB (arhivat)
Publicat de: Adonis State
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr.Dalia Mirela Simion
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova
Specializare: management contabil expertiză şi audit

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL 1:PREZENTAREA GENERALĂ A SC STAR VELUX SRL.6
 3. 1.1.Scurt istoric.6
 4. 1.2.Obiect de activitate.6
 5. 1.2.1. Produse şi servicii.7
 6. 1.2.3.Sistemul de valori SC STAR VELUX S.A.8
 7. 1.3. .Principalii furnizori.9
 8. 1.4. Principalii clienţi.9
 9. 1.5 Principalii concurenţi.9
 10. CAPITOLUL 2:MANAGEMENTUL ECHILIBRULUI FINANCIAR LA
 11. S.C SC STAR VELUX S.R.L.10
 12. 2.1. Aspecte generale privind notiunea de echilibru financiar.10
 13. 2.2. Analiza activulului net contabil.11
 14. 2.3.Analiza fondului de rulment.13
 15. 2.4. Analiza Necesarului De Fond De Rulment.15
 16. 2.5. Analiza trezoreriei nete.17
 17. 2.6. Analiza ratelor de finanţare.20
 18. 2.7. Analiza lichiditaţii şi solvabilitaţii.24
 19. 2.7.1. Analiza lichidităţii.24
 20. 2.7.2.Analiza solvabilitaţii.27
 21. CONCLUZII.30
 22. BIBLIOGRAFIE.33

Extras din disertație

INTRODUCERE

Creşterea gradului de complexitate a activitãţii economice a întreprinderilor , în contextul mecanismelor pieţei,are implicaţii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe bază de rutină,ci pe o studiere atentă a realităţii, pe o analiză ştiinţifică care să faciliteze adoptarea deciziilor corespunzătoare.

Integrată în activitatea de conducere a firmei-indiferent de forma de proprietate-analiza economico-financiară constituie un instrument a cărui utilitate este validată pe deplin de teoria ,dar în special de practica economică.

Prin esenţa ei, activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită şi de domeniul pe care îl vizează,implică cunoaşterea temeinică a situaţiei date, a întregului complex de cauze şi factori care o determină,fapt care se realizează prin intermediul analizei economico-financiare.

Conducerea oricărei întreprinderi, indiferent de forma proprietăţii sau forma de organizare juridică, implică drept componentă esenţială analiza economico-financiară; prin intermediul ei se supraveghează şi evaluează funcţionarea întreprinderii ca sistem, mişcarea pe coordonatele eficienţei economice, asigurarea performanţelor în câmpul competitiv, concurenţial. Analiza economico-financiară este un instrument la îndemâna managerilor, care permite formularea unor judecăţi de valoare calitative şi/sau cantiative privind starea, dinamica şi perspectivele unui agent economic, evidenţierea forţelor şi slăbiciunilor acestuia, a capacităţii de a se dezvolta într-o manieră profitabilă.

Analiza economico-financiară, ca disciplină de specialitate, contribuie în mod hotărâtor la formarea gândirii economice, a capacităţii de înţelegere a complexităţii fenomenelor şi proceselor economice, ajută la elaborarea programelor de măsuri pentru creşterea eficienţei economice. Perfecţionarea continuă a metodelor şi tehnicilor de analiză în contextul economiei de piaţă, a multitudinii de fenomene şi procese economice constituie problematica majoră pentru utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare ale întreprinderii.

Abordarea problemelor ce vizează activitatea financiară a întreprinderii prin prisma relaţiei cauză-efect impune studiul interdisciplinar al activităţii economice şi financiare consumatoare de resurse care se reflectă direct în performanţele financiare ale întreprinderii.

Ţelul întreprinderilor în perioada actuală nu este numai acela de a supravieţui,ci de a desfăşura o activitate rentabilă,o activitate care să le aducă profit,adică un câştig mai mare decât consumă.Deci se poate spune că în economia de piaţă raţionalitatea activităţii economice este finalizarea prin profit.

Pe baza cunoştinţelor acumulate la disciplinele de specialitate, a metodologiei ştiinţifice în abordarea fenomenelor economico-financiare, analiza financiară contribuie la perfecţionarea gândirii economice, a capacităţii de sinteză şi esenţializare a relaţiilor de interdependenţă între fenomenul economic şi reflectarea lui în decizia financiară.

Analiza financiară, ca disciplină ştiinţifică sau activitate practică, explică realitatea economico-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor contabile (şi de alta natură), în cadrul trasat de teoria economică, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt şi identificarea pistelor de progres ale îtreprinderii în coerenţă cu condiţiile mediului economic, social, politic în care îşi desfăşoară activitatea.

Analiza financiară furnizează un ansamblu de concepte, tehnici şi metode care permit tratarea informaţiilor interne şi externe, interpretarea acestora, emiterea unor judecăţi de valoare şi aprecieri asupra activităţii îtreprinderii, în vederea formulării unor recomandări pertinente privind evoluţia acesteia, nivelul şi calitatea performanţelor, gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic.

Am optat pentru abordarea acestei teme deoarece, în cadrul analizei economice,un rol important îl are analiza echilibrului financiar al firmei. Analiza diagnostic a echilibrului financiar este concepută ca o etapă de restructurare a întreprinderii în vederea îmbunătăţirii, consolidarii sau salvării situaţiei financiare. Asigurarea echilibrului financiar necesită o sincronizare între ritmul cheltuielilor de aprovizionare si producţie pe de o parte si cel al încasarii si vânzarii producţiei pe de alta parte. Nerespectarea acestei cerinţe se reflectă în lipsa capacitaţii de plată a întreprinderii, respectiv apariţia creditelor nerambursate la scadenţă şi a datoriilor neachitate la termen fată de furnizori, fată de stat.

De asemenea pentru analiza echilibrului financiar se utilizează o serie de instrumente precum: bugetul de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, balanta de verificare pentru fundamentarea deciziilor în vederea îmbunataţirii situaţiei financiare a întreprinderii.

În situaţia în care încasarile prevazute nu asigură plata obligaţiilor curente se contractează împrumuturi, se reduce volumul aprovizionarilor, se decalează termenele, se renuntă la unele materiale aflate în stoc peste necesar, se impulsionează desfacerile, se accelerează lichiditatea unor imobilizari.

Este cunoscut faptul că, flexibilitatea financiară exprimă capacitatea unei întreprinderi de a lua masurile necesare pentru creşterea valorilor de trezorerie pentru a face faţă necesitaţilor şi situaţiilor imprevizibile. Cu cât flexibilitatea este mai ridicată, cu atât se expune unui risc de faliment mai scăzut.

O întreprindere ale carei lichiditaţi sunt insuficiente pentru a acoperi datoriile contractate de către această sau pentru a finanţa creşterea sa economică este o întreprindere careia îi lipseşte flexibilitatea. În schimb, atunci când are capacitatea să depaşeasca situaţiile dificile cu care se confruntă şi care sesizează cu uşurinta oportunitaţile de investiţii ce i se oferă este o întreprindere cu un grad ridicat de flexibilitate financiară.

CAPITOLUL 1:PREZENTAREA GENERALĂ A SC STAR VELUX SRL

1.1.Scurt istoric

S.C. STAR VELUX S.R.L. a fost înfiinţată în data de 20.02.1993 prin aportul a 2 asociaţi de cetăţenie română, a fost înmatriculată la Registrul Comerţului la nr. J25/157/1993, are codul unic de înregistrare(C.U.I) RO 3438146 şi are sediul principal în oraşul Drobeta Turnu Severin , judeţul Mehedinţi, str. Str. LOCOTENENT EUGEN MARES Nr.12.

Societatea infiinţată prin actul constitutiv este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu propriul statut. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data la care a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie. Capitalul social subscris şi vărsat este în valoare de 200 RON.Acesta este divizat în 100 părţi, fiecare având o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

S.C. STAR VELUX S.R.L. fiind o firmă privată prezintă anumite trăsături economice esenţiale: iniţiativa constituirii şi funcţionării aparţine întreprinzătorilor, independenţă deplină în cea ce priveşte direcţionarea, dimensionarea şi desfăşurarea activităţilor întreprinderilor, asumarea integrală a riscurilor economice şi sociale implicate de operaţiunile firmei.

Societatea este o întreprindere de grup deoarece dreptul de posesiune asupra patrimoniul societăţii aparţine celor doi asociaţi, , fiecare avand cate 50% din numarul partilor sociale.

Conform legii, obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, asociaţii fiind obligaţi numai la plata părţilor sociale.

Pentru a exprima mărimea firmei se pot utiliza numeroşi parametri, cel mai frecvent folosit este numărul de salariaţi. Avantajele sale rezidă în uşurinţa obţinerii informaţiilor necesare şi comparabilitatea sa indiferent de ţară sau ramură implicată. În funcţie de acest criteriu în România, ca şi în Uniunea Europeană firmele se clasifică în 4 categorii: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari. S.C. STAR VELUX S.R.L. este din acest punct de vedere o întreprindere mică.

Bibliografie

1. Bîrsan M- Curs Analiza economico-financiară, Editura Universităţii Suceava 2007

2. Buglea Al., Lala Popa I. – Analiză economico-financiară, Editura Mirton, Timişoara, 2009

3. Buşe L., – Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2005

4. Buşe L., Siminica M., Cârciumaru D., Marcu, N. – Analiza economico-financiară, Editura Sitech, Craiova, 2009

5. Gheorghiu, A. – Analiză economico-financiară la nivel microeconomic, Editura Economică, Bucureşti, 2003

6. Hoanţă, N. – Finanţele firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2003

7. Işfănescu A. – Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti 2002

8. Lala Popa I., Miculeac M.E. – Analiza financiară a întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara,2006

9. Lorant Eros Stark, Ioan Marius Pantea – Analiza situaţiei financiare a firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2001

10. Mărgulescu D, coordonator- Analiza economico-financiară a întreprinderii, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,1994

11. Niculescu M, - Diagnostic global strategic, Editura .Economică, 2003

12. Niculescu M., Lavalette G. – Strategii de creştere, Ed. Economică, Bucureşti, 1999

13. Petcu M. – Analiză economico-financiară a întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2009

14. Petrescu, S. – Analiză economico-financiară. Concepte. Metode-Studii de caz, Editura Universităţii A.I.Cuza, Iaşi, 2003

15. Robu, V., Georgescu, N. - Analiză economico-financiară, Editura Omnia Uni, S.A.S.T.SRL, Braşov, 2000

16. Radu, F.,Buşe, L., Siminică, M. – Analiza economico-financiară a firmei, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2001

17. Siminică, M., - Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008

18. Simion Dalia – Ananiză economico-financiară, Editura Universitaria, Craiova, 2008

19. Simion, D., Tobă, D. - Teorie micoeconomică. Modelarea matematică a fenomenelor microeconomice, Editura Sitech, Craiova, 2005

20. Siminică M. – Analiză economico-financiară. Manual universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2009

21. Spătaru, L. – Analiză economico-financiară. Instrument al managementului întreprinderilor, Editura Economică, Bucureşti, 2004

22. Vâlceanu Gh., Robu V, Georgescu N. – Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2006

23. Vintilă, G. – Diagnostic financiar şi evaluarea întreprinderilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998.

Preview document

Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 1
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 2
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 3
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 4
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 5
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 6
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 7
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 8
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 9
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 10
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 11
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 12
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 13
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 14
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 15
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 16
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 17
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 18
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 19
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 20
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 21
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 22
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 23
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 24
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 25
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 26
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 27
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 28
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 29
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 30
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 31
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 32
Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL.doc
 • Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Analiza economică financiară

Prin definitie, analiza economico-financiara este un proces complex de cunoastere a starii economico-financiare a unui agent economic, a unei...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza financiară - Noțiuni teoretice și studii de caz

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE Analiza este o metodă a...

Ai nevoie de altceva?