Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 28108
Mărime: 112.14KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Iacob
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Dr. Leon Arion
Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Universitatea Valahia, Targoviste
Specializare: Misiunea Socială A Bisericii

Cuprins

 1. I. Învăţătura scripturistică despre Sfânta Treime:
 2. A. În Vechiul Testament 5
 3. B. În Noul Testament 6
 4. 1. Dumnezeu Tatăl 12
 5. 2. Dumnezeu Fiul 13
 6. 3. Dumnezeu Duhul Sfânt 14
 7. II. Alegerea celor 12 Apostoli 20
 8. 1. Apostolia ca slujire a Prea Sfintei Treimi 20
 9. III. Misiunea şi propovăduirea privitoare la lucrarea Treimică în Faptele Apostolilor 45
 10. IV. Preotul - Apostolul zilelor noastre 61
 11. V. Învăţătura Epistolelor pauline şi soborniceşti despre Persoanele Sfintei Treimi 73
 12. V. CONCLUZII: Sfânta Treime expresia sublimei iubiri pentru oameni 92

Extras din disertație

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3; Deut.VI, 4; Isaia XLIII, 10-11) şi care s-a păstrat şi în Noul Testament (Marcu XII, 29; Ioan XVII, 3). Existenţa lui Dumnezeu, ca fiinţa creatoare a întregului univers şi prezenţa în creaţia Sa, este afirmata chiar în primul verset al Sfintei Scripturi: „La început, Dumnezeu a făcut cerul şi pământul” (Fac. I, 1). Dumnezeu există prin Sine, fiind însăşi existenţa cea adevărata şi proprie: „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşire III, 14). Firea şi suflarea întreagă există şi se menţine în existentă, prin puterea şi atotprezenţa lui Dumnezeu: „Nu umplu eu, oare, cerul şi pământul?” (Ieremia XXIII, 24). De aceea, cel ce priveşte creaţia cu ochii credinţei, vede în ea urmele prezenţei lui Dumnezeu: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Ps XVIII, 1-2).

Descoperirea personală a lui Dumnezeu s-a exprimat în istoria Vechiului Testament, mai ales, prin „legămintele” pe care Dumnezeu le-a încheiat cu poporul Israel (cf. Facere XVII, 2).

Astfel Dumnezeul tuturor devine părintele unui popor: „Am să vă primesc să-Mi fiţi popor, iar Eu să fiu Dumnezeul vostru” (Ieşire VI, 7).

În perioada Vechiului Testament, Dumnezeu s-a descoperit şi ca treime de persoane, dar într-un mod indirect şi neclar, deoarece aceasta era perioada de pregătire a mântuirii. Totuşi, există unele mărturii care se referă la persoanele Sfintei Treimi, cum ar fi de pildă: expresia „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră” (Facere I, 26); cântarea întreită „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot” (Isaia VI, 3; Apoc. IV, 8); apariţia celor trei tineri, la stejarul Mamvri, cărora Avraam le-a adus daruri şi închinare (S-a descoperit si ca treime de persoane, dar într-un mod indirect si neclar, deoarece aceasta era perioada de pregătire a mântuirii. De asemenea, există unele referiri la Cuvântul lui Dumnezeu (Ps. CVI, 20; CXVIII, 89) şi la Duhul lui Dumnezeu (Ps. XXXII, 6; CIII, 30-31; Iov XXXIII, 4).

B. ÎN NOUL TESTAMENT:

„Cred întru unul Dumnezeu osebit în trei feţe: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; osebit, zic, după cuvântul însuşirii, dar neosebit după fiinţă, şi întreaga Treime şi întreaga unime aceeaşi fiind unime. Unime după fiinţă şi fire şi chip, Treime după însuşire şi numire; pentru că se numeşte unul Tatăl, altul Fiul şi celălalt Duhul Sfânt. Tatăl nenăscut şi fără început; pentru că nu este ceva mai dinainte de Dânsul; căci Acela dintotdeauna a fost Dumnezeu; fără de început, pentru că nu îşi are fiinţă din cineva, ci din Sine însuşi.

Cred iarăşi că Tatăl este pricina Fiului şi a Du hului : a Fiului cu naşterea, iar a Sfântului Duh prin purcedere, neobservându-se între ele vreo depărtare sau înstrăinare, decât numai deosebirea însuşirilor ipostatice ; pentru că Tatăl naşte pe Fiul şi purcede pe Duhul cel Sfânt, iar Fiul se naşte numai din Ta tăl, şi Duhul cel Sfânt se purcede din Tatăl. Şi ast fel un început cinstesc şi o pricină recunosc Fiului şi Duhului, pe Tatăl. Şi numesc pe Fiul început mai presus de timp şi nemărginit; nu ca început al făp turilor, având cinstea întâietăţii. Să nu fie! Aceasta este hulă din partea nelegiuirii ariene, pentru că acel hulitor blasfemia numind făptură pe Fiul şi pe Du hul cel Sfânt. Iar eu zic că, Fiul este început din Cel fără de început, ca să nu se primească două începu turi ; şi tot în astfel de mod zic, că Duhul cel Sfânt este început, fiindcă atât Fiul cât şi Duhul cel Sfânt deodată şi împreună au fiinţa din Tatăl: unul cu naşterea, iar celălalt cu purcederea, precum s-a zis; şi nici Tatăl S-a despărţit de Fiul, nici Fiul de Duhul, nici Duhul cel Sfânt de Tatăl şi de Fiul, ci întreg este Tatăl întru Fiul şi întru Sfântul Duh; asemenea în treg este Fiul întru Tatăl şi întru Sfântul Duh, şi tot întreg este Duhul cel Sfânt întru Tatăl şi întru Fiul ; pentru că S-au unit cu despărţire şi S-au despărţit cu unire.

Mărturisesc apoi, că Cuvântul lui Dumnezeu, Cel împreună-veşnic cu Tatăl, Cel mai presus de timp, Cel necuprins, Cel nemărginit, S-a pogorât până la firea noastră, şi pe omul cel smerit şi cu totul căzut, 1-a luat din curatele şi fecioreştile sângiuri ale celei singure fără prihană şi curatei Fecioare, ca să dăru iască la toată lumea mântuire şi har, pentru a Sa în durare; şi unirea firilor cea după ipostas s-a făcut nu cu adăugirile cele

Bibliografie

IZVOARE BIBLICE :

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1994.

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 2001.

3. Sfintele Evanghelii, Fundaţia Pauline, Bucureşti, 1998.

4. Evanghelia după Matei, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 2001.

B. IZVOARE PATRISTICE:

5. SF. IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, Traducere de D. FECIORU, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1998.

6. Fericitul IERONIM, Comentariu la Sfânta Evanghelie după Matei, vol. I, trad. Pr. Asist. Drd. Gheorghe Ionescu Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 1990.

7. SF. VASILE CEL MARE, Despre Sfânta Treime, în colecţia PSB, Ed. IBM al BOR, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae Bucureşti, 1986.

8. SF. TEOFILACT, Arhiepiscopul Bulgariei, Comentar la Evanghelia cea de la Ioan ,Trad Pr. Dr. Ioan Popa, ed. Pelerinul Român, Oradea, 1998.

C. DICŢIONARE:

9. Dicţionar Biblic, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 1995.

10. Dictionar al Noului Testament, MIRCEA, Pr. Dr. Ioan, , Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1995.

11. Dictionar de Teologie Ortodoxă, BRIA, Ion, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1994.

12. Vocabular de Teologie Biblică , DOUFOUR, Xavier Laureant Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 2000.

13. Dicţionarul Explicativ al limbii române (DEX), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1987.

D. LUCRĂRI DE SPECIALITATE:

14. ***Arhieraticon, Ed. IMB al BOR, Bucureşti, 1998.

15. *** Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 2003.

16. *** Îndrumări Misionare, Manual pentru Institutele Teologice, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1993.

17. *** Studiul Noului Testament, pentru Institutele Teologice, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1984.

Preview document

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 1
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 2
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 3
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 4
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 5
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 6
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 7
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 8
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 9
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 10
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 11
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 12
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 13
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 14
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 15
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 16
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 17
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 18
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 19
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 20
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 21
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 22
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 23
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 24
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 25
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 26
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 27
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 28
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 29
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 30
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 31
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 32
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 33
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 34
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 35
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 36
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 37
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 38
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 39
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 40
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 41
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 42
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 43
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 44
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 45
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 46
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 47
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 48
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 49
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 50
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 51
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 52
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 53
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 54
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 55
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 56
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 57
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 58
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 59
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 60
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 61
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 62
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 63
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 64
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 65
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 66
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 67
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 68
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 69
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 70
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 71
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 72
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 73
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 74
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 75
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 76
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 77
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 78
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 79
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 80
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 81
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 82
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 83
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 84
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 85
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 86
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 87
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 88
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 89
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 90
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 91
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 92
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 93
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 94
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 95
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 96
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 97
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 98
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 99
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 100
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 101
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 102
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 103
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 104
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 105
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 106
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 107
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 108
Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Sfintii Apostoli - Propovaduitorii prea Sfintei Treimi.doc

Alții au mai descărcat și

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Misiunea creștină în primele trei secole creștine

INTRODUCERE Biserica este alcătuită din oameni, adică din membri ai cetăţii pământeşti, care sunt chemaţi să formeze, încă din cursul istoriei...

Forme de organizare și conducere a Bisericii în primul mileniu

Activitatea învăţătoreasca în primele patru veacuri creştine Introducere Primul secol creştin nu cunoaşte un învăţământ organizat în şcoli...

Doctrina și Practica Botezului după Faptele Apostolilor

ARGUMENT Botezul este Taina - şi încă cea dintâi şi cea mai mare dintre cele şapte Sfinte Taine - deoarece prin scufundarea omului în apă în...

Mărturii ale Sfinților Părinti cu privire la euharistie

Introducere Pentru Biserica primară, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Cristos este comuniunea sacramentală cu moartea reală a Domnului şi cu...

Ai nevoie de altceva?